ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
จากโรงเรียนวัดนิโครธารามเด็กหญิงอุชุพร ชนะศิลป์ หรือพี่ตั๊ก ของน้องๆ
เป็นประธานนักเรียน ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗
บุตรของนายชัยวัฒน์ และนางมยุรี ชนะศิลป์
อยู่บ้านเลขที่ ๖๔หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๑๐
เป็นนักเรียนที่เรียนได้อยู่ในระดับ ดี มีความตั้งใจและขยันเรียนหนังสือ
มีความใฝ่ฝันสูง มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ฝันให้ได้มา
อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะ จนเป็นที่รักของคุณครู เพื่อนๆ ให้ความเชื่อถือ เคารพและยำเกรง
เป็นนักเรียนที่วิ่งได้เร็วที่สุด กระโดดได้สูงที่สุดของโรงเรียนวัดนิโครธาราม ในรุ่น  ๑๒ ปี หญิง
มีความเป็นตัวของตัวเอวสูง แก่นแก้วเป็นบางครั้ง โดยเฉพาะกับผู้ชาย
เป็นคฑากรมือหนึ่งของโรงเรียนวัดนิโครธาราม และเป็นผู้นำที่กล้าคิดกล้าทำ มีน้อยคนนักที่จะทำได้เช่นเธอ
หากน้องคิดถึง โทร ๐๗๗๓๖๕๒๗๑ มือถือของพ่อ ๐๗๒๘๐๒๐๒๓
E-mail : Bin9002@thaimail.comเด็กหญิงสุพรรษา  ช่วยบำรุง (ตาล)
นักเรียนเรียนดีวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา  ๒๕๔๗

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖    ปีการศึกษา  ๒๕๔๗
แถวหลังสุดจากซ้าย
ศุภณัฐ  อิสรวิมล(นัด),รุ่งเรือง  สิทธิศิลป์ (เบ),อนุพงศ์  เทพเสฐียร(น๊อต),วันเฉลิม  ดวงเกิด(บิว)
เศกสันต์  เฮ้าตุ่น(เสก),สุรศักดิ์  ปิดประสาร(ตูม),กฤษฎา  กลบเกลื่น(กิด),วรวิทย์  ดิษฐ์แก้ว(เต้)
กิตติพงศ์  เหล่าเขตกิจ(นีโน่),สมปอง  นิลศรี(ดิว),สิทธิพงศ์  ยุกุสังข์(แมน),ณรงค์ศักดิ์  ทองเจิม(เล็ก)
สถาปนา  ขจร(แวน),ยุทธนากร  เทพมินทร์(ยุด),วัชระ  สมานรัตน์(มอส),คมสัน  สักหิน(แบ๊งค์)
อุชุพร  ชนะศิลป์(ตั๊ก),พลากร  จันทวี(บูม),วีรวุฒิ  ศรีอัมพร(เด่น),สมศักดิ์  บุญยัษเฐียร(ไข่)
รัฐวิศร์  ปรีดาผล(โจ๊ก),ธีรศักดิ์  คงกิจ(เก้า),สิทธิชัย  ทองมาก(หนึ่ง)
แถวกลางจากซ้าย
นิตย์รดี  ราบบำเพิง(แป้ง),โสรยา  เทียนทอง(กิ๊บ),รุ่งทิวา  ชัยสงคราม(แนน),สุภาวดี  นับแสง(เกตุ)
จารุวรรณ  บุญศรี(เขียว),วิลาวัลย์  ประดิษฐ์การ(บี),สิริธร  ทองนิ่ม(กี้),กาญจนา  สายกี่เส้ง(ผึ้ง)
อมรรัตน์  พรมช่วย(สาว),อมรรัตน์  บัวบังใบ(บี),จิราวรรณ  บุญรักษ์(ตั๊ก),กัยยารัตน์  นาคพันธ์(กิ๊บ)
สุกัญญา  ประดิษฐ์การ(เดือน),สุพรรษา  ช่วยบำรุง(ตาล),วราลักษณ์  จันตา(เกียร),ทิพย์กัญญา  แก้วน้อย(จอย)
เกศกานดา  ประเสริฐเดชาโต(ตุ๊กติ๊ก),เหมือนฝัน  ประไพ(กิ่ง),เวรุกา  ผิวเหลือง(เร),สมฤทัย  ทองเจิม(แอม)
ดาราวดี  เทพณรงค์(หญิง),วราภรณ์  เดชสุภา(แอร์)
แถวหน้าสุดจากซ้าย
มะลิ  จงไกรจักร์(ชาม),วัลลดา  คงสามารถวัฒนา(สาว),ชูศรี  สิทธิศิลป์(ศรี),อารีย์  สุขสวัสดิ์(แต้ว)
จุไรรัตน์  สดวกกิจ(จ๊),สุนทร  พลายสิน(แผ้ว),อมร  ภู่อมร,อนันต์  ไพพงศ์,สมนึก  ธนการ
วิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด(แดง),ปราณี  ฉันทวิชานนท์(ตุ๊ก),ภิษณี  ณ สงขลา(แอ๋ว),สมพร  พิพิธภัณฑ์(พร)
อารมณ์  พลายสิน(รม),จุรีย์  หนูสุวรรณเด็กชายจักรกฤษณ์  ณ ตะกั่วทุ่ง
ประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘
บุตรของนายสุทัศน์  และนางสุดใจ  ณ ตะกั่วทุ่ง อยู่บ้านเลขที่  ๗๗ หมู่ ๑ ตำบลทับปุด
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โทร  ๐๗๖ ๔๔๒๓๗๘
e-mail :  jakrit-007@thaimail.com
เป็นนักวิ่งและนักฟุตบอลของโรงเรียนวัดนิโครธาราม เคยนำทีมไปคว้าแชมป์ ถ้วยรางวัลมามากมาย
ทั้งทับปุดคัพ เทศบาลทับปุดคัพ ท้ายช้างคัพ
เป็นเด็กนักเรียนตัวเล็ก ที่เพื่อนๆ น้องๆ รัก
ด้านการเรียน อยู่ในระดับปานกลาง เวลามีงานของโรงเรียน มักเอาตัวรอดเก่ง
ไปไหนมาไหน มักจะมีเพื่อนๆ ตามกันไป ๔ - ๕ คน มีเด็กชายนันธวัช ช่วยบำรุง เด็กชายศิริศักดิ์ งานว่อง
เด็กชายสามารถ คงยศและเด็กชายวรพงศ์ เลี่ยวตระกูลเด็กหญิงนิภาวรรณ  ศรีสวัสดิ์
นักเรียนเรียนดีวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา  ๒๕๔๘
อันดับ  ๑

เด็กหญิงนารีรัตน์  ผลทวี  (เมย์)           เด็กหญิงสุธิดา   ชุมพร  (แหม่ม)
นักเรียนเรียนดีวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา  ๒๕๔๘
อันดับ  ๒


เด็กหญิงมาศยา  สวนรักษา  (เมล)  เด็กหญิงนิตยา  รอบการ  (แจง)
นักเรียนเรียนดีวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา  ๒๕๔๘
อันดับ  ๓

เด็กหญิงอนงค์นาฏ   ลูกแก้ว (ผึ้ง)              เด็กหญิงชยามล   ภู่กลาง (หนูตุ่น)
นักเรียนเรียนดีวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา  ๒๕๔๘
อันดับ  ๓

เด็กหญิงภาวิกา  ผดุงทรัพย์  (มิ้น)                     สุทธิพงษ์  ชูสังข์  (เจ็บ)
นักกรีฑาที่วิ่งเร็วที่สุดในรุ่น  ๑๒ ปีหญิง           นักกรีฑาที่วิ่งเร็วที่สุดในรุ่น ๑๒ ปีชาย

เด็กชายธวัชชัย   ทองเรืองฤทธิ์
นักเรียนมารยาทดีที่สุดประจำปี  ๒๕๔๘

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ห้อง  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๔๘
แถวหลัง
นนทวุฒิ  จันทศรี(นน),จักรกฤษณ์  ณ ตะกั่วท่ง(บิว),นันธวัช  ช่วยบำรุง(ที),ชัยมงคล  วงเทพ(จิมมี่),
เอก  ทองวิวัฒน์(เอก),เดชา  พูลพนังแป้บ),ณรงค์ศักดิ์  หนูสาย(บอย),สันติสุข  กลับคง(สัน),
ชาญชัย  บุญยัษเฐียร(ต๋อง),วิวัฒน์  อาจผล(โอ),อดิวัฒน์  ประดิษฐ์การ(วัด),ศักดา  บุญยัษเฐียรต่าย),
สหภาพ  บุตรหลำ(นิว),ภาณุพงศ์  สอนรัตน์(บอล),ดำรงพล  กล่อมเกลี้ยง(แฟม)
สามารถ  คงยศ(บิว),วรพงศ์  เหลี่ยวตระกูล(โอ๋),กล้าณรงค์  ไชยกุล(ก๊อด),พรเทพ  ปิ่นทอง(โชค)
แถวกลาง
กษิริเดช  ชัยรักษ์  ภู่อมร(ก้อง),ปรีญานุช  งานว่อง(เปี้ยว),วัลลดา  คงสามารถวัฒนา,สมพร  พิพิธภัณฑ์,
จุไรรัตน์  สดวกกิจ,ปราณี  ฉันทวิชานนท์,สมนึก  ธนการ,สมศักดิ์  ผลากิจ,อมร  ภู่อมร,ภิษณี  ณ สงขลา,
จุรีย์  หนูสุวรรณชูศรี  สิทธิศิลป์,อารมณ์  พลายสิน,จิราภรณ์  จิตรชุ่ม(ปุ้ย),ศิริศักดิ์  งานว่อง(เอ็ม)
แถวหน้า
สุวรรณี  ศิริเพ็ชร(ปราง),นิภาวรรณ  ศรีสวีสดิ์(อร),มาศยา  สวนรักษา(เมล),นารีรัตน์  ผลทวี(เมย์),
นิตยา  รอบการ(แจง),ภาวิกา  ผดุงทรัพย์(มิ้ง),นวลฉวี  ถือทอง(นวล),เกศศิมา  พูลสวน(เกด),
สกุลรัตน์  ปรีดาผล(กล้วย),พัชราภรณ์  กลิ่นเกษร(เกตุ),สุดาทิพย์  อารีการ(อิ๊ฟ)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ห้อง  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๔๘
แถวหลัง
ภารุวัฒน์  มีสกุล(ต๊ะ),นิรันดร  กาญจนมุสิทธิ์(ดอน),จารุวัฒน์  แมนปล้อง(เทิง),เอกสิทธิ์  พรหมรัตน์(โจ๊ก),
ณรงค์ชัย  กล่ำมาศ(โต้ง),สถาปัตย์   ตินนุกิจ(โจ้),ธวัชชัย  ทองเรืองฤทธิ์(เทิง),จักรกฤษ  กลับทอง(แก้ว),
พงษ์ศักดิ์  งานว่อง(บิ๊ก),สุทธวัฒน์  เจือจันทร์(ปาน),นัตชัย  อาจกิจ(ต้น),สุทธิพงษ์  ชูสังข์(เจ๊บ),
ณัฐชนนท์  รื่นจิตต์,สุรพงศ์  แสงขวัญ(เต๊กส์),ณัฐพงศ์  ท่าดี(หนุ่ม),พรเทพฤทธิ์  พึ่งกิจ(อาเจน)
วีระยุทธ  บัวลอย,ชัยรักษ์  ภู่อมร(ก้อง),กรกนก  นาคจำรูญ
แถวกลาง
ศราวุธ  เล็กมาก(ก๊บ),พัชรินทร์  หนูเซ่ง(กล้วย),วัลลดา  คงสามารถวัฒนา(สาว),สมพร  พิพิธภัณฑ์,
จุไรรัตน์  สดวกกิจ,ปราณี  ฉันทวิชานนท์(ตุ๊ก),สมนึก  ธนการ,สมศักดิ์  ผลากิจ(เสือ),อมร  ภู่อมร,
ภิษณี  ณ สงขลา(แอ๋ว),จุรีย์  หนูสุวรรณ
ชูศรี  สิทธิศิลป์,อารมณ์  พลายสิน,ยุภาวดี  ผลทวี(น้ำ),นฤชน  ชุมทอง(ดิว)
แถวหน้า
ชยามล  ภู่กลาง(หนูตุ่น),อนงค์นาฏ  ลูกแก้ว(ผึ้ง),ชลิดา  โปร่งจิตร(แจน),ศิริวรรณ  ประกับศิลป์(เปี้ยว),
สุธิดา  ชุมพร(แหม่ม),สุพรรษา  บุญมาก(ใบ),ศิริจันทร์  สันตะการ(ฟา),สุภัสสรา  ชูร่วง,จุฑามาศ  บุญรักษ์(ตาล),
จิราภรณ์  ศรีสง่า(นก),นรีรัตน์  ประดิษฐ์การ(ดาว),ศิริพร  ดีทอง(โบร์)
    ประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๙เด็กหญิงสกาวรัตน์  คงรักษา (แฟง)
ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๙
เกิดวันเสาร์ที่ ๑๐  กันยายน  ๒๕๓๗
อยู่บ้านเลขที่  ๒๓/๓  หมู่  ๒  ตำบลถ้ำทองหลาง  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  ๘๒๑๘๐
บุตรบองนายสมศักดิ์  -  นางสุนันท์  คงรักษา
ลักษณะและอุปนิสัย  เป็นคนเรียบร้อย หยิ่งนิดๆ ขี้อาย  มีความเป็นตัวของตัวเอง แต่ไม่ค่อยจะเชื่อมั่นตัวเองในบางครั้ง
เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน  เป็นพี่ที่ดีของน้องๆ 

ขอแสดงความยินดี 
สำหรับนักเรียนเรียนดีภาษาไทย  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๔๙
เด็กหญิงแนนวดี  จันทศรี
เด็กหญิงกัณฐิกา   ทองคำ
พร้อมสักขีพยาน
สำหรับคนอื่นๆ อย่าท้อแท้  ขอให้พยายามต่อไป

เสียใจจังเลย
ที่เราต้องจากกัน....ไปดีนะเพื่อน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ห้อง  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๔๙
จากหลังสุด
เด็กชายวัฒนา  สมขันธ์ (กระรอก),เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีสุวรรณ (กัน),เด็กชายชยานันท์   รื่นจิตต์ (กรด)
เด็กชายธนวัฒน์  ชูร่วง (แบงค์),เด็กชายวัฒนา  ผดุงค์ทรัพย์ (หีด) ,เด็กชายเด็กชายอานนท์   ชูพุฒ (เต๋า)
เด็กชายณัฐพล  คล่องการ (เดี่ยว),เด็กชายเด็กชายภานุสรณ์   ผดุงทรัพย์ (ณุ),เด็กชายคฑายุทธิ์  ภู่ทอง (แมน)
เด็กชายณฐกร   ภู่ทอง (โจม),เด็กชายวีระยุทธิ์  ผดุงทรัพย์ (เล็ก),เด็กชายภาณุวิชย์   สิทธิศิลป์ (เน)
เด็กชายจักรพันธ์   ชูวงศ์ (ป๊อบ),เด็กชายเด็กชายจิระพงษ์   ประดิษฐ์การ (โดม),เด็กชายสราวุธ  ประกอบศิลป์
เด็กชายวงศ์ขจร   ณ ตะกั่วทุ่ง (โจม),เด็กชายฉัตรมงคล   จันทร์แก้ว (ฉัตร)
เด็กหญิงปวีณา  แรงกล้า (ปิ๋ว),เด็กหญิงสกาวรัตน์   คงรักษา (แฟง),เด็กหญิงศิรินรัตน์   อารีการ (ฟ้า)
เด็กหญิงอมิตา  ประกับสิน (เบนซ์)เด็กหญิงศุภดา   ชูเชื้อ (แต๋ม),เด็กหญิงเบญจมาศ  สุขแสง (เมย์),
เด็กหญิงพิมใจ  ป้องญาติ (พิม) เด็กหญิงศิริโสภา  ศิริโสภณ (อาร์),เด็กหญิงสุฑามาศ  ทองเล็ก (แอ็ป),
เด็กหญิงปณาลี  บุตรทหาร (ส้ม)เด็กหญิงศิรินรัตน์  เล็กมาก (กิ๊บ),เด็กหญิงสุชาวลี   อยู่ยืน (เปรี้ยว),
เด็กหญิงเด็กหญิงอุรวี   ธัญรส (อิง) เด็กหญิงการเกด  โกยสิน (เกด)
คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ์,คุณครูจุไรรัตน์  สะดวกกิจ,คุณครูชูศรี   ศิทธิศิลป์,
คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์,คุณครูสุพิศ  ชูร่วง,คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์,คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด,
คุณครูสุนทร  พลายสิน,คุณครูสมศักดิ์  ผลากิจ
คุณครูอมร  ภู่อมร,คุณครูสมนึก  ธนการ,คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,คุณครูสมพร  พิพิธภัณฑ์
คุณครูภิษณี  ณ สงขลา,คุณครูอารมณ์   พลายสิน,คุณครูมะลิ  จงไกรจักร


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ห้อง  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๔๙
เด็กชายสมพร  ปั้นทอง (อม),เด็กชายขจรศักดิ์  ผดุงทรัพย์(มอส),เด็กชายกนกพล  ชูเวชะ(อม)
เด็กชายวรรณุรัตน์  ธนการ(ณัฐ),เด็กชายเด็กชายจีระะงษ์  จงละเอียด(ดุ้ยดุ่ย),เด็กชายคิมหันต์  เอกหันต์(คิม)
เด็กชายสุวรรณ  พรหมช่วย(บ๊อบ),เด็กชายวรวุฒิ  บัวลอย(เจมส์),เด็กชายอนิรุจน์  งานสม(ป๊อบ)
เด็กชายชัยยุทธ   สายกี่เส้ง (เอก),เด็กชายภานุพงศ์  เตโชศาสตร์ (อ๊อฟ),เด็กชายจักรี   แสงจันทร์ (เจมส์)
เด็กชายปฏิพล   สังกะสิน (เก่ง),เด็กชายศฑาหัตถ์  ปั้นทอง (แบ๊ต),เด็กชายภานุพงศ์  เกิดแก้ว (น๊อต)
เด็กชายเกียรติศักดิ์  กล่ำมาศ (เจมส์),
เด็กหญิงขวัญดาว  ชินโรจน์ ((ดาว),เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองเจิม (จ๋า),
เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุขสม (กิ๊บ),เด็กหญิงเกษมณี   เหล่าบุญเกื้อ (ขวัญ),เด็กหญิงาวรส  ทองเจิม (แตง)
เด็กหญิงวีราภรณ์  ทองกอบ (กิ่ง),เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญรักษ์ (มาย),เด็กหญิงณัฐกานต์   คุ้มอินทร์ (ตุ๊กติ๊ก)
เด็กหญิงอมิตตา   สวนรักษา (มุก),เด็กหญิงอารียา  จันทร์เพ็ญ (ฟ้า),เด็กหญิงกัณฐิกา  ทองคำ (ไอซ์)
เด็กหญิงเกศราภรณ์  แสงศรี (เกศ),เด็กหญิงอาริยา  เพ็ชรฤทธิ์(เจี๊ยบ),เด็กหญิงพิมพ์พิน  บางอวด (นิ่ม)
เด็กหญิงแนนวดี  จันทศรี (แนน)
คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ์,คุณครูอารมณ์   พลายสิน,คุณครูภิษณี  ณ สงขลา,คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์
คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,คุณครูสุนทร  พลายสิน,คุณครูสมศักดิ์  ผลากิจ
คุณครูอมร  ภู่อมร,คุณครูสมนึก  ธนการ,คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์,คุณครูสุพิศ  ชูร่วง
คุณครูจุไรรัตน์  สะดวกกิจ,คุณครูสมพร  พิพิธภัณฑ์
คุณครูชูศรี   ศิทธิศิลป์, คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด, คุณครูมะลิ  จงไกรจักร


เด็กหญิงชยานันท์    รื่นจิคค์  (กรด)
นักเรียนเรียนดีภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๙
ลำดับที่  ๑

เด็กหญิงศิรินรัตน์     อารีการ  (ฟ้า)
นักเรียนเรียนดีภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๙
ลำดับที่  ๒

เด็กหญิงกัณฐิกา   ทองคำ (ไอซ์)                   เด็กหญิงแนนวดี   จันทศรี  (แนน)
นักเรียนเรียนดีภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๙
ลำดับที่  ๓

เด็กหญิงอารียา    จันทร์เพ็ญ  (ฟ้า)         เด็กหญิงวีราภรณ์    ทองกอบ  (กิ่ง)
นักเรียนเรียนดีภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๙
ลำดับที่  ๓

เด็กหญิงพิมพ์พิน    บางอวด (นิ่ม)            เด็กหญิงพิมใจ   ป้องญาติ (พิม)
นักเรียนเรียนดีภาษาไทย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๙
ลำดับที่  ๓
ติดตามตอนที่  ๒  นะจ๊ะ
เด็กนิโคร
nikro@w-njkro.com 
นักเรียน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๐
จำนวนนักเรียน article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๗ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๘ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๙ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๒ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๓ article
เยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
เยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ article
นักเรียนที่สำเร็จ
นักเขียนน้อย article
คนดี คนเก่ง ของเด็กนิโคร article
เยี่ยมห้องดุริยางค์ article
เยี่ยมสนามเด็กเล่น articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com