ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม article

คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม


    


นายสิทธิชัย  ทองคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูอุทัยวรรณ   ทับทิมทองสุข 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

 

นางกัลยา  กะสิรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิมล  อินทรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการเงินและพัสดุ

นางลัดดา  ตันติรจรูญรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิมล  ก้าววุ่น
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานวิชาการ

นางปวิณี  เพ็ชรแก้ว
ครู
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางมัทนา  ปัญจเมธีกุล

ครูชำนาญการ

นางปฤสิณี  มีสุข
ครู
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวอัมภิกา  เดชสอน
ครู

นายธวัชชัย  หนูช่วย
ครู

     

นางโสภา  เวชรัตน์
ครู

นายวรัญญู  รัตนดิลกณภูเก็ต
ครู

นางสาวพรรณวรินทร์  จินดา
ครู

     

 นางสาวเสาวลักษณ์  ยุพาพิน
ครู


นางสาวนจวรรณ  คงสิน
ครู

.
.

 

 


 


 

........................................

 

 

 นายชัยวัฒน์  ชนะศิลป์
พนักงานบริการ

นางสาวจันทร์ธา  สุกใส
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวเบญจวรรณ  คงรักษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอรัญญรัตน์  ยมโดย
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางกุหลาบ  เรืองทอง
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสุภาพร  กสิรักษ์
พี่เลี้ยงเด็ก


นายวันชนะ   เทพวงศ์
ครูสอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้

นางสาววีราภรณ์  ทองกอบ
พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวรัชภา  ปรีดาผล
พี่เลี้ยงเด็ก

 

 

นางสาวแฉล้ม  ชาวกันหา
แม่ครัว

นางสาวขวัญใจ  กล้าศึก
แม่ครัว

                                              
 
       

 
เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com
คุณครู

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูฝึกสอน
ร้อยกรองชื่อคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
รายชื่อคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
การพัฒนาบุคลากร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com