ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article

กิจกรรมพบปะผู้ปกครอง

การประชุม  พ่อ  แม่  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑

         
เมื่อถึงเวลาประมาณ  ๑๓.๓๐  น.  คุณครูสมนึก   ธนการเข้ามาสวัสดี  ผู้ปกครอง  บอกวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่จัดให้มีการประชุม   ผู้ปกครองว่า  เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ชี้แจงภารกิจที่พึงปฏิบัติให้ผู้ปกครองนักเรียน

ได้รับทราบ  เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันต่อไปในภายหน้าได้กล่าวแนะนำและเชิญให้ผู้ปกครอง 
พบกับนายสมศักดิ์  ผลากิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

นายสมศักดิ์   ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

            ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม  แจ้งว่า   “โรงเรียนต้องการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความรู้และ
ให้มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้  แต่ทั้งนี้  โรงเรียนยังต้องการ  การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง  ทางโรงเรียน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คงจะได้รับความร่วมมือด้วยดี

            คุณครูทุกคนทำงานในระบบการกระจายงาน  คุณครูทุกคนมีงานทำ  หากท่านคิดว่างานที่คุณครูทำ  จุกจิก  หยิมหยิม  ก็ควรจะถามว่า 
“
ทำไมต้องทำอย่างนั้น  ไม่ทำอย่างนั้นมิได้หรือ”  ถามกันตรงๆ  ไม่ต้องไปวิพากวิจารณ์กัน
            เรามาร่วมกันทำทุกกิจกรรม  ให้บรรลุจุดหมายเดียวกัน  เพื่อนักเรียนทุกคน

คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา

                ได้แนะนำให้ผู้ปกครองได้รู้จักคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ตั้งแต่สายชั้นอนุบาล  ช่วงชั้นที่    ช่วงชั้นที่   

ให้ผู้ปกครองได้รู้จัก  และเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักหน้าตาของคุณครูแต่ละคน  “เด็กนิโคร”  ใคร่ขอแนะนำตาม
คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา  แนะนำดังนี้

                                                             คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
                                   

 

 

 

นายสมศักดิ์    ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

 

 

สายชั้นอนุบาล 

 

 

 

 

คุณครูวิลาวัณย์   พรหมรัตน์ (จุก)
พี่เลี้ยงเด็ก
 
ประจำชั้นอนุบาล    ขวบ

คุณครูชาลี  ประดิษฐ์การ
พี่เลี้ยงเด็ก
 
ประจำชั้นอนุบาล    ขวบ

คุณครูอรัญญรัตน์  ยมโดย (อัน)
พี่เลี้ยงเด็ก
 
ประจำชั้นอนุบาล    ขวบ

 

 

 

 

คุณครูวิมลรัตน์  วิญญวเลขา
พี่เลี้ยงเด็ก
  ชั้นอนุบาล    ขวบ

 

 

 

 

นางศุภวรรณ  ไพพงศ์ (หมี)
ครูชำนาญการ 
ประจำชั้นอนุบาล 

คุณครูจีรวรรณ  วิเศษ (เอ๋)
พี่เลี้ยงเด็ก
 
ประจำชั้นอนุบาล  

นางสุพิศ   ชูร่วง (แต๋ว)
ครูชำนาญการ 
ประจำชั้นอนุบาล 

เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

 

 

 

 

นางจันทิรา  จันทวี (เล็ก)
พี่เลี้ยงเด็ก 
ประจำชั้นอนุบาล 

 

 

ช่วงชั้นที่    ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

 

 

 

 

นางจุรีย์   หนูสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่    ห้อง 
ประจำวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ห้อง   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ห้อง   
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด
ครูชำนาญการพิเศษ 
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่    ห้อง  ๒ประจำวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ห้อง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ห้อง ๒

หัวหน้างานวิชาการ

นางจุไรรัตน์  สดวกกิจ (จุ๊)
ครูชำนาญการ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ ห้อง 
ประจำวิชาสังคมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ห้อง 

เจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน


 

 

 

นางชูศรี  สิทธิศิลป์ (ศรี)
ครูชำนาญการ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ ห้อง 
ประจำวิชาภาษาอังกฤษ,ดนตรีและศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
  และ 
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน

นางชวานี   ผลากิจ (นี)
ครูชำนาญการ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ห้อง 
ประจำวิชาภาษาไทย,ดนตรีและศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

เจ้าหน้าที่บัญชี
โรงเรียน

นางกัลลยา  กะสิรักษ์ (ย้อ)
ครูชำนาญการ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ ห้อง 
ประจำวิชาภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

เจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน
เจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน

 

 

 

นางสมพร  พิพิธภัณฑ์
ครูชำนาญการ
ประจำวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  และ 

นางพรพิมล  อินทรักษ์ (แดง)
ครูชำนาญการ
ประจำวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
  และ 
เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน

นางอารีย์  สุขสวัสดิ์ (แต้ว)
ครูชำนาญการ
ประจำวิชาเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง 

เจ้าหน้าที่ห้องคอมพิวเตอร์ สี่อไอที

 

ช่วงชั้นที่  ๒ ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

 

 

 

 

นางวัลลดา   คงสามารถวัฒนา(สาว)
ครูชำนาญการ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ ห้อง 
ประจำวิชาคณิตศาสตร์,ดนตรี ,นาฏศิลป์และพละศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
  และ 
หัวหน้างานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้ควบคุมวงดุริยางค์โรงเรียน

นางอารมณ์  พลายสิน
ครูชำนาญการ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ ห้อง 
ประจำวิชาสังคมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ถึง 

เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลลางวัน
เจ้าหน้าที่ควบคุมเงินนอกงบประมาณ

นางมะลิ  จงไกรจักร (ชาม)
ครูชำนาญการ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ ห้อง 
ประจำวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ถึง 

หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน
เจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลลางวัน

 

 

นางภิษณี    สงขลา (แอ๋ว)
ครูชำนาญการ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ ห้อง 
ประจำวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ถึง 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายสุนทร   พลายสิน (แผ้ว)
ครูชำนาญการ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ห้อง 
ประจำวิชาวิทยาศาสตร์และสุขศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ถึง 

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นายอมร  ภู่อมร
ครูชำนาญการ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ห้อง 
ประจำวิชาศิลปะ,การเงินและพละศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ถึง 

คุณครูศิลปะโรงเรียน
คุณครูผู้ควบคุมทีมนักกีฬาโรงเรียน

 

 

 

นางปราณี  ฉันทวิชานนท์ (ตุ๊ก)
ครูชำนาญการ
ประจำวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่    ถึง 

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (ห้องสมุดโรงเรียน)

เจ้าหน้าที่งานนิเทศและติดตามผล

นายสมนึก   ธนการ
ครูชำนาญการ
ประจำวิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ประจำวิชาพละศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ถึง 

หัวหน้างานอำนวยการ
หัวหน้างานการเงินและพัสดุโรงเรียน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ควบคุมเว็บไซต์โรงเรียน

นางสุพรรณี  อาวุธเพชร
ครู
ประจำวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ประจำวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

เรื่องที่    โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน


               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนให้ปี  ๒๕๕๑   “
เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน”  และได้กำหนดให้วันที่    -  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เป็นสัปดาห์  สพฐ.เยี่ยมบ้าน

         

นายนนธวัฒน์   โปชะดา   (คิง)
นักวิชาการศึกษา  เทศบาลตำบลทับปุด


             
ได้ชี้แจงให้พ่อ  แม่  ผู้ปกครองได้ทราบว่า  ท่านมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ว่าจะเป็น 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ได้รับเลือกคือผู้รับใช้ท่าน  ไม่ใช่กลับมาเป็นนายท่าน  หากท่าน
ต้องการอะไรขอให้ท่านเสนอแนะในรูปแบบของกลุ่ม  ผ่านตัวแทนของท่าน  เพราะองค์กรชุมชนจะต้องดำเนินการให้เป็น
ไปตามความต้องการของชุมชนหรือชุมชนยอมรับได้  ไม่ใช่เกิดจากความต้องการของใครคนใดคนหนึ่ง  ดังนี้  หากกลุ่มใด
ต้องการให้องค์กรชุมชนช่วยเหลือในเรื่องใด  ก็ให้เสนอแนะหรือเสนอความต้องการไป

             โครงการที่เทศบาลกำลังดำเนินการในขณะนี้
             ๑.   โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
            ๒.  โครงการเข้าวัดฟังธรรม  ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการทั้งอำเภอ  โดยจะเชิญพระดังๆ  มาแสดงธรรมในรูปแบบใหม่
            ๓.  โครงการหลักสูตรท้องถิ่น  ซึ่งขณะนี้อำเภอทับปุด  กำลังรื้อฟื้นประวัติ  ๑๑๐  ปีของอำเภอทับปุด
            ๔.  โครงการสภาเด็กและเยาวชน  ซึ่งขณะนี้กำลังรวบรวมรายชื่อตัวแทนเด็กและเยาวชน

 

คุณครูปราณี    ฉันทวิชานนท์

งานวิชาการได้แจ้งข่าวคราวให้  พ่อ  แม่ผู้ปกครองนักเรียนทราบ

๑.  แจ้งผลการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่    โรงเรียนทับปุดวิทยา  นักเรียนโรงเรียน

วัดนิโครธาราม  สอบคัดเลือกเข้าเรียนได้เป็นอันดับ    ชื่อเด็กหญิงฟาริดา   บุตรหลำ
๒.  ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการสอบของนักเรียน  โดยบริษัทเสริมปัญญา
๓.  การสั่งซื้อหนังสือในบางกลุ่มวิชา

๔.  การสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน  ขอฝากพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยดูแลและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของ

ลูกๆ  ในขณะอยู่ที่บ้าน 

๕.  อยากให้พ่อ แม่ ให้ความใกล้ชิดและส่งเสริมพฤติกรรมของลูก  อย่าปล่อยให้ดูโทรทัศน์หรือเล่นคอมพิวเตอร์ตามลำพัง 
เพราะมีข้อมูล
จากกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่า  เด็กไทยมีแนวโน้มที่จะเป็น  “เคาร์โปเตโต้” หรือคนที่เอาแต่นั่งๆ นอนๆ ดูโทรทัศน์
ล่นเกมคอมพิวเตอร์  ไม่เคลื่อนไหวทำกิจกรรมอื่น  ทำให้เป็นโรคอ้วน  จากการสำรวจล่าสุดพบว่า  ในจำนวนเด็กไทย อายุ    -  ๑๘  ปี 
ทั่วประเทศ จำนวน  ๑๗.๖ ล้านคน  มีเด็กที่เป็นโรคอ้วนมากถึง  ๑.๕  ล้านคน  (หนังสือพิมพ์  คม  ชัด  ลึก  ฉบับวันที่  ๑๑  มิถุนายน 
๒๕๕๑   ฤติกรรม 
“
เคาร์โปเตโต”  มาจากการที่เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมมากเกินไป  ไม่ได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย  บางคน
เล่นเกมไป หรือดูโทรทัศน์ไป  รับประทานอาหารไปจนอ้วน  หรือบางคนก็ไม่รับประทานอาหารเลยจนขาดสารอาหาร  บางคนมี
อารมณ์ฉุนเฉียว  ก้าวร้าว  ชอบเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  เป็นเด็กสมาธิสั้น

ลักษณะคนมีสมาธิสั้น
เบื่อง่าย
เปลี่ยนความสนใจเร็ว  จะอยู่ร่วมกิจกรรมได้ในระยะสั้นๆ
วอกแวกต่อสิ่งกระตุ้นภายนอกได้ง่าย
ชอบชวนเพื่อนคุย  ไม่สนใจเรียน
จดงานและทำงานไม่ทันเพื่อน
เขียนตัวหนังสือไม่เรียบร้อย  ตกหล่น

อ่านหนังสือไม่คล่อง  อ่านข้ามคำ
สะเพร่า  เลินเล่อ  ทำของหายบ่อย
ยับยั้งตัวเองไม่ได้

       
พฤติกรรมเหล่านี้  จะเป็นปัญหาต่อการเรียนของเด็ก  เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น  อาจจะเป็นเด็กที่มีระดับสติปัญญาปกติ  ถ้าได้รับ
การช่วยเหลืออย่างถูกต้อง  ซึ่งผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ดีที่สุด  คือ  พ่อ  แม่และคุณครู


คุณครูสุพิศ   ชูร่วง

           ในช่วงชั้นที่     คุณครูสุพิศ   ชูร่วง  ได้พูดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กและความมุ่งหวังของ  พ่อ  แม่  ผู้ปกครองที่ต้องการ
ให้ลูกหลาน  อ่านออกเขียนได้ว่า 
“ตามหลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้
กเรียนสามารถเข้ากับเพื่อนๆได้ รู้จัดอ่าน รู้จักเขียนได้บ้าง แต่หลักสูตรไม่ได้มุ่งเน้นว่า นักเรียนจะต้องอ่านออก เขียนได้
”
           อีกประเด็นหนึ่ง  คือเรื่องการมารับนักเรียน  จะรับใครและใครเป็นคนรับ  ควรแจ้งให้คุณครูทราบด้วย  เพื่อจะได้ทราบว่าเด็กคนใด 
มีผู้ปกครองมารับแล้ว  เด็กคนใดที่ผู้ปกครองยังไม่ได้มารับ

คุณครูชูศรี   สิทธิศิลป์

                                         คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์  ได้แจ้งเรื่องหลักฐานต่างๆ  ในการแจ้งเด้กเข้าเรียน

หลักฐานการเข้าเรียนใหม่
ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาสูติบัตร
หลักฐานการย้ายนักเรียนเข้าเรียน
ให้ใช้หลักฐานการเรียนของนักเรียนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาสูติบัตร

   

คุณครูวิไลวรรณ   ถิ่นทับปุด

              ได้ชี้แจงให้พ่อ  แม่  ผู้ปกครองได้ทราบว่า  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดนิโครธาราม 
เมื่อวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ได้มีมติให้จัดสถานที่จอดรถรับส่งนักเรียนให้เป็นระบบ  ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดสถานที่
จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์รับส่งนักเรียน   ตามแผนผัง

คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ

              คุณครูจุรีย์   หนูสุวรรณ  หัวหน้างานบริการทั่วไป  ได้ชี้แจงว่า  งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ดูและ  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการเรียนการสอน  ในทุกๆ ด้าน  ทั้งด้านวิชาการ  ด้านสัมพันธ์ชุมชน  ตลอดปีการศึกษา  โดยมีโครงการทั้งหมดในปี  ๒๕๕๑ 
จำนวน  ๔๔  โครงการ

             ปัจจุบันการจัดการศึกษามุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมและให้นำโรงเรียนออกสู่ชุมชน  ทางโรงเรียนจึงได้ทำโครงการ 
“เดินไป 
เที่ยวไป  ตลาดใหม่ทับปุด,โครงการกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ,โครงการการใช้ประโยชน์จากต้นสาคู  ซึ่งเป็นการดำเนินการ
จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  ขณะนี้  กำลังดำเนินการ  สืบหาประวัติชุมชน  เสาะหาภูมิปัญญาท้องถิ่น  สืบหาประเพณีและวัฒนธรรม 
             โครงการทุกโครงการนำไปสู่การวัดและการประเมินผล  การผ่านช่วงชั้น  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี,กิจกรรแนะแนว และกิจกรรมชุมนุม

             การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  จบลงเมื่อเวลาประมาณ  ๑๕.๓๐  น.
เด็กนิโคร
sntng@thaimail.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com