ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗

 
                 เรียบเรียงบทกลอนโดย  นายสมนึก  ธนการ  

ตอนที่  ๑๗  อานิสังกถา  ผลแห่งการเจริญสติ
(๔๙๔)  อานิสังกถา  อานิสงส์แห่งถ้อยคำที่พรรณนา  พุทธพจน์
      ทุกถ้อยคำ  พรรณนา  สิ่งเจริญ           ย่อมเพลิดเพลิน  ในธรรม  ท่านบ่งชี้
เพียงเจ็ดวัน   เจ็ดเดือน   หรือเจ็ดปี          สมดั่งที่   ตั้งมั่น  ปรารถนา
บริสุทธิ์   สำเร็จ   มีทางเดียว                    ที่ข้องเกี่ยว  ท่านได้  คิดค้นมา
ล่วงความโศก  ดับสูญ  อวิชชา                  ทุกข์เบื้องหน้า  ดับหาย  ไม่เหลือใย
(๔๙๖)  บรรดาศักดิ์แห่งการเข้าถึงความไม่มีทุกข์
      บรรดาศักดิ์   มากมี   ไม่อยากกล่าว     เพราะอยากเข้า  เรียนรู้  สิ่งโปร่งใส
ความสงบ  ดับสิ้น   ความพึงใจ                 เพราะมิใช่  เป็นสิ่ง   ที่ต้องการ
(๔๙๙)  ปรากฏการณ์บรรลุมรรคผล
      ด้วยความเพียร  สติ  เฝ้าศึกษา           ผ่านเวลา  ทุกอย่าง  สอดประสาน
โพชฌงค์เจ็ด  บรรลุ  ประสบการณ์           เมื่อก้าวผ่าน  แนวทาง    พุทธองค์
(๕๐๓)  ความรู้สึกในตัวตนของอริยบุคคล
      ข้อขัดแย้ง  สับสน  และสงสัย             ก่อนก้าวไป  ทุกอย่าง  ต้องไม่หลง
เรื่องชั้นยศ  ชื่อเสียง  ต้องปลดปลง           มิให้คง  ค้างอยู่  ในจิตใจ
(๕๐๔)  อานิสงส์แห่งการเป็นโสดาบันบุคคล
      อานิสงส์  จะเป็น  เช่นไรนั้น               ปล่อยให้มัน  ตอบเอง   ข้อสงสัย
เพราะเมื่อผ่าน  แนวทาง  ที่ถูกไป              เรื่องห่วงใย   สนใจ  คงไม่มี
(๕๐๖)  ความเป็นนาบุญนาบาปของโสดาบันบุคคล
      จะเป็นเนื้อนาบุญ  หรือนาบาป           เท่าที่ทราบ   ไม่สน  เรื่องศักดิ์ศรี
ไม่อยากรู้  ไม่หวัง  ความยินดี                   คือสิ่งที่  ต้องการ  ผ่านเลยไป
(๕๐๗)  การเจริญสติของพระอริยบุคคล
      แม้ยังไม่  บรรลุ   ถึงมรรคผล             ยังดิ้นรน  ศึกษา  ข้อสงสัย
จะทบทวน  แนวทาง  อย่างตั้งใจ              ด้วยมั่นใน  คำสอน  ศาสดา
จะเห็นกาย   ในกาย   ให้จบสิ้น               จะโบยบิน  หิวโหย  สิ่งเรียกหา
เวทนา   อยู่ใน   เวทนา                         จะนำพา  พากเพียร  ไม่เปลี่ยนใจ
จะเห็นจิต  ในจิต   อย่างลึกซึ้ง                จะเจาะถึง  ความจริง  ว่าอยู่ไหน
จะเห็นธรรม  ในธรรม  ทุกบทไป             จะฝักใฝ่   เรียนรู้  ไม่ดูเบา
(๕๑๐)  พุทธพจน์ในพระธรรมบท
      ละราคะ  โทสะ  โมหะได้                  รู้เห็นใน   ความจริง  ทั้งเราเขา    
ไม่ยึดมั่น  ถือมั่น   เรื่องก่อนเก่า              ไม่ยึดเอา   อดีต   ติดตัวไป
เลิกใฝ่ฝัน  ฟุ้งซ่าน  อนาคต    
                ทุกสิ่งหมด   เปลี่ยนแปลง  เลิกนิสัย
จิตมันดิ้น  ปล่อยมัน  ดิ้นต่อไป      
        ตามรู้ได้  ฝึกตาม  ค่อยถามมัน
อีกไม่นาน   ร่างนี้  ก็ดับสูญ                   เลิกอาดุร   ทุกอย่าง   ล้วนแปลผัน
เมื่อความตาย  มาถึง   ก็จบกัน               อย่าใฝ่ฝัน  ให้ยาก  ลำบากเลย

                                             เด็กนิโคร
                                         w – nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com