ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม

                                       
                                     ประกาศโรงเรียนวัดนิโครธารา

               เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                              ตำแ
หน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
                                   ----------------------------------------
            ด้วยโรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนจึงจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
            ดังนั้น คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังนี้
1. คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการ
1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา
1.2 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
-          ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในโรงเรียนและช่วยเหลือครูในการจัดการศึกษากาจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กตามคำแนะนำของครูประจำการ รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการพัฒนศักยภาพเด็กพิการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่โรงเรียนมอบหมาย
1.3 หน้าที่รับผิดชอบ
           ปฎิบัติงานในฐานะพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการปฎิบัติงานร่วมกับครูในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการภายใต้การควบคุม กำกับ ตรวจสอบของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้
- ให้บริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กพิการ จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนรู้ให้เด็กพิการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
- ปฎิบัติหน้าที่ ดูแล ช่วยเหลือเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครู ผู้บริหาร
- ประสานการทำงานร่วมกับครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองด้านการจัดการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
- ให้ความช่วยเหลือครูในการผลิต ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ สื่อ เครื่องใช้ในการจัดการเรียนสำหรับเด็กพิการ
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
          ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่
(1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้
(2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่า ขึ้นไป
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนวัดนิโครธาราม ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 08.30 -16.30 น.
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
(2) สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือ
จะทำการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
           จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก
           โรงเรียนวัดนิโครธาราม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ภายในวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ให้ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 14 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 12.00 น. ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ถึงวันที่ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป
8.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ประกาศให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
8.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม ตามกำหนดเวลาที่โรงเรียนประกาศ ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
8.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                            ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
                                                               ลงชื่อ   
                                                                         ( นายสิทธิชัย ทองคง )
                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธารามCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com