ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และปรัชญา article

   วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
     ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม


นายสิทธิชัย  ทองคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
   วิสัยทัศน์
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา การจัดการศึกษา มุ่งพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้น ชุมชนมีส่วนร่วม 

   พันธกิจ  
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

และ
หลักสูตรการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโลโลยีทางการศึกษา
สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

   เป้าประสงค์   
นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุขกาย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษา
นักเรียนมีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันได้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถดำรงอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  ปรัชญาของโรงเรียนวัดนิโครธาราม    
รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา
 
    สภาพปัจจุบัน    
                                
         โรงเรียนวัดนิโครธาราม ตั้งอยู่ถนนทับปุด –พังงา หมู่ที่ ๑ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖
(จำนวนนักเรียน)
สภาพของชุมชนโดยรอบ เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ตลาด 
                                     ในเขตเทศบาลทับปุด ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพหลากหลาย คือ ค้าขาย
ทำสวนยางพารา สวนปาล์ม ประชากรส่วนใหญ่ฐานะปานกลางถึงค่อนข้างดี

   ภารกิจของโรงเรียน  

 

พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสามัคคี มีประสิทธิภาพ

  คำขวัญโรงเรียนวัดนิโครธาราม
  
โรงเรียนวัดนิโครธาราม เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร
สู่ทักษะชีวิตที่ดี มีดนตรีส่งเสริมกิจกรรม ร่วมความสัมพันธ์กับชุมชน
"สิ่งแวดล้อมดี ดนตรีเด่น เน้นวิชาการ"

โรงเรียนวัดนิโครธาราม มีภารกิจในการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒ ระดับ คือ
๑. ระดับก่อนประถมศึกษา จัดการศึกษาให้กับนักเรียนวัยก่อนประถมศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อ เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา
๒. ระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาขั้นบังคับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ตามหลักสูตร
พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๒๓) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น
๑) ภาคความรู้ ความคิด หรือพุทธิพิสัย Cognitive Domain
๒) ภาคความรู้สึก อารมณ์ หรือจิตพิสัย Affective Domain
๓) ภาคปฎิบัติ หรือทักษะพิสัย Psychmotor Domain


   ผลการดำเนินงาน  
๑.  ด้านปริมาณ
๑.๑ การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน โรงเรียนสามารถเกณฑ์เด็กในพื้นที่บริการเข้าเรียนได้ ๑๐๐ %
นอกจากนี้ยังมีนักเรียนนอกเขตบริการเข้ามาเรียนในอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี
๑.๒ อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่ำมาก
๑.๓ นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ๑๐๐ %

๒.  ด้านคุณภาพ
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี
๒.๒ การปฎิรูปกระบวนการเรียน ทางโรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

   ผลการศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา  
สรุปผลการศึกษาจากสภาพแวดล้อม
ปัจจัยภายนอก
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน พบว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
ที่เอื้อ หรือเป็นโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในด้านสังคมวัฒนาธรรม ผู้ปกครองเอาใจใส่นักเรียน ตระหนักถึงคุณค่าของการให้การศึกษา
มีเจตนคติที่ดีและไว้วางใจในประสิทธิภาพ การจัดการโรงเรียน อีกทั้งในชุมชน
มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมแล้วผู้ปกครองและชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
เอื้อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยภายใน
สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียน ในส่วนที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา
คือ
โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการแบบกระจายอำนาจโดยเน้นการมีส่วนร่วม
มีโครงสร้างและนโยบายดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ
บุคลากรทุกฝ่ายมีความตั้งใจในการปฎิบัติงานครู
มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
มีระบบการใช่จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้
ทำให้การจัดการศึกษาของโรงเเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ
ในด้านผลผลิตและการบริการ
โรงเรียนประสบผลสำเร็จในการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศักยภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอัตราการเรียนต่อ ๑๐๐ %
โรงเรียนมีจุดอ่อนอยู่บ้าง
ในด้านของการใช้สื่อและเทคโนโลยีแต่ถือเป็นจุดอ่อนที่สามารถเเก้ไขได้
โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
โรงเรียนวัดนิโครธาราม จึงเป็นโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ที่เอื้อเเละเป็นโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้
ตามเกณฑ์มาตราฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน

   ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียนวัดนิโครธารามแล้ว นำข้อมูลมาประเมินสถานภาพ
ปรากฎว่าโรงเรียนวัดนิโครธารามมีสภาพภาพภายนอกที่เป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาและการจัดการศึกษา
ส่วนปัจจัยภายในก็เป็นจุดแข็งที่เอื้อและสนับสนุนต่อการบริหารจัดการที่มีการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของบุคลากร จึงทำให้โรงเรียนวัดนิโครธาราม
๑)  สามารถจัดการศึกษาได้อย่างศึกษามีประสิทธิภาพ
๒)  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓)  พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
๔) พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕)  สร้างความตะหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

   กลยุทธการจัดการศึกษา  
กลยุทธระดับองค์กร  
๑) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีคอยเน้นการกระจายอำนาจ และ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียน และชุมชน
๒) ปฎิรูปกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ
๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
๔) พัฒนาครูตามเกณฑ์มาตราฐานวิชาชีพครู
กลยุทธแผนงาน
๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๒) พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
๓) พัฒนาระบบการจัดการและบริการ ด้านสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ
๔) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตามแนวทางปฎิรูปการเรียนรู้
๕) ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๖) ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานให้ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๗) พัฒนาคุณภาพของครู ให้ได้มาตราฐานตามเกณฑ์มาตราฐานวิชาชีพครู
เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com
โรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประวัติโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คณะกรรมการสถานศึกษา article
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
SAR
จามจุรี สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
อาคารเรียนและอาคารประกอบ article
โฮมเพจ ๑ article
โฮมเพจ ๒ article
โฮมเพจ ๓ article
คนดี คนเก่ง article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ในมุมมอง ๓๖๐ อาศา article
ดอกจามจุรี article
มาตรฐาน สมศ.
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระเบียบ นักเรียน article
แผนการควบคุมภายใน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com