ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
คณะกรรมการสถานศึกษา article
 


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดนิโครธาราม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดนิโครธาราม
https://www.w-nikro.com/images/1147999712/1149031870w-nikrocom1.gif
ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป


นายภานุพันธ์  สงวนพันธ์
     ผู้ทรงคุณวุฒิ
     ประธานกรรมการสถานศึกษา


นายกิตติศักดิ์  ชูธนโชติ

    ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสถานศึกษา

   


นายสมนึก  ธนการ
   ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสถานศึกษา


นางวิไลวรรณ   ถิ่นทับปุด
     ผู้แทนผู้ปกครอง
     กรรมการสถานศึกษา


นายจวน   พุทธรักาา
     ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
  กรรมการสถานศึกษา

นายสุทัศน์   ณ ตะกั่วทุ่ง
       ผู้ทรงคุณวุฒิ
  
  กรรมการสถานศึกษา


นายสุนันท์   แซ่จิ้ว
        ผู้ทรงคุณวุฒิ
  กรรมการสถานศึกษานางกุหลาบ   เรืองทอง
ผู้แทนผู้ปกครอง
 
  กรรมการสถานศึกษา

นางสาวพรพิมล   ก้าววุ่น
       ผู้แทนครู
  กรรมการสถานศึกษา


นางกัลยา   บัวทอง
     ผู้แทนองค์กรชุมชน
  กรรมการสถานศึกษา


นายเอกพัฒน์   งานว่อง
       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  
  กรรมการสถานศึกษา


นางสาวธิดารัตน์   ภู่ทอง
       ผู้แทนศิษย์เก่า
 
  กรรมการสถานศึกษา


พระวีรพงศ์   กลฺยาโณ
       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  
  กรรมการสถานศึกษานายสมคิด   มงคลบุตร
        ผู้แทนองค์กรศาสนา
      
  กรรมการสถานศึกษา


นายสิทธิชัย  ทองคง
        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
       
กรรมการและเลขานุการสถานศึกษา

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.
  ๒๕๔๓

หน้าที่
  ข้อ ๑ 
กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา

       ๑.  ศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจเรื่อง การวางแผน และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา จากเอกสารและแหล่งความรู้ต่างๆ
      ๒.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดทำร่างนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

      ๓.  พิจารณากำหนด นโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

หน้าที่  ข้อ   
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

      ๑.   ศึกษานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
     ๒.  พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
     ๓.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
     ๔.  ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
     ๕.  กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

หน้าที่  ข้อ   
ให้ความเห็นชอบในการจัดทำสาระหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

     ๑.  ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการภูมิปัญญา ท้องถิ่น และนำเสนอให้สถานศึกษาไว้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำสาระหลักสูตร
    ๒.  พิจารณาให้ความเห็นชอบในสาระหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทำ
      ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่  ข้อ   
กำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา

      ๑.   ศึกษาแนวทางการดำเนินการและปฏิทินและการปฏิบัติการของสถานศึกษา
    ๒.  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษารวมทั้ง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
      ๓.
  ติดตามดูแล ช่วยเหลือแก้ปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

หน้าที่  ข้อ ๕ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

      ๑. ร่วมสนับสนุนการดำเนินการในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของเด็กในเขตบริการของโรงเรียน
      ๒.  ประสานความร่วมมือสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อให้เห็นความสำคัญในการศึกษา
      ๓.  สนับสนุนช่วยเหลือ เด็กที่ขาดแคลน  หรือมีความต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อให้ สามารถได้เรียนจนจบหลักสูตร

หน้าที่  ข้อ  
พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

      ๑.  ศึกษาข้อมูลเด็กที่มีความพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการพิเศษในท้องถิ่น เพื่อเสนอข้อมูลให้กับสถานศึกษา
      ๒.
  สนับสนุนสิ่งต่างๆ  ที่จะเป็นสื่อเครื่องมือ  อุปกรณ์ การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษในลักษณะต่างๆ

      ๓.
  สนับสนุน ส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

หน้าที่  ข้อ   
เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา

     ๑.  เสนอแนะแนวในการบริหารจัดการ ใน ด้านงานวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านบุคลากร และด้านบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
    ๒.  ร่วมเป็นคณะทำงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้การบริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          ๑)  การบริหารจัดการด้านวิชาการ

               (๑)  มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานวิชาการของสถานศึกษา
              (๒)  มีส่วนร่วมในการจัดหาผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
         ๒)  การบริหารจัดการด้านงบประมาณ

              (๑)   มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการบริหารใช้งบประมาณของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ
             (๒)  มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
        ๓)  การบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล

            (๑)  มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษาและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
   ๒.  ให้ขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา

หน้าที่  ข้อ   
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิชาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนทุกวัย รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

       ๑.  ร่วมกำหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในท้องถิ่นเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       ๒.  ส่งเสริมการใช้วิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ด้านวิชาชีพในท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียน โดยจัดหาและเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นวิทยากรภายนอก
      ๓.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ โดยร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

หน้าที่  ข้อ   
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยากรของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

     ๑.  ประสานกับประชาชน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาให้มีความพร้อมให้เป็นแหล่งวิทยากรของชุมชน และเป็นแหล่งที่จะให้บริการชุมชน
     ๒.  ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสถานศึกษาประสานความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรภายนอกให้เห็นความสำคัญของสถานศึกษาและใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และเป็นแหล่งบริการชุมชน
     ๓.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชน และท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน

หน้าที่  ข้อ ๑๐ 
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ของสถานศึกษา ก่อนเสนอต่อ สาธารณชน

      ๑.  รับทราบและให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา
     ๒.  เสนอแนะเพื่อปรับปรุง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน

หน้าที่ ข้อ ๑๑ 
แต่งตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อการดำเนินงานตามระเบียบนี้ ตามที่เห็นสมควร

     ๑.  พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษา และหรือคณะอนุกรรมการตามภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาตามความจำเป็นและความเหมาะสม
      ๒.
  ส่งเสริมสนับสนุนร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คณะอนุกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพในการช่วยเหลือกิจกรรมของสถานศึกษา

หน้าที่ ข้อ ๑๒ 
ปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น

        ๑.  รับทราบ ให้ความเห็นและเสนอแนะในการดำเนินงานตามภารกิจที่หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้นมอบหมาย
        ๒.
  ให้ความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติ
งาน ตามที่ได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลสำเร็จ

เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com

 
โรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประวัติโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
SAR
จามจุรี สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และปรัชญา article
อาคารเรียนและอาคารประกอบ article
โฮมเพจ ๑ article
โฮมเพจ ๒ article
โฮมเพจ ๓ article
คนดี คนเก่ง article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ในมุมมอง ๓๖๐ อาศา article
ดอกจามจุรี article
มาตรฐาน สมศ.
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระเบียบ นักเรียน article
แผนการควบคุมภายใน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com