ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

เด็กหญิงปิ่นแก้ว ทองผึ้ง (ปิ่น)
ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕
ประวัติโดยย่อ
บุตร  นายเสถา -นางธนิตา  ทองผึ้ง  อาชีพ  ขายอาหารตามสั่ง  เกิด  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๔๓
อยู่บ้านเลขที่  ๗๔/๒  หมู่ที่  ๒  ตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  ๘๒๑๘๐


คณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕
เด็กหญิงกุลสตรี บุญเชื้อ,เด็กหญิงจิราวรรณ พลายชนะ,เด็กหญิงนงนภัส ชูสังข์,
เด็กหญิงปิ่นแก้ว
 ทองผึ้ง,เด็กหญิงดาราวรรณ ณ นคร,เด็กหญิงณัฐณิชา กล่อมเกลี้ยง
 ,เด็กชายกิตติพงศ์
 ผลทวี


รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ห้อง  ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
 

เด็กชายพงศ์กร  อินทวงศ์ (พง)
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑
 

เด็กชายไชยวัฒน์ ชูร่วง
(ปอนด์)

เด็กชายเทพพิทักษ์ ทองชู
(ปาล์ม)

เด็กชายประวิทย์ กลิ่นเกษร
(โตมี่,โก)

เด็กชายวิชัยรัช บุญเชื้อ
(บอย)

เด็กชายประมวล หนูแก้ว
(แก๊ป)

เด็กชายเกียรติศักดิ์ โชคอำนวยผล(ก้อง)

เด็กชายภูมินทร์ สมิหลัง
(ภู)

เด็กชายธวัชชัย บุญคล้าย
(ป๋อง)

เด็กชายคีตภัทร นาแพงรัตน์
(ฟีล์ม)

เด็กชายธนพล รุณอุไร
(นนท์)

เด็กชายธนิสร ทองเจิม
(ซัน)

เด็กชายพงศ์กร อินทวงศ์
(พง)

เด็กชายเจษฎากร คำวอน
(เจ)

เด็กชายวัชรินทร์ คำวอน
(เจ)

เด็กชายปฐภูมิ เดชชัยศรี
(ฟลุ๊ค)

เด็กหญิงพรรแสง แก้วประชุม
(ปาล์ม)

เด็กหญิงพรรณราย ยอดย้อย
(เขียว)

เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ คงแก้ว
(กิ่ง)

เด็กหญิงชมชนก เฉลิมชล
(ตอง)

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ณ นคร
(กิ๊ฟ,สามนคร)

เด็กหญิงอัจฉรา เกลื่อนสิน
(แอม)

เด็กหญิงประภัสสร สาลีพรรณ์
(หงส์)

เด็กหญิงฝนทิพย์ สร้อยเพชร์
(เจ)

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทองมาก
(ฝน)

เด็กหญิงธารารัตน์ อารีชนม์
(ครีม)

เด็กหญิงปภาฎา วรรณการ
(บัว)

เด็กหญิงดุษฎี แก้วน้อย
(มาร์ย)

เด็กหญิงพัฒน์ติมา ชูสิทธิ์
(เมย์)

เด็กหญิงธนภรณ์ ทองสุข
(จีจี้)

เด็กหญิงสุชินตา เปราซิงห์
(นิวส์)เด็กหญิงอาทิตยา เฉลิมวงศ์
(อุ้ม)
 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
 

เด็กหญิงปิ่นแก้ว ทองผึ้ง (ปิ่น)
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒
 

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ราบบำเพิง
(ฟิวส์)

เด็กชายสหรัฐ ประกับสิน
(เอ็ม)

เด็กชายอนุภัทร จันทร์ชาตรี
(โอม)

เด็กชายภานุพงศ์ แซ่เหลี่ยม
(นิว)

เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีรักษ์
(ฟรุก)

เด็กชายฐิรวัฒน์ ทองกอบ
(ไกต์)

เด็กชายภานุพงศ์ งานว่อง
(อาม)

เด็กชายนนทวัฒน์ อารีการ
(ฟิวส์)

เด็กชายกิตติพงศ์ ผลทวี
(ดีม)

เด็กชายณัฐสิทธิ์ พรหมรัตน์
(โจนัส)

เด็กชายสรัล ชื่นอารมณ์
(มีนส์)

เด็กชายสมพร ทองกอบ
(สมพร)

เด็กหญิงจันทิมา มงคลบุตร
(แป้ง)

เด็กหญิงณัฐณิชา กล่อมเกลี้ยง
(ชมพู)

เด็กหญิงกรวรรณ สงวนทรัพย์
(อาย)

เด็กหญิงดาราวรรณ ณ นคร
(แพร)

เด็กหญิงเครือฟ้า ศรีนวลอ่อน
(ออย)

เด็กหญิงพิชญาภา เทียนทอง
(แก้ว)

เด็กหญิงกุลสตรี บุญเชื้อ
(น้ำ)

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ชูแนม
(แจน)

เด็กหญิงเสาวภา นันทการ
(แพร,น้องไวทฺ์)

เด็กหญิงนงนภัส ชูสังข์
(แตงโม)

เด็กหญิงจิราวรรณ พลายชนะ
(จิ๊บ)

เด็กหญิงปิ่นแก้ว ทองผึ้ง
(ปิ่น)

เด็กหญิงศิริรัตน์ บัวพันธ์
(ปราง)

เด็กหญิงศิริกร หล้าเพชร
(การ์ณ)

เด็กหญิงชมพูนุต สังข์พันธ์
(แป้ง)เด็กหญิงพิลภัส ชินการ
(พิม)

เด็กชายรัชชานนท์  เฟื่องฟู
(อัน)
 
 
 
เด็กนิโคร
wnikro@gmail.comนักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๐
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
จำนวนนักเรียน article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๗ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๘ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๙ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๒ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๓ article
เยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
เยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ article
นักเรียนที่สำเร็จ
นักเขียนน้อย article
คนดี คนเก่ง ของเด็กนิโคร article
เยี่ยมห้องดุริยางค์ article
เยี่ยมสนามเด็กเล่น articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com