ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ห้องสมุด ตอนที่ ๓ article

                                 ห้องสมุดและการจัดหมวดหมู่หนังสือ 
                                    ตามระบบทศนิยมของ เมลวิล  ดิวอี้
                                                ..................................
                                                       ห้องสมุด
            ห้องสมุด (library) คือแหล่งสารนิเทศ ที่รวบรวมทรัพยากรข้อมูลข่าวสาร
ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค หรือบทความ
ทางวิชาการ วัสดุเทปและโทรทัศน์ CD-ROM DVD VCD โดยมีบรรณารักษ์ เป็น
ผู้ดำเนินงาน และบริหารงานต่างๆ ในห้องสมุด ให้จัดเก็บอย่างเป็นระบบหมวดหมู่
และเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุด มีความสะดวกต่อการใช้งาน
            ห้องสมุดในปัจจุบัน ทำหน้าที่เก็บรวบรวมสื่อสารนิเทศต่างๆ ตลอดจนถึง
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร อีกทั้งยังมีเครื่องมือ
ในการค้นหาและดำเนินการให้บริการสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้
บริการห้องสมุด
            ห้องสมุด ยังมีคำเรียกต่างๆ อีกมากมาย เช่น ศูนย์ข้อมูล, ศูนย์วัสดุ, ศูนย์
วัสดุการศึกษา, สถาบันวิทยบริการ, ศูนย์เอกสาร และ ศุนย์สารนิเทศ เป็นต้น
                                            ความสำคัญของห้องสมุด
            ห้องสมุดมีความสำคัญมากต่อบุคคลทั้งหลาย เป็นที่รวมวิทยาการต่างๆ
ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลความรู้ได้ทุกสาขาวิชา
            ห้องสมุดยังเป็นสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถเลือกอ่านหนังสือ และค้นคว้าหา
ความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง อย่างอิสระ และ ตามความสนใจของแต่ล่ะบุคคล และ
ยังเป็นสถานที่ ที่ก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่าน จนกระทั้งทำให้ผู้ใช้ สามารถมองเห็น
ความแตกต่างของหนังสือ ว่าเล่มไหนเขียนได้ดี และสามารถจดจำแนวทางการ
เขียนที่ดี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้ ทั้งยังช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
            ห้องสมุด ยังเป็นศูนย์ข้อมูล มีความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่
เสมอ เพราะห้องสมุดจำเป็นต้องมีข่าวสารใหม่ๆ ไว้บริการผู้ใช้
                                        บทบาทสำคัญของห้องสมุด
            ห้องสมุด มีบทบาทสำคัญต่อบุคคลต่างๆ มากมาย ซึ่งห้องสมุด สามารถ
ทำประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ
            ๑.  ด้านการศึกษา ห้องสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่ นักเรียน นักศึกษา สามารถ
ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยห้องสมุดมีบทบาท ในการเสริมความรู้ และสนับสนุนการ
ศึกษาในระบบ และให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ได้ใช้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาอาชีพให้ทันกับวิทยาการ และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษา
ในโรงเรียน หรือผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาแล้ว
            ๒.  ด้านวัฒนธรรม ห้องสมุดเป็นที่บำรุงรักษาวัฒนธรรมของชาติ ให้สืบทอด
ไปยังอนุชนรุ่นต่อไป เนื่องจากห้องสมุด เป็นแหล่งที่จัดเก็บข้อมูลทางด้านสารนิเทศ
ซึ่งส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมต่างๆ และสามารถใช้บ่งบอกความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศนั้นๆ อีกด้วย 
                                         วัตถุประสงค์ของห้องสมุด
           
วัตถุประสงค์หลักทั่วไปของห้องสมุดมีอยู่ด้วยกัน ๕ ประการ ดังนี้
            ๑.  เพื่อการศึกษา   การใช้ห้องสมุด เป็นหัวใจของการศึกษา เพราะห้องสมุด
เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ สามารถให้ผู้คน รู้จักศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้
เกิดความรู้เพิ่มเติมจากที่ร่ำเรียน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยม
ศึกษา อุดมศึกษา รวมไปถึงผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ประชาชนทั่วไป สามารถใช้ห้องสมุด
ศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิต
            ๒.  เพื่อให้ความรู้และข่าวสาร   ทุกวันนี้วิยาการต่างๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็ว
ห้องสมุดเป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิทยาการต่างๆ และติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
ทั้งภายในและภายนอกประเทศทั่วโลก ช่วยให้รู้จักข่าวคราว ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาประเทศต่อไป
            ๓.  เพื่อใช้ในการค้นคว้า  ในห้องสมุด มีสารนิเทศมากมาย เพื่อให้บริการแก่
ผู้ใช้ เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือในจการวิจัย ผู้ที่จะทำการวิจับ จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเบื้องต้น
จากเรื่องที่มีอยู่แล้ว
            ๔.  เพื่อจรรโลงใจมนุษย์   การอ่านหนังสือ นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังทำ
ให้ผู้อ่านมีความสุขได้อีกด้วย เนื่องจากความซาบซึ้งในความคิดที่ดีงาม ให้ความจรรโลง
ใจในสิ่งที่ดีแก่ผู้อ่าน ก่อให้เกิดแรงบรรดาลใจ ให้ทำประโยชน์ต่อสังคม เช่น การอ่านหนังสือ
ธรรมะ ทำให้ซาบซึ้งถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หนังสือวรรณกรรม วรรณคดี ทำให้เกิด
จิตนาการ
            ๕.  เพื่อนันทนาการ    นอกจากการอ่านหนังสือวิชาการแล้ว ห้องสมุดยังเป็น
สถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ เพราะห้องสมุด ยังมีหนังสือประเภทต่างๆ เพื่อให้ความ
บรรเทิงเบาสมอง เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น นิตยสาร การ์ตูน เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้ ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และปลูกสำนึกรักการอ่าน รู้จักอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณ 
.............................................................................................................................................              
                                              ประวัติย่อของ เมลวิล ดิวอี้
            
               เมลวิล ดิวอี้เกิดเมื่อ ๑๐ ธันวาคม ค.ศ.๑๘๕๑ ( พ.ศ. ๒๓๙๔ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๔ )
ที่ อดัม เซนเตอร์ ใกล้กับเมืองอาเตอร์ ทาวน์ รัฐนิวยอร์ก พ่อชื่อโจแอล แม่ชื่อ เอลิซ่า กรีน ดิวอี้
เป็นน้องสุดท้องในจำนวน ๕ คน 
               ปู่ชื่อโทมัส ดิวอี้ เป็นชาวอังกฤษ ที่อพยพไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา รัฐแมสซาซูเซตส์
เมื่อปี ค.ศ. ๑๖๓๐  เมื่อวัยเด็กครอบครัวของดิวอี้มีความสนิทสนมกับ หลุยส์ คอสซุท ชาวฮังการี
ที่อพยพไปอยู่ที่นั้นเช่นกัน หลุยส์รักเด็กชายเมลวิลมาก และได้ให้เอาชื่อตนเองผนวกไว้กับชื่อ
เมลวินด้วยในตอนเด็กเมลวิลจึงมีชื่อเต็มว่า Meville Louis Kossuth Deway แต่ภายหลังเมื่อโตขึ้น
ดิวอี้ได้ตัดชื่อของตนให้สั้นลงแม้แต่ชื่อต้นก็ตัดคำว่า leของท้ายออก เหลือเพียง Mevil Deway
               ดิวอี้แต่งงานกับ แอนี โรเบิร์ตส์ ก็อดฟรีย์ บรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลัยเวลเลสลี เมื่อ
วันที่  ๑๙ ตุลาคม ค.ศ.๑๘๗๘  มีบุตรชาย ๑ คน ตั้งชื่อว่า ก็อดฟรีย์ตามสกุลเดิมภรรยา จนเมื่อปี
ค.ศ. ๑๙๒๒ แอนี เสียชีวิตลง ในปี ค.ศ.  ๑๙๒๔  ดิวอี้จึงแต่งงานใหม่กับเอมิลี แม็กเค็น บีน
              ในด้านการศึกษาดิวอี้จบการศึกษาระดับปริญาตรีจาก Amherst College เมื่อปี ค.ศ. 
๑๘๗๔ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย Syracuse และมหาวิทยาลัย
Alfred เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๐๒  ผลงานที่สำคัญของดิวอี้ที่ริเริ่มไว้ให้แก่วงวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ คือ
              ๑.  คิดแผนการแบ่งหมู่หนังสือระบบทศนิยมขึ้น และมีการใช้อย่างแพร่หลายในห้องสมุด
โรงเรียนทั่วไป
              ๒.  ริเริ่มออกวารสาร Library Journal ซึ่งเป็นวารสารในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ เป็น
สื่อกลางที่เปิดโอกาสให้บรรณารักษ์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
              ๓.  ก่อตั้งสมาคมห้องสมุดอเมริกันขึ้น ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพที่สำคัญ ทำให้วิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์ได้รับการยอมรับจากสังคม
              ดิวอี้ถึงแก่กรรมเมื่อ   ๒๖  ธันวาคม ค.ศ.  ๑๙๓๑  รวมอายุได้  ๘๐ ปีเศษ 
                   ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) 
             ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) เรียกย่อๆ ว่า D.C. หรือ
D.D.C เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่นิยมระบบหนึ่ง คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกัน
เมลวิล ดิวอี้ ในขณะที่เขา กำลังเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส (Amherst College) 
การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ จากหมวด
หมู่ใหญ่ไปหาหมวดหมู่ย่อย 
                                        การแบ่งหมวดหมู่ครั้งที่  ๑ (หมวดหมู่ใหญ่)
            เป็นการแบ่งหมวดหมู่หนังสือครั้งที่ ๑ โดยแบ่งตามประเภทของสรรพวิชาใหญ่ๆ ๑๐ หมวด
โดยใช้ตัวเลขหลักร้อยเป็นตัวบ่งชี้
                                                
            ๐๐๐   เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities)   วิชาความรู้ที่ไม่อาจจัดไว้ในหมวดใดๆ        
                                                  
            ๑๐๐   ปรัชญา (Philosophy)  เป็นวิชาที่มนุษย์ต้องการทราบว่า  ตนคือใคร  เกิดมาทำไม
                                                
            ๒๐๐   ศาสนา(Religion)  วิชาที่มนุษย์ต้องการค้นหาความจริงที่ทำให้เกิดทุกข์ และความ
                       หลุดพ้นจากความทุกข์
                                                
            ๓๐๐   สังคมศาสตร์ (Social sciences)  วิชาที่กล่าวถึงความสำพันธ์ของมนุษย์ เมื่อมนุษย์
                       มาอยู่รวมกันเป็นสังคมขึ้นมา
                                                
            ๔๐๐   ภาษาศาสตร์ (Language)  วิชาที่ช่วยในการสื่อสาร ทำให้มนุษย์เข้าใจซึ่งกันและกัน
                                                 
            ๕๐๐  วิทยาศาสตร์ (Science)   วิชาที่มนุษย์ต้องการทราบความจริงของธรรมชาติ
                                                 
            ๖๐๐  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology)   วิชาที่มนุษย์เอาความรู้เกี่ยวกับ
                       ความจริงของธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตน
                                                
            ๗๐๐   ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)    วิชาที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความบันเทิงใจของตน
                                                                
            ๘๐๐  วรรณคดี (Literature)   วิชาที่มนุษย์ต้องการแสดงความคิด ความประทับใจไว้ด้วย
                       สัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษร 
                                              
            ๙๐๐ ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)   วิชาที่ได้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
                     ในยุกต์สมัยต่างๆ  เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ
                        
            นอกจากนี้ยังมีหนังสืออ้างอิง (อ.)  นอกจากนี้ในห้องสมุด  ยังกำหนอให้มีหนังสืออีกหมวดหนึ่ง  เรียกว่า  "อ้างอิง"
หนังสือประเภทนี้  ไว้ใช้ในการค้นคว้า อ้างอิง  ไม่อนุญาตให้ยืมออกจากห้องสมุด             
                                           การแบ่งหมวดหมู่ครั้งที่  ๒ (หมวดหมู่ย่อย)
เป็นการแบ่งหมวดหมู่หนังสือครั้งที่ ๑ โดยแบ่งตามประเภทของสรรพวิชาใหญ่ๆ ๑๐ หมวด โดยใช้ตัวเลขหลักร้อยเป็นตัวบ่งชี้เป็นการแบ่งหมวดหมู่หนังสือครั้งที่ ๒ โดยแบ่งออกเป็นอีก ๑๐ หมวดย่อย โดยใช้ตัวเลขหลักสิบเป็นตัวบ่งชี้ รวมเป็น  ๑๐๐ หมวดย่อย

 • ๐๐๐  เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
 • ๐๑๐  บรรณานุกรม
 • ๐๒๐  บรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์
 • ๐๓๐  สารานุกรมไทยทั่วไป
 • ๐๔๐  ความเรียงทั่วไป
 • ๐๕๐ วารสารทั่วไป
 • ๐๖๐  สมาคมและพิพิธภัณฑ์ทั่วไป
 • ๐๗๐  วารสารศาสตร์ การพิมพ์ หนังสือพิมพ์
 • ๐๘๐  ชุมนุมนิพนธ์
 • ๐๙๐ ต้นฉบับตัวเขียนและหนังสือหายาก


 

 • ๑๐๐  ปรัชญา
 • ๑๑๐  อภิปรัชญา
 • ๑๒๐  ความรู้ในด้านปรัชญา
 • ๑๓๐  จิตวิทยาสาขาต่างๆ
 • ๑๔๐  ปรัชญาระบบต่างๆ
 • ๑๕๐  จิตวิทยา
 • ๑๖๐  ตรรกวิทยา
 • ๑๗๐  จริยศาสตร์
 • ๑๘๐  ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาสมัยกลางและสมัยโบราณ
 • ๑๙๐  ปรัชญาสมัยปัจจุบัน 
  ................................................................................................................................................
                                             ชิ้นงานที่นักเรียนต้องทำ
                ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันโดยอิสระ กลุ่มละ  ๓ คน แบ่งหน้าที่กัน
                       เพื่อช่วยกันค้นหา
  แล้วบันทึกลงในกระดาษรายงาน
  ข้อ  ๑   ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"  มีประวัติความเป็นมาอย่างไร?                        
  ข้อ  ๒  "ระบบดิ้วอี้"   คืออะไร  มีการจัดแบ่งเป็นระบบอย่งไร และมีอะไรแสดงเป็นสัญลักษณ์
  ข้อ  ๓  ให้นักเรียนให้เขียนตัวเลขและตัวหนังสือ เหมือนที่ปรากฏที่สันปกหนังสือ อย่างน้อย     
               หมวดหมู่ละ  ๑  เล่ม โดยให้ระบุความหมายของตัวเลขและตัวหนังสือ  และ ให้ระบุ
               ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อสำนักพิมพ์ ปี พ.ศ. ที่พิมพ์และราคาขายด้วย 
               (แต่ละคนจะต้องไม่ซ้ำกัน)
  ข้อ  ๔  ให้นักเรียนจดชื่อและรายละเอียดโดยย่อของสื่อและนิทรรศการที่ได้เยี่ยมชม
              
  ข้อ  ๕  ให้นักเรียนตั้งคำถาม เพื่อถามบรรณารักษ์ห้องสมุด แล้วให้จดคำถามและคำตอบที่ได้        
              รับลงในกระดาษรายงาน อย่างน้อยคนละ  ๕  คำถาม  (ใครถามก็ได้)              
  ข้อ  ๖  ให้นักเรียนเขียนเรียงความหรือบทกลอน  เพื่อแสดงความรู้สึกประทับใจในสิ่งที่ได้รับ  
              จากการไปทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้                                                            
       ให้นักเรียนตกแต่งให้สวยงาม วาดภาพหรือคัดลอกภาพ แล้วรวบรวมส่งคุณครู     
                         ผู้ฉลาดพึงช่วงชิงความได้เปรียบของคะแนนเก็บ   นะจ๊ะ     

                                                           เด็กนิโคร
                                                   sntng@thaimail.com

   แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

บุคคลสำคัญที่นักเรียนควรรู้จัก
ถ้ำเจดีย์ฤาษีสวรรค์
พระเคลื่อน ติสสฺโร
ร่วมสร้างอุโบสถ
กฐินสามัคคี
พุทธอุทยาน
คติธรรมของพระอาจารย์เคลื่อน ติสฺสโร
วิถีธรรม อนุตตรธรรม บทความ
วิถีธรรม อนุตตรธรรม
พระอาจารย์จี้กง "ไขหลักจิต"
แบบทดสอบภาษาไทย โดยคุณครูสมนึก ธนการ
บทเรียนภาษาไทย ของคุณครูสมนึก ธนการ
ค่ายเยาวชนน้ำตกดาดฟ้า จังหวัดสุราษฎรธานี article
ลำนำทางความคิด ของคนที่ไม่มีหัวคิด article
ห้องสมุด ตอนที่ ๑ article
ห้องสมุด ตอนที่ ๒ article
ห้องสมุด ตอนที่ ๔ article
ห้องสมุด ตอนที่ ๕ article
รายงานยอดสมาชิก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ประวัติความเป็นมาของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต
ความรู้รอบตัว
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รางวัลแห่งความภูมิใจที่ได้รับ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com