ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔

รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

เด็กชายภานุพงศ์  ชูวงศ์
ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔

คณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔
เด็กชายภานุพงศ์  ชูวงศ์
,เด็กหญิงวิรัญญา  คงรักษา,เด็กหญิงอภิชญา  พูลสวน,เด็กหญิงกัลยรัตน์  หมื่นกล้า
เด็กหญิงสุดธิดา  มีสกุล,
เด็กชายวัชรพงศ์  ผดุงทรัพย์


รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ห้อง  ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
 

เด็กชายปิยวัฒน์  ผลทวี
(ภูมิน)

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
 

เด็กชายสมปราชญ์ 
คงแก้ว
(เก่ง)

เด็กชายสุทธิภัทร 
ทองคำ
(นิว)

เด็กชายอภิสิทธิ์ 
ปั้นทอง
(เอ็ส)

เด็กชายธนภัทร 
เทียนทอง
(เก่ง)

เด็กชายสพลดนัย 
นุ่นแป้น
(โป้ง)

เด็กชายอดุลวิทย์ 
แสงเหมือนเพชร(อาร์ม)

เด็กชายปิยวัฒน์ 
ผลทวี
(ภูมิน)

เด็กชายภานุพงษ์ 
ชูวงศ์
(ปิง)

เด็กชายเอกราช 
ไชยกุล
(เอก)

เด็กชายคฑาวุธ 
เกลื่อนสิน(อาร์ม)

เด็กชายกฤษฎา 
งานว่อง
(ตั๊ก)

เด็กชายวุฒิชัย 
ขาวทอง
(อ้วน)

เด็กชายสิทธิพงศ์ 
นาควิจิตร
(เสก)

เด็กชายณัฐพงศ์ 
ยงเพชร
(จัมโบ้)

เด็กชายสรศักดิ์ 
สุขสำราญ
(ข้าวโอ๊ต)

เด็กหญิงปิ่นแก้ว 
เสมอภาค
(ปิ่น)

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ 
ศิริพันธ์
(แพร)

เด็กหญิงสุพัตรา 
แก้วน้อย
(เฟิร์น)

เด็กหญิงนพรัตน์ 
อุปลา
(ตาล)

เด็กหญิงสุชาดา 
ชุมทอง
(จ๊ะเอ๋)

เด็กหญิงมาริษา 
ฤทธิชัย
(เมย์)

เด็กหญิงวนิดา 
เริงจิตร์
(นิว)

เด็กหญิงวรพรรณ 
กออุดม
เฟิร์น)

เด็กหญิงธมลวรรณ 
หืออินทร์
(มิงค์)

เด็กหญิงณิชาวีร์ 
ประสมกิจ
(พีน)

เด็กหญิงอภิชญา 
ทรัพย์เพิ่ม
(ฟ้า)

เด็กหญิงกมลรัตน์ 
ครุฑมาก
(มาร์ย)

เด็กหญิงปิยฉัตร 
โพธิเศษ
(แป้ง)

เด็กหญิงกัญญาณัฐ 
เอี่ยมศักดิ์
(เอิร์น)

เด็กหญิงปาริชาติ 
สวน
(ฝน)

เด็กหญิงรัชนีกร  คล่องการ
(แบนซ์)

เด็กหญิงปวริศา 
ฉายาเวช
(โอปอ)
 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
 

เด็กหญิงศิริภิญญา  ทองพันธ์ (ออม)
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
 

เด็กชายจตุรงค์ 
อรุณโชติ
(มาร์ย)

เด็กชายวัชรพงษ์ 
ผดุงทรัพย์
(อัฐ)

เด็กชายธีรภัทร์ 
เพชรดำ
(โจ้)

เด็กชายวรวุฒิ 
กล่ำมาศ
(วุธ)

เด็กชายณัฐพล 
ผดุงทรัพย์
(น๊อต)

เด็กชายมนตรี 
เพิ่มพูน
(รุ่ง)

เด็กชายสุรินทร์ 
สมใหญ่
(ดิว)

เด็กชายอมรเทพ 
พืชเกิด
(เบอร์)

เด็กชายศักดิ์ธัช 
หนูแก้ว
(ก๊บ)

เด็กชายรัชชานนท์ 
จงภักดี
(ปลาย)

เด็กชายธีรวัฒน์ 
ปิติ
(ต้า)

เด็กชายธนากร
ณ นคร
(โก้)

เด็กหญิงฐิติมา  ดงภักกิจ

(เฟิร์น)

เด็กชายเพชรเอก 
ทองกิ้ม
(เอ็ม)

เด็กชายจิตตชัย 
ชัยแสง
(บัง)

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส 
เทพเสฐียร
(น้ำ)

เด็กหญิงศิริภิญญา 
ทองพันธ์
(ออม)

เด็กหญิงอรวรรณ เหมือนโสม
(แตง)

เด็กหญิงสุภัสสร 
ปรีดาผล
(นัด)

เด็กหญิงวิรัญญา 
คงรักษา
(ฟี)

เด็กหญิงจันทิมา 
คำเอียด
(เอิน)

เด็กหญิงอมรกานต์ 
บัวพันธ์
(ฝน)

เด็กหญิงสุทธิดา 
มีสกุล
(เมย์)

เด็กหญิงอภิชญา 
พูลสวน
(มิกิ)

เด็กหญิงทัศยา 
คล่องการ
(กิ่ง)

เด็กหญิงกนกวรรณ 
กลับคง
(เฟิร์น)

เด็กหญิงกัลยรัตน์ 
หมื่นกล้า (นัท)

เด็กหญิงฐิตาพร 
ลิ่มสกุล
(ตั๊ก)

เด็กหญิงเกวลี จันทร์สิงห์
(เนส)

เด็กหญิงสุภาวรรณ 
ผดุงทรัพย์
(โบว์)
 
 
 


 
นักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๐
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
จำนวนนักเรียน article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๗ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๘ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๙ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๒ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๓ article
เยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
เยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ article
นักเรียนที่สำเร็จ
นักเขียนน้อย article
คนดี คนเก่ง ของเด็กนิโคร article
เยี่ยมห้องดุริยางค์ article
เยี่ยมสนามเด็กเล่น articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com