ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดนิโครธาราม article


ผู้บริหารโรงเรียนวัดนิโครธาราม 

ตามบทความการสืบค้น ประวัติโรงเรียนวัดนิโครธาราม 
ของ 

คุณครูสมนึก ธนการ 
ได้ลำดับไว้ดังนี้ 

          ๑. คุณครูช้วน บุณยะรักษ์
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดไทรเลียบ ตั้งแต่
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ถึงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑
ได้ลาออกจากราชการ
เนื่องจากมีอายุมากและสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง 
       . คุณครูวิเชียร ณ ตะกั่วทุ่ง  
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดไทรเลียบ ตั้งแต่
วันที่ ๓๐ ตุลาคม   พ.ศ. ๒๔๗๑
เป็นผู้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนวัดไทนเลียบ เป็นโรงเรียนวัดนิโครธาราม
และได้ขอใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลข   พง. ๖๐ - ๒๔๖๕ ได้ย้ายไปรับราชการใน
ตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ 
      . คุณครูประสิทธิ์ วนะกรรม
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดนิโครธาราม ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๐๙
และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบ่อแสน
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
       ๔. คุณครูเฉลียว สุขจิตต์
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๑๕
และได้ย้ายไป ดำรงตำแหน่ง ใหม่ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๑๗่ 
       ๕. คุณครูชัยวัฒน์(พยุง) ทัดแก้ว
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ จนถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
เมื่อคุณครูชัยวัฒน์ ทัดแก้ว ถูกฆาตกรรมเวลาเที่ยง ขณะกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่กับครอบครัว
ตอนพักกลางวัน 
       . คุณครูประจวบ พูลศิริ
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้ลาออกจากจาชการ เพื่อไปประกอบอาชีพค้าขาย เมื่อ
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
       ๗. คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๒  และได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖
        คุณครูมังกร  ถิ่นทับปุด  
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม 
ตั้งแต่วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘

 ๙. คุณครูสิทธิชัย  ทองคง  
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม 
ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘

                                                                            เด็กนิโคร
                                                                   nikro@w-nikro.com
คุณครู

คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูฝึกสอน
ร้อยกรองชื่อคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
รายชื่อคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
การพัฒนาบุคลากร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com