ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
จำนวนนักเรียน article

จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓

จำนวนนักเรียน

แยกตามเพศ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ  

 

 

 

ศพด.  

 ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

๑๓

๑๑

๒๔

 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๓

๒๕

๑๕

๔๐

 

รวม

๔๑

๓๐

๗๑

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๑๖

๑๓

๒๙

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๖

๑๕

๔๐

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๗

๒๘

๕๕

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๑๙

๑๖

๓๕

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๖

๒๔

๔๖

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๒

๒๔

๔๖

 

 รวม

๑๓๖

๑๒๐

๒๕๖

 

รวมทั้งสิ้น

๑๗๗

๑๕๐

๓๒๗

 

 ข้อมูล    วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

คุณครูสมนึก  ธนการ  ผู้บันทึก

จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒

จำนวนนักเรียน

แยกตามเพศ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

 
 
 
 
 

 ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ

๑๘

๑๓

๓๑

รวม ศพด. 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

๒๘

๑๘

๔๖

 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

๒๕

๑๙

๔๔

 

รวม

๗๑

๕๐

๑๒๑

 

ช่วงชั้นที่  ๑

 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

๒๘

๑๘

๔๖

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

๒๙

๒๘

๕๗

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

๒๒

๑๕

๓๗

 

รวม

๗๙

๖๑

๑๔๐

 

ช่วงชั้นที่  ๒

 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

๒๕

๒๓

๔๘

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

๒๑

๒๔

๔๕

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๒๓

๒๔

๔๗

 

 รวม

๖๙

๗๑

๑๔๐

 

รวมทั้งสิ้น

๒๑๙

๑๘๒

๔๐๑

 
 ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
คุณครูสมนึก  ธนการ  ผู้บันทึก

จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

จำนวนนักเรียน

แยกตามเพศ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

 

 

 

 

 

 ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ

๓๑

๑๙

๕๐

รวม ศพด. 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

๑๓

๒๒

 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

๒๕

๑๙

๔๔

 

รวม

๖๙

๔๗

๑๑๖

 

ช่วงชั้นที่  

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๓๓

๒๙

๖๒

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๒

๑๗

๓๙

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๖

๒๔

๕๐

 

รวม

๘๑

๗๐

๑๕๑

 

ช่วงชั้นที่  

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๒

๒๓

๔๕

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๔

๒๔

๔๘

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๓

๑๖

๓๙

 

 รวม

๖๙

๖๓

๑๓๒

 

รวมทั้งสิ้น

๒๓๑

๒๐๓

๔๓๔

 

 

 ข้อมูล    วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  แก้ไข  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑

คุณครูสมนึก  ธนการ  ผู้บันทึก
จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

จำนวนนักเรียน

แยกตามเพศ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

 

 

 

 

 

 ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ

๑๘

๑๗

๓๕

 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

๑๘

๑๖

๓๔

 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

๒๔

๑๗

๔๑

 

รวม

๖๐

๕๐

๑๑๐

 

ช่วงชั้นที่  

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๓๑

๑๙

๕๐

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๖

๒๓

๔๙

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๑

๒๔

๔๕

 

รวม

๗๘

๖๖

๑๔๔

 

ช่วงชั้นที่  

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๒

๒๓

๔๕

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๔

๑๕

๓๙

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๑

๑๓

๓๔

 

 รวม

๖๗

๕๑

๑๑๘

 

รวมทั้งสิ้น

๒๐๕

๑๖๗

๓๗๒

 

 ข้อมูล    วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐
คุณครูสมนึก  ธนการ  ผู้บันทึก

จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

จำนวนนักเรียน

แยกตามเพศ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

 
 
 
 
 

 ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ

๑๗

๑๗

๓๔

 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

๒๖

๒๖

๕๒

 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

๒๒

๑๗

๓๙

 

รวม

๖๕

๖๐

๑๒๕

ช่วงชั้นที่  ๑

 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

๓๕

๒๖

๖๑

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

๑๘

๒๔

๔๒

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

๒๒

๒๒

๔๔

 

รวม

๗๕

๗๒

๑๔๗

 

ช่วงชั้นที่  ๒

 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

๒๓

๑๔

๓๗

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

๒๔

๑๒

๓๖

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๒๕

๒๔

๔๙

 

 รวม

๗๒

๕๐

๑๒๒

 
 
 

รวมทั้งสิ้น

๒๑๒

๑๘๒

๓๙๔

 

 ข้อมูล    วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ;  คุณครูสมนึก  ธนการ  ผู้บันทึก

จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘

จำนวนนักเรียน
แยกตามเพศ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
 
 
 
 
 
 ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ
๒๒
๒๕
๔๗
 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
๑๐
๑๗
 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
๒๑
๒๐
 
รวม
๕๓
๕๒
๑๐๕
ช่วงชั้นที่  
 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  
๒๔
๒๕
๔๙
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  
๑๙
๒๒
๔๑
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  
๒๒
๑๗
๓๙
 
รวม
๖๕
๖๔
๑๒๙
 
ช่วงชั้นที่  
 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  
๒๓
๑๒
๓๕
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  
๒๓
๒๒
๔๕
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  
๒๑
๒๗
๔๘
 
 รวม
๖๗
๖๑
๑๒๘
 
 
 
รวมทั้งสิ้น
๑๘๕
๑๗๗
๓๖๒
 
 ข้อมูล    วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ;  คุณครูสมนึก  ธนการ  ผู้บันทึก

 

จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

จำนวนนักเรียน

แยกตามเพศ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

 

 

 

 

 

 ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ

๒๔

๑๘

๕๒

 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

๒๕

๒๑

๔๖

 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

๒๑

๒๖

๔๗

 

รวม

๗๐

๖๕

๑๓๕

 

ช่วงชั้นที่  

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๑๙

๒๓

๔๒

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๑๙

๑๖

๓๕

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๖

๑๖

๔๒

 

รวม

๖๔

๕๕

๑๑๙

 

ช่วงชั้นที่  

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๓

๒๑

๔๘

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๐

๒๕

๔๕

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  

๒๗

๒๒

๔๙

 

 รวม

๗๐

๖๘

๑๓๘

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

๒๐๔

 ๑๘๘

 ๓๙๒

 

 ข้อมูล    วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ;  คุณครูสมนึก  ธนการ  ผู้บันทึก

จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖

จำนวนนักเรียน

แยกตามเพศ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

 

 

 

 

 

 ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ

๒๙

๒๓

๕๒

 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

๒๒

๒๒

๔๔

 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

๑๕

๒๔

๓๙

 

รวม

๖๖

๖๙

๑๓๕

 

ช่วงชั้นที่ 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

๒๑

๑๗

๓๘

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

๒๔

๑๓

๓๗

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

๒๒

๒๐

๔๒

 

รวม

๖๗

๕๐

๑๑๗

 

ช่วงชั้นที่ 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

๒๑

๒๗

๔๘

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

๒๖

๒๒

๔๘

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

๒๙

๒๘

๕๗

 

 รวม

๗๖

๗๗

๑๕๓

 

 

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

๒๐๙

 ๑๙๖

 ๔๐๕

 

 ข้อมูล    วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ;  คุณครูสมนึก  ธนการ  ผู้บันทึก

จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕

จำนวนนักเรียน

แยกตามเพศ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

 
 
 
 
 

 ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ

๓๕

๓๓

๖๘

 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

๑๙

๒๑

๔๐

 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

๒๒

๑๘

๔๐

 

รวม

๗๖

๗๒

๑๔๘

 

ช่วงชั้นที่  ๑

 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

๒๓

๑๑

๓๔

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

๒๐

๑๘

๓๘

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

๒๓

๒๙

๕๒

 

รวม

๖๖

๕๘

๑๒๔

 

ช่วงชั้นที่  ๒

 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

๓๙

๒๔

๖๓

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

๓๐

๒๖

๕๖

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๒๗

๓๒

๕๙

 

 รวม

๙๖

๘๒

๑๗๘

 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น

๒๓๘

 ๒๑๒

 ๔๕๐

 

 ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ;  คุณครูสมนึก  ธนการ  ผู้บันทึก
จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔
จำนวนนักเรียน
แยกตามเพศ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
 
 
 
 
 
 ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ
๒๙
๓๖
๖๕
 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
๒๕
๒๐
๔๕
 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
๑๖
๒๕
 
รวม
๗๐
๖๕
๑๓๕
 
ช่วงชั้นที่  ๑
 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑
๓๐
๒๑
๕๑
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒
๒๒
๓๑
๕๓
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓
๓๐
๒๕
๕๕
 
รวม
๘๒
๗๗
๑๕๙
 
ช่วงชั้นที่  ๒
 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔
๒๕
๒๗
๕๒
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕
๓๐
๓๔
๖๔
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
๓๒
๓๒
๖๔
 
 รวม
๘๗
๙๓
๑๘๐
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น
๒๓๙
 ๒๓๕
 ๔๗๔
 
 ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ;  คุณครูสมนึก  ธนการ  ผู้บันทึก
  
จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓
จำนวนนักเรียน
แยกตามเพศ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
 
 
 
 
 
 ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ
 ๓๐
๓๑
 ๖๑
 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
๑๖
๒๔
 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
๒๓
๒๕
๔๘
 
รวม
๖๙
๖๔
๑๓๓
 
ช่วงชั้นที่  ๑
 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑
๒๕
๓๒
๕๗
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒
๓๑
๒๗
๕๘
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓
๒๕
๒๖
๕๑
 
รวม
๘๑
๘๕
๑๖๖
 
ช่วงชั้นที่  ๒
 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔
๒๘
๓๔
๖๒
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕
๓๑
๓๑
๖๒
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
๑๖
๒๕
๔๑
 
 รวม
๗๕
๙๐
๑๖๕
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น
๒๒๕ 
 ๒๓๙
 ๔๖๔
 
 ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ;  คุณครูสมนึก  ธนการ  ผู้บันทึก

จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
ชั้นอนุบาล ๓ ขวบ
๒๘
๒๔
๕๒
00
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑
๒๒
๒๔
๔๖
00
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒
๒๒
๒๒
๔๔
00
รวมระดับก่อนประถมศึกษา
๗๒
๗๐
๑๔๒
00
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๔๑
๓๒
๗๓
00
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๒๗
๒๖
๕๓
00
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๒๙
๓๑
๖๐
00
รวมระดับรวมช่วงชั้นที่ ๑
๙๗
๘๙
๑๘๖
00
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๓๑
๓๑
๖๒
00
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๑๖
๒๔
๔๐
00
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑๙
๓๑
๕๐
00
รวมระดับรวมช่วงชั้นที่ ๒
๖๖
๘๖
๑๕๒
00
รวมทั้งสิ้น
๒๓๕
๒๔๕
๔๘๐
00

จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๑

จำนวนนักเรียน

แยกตามเพศ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

         
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

๑๘

๒๓

๔๑

 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

๓๕

๓๓

๖๘

 
รวม

๕๓

๕๖

๑๐๙

 
ช่วงชั้นที่  ๑

 

 

   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

๒๗

๒๗

๕๔

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

๓๑

๓๒

๖๓

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

๓๑

๓๑

๖๒

 
รวม

๘๙

๙๐

๑๗๙

 
ช่วงชั้นที่  ๒

 

 

   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

๑๘

๒๙

๔๗

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

๒๑

๓๔

๕๕

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๔๔

๒๓

๖๗

 
 

๘๓

๘๖

๑๖๙

 
รวม

๒๒๕

๒๓๒

๔๕๗ 

 
รวมทั้งสิ้น        

จำนวนนักเรียน    โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๐

จำนวนนักเรียน

แยกตามเพศ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

         
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

๓๗

๒๙

๖๖

 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

๒๕

๒๓

๔๘

 
รวม

๖๒

๕๒

๑๑๔

 
ช่วงชั้นที่  ๑        
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

๓๒

๒๗

๕๙

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

๓๓

๓๐

๖๓

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

๑๒

๒๒

๓๔

 
รวม

๗๗

๗๙

๑๕๖

 
ช่วงชั้นที่  ๒

 

     
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

๒๐

๓๐

๕๐

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

๔๖

๒๒

๖๘

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๓๔

๓๘

๗๒

 
 

๑๐๐

๙๐

๑๙๐

 
รวม

๒๓๙

๒๒๑

๔๖๐ 

 
รวมทั้งสิ้น        

จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๙

จำนวนนักเรียน

แยกตามเพศ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

         
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

24

23

47

 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

30

26

56

 
รวม

54

49

103

 
ช่วงชั้นที่  ๑        
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

35

32

67

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

15

26

41

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

25

29

54

 
รวม

75

87

162

 
ช่วงชั้นที่  ๒        
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

49

21

70

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

34

38

72

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

39

30

69

 
         
รวม

122

89

211

 
รวมทั้งสิ้น

251

225

476

 

 

 

(ปรับปรุงครั้งสุดท้าย  วันที่  ๒๘   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐)
จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๘

 

 

จำนวนนักเรียน

แยกตามเพศ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

         
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

๒๘

๒๔

๕๒

 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

๓๒

๒๘

๖๐

 
รวม

๖๐

๕๒

๑๑๒

 
ช่วงชั้นที่  ๑        
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

๑๔

๒๖

๓๙

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

๒๓

๒๘

๕๑

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

๒๕

๑๙

๖๔

 
รวม

๖๒

๗๒

๑๕๔

 
ช่วงชั้นที่  ๒        
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

๓๒

๓๙

๗๑

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

๓๓

๓๗

๗๐

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๔๓

๒๗

๗๐

 
         
รวม

๑๐๘

๑๐๓

๒๑๑

 
รวมทั้งสิ้น

๒๕๕

๒๒๐

๔๗๕

 

จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๗

จำนวนนักเรียน

แยกตามเพศ

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

         
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑

๓๒

๒๗

๕๙

 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒

๑๓

๒๗

๔๐

 
รวม

๔๕

๕๔

๙๙

 
ช่วงชั้นที่  ๑        
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

๒๓

๒๙

๕๒

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

๔๓

๒๐

๖๓

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

๓๓

๓๗

๗๐

 
รวม

๙๙

๘๖

๑๘๕

 
ช่วงชั้นที่  ๒        
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

๓๖

๒๘

๖๔

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

๔๒

๒๗

๖๙

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

๒๗

๒๓

๕๐

 
         
รวม

๑๐๕

๗๘

๑๘๓

 
รวมทั้งสิ้น

๒๔๕

๒๑๘

๔๖๗

 

 เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com
นักเรียน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๐
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๗ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๘ article
ชมรมวรรณศิลป์ ๒๕๔๙ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๒ article
บทกวีของเจ้าตัวน้อย ตอนที่ ๓ article
เยี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ article
เยี่ยมห้องคอมพิวเตอร์ article
นักเรียนที่สำเร็จ
นักเขียนน้อย article
คนดี คนเก่ง ของเด็กนิโคร article
เยี่ยมห้องดุริยางค์ article
เยี่ยมสนามเด็กเล่น articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com