ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article

 

ถวายราชสดุดี เนื่องในวัน  สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 

วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑
.............................................................
 
จากอดีต  ๒๕๔๙  ที่ยังจดจำและปฏิบัติสืบทอดกันมา


(ภาพ animation : ผู้แสดงแบบ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    ห้อง    ปีการศึกษา  ๒๕๔๙)

 

 

               สายพระเนตรยาวไกลในแหล่งหล้า       ทุกหย่อมหญ้าเทิดไท้พระบาทสิ้น
กราบด้วยใจแนบหมอบพระภูมินทร์                     ซาบซึ้งสิ้นสมดั่งปณิธาน
ร่วมน้อมใจรำลึกกตัญญู                                     พระองค์ผู้กำเนิดกิจการ
เนตรนารีลูกเสือทุกถิ่นฐาน                                  ปฏิญาณสัญญาสดุดี        

 

            ข้าลูกเสือ
           
 ชื้อไทย ใจเคารพ                                ขอน้อมนพ บาทบง พระทรงศรี
พระบาท มงกุฏเกล้า จอมเมาลี 
                           ทรงปราณี ก่อเกื้อ ลูกเสือมา
ทรงอุตส่าห์ อบรม บ่มนิสัย        
                          ให้มีใจ รักชาติ ศาสนา
ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา             
                    เป็นอาภา ผ่องพุทธ วุฒิไกร
ดังดวงจันทร์ ทราทิตย์ ประสิทธิแสง      
               กระจ่างแจ้ง แจ่มภพ สบสมัย
พระคุณนี้ จะสถิต สนิทใน                  
                  ดวงหทัย ทวยราษฎร์ ไม่คลาดเอย

สู่ปัจจุบัน  ๒๕๕๑  ที่เรายังถือปฏิบัติสืบทอดกันต่อไป


คุณครูสมศักดิ์   ผลากิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประธานเปิดงาน  ถวายราชสดุดีเนื่องในวัน  สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ประจำปี  ๒๕๕๑

 

พิธีการถวายราชสดุดี
เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

ลูกเสื

พิธีกร

พร้อมกัน เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
เมื่อท่านประธานมาถึงบริเวณพิธี  ณ สนามโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ทำความเคารพท่านประธาน ลูกเสือตรง
  วันทยหัตถ์

 

กองดุริยางค์
ประธาน
  
พิธีกร

บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
ทำวันทยหัตถ์รับ  และเดิมมายืนในแถว
เอามือลง  ตามระเบียบพัก

พิธีกร

ประธาน

เรียนเชิญท่านประธาน เปิดกรวยเครื่องทองน้อย จุดเทียน ธูป ถวายพวงมาลัย
พระบรมรูป สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เดินไปยืนหน้าพระบรมรูป ทำวันทยาหัตถ์ แล้ว
ก้าวไปข้างหน้า    ก้าวเปิดกรวยเครื่องทองน้อย 
จุดเทียน ธูป สวมพวงมาลัยที่พระกร พระบรมรูป
ถอยหลังออกมาแล้วทำวันทยาหัตถ์อีกครั้งหนึ่ง

 

เด็กชายศุภากร  ดิษฐ์รักษ์และเด็กหญิงอภิชญา  พูลสวน
ตัวแทนลูกเสือ  เนตรนารีสำรอง เตรียมถวายพวงมาลา

 

เด็กชายภานุพงศ์  แซ่จิวและเด็กหญิงสิริพร  นิลศรี
ตัวแทนลูกเสือ  เนตรนารีสามัญ  เตรียมถวายพวงมาลา

คุณครูสมศักดิ์    ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ถวายราชสดุดี เนื่องในวัน  สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีกร
ตัวแทนลูกเสือ
พิธีกร

ประธานและลูกเสือ

ขอเชิญตัวแทนลูกเสือและเนตรนารี  ถวายพวงมาลาแด่องค์พระมหาธีรราชเจ้า
เชิญพวงมาลา  ถวายแด่องค์พระมหาธีรราชเจ้า
ลูกเสือ  เนตรนารี เตรียมถวายราชสดุดี
กองตรง  ถอดหมวก  นั่ง

นั่งลงในท่าทำสดุดี
ลูกเสือ           
ถอดหมวกด้วยมือขวามาตั้งไว้บนแขนซ้าย ซึ่งยื่นตั้งฉากกับลำตัว หันหน้าเสือ ไปข้างหน้า ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ครึ่งก้าว คุกเข่าลงนั่งบนส้นเท้าขวา หัวเข่าถึงพื้น มือขวาแบคว่ำตั้งลงบน เข่าขวา วางแขนซ้ายท่อนล่างพาดลงบนเข่าซ้ายให้ตั้งฉากกับเข่าซ้าย หัวหน้าเสือไปทางขวามือก้มศีรษะลงด้วยความเคารพ 
(ข้อมูล : สโมสรลูกเสือธนบุรี,คู่มือลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ : พิมพ์ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๑)

 

คุณครูพรพิมล  อินทรักษ์

คุณครูวัลลดา   คงสามารถวัฒนา

คุณครูมะลิ   จงไกรจักร

 

 

คุณครูปราณี   ฉันทวิชานนท์

คุณครูสุนทร   พลายสิน

คุณครูอารมณ์  พลายสิน

 

 

คุณครูจุรีย์   หนูสุวรรณ์

คุณครูจุไรรัตน์   สดวกกิจ

คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์

 

 

คุณครูวิไลวรรณ   ถิ่นทับปุด

คุณครูอารีย์    สุขสวัสดิ์

คุณครูชูศรี    สิทธิศิลป์

 

         

 

 

         ต่างสำรวมร่วมใจอธิษฐาน              พระวิญญาณเอกองค์ทรงรับรู้
พุทธเจ้าทั้งหลายร่วมเชิดชู                     พระทรงผู้กำเนิดลูกเสือไทย
โสมนัสเถิดองค์พระทรงสาร                    ปณิธานสำเร็จมิสงสัย
ทรงเกษมสำราญหฤทัย                          พระทรงชัยอย่าได้ห่วงกังวล
เหล่าทวยราษฎร์ใต้บาทของพระองค์      จะดำรงรักษามิสับสน
ขอเทิดทูลเหนือเกล้าใส่กมล                   ตราบสิ้นจนสุดท้ายเมื่อวายปราน                  

พิธีกร

ลูกเสือ,เนตรนารี

พิธีกร

กล่าวนำคำถวายราชสดุดี
ข้าลูกเสือ
           
 ชื้อไทย ใจเคารพ                                 ขอน้อมนพ บาทบง พระทรงศรี
พระบาท มงกุฏเกล้า จอมเมาลี 
                           ทรงปราณี ก่อเกื้อ ลูกเสือมา
ทรงอุตส่าห์ อบรม บ่มนิสัย        
                          ให้มีใจ รักชาติ ศาสนา
ทรงสั่งสอน สรรพกิจ วิทยา             
                    เป็นอาภา ผ่องพุทธ วุฒิไกร
ดังดวงจันทร์ ทราทิตย์ ประสิทธิแสง      
               กระจ่างแจ้ง แจ่มภพ สบสมัย
พระคุณนี้ จะสถิต สนิทใน                  
                  ดวงหทัย ทวยราษฎร์ ไม่คลาดเอย
สงบนิ่ง   ลุก   ถอดหมวก

พิธีกร

ประธาน
ลูกเสือที่ได้รับเข็ม

ขอเรียนเชิญท่านประธาน  มอบเข็มเกียรติยศให้แก่ลูกเสือและให้โอวาทแก่ลูกเสือและเนตรนารี
รับเข็มเกียรติยศ  เพื่อเตรียมกลัดให้กับลูกเสือที่ได้รับรางวัล
เด็กหญิงรัชนาภรณ์   คำวอน  เนตรนารีกองลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธารามเดิมมายืนหน้าท่านประธาน
ทำ วันทยหัตถ์  แล้วก้าวไปข้างหน้า    ก้าวเพื่อรับเข็มเกียรติยศ

เด็กหญิงรัชนาภรณ์   คำวอน
นักเรียนดีเด่นที่ได้รับเข็มเกียรติยศลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์และมีความประพฤติดี  ประจำปี  ๒๕๕๑

 

ประธาน
พิธีกร

กลัดเข็มเกียรติยศให้ลูกเสือที่ได้รับรางวัล
ลูกเสือที่ได้รับมอบเข็มเกียรติยศในฐานะลูกเสือดีเด่นที่ได้รับเข็ม  โดยความเห็นของคณะครูโรงเรียนวัดนิโครธารามคือ เด็กหญิงรัชนาภรณ์  คำวอน  ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ที่ได้รับเข็มลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์และประพฤติดีจากสโมสรลูกเสือจังหวัดพังงา

ประธาน

เข้าประจำที่แท่นพูดและให้โอวาทแก่ลูกเสือและเนตรนารี
ท่านผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือและเนตรนารีทุกคน 
              ก่อนอื่นขอแสดงความยินดี กับลูกเสือที่ได้รับเข็มเกียรติยศในฐานะลูกเสือดีเด่นที่ได้รับเข็มลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์และประพฤติดีจากสโมสรลูกเสือจังหวัดพังงา

              ด้วยวันนี้  ถือได้ว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่ง  ในวงการลูกเสือและเนตรนารีทั้งปวง  เพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคต  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย  ซึ่งได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่  ๒๕   พฤศจิกายน  ๒๔๖๘  และวันนี้ให้ถือเสมือนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน  
             จากรายงานของผู้กำกับ  ทราบว่าลูกเสือทุกหน่วยเหล่าของโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ทั้งลูกเสือ  เนตรนารีสำรองและลูกเสือ  เนตรนารีสามัญ  ได้น้อมใจรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตา  ด้วยการมาร่วมกันถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี    สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้  ทั้งได้เชิญชวนลูกเสือ  เนตรนารีประกอบพิธีโดยพร้อมเพรียงกันและร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  เพื่อถวายสักการะแด่พระองค์ท่าน  ซึ่งลูกเสือ  เนตรนารี โรงเรียนวัดนิโครธาราม  ซึ่งได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบเนื่องกันทุกๆปี
             นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง  ที่ได้มาพบปะกับลูกเสือ  เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสืออีกวาระหนึ่ง  กิจการลูกเสือนับได้ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  เพราะเป็นการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน  ในเรื่องความมีระเบียบวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความอดทน  ความเสียสละ  การรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างความสมานฉันท์ในหมู่ลูกเสือและเนตรนารี  สิ่งเหล่านี้  เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ  ลูกเสือ  เนตรนารีจึงต้องมีความศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริงเพื่อจะได้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติสืบไปในอนาคต
            หากดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์  แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย  ทรงรับทราบด้วยวิจารณญาณใดๆ  คงจะโสมนัสที่พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน  สำเร็จสมดั่งพระราชหฤทัยทุกประการ  ขอให้พี่น้องลูกเสือ  เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกท่านจงสำรวมจิตอธิษฐานอัญเชิญดวงพระวิญญาณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   เสด็จสู่สวรรค์ชั้นดุสิต  ทรงสถิตและทรงเสวยสุขในสัมปรายภพเป็นนิรันดร  เทอญ

พิธีกรลูกเสือ,เนตรนารี
พิธีกร

กองดุริยางค์
พิธีกร

กลับหลังหัน
เตรียมถวายความเคารพ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเกษมสำราญและทรงมีพระชนมายุ
ยั่งยืนนาน ถวายคำนับ

ถวายคำนับ
กองตรง   วันทยหัตถ์
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เอามือลง  กลับหลังหัน

 

คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม  สวยๆ กันทั้งนั้น

 

         พิศเพียงพักตร์ผ่านพ้นพะวงถึ  ง   อกเอวกลึงอวบอัดจัดว่าสวย
แต่ละรูปสมส่วนล้วนคนรวย                  หุ่นเซ็กซี่ดีสวยพอพอกัน
จิตใจดีขี้เล่นเป็นที่หนึ่ง                        ที่สุดซึ้งร่วมใจไม่เหหัน
ผิดใจบ้างบางครั้งขอยืนยัน                   ถ้อยจำนรรจ์นิดหน่อยค่อยเข้าใจ

 

คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์,คุณครูพรพิมล  อินทรักษ์,วิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด,คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
คุณครูสุนทร  พลายสิน,คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์,คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์,คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ์
คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ,คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์,คุณครูอารมณ์  พลายสิน,คุณครูมะลิ  จงไกรจักร

 

พิธีกรกองดุริยางค์
ประธาน

บัดนี้  พิธีการถวายราชสดุดี เนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ประจำปี  ๒๕๕๑  สิ้นสุดลงแล้ว 
ขอขอบพระคุณท่านประธานที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีในวันนี้
ทำความเคารพท่านประธาน   กองตรง  วันทยหัตถ์
บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
ทำวันทยหัตถ์และเดินออกจากบริเวณพิธีการ

พิธีกรคุณครูจุรีย์

เอามือลง
ขอเรียนเชิญคุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ์  นัดหมายเพื่อพาลูกเสือและเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์  เนื่องในวันถวายราชสดุดีเนื่องในวันเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

นัดหมายและนำลูกเสือและเนตรนารีออกบำเพ็ญประโยชน์

 

 

เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com

 


หลังเสร็จพิธีการ
ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์


 
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com