ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒

 
                 เรียบเรียงบทกลอนโดย  นายสมนึก  ธนการ  

ตอนที่  ๒   อุทเทสวารกถา   พุทธพจน์ 
      พุทธพจน์  แห่งพระ  พุทธเจ้า    ตรัสกับเหล่า  ภิกษุ  สาวกว่า
หนทางนี้  ทางเดียว  จะนำพา          สัตว์ถ้วนหน้า  ถึงความ  บริสุทธิ์
ได้ล่วงพ้น  ความโศก  ความรำพัน    ดับทุกข์กัน  ดับได้  เพื่อนมนุษย์ 
เพียงเห็นกาย   ในกาย  แค่หนึ่งจุด   อาจพ้นหลุด  บรรลุ  ถึงนิพพาน
เวทนา  จิตใจ  ธรรมในธรรม           ยิ่งตอกย้ำ  ทุกอย่าง  สอดประสาน
“อภิชฌา”  ต้องละ  ให้เป็นทาน        ค่อยประหาร  ความอยาก  ให้หมดไป
“โทมนัส”  ขจัด  ความเศร้าโศก        อีกหนึ่งโรค  อย่าให้  ร่วมอาศัย
ตั้งสติ  คงมั่น  อย่าหวั่นใจ              ตัดเยื้อใย  ให้สิ้น  ความยินดี            
ทุกถ้อยคำ   “สติปัฏฐานสูตร”          ทุกกคำพูด  ที่กล่าว  ได้บ่งชี้
คุณดังตฤณ  ฮาวฟาร์  ร่วมพาที       ถ้อยวจี  ตอกย้ำ  ความเข้าใจ
(๑๓)  คำนิยาม
      คำนิยาม  ภิกษุ  ผู้สละ             ผู้หวังละ  กิเลส  สู่ทางใหม่
อริยะ  รู้แจ้ง  ความเป็นไป              ผู้ตัดได้  ตัณหา  อุปาทาน
กายในกาย  รู้ซึ้ง   อนัตตา              อภิชฌา   ความอยาก  ยากประสาน                        
อุทเทศะ  บทตั้ง  ของชิ้นงาน           ก่อนก้าวผ่าน  จดจำ  ให้เข้าใจ
กุศลธรรม  เบื้องต้น  บริสุทธิ์           เมื่อก้าวหลุด  ความคิด  จิตผ่องใส
ค่อยศึกษา  น้อมนำ  ค่อยทำไป        เมื่อเข้าใกล้  จักเห็น  ความเป็นจริง
อาศัยศีล  ตั้งใจ  อยู่ในศีล               มิให้สิ้น  เหมือนศีล   เข้าไปสิง
สมาธิ  สติ   ให้หยุดนิ่ง                   ลืมทุกสิ่ง  รอบข้าง  หวังทำลาย
สมถะ”  ตั้งมั่น  กายสงบ                ดวงจิตพบ  กิเลส  ไม่ซัดส่าย  
วิปัสสนา” เมื่อ  ได้เข้าใกล้             สิ่งที่ใช่  รู้แจ้ง  อนัตตา
ด้วย  “สัมมาทิฐิ”  ความเห็นชอบ      ค่อยประกอบ  ปรุงแต่ง ปรารถนา
เพื่อทำลาย  กิเลส  อวิชชา             เพื่อเข้าหา  ความจริง  อนิจจัง 
ข้อเท็จจริง  ในทาง  ปฏิบัติ            เพื่อขจัด  กิเลส  ที่ถูกขัง
หลักไตรลักษณ์  ช่วยให้  เสริมพลัง  อนิจจัง  ย่อมเป็น  เช่นเดียวกัน
อนิจจัง”  ทุกอย่าง นั้นไม่เที่ยง        เกิดแล้วเพียง ตั้งอยู่ แล้วแปรผัน
ทั้งรูปทรง  ชื่อเสียง เปลี่ยนทุกวัน    ช้าเร็วนั้น สุดแต่ เหตุปัจจัย  
อีก “ทุกขัง” เป็นทุกข์ ทนได้ยาก      ทนลำบาก ทนยาก ตามวิสัย
อยู่อย่างเดิม นั้นยาก ต้องเปลี่ยนไป ช้าหรือไว ก็เป็น เช่นเดียวกัน
อนัตตา”  ตัวตน ใช่ของตน            หลากหลายคน หลงคิด ว่าตัวฉัน
พยายาม บังคับ ขับเคี่ยวมัน           คำยืนยัน ผิดหวัง ทุกครั้งไป
เพราะฉะนั้น  ถ้าใจ  ไม่สงบ           ยากจะพบ  อารมณ์  ที่ผ่องใส
ต้องสังเกต  ศึกษา  เนื้อความนัย     ให้เข้าใจ  ความเป็น  อนัตตา
ไม่ยึดมั่น  ถือมั่น ว่ามันเที่ยง          ทุกอย่างเพียง  สาเหตุ  แห่งปัญหา
มี  “นิวรณ์”  ขวางกั้น  “อวิชชา”       มิให้พา  ถึงฝั่ง  อย่างตั้งใจ  
กามฉันทะ”  หมายว่า พอใจกาม    กำหนัดซ้ำ มืดมัว ไม่แจ่มใส
พยาบาท”  กลัดกลุ้ม เกิดภายใน    ยากหยุดได้ เคียดแค้น และชิงชัง
จิตหดหู่” “ฟุ้งซ่าน”  และซัดส่าย     ความเหนื่อยหน่าย  ด้วยเหตุ  แต่หนหลัง
สมาธิ  แล้วแต่  ใครคิดหวัง           อย่าหยุดยั้ง  ปล่อยเขา  ให้ก้าวไป
ไม่มีถูก  มีผิด  ตามขั้นตอน           ไม่มีก่อน  มีหลัง  อย่าสงสัย
สมาธิ  ที่แท้  เป็นอย่างไร             ยังสนใจ  ตั้งมั่น  เสมอมา
หากแม้ธรรม เหล่าใด ปฏิบัติ        เกิด  “กำหนัด ย้อมใจ”  อยู่เบื้องหน้า
ติดใจรัก คิดฝัน เฝ้าพรรณนา        ย่อมนำพา ให้จิต  เกิดทุกข์ใจ
หากธรรมใด ทำแล้ว “ประกอบทุกข์”   นั่งเจ่าจุก ประชด  ผิดวิสัย
ทรมาน ร่างกาย ย่อมผิดไป           ย่อมมิใช่  หนทาง บรรลุธรรม
หากธรรมใด “สะสม กองกิเลส”      เกิดอาเพศ สะสม สิ่งเลิศล้ำ
โลภโกรธหลง คงอยู่ เป็นประจำ     แล้วยังทำ อวดอ้าง บารมี
แม้ธรรมใด ทำเพื่อ  “ความอยากใหญ่” หรือ  “ความไม่ - สันโดษ” ยิ่งหมองศรี
ถือเป็นทาง แห่งธรรม อลัชชี         มาบ่งชี้ พระธรรม ผิดเพี้ยนไป
แม้ธรรมใด อยากทำ เพื่อ  “คลุกคลี”     อยากจะมี เพื่อนพ้อง ร่วมวงไพ่
อยู่คนเดียว คิดฝัน ปั่นสายใย        เพราะจิตใจ ไม่ต่าง อย่างคลุกคลี
ธรรมเหล่าใด อยากทำ  “เพราะเกียจคร้าน”  เพราะดื้อรั้น  “เลี้ยงยาก”  ลืมหน้าที่
ธรรมเหล่านั้น ถือว่า ผิดวิธี           คอยจ้ำจี้ จ้ำไช ให้ระวัง
(๑๙)  จุดมุ่งหมาย
      อุทเทศวารกถานี้                  เพียงเพื่อชี้  ให้เห็น  เป็นบทตั้ง
เพื่ออะไร  ที่ไหน  คือสิ่งหวัง         แต่ว่ายัง  ไม่กล่าว  ลึกลงไป
                                             เด็กนิโคร
                                         w – nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com