ReadyPlanet.com


อยากรู้จักชื่อใครบางคน ช่วยหน่อยซีถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก 
(ใครบางคนที่ไม่มีชื่อ ฝากบอกมาด้วยนะ จะได้ใส่ชื่อให้)
แถวหลัง ; นางปัญจณี เอียดนุ่น,นายจวน พุทธรักษา,นายเกษม ศุขกระพันธ์,นายสุภา ช่วยเจริญ
นาย..,นายสนทยา เทพเสถียร,นายจารึก ปั้นทอง,คุณวีรศักดิ์ เอียดแก้ว,นายวัชระ ปั้นทอง,
นายจำลอง ช่วยบำรุง,นายสมนึก ธนการ,นายจรัญ บัวพันธ์,นายสุรพงษ์ ณ นคร,นาย...,นายประสงค์ ช่วยบำรุง
นายอำนวย คงรักษา,นายวิเชียร สงวนทรัพย์,นายสมปอง...,นาย...ทองสัมฤทธิ์,นายสุจิตต์ ปั้นทอง,นายบรรเจิด หยดย้อย,นายน้อย...,เด็กหญิงขวัญจิตร ก่อสุข,เด็กหญิงศุภิสรา บุญมี,เด็กหญิงอนุสรา อารีการ,เด็กชายรัตนโชติ ศรีจันทร์,เด็กชาย...,เด็กชายสัญญา ยกเถ,เด็กหญิง...,เด็กหญิง...,นางปัทมา ทองนิ่ม,เด็กหญิง...,
นางธรรมรัตน์ ศรีสุพรรณ,นางโสพิน มงคลบุตร,เด็กหญิง...,นางสาวสาวิณี ไวยคราม,นายวิรศักดิ์ เดชทวี,
เด็กหญิง...,เด็กชาย...
แถวสี่ ; เด็กหญิง...,เด็กชายคงเดช งานสม,เด็กหญิงสุดารัตน์ ผลมาตร์,เด็กชายภานุพงศ์ แซ่จิ๋ว,เด็กหญิง...,
นายวัชระ สมานรัตน์,นางสาวนิภาวรรณ ศรีสวัสดิ์,เด็กหญิง...,เด็กหญิงวิภาวดี คำเอียด,เด็กหญิง...,
เด็กหญิงภัทรติญา ฉายาชวลิต,เด็กหญิงอรวรรณ แสนสร้อย,เด็กหญิง...,เด็กหญิงนิธิบดี ขวัญสุย,เด็กหญิง...,นางสาวอาริยา เพ็ชรฤทธิ์,นางสาวศศลักษณ์ ดิษฐ์รักษ์,นางสาวเกษมณี เหล่าบุญเกื้อ,นางสาวสุพรรษา ช่วยบำรุง,นางสาว...,นางสาว...,นางสาววราภรณ์ เดชสุภา,เด็กหญิง...,เด็กหญิงศิรภัสสร เหล่าบุญเกื้อ,เด็กหญิงนงนภัส สมัครการ,เด็กหญิงปรียาภัทร ใจเฉื่อย,เด็กหญิง....,เด็กหญิงขนิษฐา บรรดาศักดิ์,เด็กหญิงปรียารัตน์ พุ่มกฐิน,เด็กหญิงนุชรินทร์ โพธิเศษ,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม,เด็กหญิง...,เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม,เด็กหญิงนิธินันท์ ทองพันธ์,เด็กหญิงเจนจิรา เพ็ชรพันธ์

ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก 
(ใครบางคนที่ไม่มีชื่อ ฝากบอกมาด้วยนะ จะได้ใส่ชื่อให้)
หลังสุด ;เด็กหญิง..,เด็กหญิง..,เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พิชเกิด,เด็กหญิงนิธินันท์ ทองพันธ์,เด็กหญิงสุดารัตน์ ผลมาตร์,เด็กหญิงพรทิพรส   พึ่งกิจ,เด็กหญิงเจนจิรา เพ็ชรพันธ์,เด็กหญิงปรียารัตน์ พุ่มกฐิน,เด็กหญิงศุภิสรา บุญมี,เด็กหญิงขวัญจิตร ก่อสุข,เด็กหญิง..,เด็กหญิงภัทรติญา ฉายาชวลิต,เด็กหญิงณัฐพร ประกับสิน,เด็กหญิงนุชรินทร์ โพธิเศษ,
แถวสอง ; เด็กชาย...,เด็กชายสัญญา ยกเถ,เด็กชาย...,เด็กชายภานุพงศ์ แซ่จิ๋ว,เด็กชายรัตนโชติ ศรีจันทร์,เด็กชาย,นายวัชระ สมานรัตน์,เด็กชายคงเดช งานสม,เด็กชาย...,เด็กชาย...
แถวสาม ; นางสาวสุพรรษา ช่วยบำรุง,นางสาวเกษมณี เหล่าบุญเกื้อ,นางสาวนิภาวรรณ ศรีสวัสดิ์,นางสาว
,นางสาววราภรณ์ เดชสุภา,นางสาวรุ่งตะวัน นันทการ,นางสาวปัทมา ประดิษฐ์การ,นางสาววชิราภรณ์ ใจหาญ,นางสาวศิริพร สิงหรักษ์,นางสาวอารอยา เพ็ชรฤทธิ์,นางสาวศศลักษณ์  ดิษฐ์รักษ์.
เด็กชายโยทิน  สมประกอบ,
,เด็กหญิงภาวิณี คำเอียด,เด็กหญิงสาวิณี ไวยคราม,นายวิรศักดิ์ เดชทวี,นางสาว...
แถวสี่ ;
นางลำดวน...,นางเสาวคนธ์ สนธิพิพัฒน์,นายเชิดชัย แจ้มา,นายเฉลิมชัย ปลาบู่ทอง,นายไพบูลย์ เฉิดโฉม,นายสมนึก ธนการ,นายจวน พุทธรักษา,นายมงคล รัตโนภาส,นายวิโรจน์ จันทร์ถาวร,นาง...
แถวหน้า ;
เด็กหญิงอรวรรณ  แสนสร้อย,เด็กหญิงอานุสรา อารีการ,เด็กหญิงทิพวรณ ชุนจำรัส,เด็กหญิงศศินา ทองสง,เด็กหญิงศิรภัสสร เหล่าบุญเกื้อ,เด็กหญิงขนิษฐา บรรดาศักดิ์,เด็กหญิงอุมาภรณ์ ไกรยรัตน์,เด็กหญิงปริยาภัทร ใจเฉื่อย,เด็กหญิงนงนภัส สมัครการ,เด็กหญิง...,เด็กหญิง...,เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม,เด็กหญิงนิธิบดี   ขวัญสุย

ขอบคุณ ขอบใจล่วงหน้านะ


ผู้ตั้งกระทู้ เด็กนิโคร (wnikro-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-07-05 19:11:46


1

ความคิดเห็นที่ 1 (3237774)

โห!! หาตั้งนานอยู่นี่เอง อิอิ อยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้อีกค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น on (on8882-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-12 20:33:07


ความคิดเห็นที่ 2 (3278943)

หวาดดีค่ะเด็กนิโครทักทายหนูชื่ออรนะค่ะพี่ชื่อไรเหรอค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อร (on1998-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-29 17:09:291


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.