ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม article

คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม


    


นายสิทธิชัย  ทองคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูอุทัยวรรณ   ทับทิมทองสุข 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

 

นางจุไรรัตน์  สดวกกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
บริหารทั่วไป

นางพรพิมล  อินทรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

นางวัลลดา   คงสามารถวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบุคคลากร

นางชูศรี  สิทธิศิลป์
ครูชำนาญการ

นางกัลยา  กะสิรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิชาการ

นางมัทนา  ปัญจเมธีกุล

ครูชำนาญการ

นางสาวปฤสิณี  คำมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัมภิกา  เดชสอน
ครูผู้ช่วย

นางมะลิ  จงไกรจักร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารมณ์  พลายสิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุนทร   พลายสิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางลัดดา  ตันติจรูญรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

     

นางสาวปวิณี   เพ็ชรแก้ว
 ครูผู้ช่วย 


นางสาวพรพิมล  ก้าววุ่น
ครู

นายธวัชชัย  ช่วยหนู
ครูผูู้ช่วย

 

 


 


 

........................................

 

 

ลูกจ้างของโรงเรียน
นางจุรีย์  หนูสุวรรณ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน   นายชัยวัฒน์  ชนะศิลป์
พนักงานบริการ

นางสาวจันทร์ธา  สุกใส
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวเบญจวรรณ  คงรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอรัญญรัตน์  ยมโดย
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางกุหลาบ  เรืองทอง
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสุภาพร  กสิรักษ์
พี่เลี้ยงเด็ก


ว่าง
วิทยากร ICT

นางสาววีราภรณ์  ทองกอบ
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวรัชภา  ปรีดาผล
พี่เลี้ยงเด็ก

 

 

นางสาวแฉล้ม  ชาวกันหา
แม่ครัว

นางสาวขวัญใจ  กล้าศึก
แม่ครัว

                                              
 
       

 
เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com
คุณครู

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูฝึกสอน
ร้อยกรองชื่อคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
รายชื่อคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
การพัฒนาบุคลากร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com