ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เด็กหญิงมัลลิกา  ทองเจิม (เนย)
 ประธานกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘
เกิดวันที่  ๒๕  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๔๖  กรุ๊ปเลือด  AB
บุตรของนายมาโนช  ทองเจิม และนางจิรา  ทองเจิม  
อยู่บ้านเลขที่  ๔๔/๑ หมู่ ๗ ตำบลมะรุ่ย  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๘๒๑๘๐

ความใฝ่ฝันในอนาคต  อยากเป็นตำรวจ  ได้ช่วยเหลือปกป้องประชาชนที่ดี  ลงโทษคนที่ทำผิด


เด็กหญิงกฤติยา  เอี่ยมศักดิ์ (แอม,ขอเหลียว)
 รองประธานกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘
เกิดวันที่  ๙  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๔๖  กรุ๊ปเลือด  B
บุตรของนายพงศธร  เอี่ยมศักดิ์ และนางกนกวรรณ  เอี่ยมศักดิ์  
อยู่บ้านเลขที่  ๑๓/๗ หมู่ ๔ ตำบลโคกเจริญ  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ๘๒๑๘๐

ความใฝ่ฝันในอนาคต  อยากเป็นหมอ 
เพราะจะได้รักษาคนที่บาดเจ็บ  ไม่สบาย  ป่วยไข้ ให้หายดีและสามารถกลับมาทำมาหากินได้

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘  จากทีมงานนิโครร่วมใจ
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บรรจงกิจ
 (กรรมการ),เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ภู่ผึ้ง (กรรมการ),
เด็กหญิงนารีรัตน์  ไวยคาม (กรรมการ),เด็กหญิงวิไลรัตน์  แรงกล้า (กรรมการ),
เด็กหญิงมัลลิกา  ทองเจิม(ประธานกรรมการ),เด็กหญิงกฤติยา  เอี่ยมศักดิ์ (รองประธานกรรมการ),
ด็กหญิงกาญจนา  อำลอย (กรรมการ),เด็กชายประดิษฐ์  บุญเชื้อ (กรรมการ)

. คุณครูสมนึก  ธนการ  ๒. ด.ช.พงศ์ทวี  เกลื่อนสิน  ๓. เด็กชายทัศนชัย  ไชยกุล  ๔. เด็กชายธีรภัทร  ปั้นทอง ๕. เด็กชายณัฐนันท์   ประดิษฐการ  ๖. เด็กชายพุฒิพงศ์  อารีการ  ๗. เด็กชายไกรทัศน์  ชูเกลี้ยง  ๘. เด็กชายภูมรินทร์  อารีการ  ๙. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเต็ม  ๑๐.เด็กชายนฤเบศร์  พลายชนะ   เด็กชาย ณรงค์ชัย  หินน้อย  ๑๒.เด็กชายปัณณวิชญ์  จิตรจงรักษ์  ๑๓.เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วน้อย  ๑๔.เด็กชายภัทรพงศ์   ประสพมิตร  ๑๕.เด็กชายภัทรดนัย  เทพณรงค์  ๑๖.เด็กชายกฤตภพ  จิตสอน  ๑๗.เด็กชายประดิษฐ์  บุญเชื้อ  ๑๘.เด็กชายรัฐธรรมนูญ  บรรจงกิจ  ๑๙.เด็กชายสุรเชษฐ์  แรงกล้า  ๒๐.เด็กชายณัฐพงศ์  แทนนรินทร์  ๒๑.เด็กชายพงศ์พีระ บุญมา  ๒๓.เด็กชายพีรภัทร  วัฒธา  ๒๔.เด็กชายณัฐดนัย  หนูเอียด  ๒๕.เด็กชายจักรพงษ์   บัวพันธ์  ๒๖.คุณครูสุนทร  พลายสิน(แผ้ว)  ๒๗.เด็กหญิงจิราภรณ์   จันทร์ศรี  ๒๘.เด็กหญิงศุภักษร   บัวพันธ์  ๒๙.เด็กหญิงวิไลรัตน์  แรงกล้า  ๓๐.เด็กหญิงขวัญนภา  ทองเสริม  ๓๑. เด็กหญิงประภาพร  ขจร  ๓๒. เด็กหญิงญาณิศา  กะเตื้องงาน ๓๓. เด็กหญิงนิตยา  กาเยาว์ ๓๔. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุ่มพวง ๓๕. เด็กหญิงกฤติยา  เอี่ยมศักดิ์ ๓๖.เด็กหญิงอสมาภรณ์  อรัญ ๓๗. เด็กหญิงวาสนา  บุญรักษ์ ๓๘. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ภู่ผึ้ง ๓๙. เด็กหญิงชนากานต์  ปั้นทอง ๔๐. เด็กหญิงกาญจนา  อำลอย ๔๑. เด็กหญิงณัฐพร  บุญรักษ์ ๔๒. เด็กหญิงปาริชาต  ทองดอนดู่ ๔๓. เด็กหญิงนรีรัตน์  ไวยคาม ๔๔. เด็กหญิงมัลลิกา  ทองเจิม ๔๕. เด็กหญิงอรุณทิพย์  หนูร่ม ๔๖. จันทิมา  ปากลาว  ๔๗. เด็กหญิงสโรชา   เจริญไชยวัฒนา ๔๘. เด็กหญิงฐิตารินทร์  ยอดเยี่ยม ๔๙. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองเจิม ๕๐. เด็กหญิงกษมา  ศรีวิมล  ๕๑. เด็กหญิงศศิกัญญา  พัฒนพันธ์ ๕๒. เด็กหญิงชาลิศา  นิยมถูก ๕๓. Mr.Michael Greenwood (Mike) ๕๔.คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ ๕๕.คุณครูสุดาจันทร์  ชัยศิริ(หนิง) ๕๖. คุณครูเบญจวรรณ  คงรักษา(เจี๊ยบ) ๕๗.  วิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด(แดง) ๕๘.  คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์(ย้อ) ๕๙. คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์ ๖๐. คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา(สาว) ๖๑.คุณครูชวานี   ผลากิจ ๖๒. คุณครูสิทธิชัย  ทองคง (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม) ๖๓. คุณครูอุทัยวรรณ  ทับทิมทองสุข(นิ)  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม ๖๔. คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์ ๖๕. คุณครูอารมณ์  พลายสิน ๖๖. คุณครูลัดดา  ตันติจรูญรักษ์ ๖๗. คุณครูอารี  สุขสวัสดิ์(แต้ว) ๖๘. คุณครุพรพิมล  อินทรักษ์(แดง)  ๖๙. คุณครูภิษณี  ณ สงขลา(แอ๋ว) ๗๐. คุณครูสุพิศ  ชูร่วง(แต๋ว)  ๗๑. คุณครูกมลทิพย์  รองเดช(เขียว) ๗๒. คุณครูรัชฏา  ปรีดาผล(แตน) ๗๓. คุณครูมะลิ  จงไกรจักร(ชาม)

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ห้อง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 


เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ภู่ผึ้ง
(แนน)และเพื่อนๆ
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

 


เด็กชายกฤตภพ   จิตสอน
(ปอนด์)


เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเต็ม
(บูม)


เด็กชายภุมรินทร์  อารีการ
(ภู)


เด็กชายทัศนชัย  ไชยกุล
(อาร์ม)


เด็กชายประดิษฐ์  บุญเชื้อ
(บีม)


เด็กชายณัฐนันท์  ประดิษฐการ
(กอร์ฟ)


เด็กชายภัทรพงค์  ประสพมิตร
(เต้ย)


เด็กชายณัฐพงศ์  แทนนรินทร์
(คิม)


เด็กชายรัฐธรรมนูญ 
บรรจงกิจ
  (ทัน)


เด็กชายพีรภัทร  วัฒนา
(ผี)


เด็กหญิงพรรณวษา  แก้วประชุม
(ใหม่)


เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ภู่ผึ้ง
(แนน)


เด็กหญิงสุภาวดี  ทองเล็ก
(เอ๋ย)


เด็กหญิงกาญจนา  อำลอย
(กัน)


เด็กหญิงมัลลิกา  ทองเจิม
(เนย)


เด็กหญิงวิไลรัตน์  แรงกล้า
(เมย์)


เด็กหญิงนารีรัตน์  ไวยคาม
(เอิร์น)


เด็กหญิงกฤติยา  เอี่ยมศักดิ์
(แอม,ขอเหลียว)


เด็กหญิงชนากานต์  ปั้นทอง
(แป้ง)


เด็กหญิงขวัญนภา  ทองเสริม
(แบม)


เด็กหญิงปาริชาติ  ทองดอนดู่ 
(มุก)


เด็กหญิงฐิตารินทร์  ยอดเยี่ยม
(รุ้ง)


เด็กชายไกรทัศน์  ชูเกลี้ยง
(เพชร)


เด็กหญิงวาสนา   บุญรักษ์
(เอิง)


 
เด็กชายธนณัธ  สังกะสิน
(นัด)

เด็กชายพงษ์พีระ  บุญมา
(คิง)


 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ห้อง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 


เด็กหญิงอสมาภรณ์   อรัญ
(แบม)
และเพื่อนๆ
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

 


เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วน้อย
(บาส)


เด็กชายพงศ์ทวี  เกลือนสิน
(โอม)


เด็กชายสุรเชษฐ์  แรงกล้า
(ปอนด์)


เด็กชายธีรภัทร์  ปั้นทอง
(โอ๊ต)


เด็กชายณรงค์ชัย  หินน้อย
(บอล)


เด็กชายณัฐดนัย  หนูเอียด
(อาร์ม,บังอาจ)


เด็กชายนฤเบศร์  พลายชนะ
(เวฟ)


เด็กชายภัทรดนัย  เทพณรงค์
(บิ๊ก)


เด็กชายจักรพงษ์  บัวพันธ์
(ไทด์)


เด็กชายพุฒิพงศ์  อารีการ
(เบย์)


เด็กหญิงณัฐพร  บุญรักษ์
(ณัฐ)


เด็กหญิงอรุณทิพย์   หนูร่ม
(เฟิร์น)


เด็กหญิงประภาพร  ขจร
(แพน)


เด็กหญิงศุภักษร  บัวพันธ์
(เมย์,ตัวเล็ก)


เด็กหญิงญาณิศา  กะเตื้องงาน
(บิว)


เด็กหญิงสุดารัตน์  พุ่มพวง
(น้ำ)


เด็กหญิงนิตยา  กาเยาว์
(จ๋า,ตาหวาน,นางสาวไทย)


เด็กหญิงชาลิสา  นิยมถูก
(พลอย)


เด็กหญิงกษมา  ศรีวิมล
(เปิ้ล)


เด็กหญิงจันทิมา  ปากลาว
(พลอย,จันทบุรี)


เด็กหญิงศศิกัญญา  พัฒนพันธ์ 
(หยก)


เด็กหญิงอสมาภรณ์   อรัญ
(แบม)


เด็กหญิงจิราพร  จันทร์ศิริ
(จี๊ด)


เด็กหญิงสโรชา  เจริญไชยวัฒนา
(ปลื้ม)

 


เด็กชายปัณณวิชญ์  จิตรจงรักษ์
(เจ)
 

 

เด็กนิโคร

wnikro@gmail.com
นักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๐
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
จำนวนนักเรียน article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๗ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๘ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๙ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๒ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๓ article
เยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
เยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ article
นักเรียนที่สำเร็จ
นักเขียนน้อย article
คนดี คนเก่ง ของเด็กนิโคร article
เยี่ยมห้องดุริยางค์ article
เยี่ยมสนามเด็กเล่น articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com