ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒

 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากเพื่อนนักเรียน 
ให้เป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ คือ

เด็กหญิงสุดธิดา เอี่ยมศักดิ์ (ปุ๊กกี้)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑

คณะกรรมการนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๒
เด็กหญิงสุดธิดา   เอี่ยมศักดิ์ (ปุ๊กกี้),เด็กหญิงภัทรวรินทร์   คงรักษา (แจน)เด็กหญิงวรัญญา   วงศ์สวัสดิ์ (มิ้น),
เด็กหญิงปรียาภรณ์   สงวนทรัพย์(กุ้งกิ้ง)
เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม (กุ๊ก),เด็กหญิงสุดารัตน์   ผลมาตร์ (หนิง)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๒


 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

 

 

 

 

 

เด็กหญิงภัทรวรินทร์   คงรักษา
หัวหน้าห้อง  ๖/๑

 

เด็กชายขจรศักดิ์   หนูสาย (เบ็น)

เด็กชายนัดซี   ประกอบสิน (นัดซี)

เด็กชายกรวิชญ์   ใสคำ (เจมส์)

เด็กชายสันติชัย   พูลศิริ (ต๋อม)

เด็กชายภคพงศ์   เผ่าเจริญ (ชาย)

เด็กชายนาวี   สีมารักษ์ (ตี๋)

เด็กชายกิตติชัย  เกลื่อนสิน (เก่ง)

เด็กชายวิชชาชัย  วงศฺสวัสดิ์ (แมน)

เด็กชายเมธิชัย  กุลแก้ว (ใหม่)

 

เด็กหญิงนิธินันท์   ทองพันธ์ (จูน)

เด็กหญิงชนาพร   บุญรักษ์ (ตาล)

เด็กหญิงภัทรวรินทร์   คงรักษา (แจน)

เด็กหญิงน้ำฝน   ชูวงศ์ (น้ำฝน)

เด็กหญิงปรียาภรณ์   สงวนทรัพย์(กุ้งกิ้ง)

เด็กหญิงนวลจันทร์  แซ่ลิ้ม (จัน)

เด็กหญิงสุดารัตน์   ผลมาตร์ (หนิง)

เด็กหญิงสุดธิดา   เอี่ยมศักดิ์ (ปุ๊กกี้)

เด็กหญิงนรีรัตน์  นันทการ (นิ้ง)

เด็กหญิงอาทิตยา  ทองนิ่ม (กุ๊ก)

เด็กหญิงผกามาศ  บุญเชื้อ (รุ้ง)

เด็กหญิงณัฐมล   ชื่นอารมณ์ (มาย)

เด็กหญิงวรัญญา   วงศ์สวัสดิ์ (มิ้น)

เด็กหญิงชญาณี  นิลบวร (น้ำฝน)

เด็กหญิงลดามณี   ผดุงทรัพย์ (มด)

 

 

เด็กหญิงดวงดารา  เทพชุม (อิ๋ว)

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

 

 

 

 

เด็กชายนันทวัฒน์  หนูสวัสดิ์
หัวหน้าห้อง  ๖/๒

 

เด็กชายอนุชิต   สินธุ์ธนาธิวัฒน์ (ตอง)

เด็กชายขจรพงศ์   บัวบังใบ (กอล์ฟ)

เด็กชายภานุมาส   อ่อนสนิท (กอล์ฟ)

เด็กชายวีระศักดิ์   ประดิษฐการ (บอย)

เด็กชายกิตติศักดิ์   แก้วน้อย (อาร์ม)

เด็กชายนันทวัฒน์  หนูสวัสดิ์ (โจ้)

เด็กชายสุนันชัย     จำรูญสิน (กาย)

เด็กชายณัฐพล       ชุ่มใจ (เบียร์)

เด็กชายปิยพงศ์   ชาลี (นิก)

เด็กหญิงพรทิพรส   พึ่งกิจ (จิว)

เด็กหญิงศุภิสรา   บูญมี (อาย)

เด็กหญิงสมฤทัย   งานว่อง (อิ๋ว)

เด็กหญิงขวัญจิต   ก่อสุข (บี๋ม)

เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรพันธ์ (เจน)

เด็กหญิงเกศรา หาการ (โบว์)

เด็กหญิงปานตะวัน   ขยันจริง (อิง)

เด็กหญิงสุรางคนา   งานว่อง (บีม)

เด็กหญิงดารารัตน์   นาคะ (ดาว)

เด็กหญิงพัชรี   วงศ์แฝด (น้ำ)

เด็กหญิงพัชรีภรณ์   พืชเกิด (บาย)

เด็กหญิงสายธาร   ท่าดี (บุ๋ม)

เด็กหญิงวนิดา   ทำทอง (นิ)

เด็กหญิงปรียารัตน์   พุ่มกฐิน (แป้ง)

เด็กหญิงเพ็ญประภา   ทองสุข (อุ๋มอิ๋ม)

 

 

 

เด็กชายปริญญา ศรีวัฒนพงศ์ (เจมส์)

 

 


เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com,wnikro@hotmail.com,sntng@thaimail.com
นักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๐
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
จำนวนนักเรียน article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๗ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๘ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๙ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๒ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๓ article
เยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
เยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ article
นักเรียนที่สำเร็จ
นักเขียนน้อย article
คนดี คนเก่ง ของเด็กนิโคร article
เยี่ยมห้องดุริยางค์ article
เยี่ยมสนามเด็กเล่น articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com