ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖

  
               เรียบเรียงบทกลอนโดย  นายสมนึก  ธนการ  

ตอนที่  ๑๖  ธรรมานุปัสสนา  หมวดสภาวธรรม  (สัจจบรรพ  รูจักความจริงในมุมมองของอริยะ)
(๔๗๔)  สัจจบรรพ  พุทธพจน์
(๔๗๔)  ทุกขอริยสัจ  เมื่อเกิดขึ้นแล้ว  เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้
      “ทุกข์”  เพราะชาติ  จึงเกิด  สิ่งกระทบ  ต้องประสบ  ต้องเสื่อม  ในไม่ช้า 
ต้องแก่หง่อม  เสื่อมโทรม  ธรรมดา        แก่คร่ำคร่า  ล้วนเป็น  เช่นเดียวกัน
ต้องทนความ  ลำบาก  ยากทุกข์เข็ญ       ต้องลำเค็ญ   เคืองใจ  ต้องใฝ่ฝัน
กว่าจะถึง  เส้นชัย  กว่าถึงวัน                   สุดท้ายนั้น  ต้องตาย  สลายไป
ความทุกข์นั้น  มากมี  ถิ่นที่เกิด               จะเลอเลิศ   สุดท้าย  ได้อาศัย
แค่กองฟอน  ท่อนไม้  และกองไฟ           อายกลิ่นไอ  พระแม่ธรณี
(๔๗๘)  ทุกข์สมุทัยอริยสัจ   เหตุแห่งทุกข์ เป็นสิ่งที่ควรละ
      เหตุแห่งทุกข์  เรียกว่า  สมุทัย            มูลเหตุใหญ่  ถือเป็น  เครื่องบ่งชี้
สิ่งกระทบ  เมื่อถูก  ตามราวี                    ทุกครั้งที่   ตัณหา  ติดคาใจ
อุปาทาน  ปรุงแต่ง  ให้ฟุ้งซ่าน                ยากจะผ่าน  จากหลุม  ที่หลงใหล
เหตุแห่งทุกข์  เพราะจิต  หลงคิดไป        หวังอยากได้  อย่างใจ  ที่ต้องการ 
(๔๘๐)  ทุกข์นิโรธอริยสัจ   ความดับทุกข์ เป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้ง หรือทำให้เกิดมีขึ้น
      ความดับทุกข์  ปล่อยวาง  และสละ   ตัณหาจะ  มลาย  ต้องหักหาญ
ตัดให้สิ้น  ไม่เหลือ  แม้วิญญาณ              มาล้างผลาญ  ตอกย้ำ   ให้ช้ำใจ
ตัวตัณหา  ความอยาก  จากคำถาม          ทั้งรูปนาม   ตัดออก  จากนิสัย
จะสวยเด่น  หอมเหม็น  ยอมปล่อยใจ     ดับสิ่งใด  ดับได้  ให้รีบทำ
(๔๘๒)  ทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
  ปฏิปทาสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่าง การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย และ การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตน เป็นความลำบาก  ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ  เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพานทางปฏิบัติไปสู่ความดับทุกข์  ประกอบด้วย อริยมรรค มีองค์ ๘
      ความดับทุกข์  องค์แปด  เรียกว่ามรรค อุปสรรค  มากมี  และลึกล้ำ                    
คอยเคี่ยวเข็ญ  ศึกษา  และจดจำ              คอยน้อมนำ  ฝนฝึก  ใช่นึกเอา
คำว่า 
มรรค”  คือทาง ที่ถูกต้อง             หนทางส่อง เส้นทาง แต่ก่อนเก่า
จุดมุ่งหมาย ปลายทาง   ชาวพุทธเรา       คือน้อมเข้า  เรียนรู้  อย่างจริงจัง
(๔๗๖)  นิยาม
      ผู้ไม่หลง  ในขันธ์  อุปาทาน               ย่อมก้าวผ่าน  ภาพเก่า   แต่หนหลัง
ไม่เวียนว่าย   วกวน   ในภวังค์                 ไม่คิดหวัง   ในสิ่ง  ยังไม่มี
ทุกข์เพราะเกิด  เพราะแก่  และพลัดพลาด  ทุกข์เพราะอยาก   เพราะหวัง  เกินหน้าที่
เหตุแห่งทุกข์  ตัณหา   เพลินยินดี            เฝ้ายวนยี   ยั่วใจ  ไม่เว้นวัน 
ความดับทุกข์  คือดับ   ตัวตัณหา             ตัวนำพา   ให้เกิด   ความสุขสันต์
เพราะความสุข  ตัณหา  ทุกข์อนันต์        ของคู่กัน  ถึงวัน  ที่จากจร
ปฏิบัติ  ให้ถึง  ความดับทุกข์                    ดับความสุข   ของคู่  อุทาหรณ์
อริยสัจสี่   ยิ่งกว่าพร                                ยิ่งมองย้อน  ยิ่งเห็น  เป็นความจริง
(๔๘๙)  จุดม่งหมาย
      เมื่อเห็นจิต   ตั้งมั่น   ฌานรู้เห็น         ทุกข์เกิดเป็น   ที่ตั้ง   ของทุกสิ่ง
มีแต่ทุกข์  เกิดดับ   ไม่อยู่นิ่ง                    ทุกข์คอยวิ่ง  เวียนหา  ล่าถอยไป
(๔๙๑)  แนวทางฝึก

      ความดับทุกข์   มรรคแปด  ปฏิบัติ     กำหนดชัด  แนวทาง   ที่โปร่งใส
จุดมุ่งหมาย ปลายทาง พร้อมก้าวไป        สู่เส้นชัย   ฝนฝึก ใช่นึกเอา
หนึ่ง 
สัมมาทิฏฐิ”  ความเห็นชอบ         สิ่งประกอบ ปรุงแต่ง อย่าได้เขลา
ทั้ง กิเลส ตัณหา อย่าดูเบา                        มันจะเข้า ฝังใน อุปาทาน
ให้สับสน มืดมล จนเห็นผิด                     ให้เราติด ยึดมั่น แล้วสังหาร
ตัดสินใจ สิ่งใด คิดให้นาน                        ล่วงทุกข์ผ่าน พ้นได้ เมื่อภัยมี
ดำริชอบ 
สัมมาสังกัปปะ”                     คิดก่อนละ สามอย่าง ต้องหลีกหนี
ออกจากกามออกจาก ความยินดี         ทุกอย่างที่ มิใช่ เป็นของเรา
ไม่เบียดเบียน” “ไม่คิด พยาบาท”          ไม่ขี้ขลาด ยิ่งยึด ยิ่งอับเฉา
เพราะโทสะ จากมูล เรื่องก่อนเก่า  
          ดึงให้เข้า สู่โลก อเวจี
สาม 
สัมมาวาจา”  พูดจาชอบ                ส่วนประกอบ พูดเท็จไม่ถูกที่
พูดคำหยาบ” “ส่อเสียดไร้ไมตรี          “พูดเสียดสี”  เพ้อเจ้อน่ารำคาญ
การงานชอบ 
สัมมากัมมันโต”               ชอบคุยโม้ ทำตัว เดรัจฉาน
จี้ปล้นฆ่า เกะกะ อันธพาล                        เรื่องระราน มุ่งร้าย ต้องไม่มี         
เลี้ยงชีพชอบ 
สัมมาอาชีโว”                   มิใช่โล้ สำเภา ไม่เป็นที่
สุจริต ซื้อสัตย์ ถือว่าดี                              ไม่กดขี่   เหยียดย่ำ ซ้ำเติมใคร
ใช้สติ ปัญญา และแรงกาย                         มิค้าขาย สิ่งร้าย สิ่งเหลวไหล
รู้หน้าที่ รู้ชัด และจริงใจ                            ยึดมั่นใน ทาน ศีล ภาวนา     
พากเพียรชอบ
สัมมาวายาโม”                ไม่คุยโม้ ตามจิต ปรารถนา
เพียรป้องกัน กิเลส สิ่งชั่วช้า                     มิให้มา แตะต้อง หรือกล้ำกลาย
เพียรละชั่ว กิเลส อย่างเต็มที่                     สร้างความดี เป็นเครื่อง กำบังกาย
เพียรพอกพูน ความดี มีให้หาย                 มิให้ตาย ไปก่อน กาลเวลา
เจ็ด 
สัมมาสติ”  ระลึกชอบ                     การประกอบ รู้จัก รู้รักษา
มีสติ กำจัด อภิชฌา                                   ตัดตัณหา มิให้ เข้าครองตน
ให้รู้กาย ในกาย ว่าไม่เที่ยง                         มันเป็นเพียง ปรุงแต่ง อย่าสับสน
ระลึกไว้ ไม่เที่ยง ทุกตัวคน                        ก้าวหลุดพ้น กิเลส อุปาทาน
ตั้งมั่นชอบ 
สัมมาสมาธิ”                        เหมือนหนึ่งผลิ หลุดออก จากสถาน
มีสติ ตั้งมั่น อยู่ในฌาน                              มิใช่พาน ติดเพลิน อวิชชา
กุศลจิต ตั้งมั่น อารมณ์เดียว                      มิข้องเกี่ยว ฟุ้งซ่าน สิ่งเบื้องหน้า
อนาคต อดีต กาลเวลา                               เร่งค้นหา  “สติปัฏฐานสี่”
                                             เด็กนิโคร
                                         w – nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com