ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม article

แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารเรียน
โรงเรียนวัดนิโครธาราม 

 
....................................
สำเนาเอกสารหนังสือสำคัญแสดงที่ดินหลวง
                      
แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารเรียน  โรงเรียนวัดนิโครธาราม

๑.  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนิโครธาราม (อาคารเทศบาลตำบลทับปุด)

 ๒.  อาคารเรียน  แบบ.  ๑๐๒/๒๖  
(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์,ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุด)  

๓.  ต้นจามจุรี  (สัญลักษณ์ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม)  

๔.  สนามเด็กเล่น  (สนับสนุนโดยเทศบาลตำบลทับปุด)

๕.  มุมสุขาภิบาล  (เก็บขยะรอทิ้ง)

๖.  อาคารอนุสรณ์นายอนันต์  บุญรักษ์  
          (อาคารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)    
 
๗.  ถนนสายทับปุด - พังงา  (หมายเลข  ๔๑๕)
๘.  ลานกีฬาอเนกประสงค์  

๙.  สนามฟุตบอลและสนามกรีฑา  ขนาด  ๒๐๐  เมตร

๑๐.  อาคารโรงฝึกงาน  แบบ  ๓๑๒  
(ปรับปรุงเป็นอาคารพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน)

๑๑.  เสาธง  

๑๒.  อาคารเรียน  แบบ  ป.๑  ก.  ขนาด  ๔  ห้องเรียน

๑๓.  ป้ายโรงเรียนวัดนิโครธาราม
(โรงเรียนดีศรีตำบลทับปุด  รุ่นที่  ๓  ประจำปี  ๒๕๕๕)

๑๔.  ลานกีฬาอเนกประสงค์  (งบประมาณ  เทศบาลตำบลทับปุด)

๑๕.  ศาลาพระพุทธรูป  ๑๖.  ห้องประชาสัมพันธ์

๑๗.  ห้องพยาบาลโรงเรียนวัดนิโครธาราม  

๑๘  ห้องสหกรณ์โรงเรียนวัดนิโครธาราม  

๑๙.  อาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๕/๒๙  
(งบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัพังงา)

๒๐.  อาคารเรียน  แบบ  สปช.  ๑๐๕/๒๙

๒๑.  อาคารเรียนแบบ  ป.  ๑  ก.  ขนาด  ๓  ห้องเรียน
             (อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนวัดนิโครธาราม)

๒๒.  อาคารห้องพักครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม (แบบสร้างเอง)  

๒๓.  บ้านพักครู  (แบบสร้างเอง)

๒๔.  ส้วม  แบบ   สปช.  ๖๐๑/๒๖  ขนาด  ๔ ที่นั่ง  

๒๕.  ส้วม  แบบ  สปช.  ๖๐๑/๒๖  ขนาด  ๔  ที่นั่ง

๒๖.  อาคารโรงอาหาร(งบประมาณเทศบาลตำบลทับปุด)  
และอาคารเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน

๒๗.  บ้านพักนักการภารโรง  

๒๘.  ส้วม แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  ขนาด  ๒  ที่นั่ง  
๒๙.  ส้วม  แบบ  สปช.  ๖๐๑/๒๖  ขนาด  ๒  ที่นั่ง

๓๐.  สำนักงานประปาอำเภอทับปุด
๓๑  ถังน้ำฝน  แบบ  ฝ. ๓๐  พิเศษ  

๓๒.  ถนนสุขาภิบาล  (สายใน)
๓๓.  วัดนิโครธาราม ( ต้นกำเนิด  โรงเรียนวัดนิโครธาราม)
๓๔.  ถังประปา  แบบ  K  ๔  หอสูง

๓๕.  สนามเด็กเล่น  (งบประมาณเทศบาลตำบลทับปุด)


เด็กนิโคร
nikro@w-nikro.com
โรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประวัติโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คณะกรรมการสถานศึกษา article
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
SAR
จามจุรี สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และปรัชญา article
อาคารเรียนและอาคารประกอบ article
โฮมเพจ ๑ article
โฮมเพจ ๒ article
โฮมเพจ ๓ article
คนดี คนเก่ง article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ในมุมมอง ๓๖๐ อาศา article
ดอกจามจุรี article
มาตรฐาน สมศ.
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระเบียบ นักเรียน article
แผนการควบคุมภายใน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com