ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletกระดานถามตอบ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletโรงเรียนดีศรีตำบล
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletโรงเรียนทับปุด
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน


จามจุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี  ๒๕๕๓


วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๔๙
วันรำลึกและร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทย
.................................................

ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของชาติ
เพราะภาษาเป็นสื่อให้ติดต่อกัน  และทำให้วัฒนธรรมอื่นๆเจริญขึ้น  อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางยึดคนทั้งชาติ 
ดังข้อความพระราชนิพนธ์ตอนหนึ่งในเรื่อง “ความเป็นชาติโดยแท้จริง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ว่า
  “ภาษาเป็นเครื่องผูกพันมนุษย์ต่อมนุษย์แน่นแฟ้นยิ่งกว่าสิ่งอื่น 
และไม่มีสิ่งไรที่จะทำให้คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือแน่นอนยิ่งไปกว่าพูดภาษาเดียวกัน 
รัฐบาลทั้งปวงย่อมรู้สึกในข้อนี้อยู่ดี  เพราะฉะนั้นรัฐบาลใดที่ต้องปกครองชนต่างชาติต่างภาษา 
จึงต้องพยายามตั้งโรงเรียน 
และออกบัญญัติบังคับให้ชนต่างภาษาเรียนภาษาของผู้ปกครอง
แต่ความคิดเห็นเช่นนี้มิใช่จะสำเร็จตามปรารถนาของรัฐบาลเสมอก็หามิได้ 
แต่ถ้ายังจัดการแปลงภาษาไม่สำเร็จอยู่ตราบใด ก็แปลว่า ผู้พูดภาษากับผู้ปกครองนั้นยังไม่เชื่ออยู่ตราบนั้น 
และยังจะเรียกว่าเป็นชาติเดียวกันกับมหาชนพื้นเมืองไม่ได้อยู่ตราบนั้น
ภาษาเป็นสิ่งซึ่งฝังอยู่ในใจมนุษย์แน่นแฟ้นยิ่งกว่าสิ่งอื่น
”
“ภาษา”
จึงเป็นสิ่งที่จะร้อยรัด และ ผูกพันคนในชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปราย
ในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมคณะอักษรศาสตร์
ในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสฯ
ทรงเปิด อภปรายในหัวข้อเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย" และได้ทรงแสดงความห่วงใยการใช้ภาษาไทยดังความตอนหนึ่ง
จากกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานในการทรงร่วมอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทย ว่า
"ภาษานั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นสิ่งที่สวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น
ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาเป็นของเราเอง ซึ่งต้องหวงแหน ประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศ
มีภาษาของตนเอง แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรง เขาต้องพยายามหาทางที่จะสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง
เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้
..."
"ในปัจจุบันนี้ ปรากฏว่า
ได้มีการใช้ถ้อยคำออกจะฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายจริงอยู่เนืองๆ
ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขรวิธี ถ้าปล่อยให้เป็นดังนี้
ภาษาของเราก็มีแต่จะทรุดโทรม
ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งประเสริฐอยู่แล้ว
เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคน จึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ เพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ" 

                   ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ
คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย
จึงเห็นชอบและมีมติให้
วันที่ ๒๙ กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ
ตามการเสนอของทบวงมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้านภาษาไทย
เพื่อกระตุ้นให้สถาบันการศึกษา องค์กรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนให้ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๔๙
และ


"สัปดาห์ห้องสมุด" โครงการดีๆที่ทุกโรงเรียนควรมี

การส่งเสริมการอ่านพบเห็นได้ค่อนข้างหนาตาขึ้นในปีนี้(๒๕๔๗) ตั้งแต่การส่งเสริมการอ่าน
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้เป็นนักเขียนยังไม่ค่อยเห็นมีใครทำมากนัก
โรงเรียนวัดนิโครธาราม 
โดย
คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์
ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นในโรงเรียนตั้งแต่ปี  ๒๕๔๗ ใช้ชื่อว่า
”สัปดาห์ห้องสมุด”
ถือเป็นกิจกรรมยอดเยี่ยม  ที่มุ่งมั่นให้เด็กๆ  "รักการอ่าน...สานสู่ฝัน" 
เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้าหาความรู้
ที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและใฝ่หาความรู้จากห้องสมุดโดยการอ่าน
ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิก และผลจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง
จึงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางภาษาไทย ตลอดทั้งเดือน
(ในวันที่  ๒๙  กรกฎาคมของทุกปีเป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ)
(วันที่  ๑ - ๗  สิงหาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์ห้องสมุด)
เด็กนิโคร...ขอชม  ในความตั้งใจจริงของคุณครูนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ -  ๖  จำนวน  ๕๖๗  คน
นั่งอย่างเป็นระเบียบ  เพื่อร่วมกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี  ๒๕๔๙คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์
พิธีกรสัปดาห์ห้องสมุด


คุณครูมะลิ  จงไกรจักร
พิธีกรวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๔๙
(คุณครูภาษาไทยทุกกระเบียดนิ้ว)


ละครเวที  คณะไอซ์ทองคำ
เด็กชายอภิวัฒน์  อรุณโชติ(มิ้น),เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองเจิม(จ๋า)
เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญรักษ์(มาย),เด็กหญิงกัณฐิกา  ทองคำ(ไอซ์)
เด็กชายยุรนันท์  จันทรเพ็ชร(แบ้น),เด็กชายวรรณุรัตน์  ธนการ(ณัฐ)
เด็กชายขจรศักดิ์  ผดุงทรัพย์(ม้อส)เด็กหญิงอาริยา  เพ็ชรฤทธิ์
กำลังครวญเพลงที่ชอบ   อนาคต  อยากจะเป็นนักร้อง

เด็กหญิงกัณฐิกา  ทองคำ
กำลังอ่านทำนองเสนาะ....ไพเราะเหลือเกิน

เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองเจิม
ยอดนักพูด   พระคุณแม่   เรียกน้ำตาจากเพื่อนๆ และคุณครูได้หลายหยดทีเดียว


คุณครูถ่ายรูปร่วมกัน  ในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๔๙
ในวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๙
และสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี  ๒๕๔๙
คุณครูชวานี  ผลากิจ  คุณครูสมพร  พิพิธภัณฑ์  คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์  คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ
คุณครูอารมณ์  พลายสิน  คุณครูจุรีย์   หนูสุวรรณ


เมื่อลูกศิษย์ทำได้  คุณครูก็มีความสุข
คุณครูสมนึก  ธนการ
นักพูดรุ่นเยาว์  เด็กหญิงแนนวดี  จันทศรีและเด็กหญิงจารุวรรณ  ทองเจิม
เด็กนิโคร
nikro@w-nikro.com

กิจกรรม

ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๓ article
นักวิจัยสาคู ๒
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันแม่ ๒๕๕๑
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
วันวิสาขบูชา
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ตลาดนัดนักเรียน article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
สมรรถภาพ
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
บล็อกซ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี เลขที่ ๙๘/๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๘๒๑๘๐ โทร ๐๗๖ ๕๙๙๓๘๕,๐๗๖ ๕๙๙๑๒๒,มือถือ ๐๘๗ ๒๖๔๙๙๐๑ e-mail ni.kro@w-ni.kro.com,sntng@thaimail.com,wnikro@gmail.com,wnikro@hotmail.com