ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

เด็กหญิงปฏิษฏี   เอี่ยมศักดิ์ (ออม)
ประธานกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

เกิดวันที่  ๑๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
บุตรของคุณพงศธร(เล็ก) และคุณกนกวรรณ(แอน)  เอี่ยมศักดิ์ 
อยู่บ้านเลขที่ ๖  หมู่  ๑  ตำบลบ่อดาน  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา
ความใฝ่ฝันในอนาคต  อยากเป็นคุณครู  เพราะอยากถ่ายทอดความรู้แก่เด็กๆ

เด็กหญิงธนพร  คงรักษา
รองประธานกรรมการนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

คณะกรรมการนักเรียนจากทีมจามจุรีก้าวหน้า
เด็กหญิงพิยดา  ทองผึ้ง (ปิ๊บ),เด็กหญิงปุณยนุช  ทองกอบ(ปุณ),เด็กหญิงรักษิณา  เทพเสฐียร(ไวท์)
เด็กหญิงกนกวรรณ  คงแก้ว(เกตุ),เด็กหญิงธนพร  คงรักษา(แจม),เด็กหญิงปฏิษฏี  เอี่ยมศักดิ์(ออม)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖
(จากซ้ายไปขวา,จากหลังมาหน้า)  เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีพัฒน์,เด็กชายจิระเดช  ชุมทอง,เด็กชายภานุกร  เจริญจิต,เด็กชายนอธิชาติ  กล่ำประเสริฐ,
เด็กชายขจรจิต  กองแก้ว,เด็กชายเจษฎา  ปั้นทอง,เด็กชายภานุเดช  งานว่อง,เด็กชายวัชรชัย  บุญมาก,เด็กชายอนุรักษ์  สอนแก้ว,เด็กชายอรรถพล  คำเอียด,
เด็กชายศุภเชฎฐ์  สวัสดีเมือง,เด็กชายคณิน  ปัณฑิตานนท์,เด็กชายพชร  แซ่จิ้ว,คุณครูสมนึก  ธนการ,เด็กชายยุธพิชัย  คำเพราะ,
เด็กชายอธิศักดิ์  กล่ำประเสริฐ,เด็กชายประวิทย์  สังข์ศิริ,เด็กชายอภิเชย  โกยกิ้ม,เด็กชายสิริธัช  ทิพย์บุญ,เด็กชายดนตรี  โกยกิ้ม,
เด็กหญิงอาทิตยา  จีระพงษ์,เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองกอบ,เด็กหญิงกนกวรรณ  คงแก้ว,เด็กหญิงปฎิษฏี  เอี่ยมศักดิ์,เด็กหญิงนรมน  รามอินทร์
,เด็กหญิงกฤติยา  รอบการ,เด็กหญิงทิพาวรรณ์  ขุนไพชิต,เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวทอง,เด็กญิงธนพร  คงรักษา,เด็กหญิงรักษิณา  เทพเสถียร,
เด็กหญิงสลิฎา  ทองเจิม,เด็กหญิงมณฑิรา  นามสม,เด็กหญิงนิดา  พรมพะยอม,เด็กหญิงธันวาพร  นุ่นแป้น,เด็กหญิงเสาวรัตน์  คงจันทร์,
เด็กญิงธัญวรัตม์  ภู่อมร,เด็กชายวงศัพท์  แสงเหมือนเพชร,เด็กชายชัชวาล  ดวงสีทอง,คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ,คุณครูกัลา  กะสิรักษ์,
คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด,คุณครูสุนทร  พลายสิน,คุณครูมังกร  ถิ่นทับปุด,คุณครูลัดดา  ตันติขรูญรักษ์,คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,
คุณครูอารัย์  สุขสวัสดิ์,คุณครูอารมณ์  พลายสิน,คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์,เด็กชายจักรพันธ์  อาจการ,เด็กชายวีระชาติ  พูลเพิ่ม
,เด็กชายพฤติกร  ประกอบศิลป์,เด็กชายภานุวัฒ  แก้วประชุม,เด็กหญิงอาริยา  พลายชนะ,เด็กหญิงปุณยนุช  ทองกอบ,เด็กหญิงนรีรัตน์  เทพเสถียร,
เด็กหญิงปนัสยา  ชูเวชะ,เด็กหญิงพิยดา  ทองผึ้ง,เด็กหญิงสุชานันท์  ระฆังทอง,เด้กหญิงปิยพัชร  สาลีพรรณ,เด็กหญิงภัญญาภัคร  แสงขวัญ,
เด้กหญิงอัฉจิมา  ล้ำถาวรวงศ์,เด้กหยิงพุทธษา  คำเพราะ,เด็กญิงธัญพร  ร่มพฤกษ์,เด็กชายเจษฎา  ทองเจิม,เด็กชายศุภวิชญ์  สังกะสิน,เด็กชายธราดล  วิรันจตี


รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    ห้อง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 


เด็กชายศุภเชษฐ์  สวัสดีเมืองผล(หมู)
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

 


เด็กชายอรรถพล  คำเอียด
(ก๊บ)


เด็กชายพฤติกร  ประกอบศิลป์
(เก้น)


เด็กชายศุภวิชญ์  สังกะสิน
(กาย)


เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วประชุม
(ธน)


เด็กชายภานุกร  เจริญจิตร์
(เดียร์)


เด็กชายศุภเชษฐ์  สวัสดีเมือง
ผล(หมู)


เด็กชายสิริธัช  ทิพย์บุญ
(โฟล์ค)


เด็กชายอธิศักดิ์  กล้ำประเสริฐ
(เอ็ม)


เด็กชายอนุรักษ์  สอนแก้ว
(อาร์ม)


เด็กชายธราดล  วิรันจตี
(เพชร)


เด็กชายประวิทย์  สังข์ศิริ
(ต้า)


เด็กชายคณิน  ปัญฑิตานนท์
(วิว)


เด็กชายขจรจิต  กรองแก้ว
(ดีม,จ้อย)


เด็กหญิงกฤติยา  รอบการ
(เมย์)


เด็กหญิงปิยาพัชร  สารีพรรณ์
(ฟ้า)


เด็กหญิงสลิฎา  ทองเจิม
(เตย)


เด็กหญิงอัจจิมา  ล้ำถาวรวงศ์
(อ้อน)


เด็กหญิงภัญญาภัค  แสงขวัญ
(จ๋า)


เด็กหญิงมณฑิรา  นามสม
(โบว์)


เด็กหญิงอาริยา  พลายชนะ
(มาร์ย)


เด็กหญิงนรมน  รามอินทร์
(แพร)


เด็กหญิงปนัสยา  ชูเวชะ
(บิ๋ง)


เด็กหญิงทิพาวรรณ  ขุนไพชิต
(ปริม)


เด็กหญิงกิตติยา  รอดพันดุง
(เดียร์)


เด็กหญิงธันยาพร  ร่มพฤกษ์
(พิมพ์)


เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองกอบ (หยาด)


เด็กหญิงพุทธษา  คำเพราะ
(เบ็ม)


เด็กหญิงอาทิตยา  จีระพงษ์
(เนย)
เด็กหญิงสุชานันท์  ระฆังทอง
(กันละแม)

     


รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ห้อง ๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 


เด็กหญิงธนพร  คงรักษา (แจม)
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

 


เด็กชายวีระชาติ  พูลเพิ่ม
(เก็ต)


เด็กชายอภิเดช  โกยกิ้ม
(อา)


เด็กชายพชร  แซ่จิ๋ว
(บาส)


เด็กชายเจษฎา  ปั้นทอง
(เจษ)


เด็กชายจิระเดช  ชุมทอง
(อุ้ม)


เด็กชายภานุเดช  งานว่อง
(เต้)


เด็กชายเจษฎา  ทองเจิม
(เจเจ้)


เด็กชายอรรถพร  บุญรักษ์
(นิว)


เด็กชายยุทธพิชัย  คำเพราะ
(ก้อง)


เด็กชายวงศ์ศัพท์  แสงเหมือนเพชร
(เอ็ม)


เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีพัฒน์
(ฟีน)


เด็กชายอธิชาติ  กล้ำประเสริฐ
(พี)


เด็กชายวัชรชัย  บุญมาก
(โอ๊ต)


เด็กชายจักรพันธ์  อาจกิจ
(เกม)


เด็กชายชัชวาล  ดวงดีทอง
(บาส)


เด็กชายดนตรี  โกยกิ้ม
(เพลง)


เด็กหญิงปุญนุช  ทองกอบ
(ปุณ)


เด็กหญิงพิยดา  ทองผึ้ง
(ปิ๊บ)


เด็กหญิงกนกวรรณ  คงแก้ว
(เกตุ)


เด็กหญิงธนพร  คงรักษา
(แจม)


เด็กหญิงรักษิณา  เทพเสฐียร
(ไวทฺ์)


เด็กหญิงนรีรัตน์  เทพเสฐียร
(มิ้ว)


เด็กหญิงธันวาพร  นุ่นแป้น
(แป้ง)


เด็กหญิงเสาวรัตน์  คงจันทร์
(เฟร์น)


เด็กหญิงธัญวรัตม์  ภู่อมร
(ปัทม์)


เด็กหญิงปฏิษฎี  เอี่ยมศักดิ์
(ออม)


เด็กหญิงนิดา  พรมพยอม
(ฝน)

 


เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวทอง
(พลอย) 

 

 


เด็กนิโคร

wnikro@gmail.com
นักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๐
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
จำนวนนักเรียน article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๗ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๘ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๙ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๒ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๓ article
เยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
เยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ article
นักเรียนที่สำเร็จ
นักเขียนน้อย article
คนดี คนเก่ง ของเด็กนิโคร article
เยี่ยมห้องดุริยางค์ article
เยี่ยมสนามเด็กเล่น articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com