ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article

พิธีสวนสนาม
ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนวัดนิโครธาราม
.................................


เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูเสือไทยขึ้นคุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ
ลูกพี่ใหญ่ของพวกเรากำลังเตรียมการ
เตรียมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อทำพิธีสวนสนาม

นักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
กำลังตั้งใจฟังขั้นตอนการดำเนินการ
ทำพิธีสวนสนาม

กิจกรรมลูกเสือ

พิธีสวนสนาม
และทบทวนคำปฏิญาณ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ของ  โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เมื่อวันที่  ๑ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
..........................................................................................................


คุณครูสุนทร  พลายสิน 
พิธีกรและพิธีการ
......................................................................................
ระหว่างรอท่านประธาน

ต้องยอมรับเลย
เด็กนิโครฯ  เนียบจริง
ขนาดพัก ยังต้องพักในระบบหมู่
อ้าว  นั้นใครนั่งแตกแถว  เสียชื่อหมด


คุณครูก็ยืนแต๊ะท่าไว้หลอกเด็ก
คนไหนน่าปิ๊งหรือน่าปิ้ง  ต้องดูเอาเอง


คุณครูครับ  เมื่อไหร่ผมจะได้บันเลงละครับ

ธงกองลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธารามครับ
.........................................................................................................
ต้อนรับท่านประธาน


เคารพท่านประธาน
 ขวาระวัง
วันทยาวุธ

คุณครูมะลิ  จงไกรจักร
เรียบอาวุธ
ตามระเบียบพัก

คุณครูสมนึก   ธนการ
กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี
.....................................................................................................

                  เรียน ท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือทุกท่าน
ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนวัดนิโครธารามทุกคน  กระผมนายสมนึก ธนการ ผู้กำกับ
ลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม ในนามของผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ
และเนตรนารีโรงเรียนวัดนิโครธารามทุกท่าน ขอรายงานถึงประวัติความเป็นมาใน
การจัดงานในวันนี้ ดังนี้
                 วันนี้ ถือเป็นวันสำคัญของกิจการ ลูกเสือไทย เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระมหาธีรราชเจ้า ได้ทรงพระราชทานกิจการลูกเสือไทย
ขึ้น
กิจการลูกเสือ ได้อุบัติขึ้นเป็นแห่งแรกในโลก โดยลอร์ดเบเดน เพาเวลล์ หรือ พี.บี.
ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ สืบเนื่องจากการรบกับสงครามบัวร์ ที่อัฟริกาใต้
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๒ พี.บี. ได้ตั้งกองทหารเด็กให้ช่วยสอดแนมการรบ จนได้รับชัยชนะแก่
ข้าศึก  
                 เมื่อกลับถึงประเทศอังกฤษ ได้ทดลองนำเด็กชาย ๒๐ คน ไปอยู่ค่ายพักแรม
ที่เกาะ
บราวน์ซี ซึ่งได้ผลดีเกินคาดหมาย ในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ จึงได้ตั้งกองลูกเสือขึ้น เป็น
ครั้งแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรง
ทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ได้ทรงทราบเรื่องกองทหาร
เด็กได้ช่วยสอดแนมการรบ
จนได้รับชัยชนะแก่ข้าศึก
                เมื่อเสด็จกลับประเทศไทย จึงได้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้น และได้โปรดเกล้า
พระราชทาน
กำเนิดลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔  มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้เด็กรู้จักการรักษาระเบียบวินัย และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
                
เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงได้ร่วมกันถวายพระราชทินนามพระองค์ว่า "พระมหาธีรราชเจ้า" และได้กำหนดให้วันที่
๑ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย
                โรงเรียนวัดนิโครธาราม ได้จัดให้วิชาลูกเสือ เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอน และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระมหาธีรราชเจ้า จึง
ได้จัดให้มีพิธีการกล่าวคำปฏิญาณ และพิธีสวนสนามลูกเสือ ขึ้นในวันนี้ ประกอบด้วย
ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ จำนวน ๑๙ ท่าน ลูกเสือและเนตรนารี จำนวน ๒๒๗
ท่าน 
                บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานร่วมกล่าวคำปฏิญาณ
ชมการสวนสนามของผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตนารี และให้โอวาท
แก่ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

.............................................................................................
ทบทวนคำปฏิญาณ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ


คุณครูสมศักดิ์   ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ
ด้วยเกียรติของข้าฯ  ข้าฯ  สัญญาว่า

ข้อ  ๑  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข้อ  ๒  ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

ข้อ  ๓  ข้าจะปฏิบัติตามกฏของลูกเสือ
.........................................................................................................
เตรียมตัวสวนสนาม

ตึง ตึง  ตึง

เด็กชายอานนท์   ชูพุฒ
คฑากรชายคนเดียวของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
(มีอีกหลายคน  แต่.....ยังไม่ได้หัด)เดินตามข้าพเจ้ามา
ขวาระวัง

ดูมาดท่านผู้กำกับแต่ละคน
คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์,คุณครูสุพิศ  ชูร่วง,คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ
เคารพท่านประธาน
ทำไมต้องแทงแรงๆ ด้วยละครับกองตรง  กลับหลังหัน 
ถวายความเคารพแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระบรมราชีนีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ  ไชโย  ไชโย  ไชโย  วันทยาวุธ
กองดุริยางค์บรรเลง  เพลงสรรเสริญพระบารมี


คุณครูสมศักดิ์   ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ให้โอวาทแก่ 
ผู้กำกับลูกเสือ  รองผู้กำกับลูกเสือ 
ลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนวัดนิโครธาราม
........................................................................................

               เรียน ท่านผู้กำกับลูกเสือ ท่านรองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีทุกท่าน
จากรายงานของ ท่านผู้กำกับลูกเสือ วันนี้ ถือเป็นวันสำคัญของกิจการ ลูกเสือไทย
      เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระมหาธีรราชเจ้า ได้ทรง
พระราชทานกิจการลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔                    
              จุดมุ่งหมายสำคัญ ในการพระราชทานกิจการลูกเสือไทย ก็เพื่อให้เด็กรู้จักการ
รักษาระเบียบวินัย และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      

              ก็ขอให้ลูกเสือ เนตรนารีทุกคน ยึดมั่นในคำมั่นสัญญาที่ไดให้ไว้ในวันนี้ ครูเชื่อในเกียรติ          
ของลูกเสือและเนตรนารี  ตามคำมั่นสัญญาที่ว่า                               
              ข้อ ๑ ข้าฯ จะจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                               
              ข้อ ๒ ข้าฯ จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ และ                                                        
              ข้อ ๓ ข้าฯ จะปฏิบัติตามกฏของลูกเสือ                                                           
                 การให้คำมั่นสัญญา การให้คำยืนยัน โดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความบริสุทธิ์ใจ
เป็นที่ตั้ง ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่ต้องปฏิบัติ ก็ขอให้ลูกเสือ เนตรนารี ยึดมั่นและถือปฏิบัติ
ให้ได้ตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้                                                                                             
             ขอให้กิจการลูกเสือ เจริญรุดหน้า ขอให้ท่านผู้กำกับลูกเสือ ท่านรองผู้กำกับ   
ลูกเสือทุกท่าน ลูกเสือและเนตรนารีทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญสืบไป สวัสดี

...............................................................................


แถวตรง
คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ,คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์
คุณครูสมพร  พิพิธภัณฑ์,คุณครูจันทิรา  จันทวี
คุณครูสมนึก  ธนการ,คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
พบกันใหม่  ปีหน้า  ๒๕๕๐
เด็กนิโคร
nikro@w-nikro.com กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com