ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletกระดานถามตอบ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletโรงเรียนดีศรีตำบล
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletโรงเรียนทับปุด
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน


จามจุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี  ๒๕๕๓


กิจกรรมสุดสัปดาห์ article                                            กิจกรรมสุดสัปดาห์
                                          ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
                                           .....................................
          
                                      
                                            คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์ 
                                 และคณะคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
                                     จัดให้มีกิจกรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์
          
                                            สวัสดีค๊ะ
        ดิฉันเด็กหญิงกัณฐิกา  ทองคำ และเด็กหญิงนุชจรี  อาจกิจ

       
                                             อัญชุลี
       
                                               วันทา
         
                                              อภิวาท
                               กราบด้วยความนอบน้อม  
                                                 (๑)

คำนมัสการพระรัตนตรัย                                                                          

         (หัวหน้าสวดนำ  ให้ผู้อื่นสวดตาม)

                    อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ     ภะคะวา               

พุทธัง      ภะคะวันตัง             อะภิวาเทมิ

                                (กราบ ๑ ครั้ง)

                   สวากขาโต     ภะคะวะตา       ธัมโม

           ธัมมัง      นะมัสสามิ                             

                                (กราบ ๑ ครั้ง)

       สุปะฎิปันโน       ภะคะวะโต   สาวะกะสังโฆ

สังฆัง      นะมามิ

       (กราบ ๑ ครั้ง)
   
             เด็กหญิงกัณฐิกา  ทองคำ,เด็กหญิงนุชจรี  อาจกิจ,
                          เด็กหญิงสกาวรัตน์  คงรักษา 
                            หัวหน้ากล่าวนำ  สวดมนต์

                    (๒)

คำนมัสการพระผู้มีภาคเจ้า  

       (หัวหน้ากล่าวนำ)

                นะโม      ตัสสะ      ภะคะวะโต

       (รับพร้อมกัน)

                อะระหะโต             สัมมาสัมพุทธัสสะ

                นะโม      ตัสสะ      ภะคะวะโต    อะระหะโต    สัมมาสัมพุทธัสสะ

                นะโม      ตัสสะ      ภะคะวะโต    อะระหะโต    สัมมาสัมพุทธัสสะ

     

                                           (๓)

              บทสวดสดุดีพระพุทธเจ้า (บทพระพุทธคุณ)

       (หัวหน้ากล่าวนำ)

                อิติปิ         โส           ภะคะวา

       (รับพร้อมกัน)

                อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ

                วิชาจะระณะสัมปันโน           สุคะโต    โลกะวิทู

                อะนุตตะโร             ปุริสะทัมมะสาระถิ

                สัตถา       เทวะมะนุสสานัง    พุทโธ      ภะคะวาติ
     
                              คุณครูมะลิ   จงไกรจักร
                         คอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
                                         (๔)

                          (สวดทำนองสรภัญญะ)

       (หัวหน้ากล่าวนำ)

                องค์ใดพระสัมพุทธ

      (รับพร้อมกัน)                              สุวิสุทธสันดาร

                ตัดมูลเกลศมาร                  บ่  มิหม่นมิหมองมัว

หนึ่งในพระทัยท่าน               ก็เบิกบานคือดอกบัว

ราคี  บ พันพัว                         สุวคนธกำจร

องค์ใดประกอบด้วย                พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร                  มละโอฆกันดาร

ชี้ทางบรรเทาทุกข์                   และชี้สุขเกษมสานต์

ชี้ทางพระนฤพาน                   อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบญจพิญจัก                 ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล                  ก็เจนจบประจักษ์จริง

กำจัดน้ำใจหยาบ                     สันดานบาปแห่งชายหญิง

สัตว์โลกได้พึ่งพิง                    มละบาปบำเพ็ญบุญ

ข้าขอประณตน้อม                  ศิระเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธการุญ                         ญภาพนั้นนิรันดรฯ

                (กราบ ๑ ครั้ง)

                              (๕)

 บทสวดสดุดีพระธรรม(บทพระธรรมคุณ)

(หัวหน้ากล่าวนำ)

                สวากขาโต

(รับพร้อมกัน)

                ภะคะวะตา ธัมโม

                สันทิฎฐิโก              อะกาลิโก

                เอหิปัสสิโก             โอปะนะยิโก

                ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ                วิญญูหีติ

                            (สวดทำนองสรภัญญะ)

          (หัวหน้ากล่าวนำ)

                ธรรมะคือคุณากร   

                (รับพร้อมกัน)               ส่วนชอบสาทร

                ดุจดวงประทีปชัชวาล

                แห่งองค์พระศาสดาจารย์        ส่องสัตว์สันดาน

                สว่างกระจ่างใจมล                 

ธรรมใดนับโดยมรรคผล         เป็นแปดพึงยล

และเก้ากับทั้งนฤพาน

สมญาโลกอุดรพิสดาร             อันลึกโอฬาร

พิสุทธิ์พิเศษสุกใส

อีกธรรมต้นทางครรไล            นามขนานขานไข

ปฎิบัติปริยัติเป็นสอง             

คือทางดำเนินดุจคลอง            ให้ล่วงลุปอง

ยังโลกอุดรโดยตรง                

ข้าขอโอนอ่อนอุคมงค์            นบธรรมจำนง

ด้วยจิตและกายวาจาฯ

                (กราบ ๑ ครั้ง)

                                (๕)

                บทสวดสดุดีพระสงฆ์ (บทพระสังฆคุณ)

(หัวหน้ากล่าวนำ)

                สุปะฎิปันโน

(รับพร้อมกัน)

                ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

                อุชุปะฎิปันโน  ภะคะวะโต     สาวะกะสังโฆ

                ญายะปะฎิปันโน    ภะคะวะโต       สาวะกะสังโฆ

                สามีจิปะฎิปันโน    ภะคะวะโต      สาวะกะสังโฆ

                ยะทิทัง    จัตตาริ     ปุริสะยุคานิ   อุฎฐะ   ปุริสะปุคคะลา

                เอสะ       ภะคะวะโต    สาวะกะสังโฆ

                อาหุเนยโย

                ปาหุเนยโย

                ทักขิเณยโย

                อัญชะลีกะระณีโย

                อะนุตตะรัง     ปุญญักเขตตัง   โลกัสสาติ

                                        (๖)

        (สวดทำนองสรภัญญะ)

(หัวหน้ากล่าวนำ)

                สงฆ์ใดสาวกศาสดา

(รับพร้อมกัน)                              รับปฎิบัติมา

                แต่องค์สมเด็จภควันต์

                เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร         ลุทางที่อัน

                ระงับและดับทุกข์ภัย             

                โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร         ปัญญาผ่องใส

                สะอาดและปราศมัวหมอง     

                เหินห่างทางข้าศึกปอง            บ มิลำพอง

                ด้วยกายและวาจาใจ

                เป็นเนื้อนาบุญอันไพ             ศาลแด่โลกัย

                และเกิดพิบูลย์พูนผล             

                สมญาเอารสทศพล                 มีคุณอนันต์

                อเนกจะนับเหลือตรา

                ข้อขอนบหมู่พระศรา             พกทรงคุณา

                นุคุณประดุจรำพัน                 

                ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์            พระไตรรัตน์อัน

                อุดมดิเรกนิรัติศัย    

                จงช่วยขจัดโพยภัย                 อันตรายใดใด

                จงดับและกลับเสื่อมสูญ

                                ( กราบ ๑ ครั้ง )

                                (๗)

                                ชยสิทธิคาถา

(หัวหน้ากล่าวนำ)       พาหุง

(รับพร้อมกัน)         สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

                                ครีเมขะลัง       อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

                                ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา     มุนินโท

                                 ตันเตชะสา    ภะวะตุ  เต   ชะยะสิทธิ  นิจจัง

                               (๘)

              (สวดทำนองภัญญะ)

         (หัวหน้ากล่าวนำ)

                 ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ        ธะวิสุทธะศาสดา

        (รับพร้อมกัน)

                ตรัสรู้อนุตตะระสะมา                     ธิ ณ โพธิบัลลังก์

       ขุนมารสสะพหุพา                                   หุ วิชาวิชิตขลัง

       ขี่คิริเมขละประทัง                                   คชะเหี้ยมกระเหิมหาญ

       แสร้งเสกสะราวุธะประดิษฐ์                    กละคิดจะรอนราญ

       รุมพลพหลพยุหะปาน                             พระสมุททะนองมา

       หวังเพื่อผจญวะระมุนิน                          ทะสุชินราชา

       พระปราบพหลหยุหะมา                          ระ มเลืองมลายสูญ

       ด้วยเดชะองค์พระทศพล                        สุวิมลไพบูลย์

       ทานาทิธรรมวิธิกูล                                 ชนะน้อมมะโนตาม

       ด้วยเดชะสัจจะวะจะนา                          และนมามิองค์สาม

       ขอจงนิกรพละสยาม                              ชยะสิทธิทุกวาร

       ถึงแม้จะมีอริวิเศษ                                  พละเดชเทียมมาร

      ขอไทยผจญพิชิตะผลาญ                        อริแม้นมุนินทรฯ

                                                (กราบ  ๓ ครั้ง)
       

                                                     (๙)

(บทสรรเสริญพระบารมี)                                                                     

(หัวหน้าร้องนำ)     ข้าวรพุทธเจ้า

(รับพร้อมกัน)        เอามโนและศิระกราน

                                นบพระภูมิบาล

                                บุญญดิเรก

                                เอกบรมจักริน

                                พระสยามมินทร์

                                พระยศยิ่งยง

                                เย็นศิระเพราะพระบริบาล

                                ผลพระคุณ  ธ รักษา

                                ปวงประชาเป็นสุขศาสตริ์

                                ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด

                                จงสฤษฎิ์ดัง  หวังวรหฤทัย

                                ดุจถวายชัย  ชโย ฯ
                                              เด็กนิโคร

                                     sntng@thaimail.com

                                                               

               
กิจกรรม

ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๓ article
นักวิจัยสาคู ๒
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันแม่ ๒๕๕๑
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
วันวิสาขบูชา
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
ตลาดนัดนักเรียน article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
สมรรถภาพ
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
บล็อกซ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี เลขที่ ๙๘/๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๘๒๑๘๐ โทร ๐๗๖ ๕๙๙๓๘๕,๐๗๖ ๕๙๙๑๒๒,มือถือ ๐๘๗ ๒๖๔๙๙๐๑ e-mail ni.kro@w-ni.kro.com,sntng@thaimail.com,wnikro@gmail.com,wnikro@hotmail.com