ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เด็กหญิงอรัฃพร  บุษย์เพชร(น้ำ)
 ประธานกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙
เกิดวันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๗กรุ๊ปเลือด  B
บุตรของนายกฤตพร  บุษย์เพชร   นางสาวฉันทิศา  บุญฉันท์  
อยู่บ้านเลขที่  ๘๐/๓  หมู่  ๒  ตำบลบ่อแสน  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา

ความใฝ่ฝันในอนาคต  อยากเป็นหมอ
เพราะอยากช่วยเหลือผู้อื่น
นโยบายในการสมัครเข้ามาเป็นประธานนักเรียน  
"นิโครฯ สะอาด  ปราศจากยาเสพติด  ทุกคนช่วยกันคิด  เพื่อชีวิตที่มั่นคง"

เด็กหญิงวริศา  สมัครกิจ (แป้ง)
 รองประธานกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙
เกิดวันที่ ๒๑ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ กรุ๊ปเลือด  A
บุตรของนายสมชาย - นางธันยพร   สมัครกิจ
อยู่บ้านเลขที่  ๒๔  หมู่  ๓  ตำบลบางเหรียง  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา

ความใฝ่ฝันในอนาคต  อยากเป็น ช่างเสริมสวย  
เพราะชอบความสวยความงาม

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙
เด็กชายธาดาพงศ์  ภูจำปา(คอม),เด็กหญิงวริศา  สมัครกิจ(แป้ง),เด็กหญิงกนกนุช  ชูสังข์(มิ้น)
เด็กหญิงสิรภัทร  เรืองโรจน์(แสตมป์),เด็กหญิงญาณิกา  เสนเกตุ(ผักบุ้ง),เด็กหญิงจิราภรณ์  มีชัย(อิ๋ว)
เด็กหญิงอรัชพร  บุษย์เพชร(น้ำ)

  จากทีมงานนิโครฯ พัฒนา นำพาสิ่งเรียนรู้

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ห้อง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 


ด.ช.วิศรุต  อารีการ
(เฟริส)

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

 


ด.ช.นราธิป  ธัญรส
(พีม)


ด.ช.อนุวัตน์  ช่วยบำรุง
(น๊อต)


ด.ช.ธนิทธิพล  ตันเกิด
(ภู)


ด.ช.วิศรุต  อารีการ
(เฟริส)


ด.ช.ณัฐนันท์  เอี่ยมศักดิ์
(บ่าว)


ด.ช.จิรวัฒน์  ขลิกคำ
(ตั้ม)


ด.ช.คณิตสรณ์  พลันการ
(ปังปอนด์)


ด.ช.เจษฎาภรณ์  เทพเสฐียร
(ป้าย)


ด.ช.กันตภณ  ชูพรหม
(เบส)


ด.ช.ชัยธวัช  ประสพมิตร
(บิว)


ด.ช.ธาดาพงศ์  ภูจำปา
(คอม)


ด.ญ.สิรภัทร  เรืองโรจน์
(แสตมป์)


ด.ญ.อรัชพร  บุษย์เพชร
(น้ำ)


ด.ญ.ญาณิกา  เสนเกตุ
(ผักบุ้ง)


ด.ญ.กนกนุช  ชูสังข์
(ขมิ้น)


ด.ญ.วริศา   สมัครกิจ
(แป้ง)


ด.ญ.ปวิชญาดา  เริงการ
(แจนนี่)


.ญ.จิรัชยา  ชูสังข์
(วิว)


ด.ญ.จิราภรณ์   มีชัย
(อิ๋ว)


ด.ญ.วาสนา  ทรายทอง
(ฟ้า)


ด.ญ.ปิยนันท์  ผันผ่อน
(โมเม)


ดญ.พัชราวลี  คงรักษา
(กระแต)

ดญ.ปวันพัสต์  ปากลาว
(แพร)

 

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ห้อง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 


ดช.
และเพื่อนๆ
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒

 


ด.ช.ธีรภัทร  ชลกิจ
(เจต)


ดช.อภินันท์  คงแก้ว
(กล้า)


ดช.จิตนภานุ  บัวลอย
(บี)


ดช.ฐิชานนท์  แสวงกิจ
(เวฟ)


ดช.อภิวิชญ์   แก้วหล่อ
(ดีม)


ดช.ธนกฤต  บุญยัษเฐียร
(น๊อต)


ดช.ศราวุธ  ชูวงศ์
(ปอ)


ดช.กรกฎ   จินดา
(ก้าน)


ดช.ภาณุพงษ์  ชิลนาด
(เบส)


ดช.ธนารัตน์  สวัสดี
(น๊อต)


ดช.ธราเทพ  ชาญ
(ชาญ)


ด.ช.อภิสิทธิ์  บุญมา
(เอฟ)


ด.ช.กิตติ์นภัส  โอบุญเรือง
(ชาย)


ด.ญ.กมลรัตน์  สุขสม
(ลูกจันทร์)


ด.ญ.ปภัสร  ทองกอบ
(พลอย)


ด.ญ.สุชานันท์  ภู่อมร
(ปอ)


ด.ญ.อุฬาริน  ประสมกิจ
(อิ้ง)


ดญ.ปุณณภา  เฉลิมชล
(ตาล.หมวย)


ด.ญ.อมรรัตน์  ประกอบธัญ
(น้ำ)


ด.ญ.จิรวดี  มหเสน
(แตงโม)


ด.ญ.ธิดารัตน์  นันทการ
(ฝ้าย)


ดญ.ญาณิศา  คงอินทร์
(เมย์)


ด.ญ.รุ่งนภา  รินจางวาง
(แนท)


ด.ช.ณัฐพล  พลายชนะ
(โอม)

  

เด็กนิโคร

wnikro@gmail.com
นักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๐
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
จำนวนนักเรียน article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๗ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๘ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๙ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๒ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๓ article
เยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
เยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ article
นักเรียนที่สำเร็จ
นักเขียนน้อย article
คนดี คนเก่ง ของเด็กนิโคร article
เยี่ยมห้องดุริยางค์ article
เยี่ยมสนามเด็กเล่น articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com