ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article

  
                             .........................................................................
           
                                       ลูกเสือสามัญ (Scout)
              ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันสักนิดก่อน  ดีไหมครับ  ว่าลูกเสือสามัญ
     มีอะไรเป็นพิเศษบ้าง  พร้อมแล้วลุยเลยนะครับ
              ๑.  กองลูกเสือสามัญ
                    ประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย ๒ - ๖ หมู่ หมู่หนึ่งมีลูกเสือ 
     ๖ – ๘ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย

              ๒. คติพจน์ของลูกเสือสามัญ
                      "จงเตรียมพร้อม” (Be prepared)
              ๓.  คำปฏิญาณ ของลูกเสือสามัญ  มี  ๓  ข้อ
                    ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า 
                    ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
                    ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ  
                    ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ  

               ๔.  กฎของลูกเสือสามัญ  มี  ๑๐  ข้อ
                     ๑. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ 
                     ๒. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
     และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ 
                     ๓. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น 
                    ๔. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
                    ๕. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย 
                     ๖. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ 
                     ๗. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชา
     ด้วยความเคารพ
                    ๘. ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก 
                    ๙. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ 
                  ๑๐. ลูกเสือประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ 
              ๕.  การทำเคารพ ของลูกเสือสามัญ
                    วิธีแสดงความเคารพของลูกเสือสามัญ  มี 2 วิธี คือ
                     ๑. วันทยาหัตถ์ เป็นท่าแสดงความเคารพส่วนบุคคลขณะ
     อยู่ตามลำพัง การทำวันทยาหัตถ์ ให้ยกมือขวาขึ้น นิ้วหัวแม่มือ
     กดนิ้วก้อยไว้ เหยียดนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางชิดกัน ให้ข้อสุดท้าย
     ของปลายนิ้วชี้แตะที่ขอบหมวกปีก ประมาณตรงหางคิ้วขวา ถ้า
     สวมหมวกทรงอ่อน (แบร์เร่ต์) ถ้ามิได้สวมหมวก ใช้ปลายนิ้วชี้
     แตะที่หางคิ้วขวา ถ้าอยู่ในแถว ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จะเป็นผู้
     หรือผู้สั่ง เช่น “แถวตรง”
                    ๒. วันทยาวุธ หรือเคารพท่าพลอง เป็นการแสดงความเคารพ
     เมื่อลูกเสือถือไม้พลอง 
                          ๒.๑  เมื่ออยู่กับที่ ลูกเสือต้องอยู่ในท่าเลียบอาวุธ คือ
     อยู่ในท่ายืนตรง ถือไม้พลองด้วยมือขวา โคนไม้พลองอยู่ชิดกับ
     เท้าขวาที่โคนนิ้วก้อย จับไม้พลองให้อยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้
     อีก 4 นิ้ว จับไม่พลองเฉียงลงไปข้างล่าง นิ้วเรียงชิดติดกัน ปลายไม้
     พลองอยู่ในร่องไหล่ขวา ตั้งตรงแนบลำตัว เมื่อผู้บังคับบัญชาบอก
     “วันทยาวุธ” ให้ยกมือซ้าย (เช่นเดียวกับการแสดงรหัส) ขึ้นแตะที่ไม้พลอง
     ให้แขนซ้ายอยู่เสมอแนวระดับไหล่ทั้งสองข้าง เมื่อเลิกทำความเคารพ
     ผู้บังคับบัญชาจะบอก “เรียบ อาวุธ” ให้ลูกเสือลดแขนซ้ายลงมาอยู่ที่เดิม
     โดยเร็ว 
                        ๒.๒   เมื่อเดินในท่าแบกพลอง ให้ลดมือซ้ายจับที่พลอง
     เหยียดลงมาชิดกับตัว แล้วยกมือขวาท่าแสดงรหัสลูกเสือไปแตะพลอง
     ให้คว่ำฝ่ามือลงข้างล่างและให้แขนขวาอยู่เสมอแนวระดับใหล่ทั้งสองข้าง 
     ในขณะทำความเคารพ ให้มองดูผู้รับการเคารพ 
..........................................................................................................................................................

                                           ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
                                                โรงเรียนวัดนิโครธาราม
          ระหว่างวันพฤหัสบดีที่  ๗  ถึงวันศุกร์ที่  ๘ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
         
                                         คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ
                    ก่อนเข้าค่ายให้รู้หนูต้องขอ    กันแม่พ่อก่อนที่จะเข้าค่าย
          อนุญาตให้อยู่หรือว่าไม่                    เพื่อจะได้ถูกต้องตามหลักการ
         
                   มีหลายคนไม่ผ่านการสู่ขอ    รู้ไหมหนอเสียดายสุดสงสาร       
         กิจกรรมเข้าค่ายรอมานาน               อย่าให้ผ่านเฉยเฉยต้องรีบฉวย  

         
คุณครูอารีย์   สุขสวัสดิ์,คุณครูชูศรี   สิทธิศิลป์,คุณครูชาลี  ประดิษฐ์การ
                 ลอดอุโมงค์เข้ามาที่หน้าค่าย    โดดสีป้ายใบหน้าที่ว่าสวย
         หลายหลากสีเห็นแล้วถึงงงงวย          ยิ้มรับด้วยใบหน้าที่จริงใจ    
        
                            คุณครูวัลลดา    คงสามารถวัฒนา
                  เดี่ยวมือหนึ่งทั้งร้องและดนตรี    ยอดสตรีแห่งยุคทันสมัย
         วัลลดาเขาละใช่อื่นไกล                      เก่งเกินใครทำได้ใช่เยินยอ
                                คุณครูอารมณ์   พลายสิน
                  เด็กเด็กชมใจดีแถมสอนเก่ง     ระเบียบเคร่งวันนี้เห็นต้องขอ
         เป็นเด็นเซอร์ครูสาวร้องเพลงคลอ    เสียงลูกคอใสใสใช้ได้เลย                   
         
                  เสียงจังหวะมือตบประกบกัน      เอาให้มันดังดังอย่านั่งเฉย
         ตีเปาะแปะเหมือนอย่างคนไม่เคย       ดูเชยเชยเป็นบ้าว่าไม่ฟัง             
         
                    ลุกขึ้นมาแถวโน้นและแถวนี้         ทำไม่ดีจำเพาะเจาะคุมขัง
           เอาเปรียบเพื่อนไม่ร่วมคุยเสียงดัง        ยินครูสั่งรีบลุกเสียวเวลา        
                    เพื่อนเพื่อนร้องก้องหูรำท่าเป็ด    ทำตูดเคว็ดปีกห่างแล้วกางขา      
          ทำอย่างนี้อย่างนี้เห็นเต็มตา                  วัลลดาทำท่าให้เด็กดู                  
                    ยงเพลงเป็ดกระหื่มตรึมเต็มเสียง  แปล่งสำเนียงเสียงดังฟังหนวกหู         
          คอยสอดส่องทำนองคล้องคุณครู         ยังฟังอยู่เพลงเป็ดเด็ดจริงจริง           
         
                          ขั้นตอนการเปิด – ปิดการประชุมกอง 
     (เรียกแถวครึ่งวงกลม ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง กิจกรรม เล่าเรื่อง
                              นัดหมาย สวดมนต์ ชักธงลง เลิก )
              ๑.  พิธีเปิด 
                    ผู้กำกับยืนอยู่หน้าเสาธงห่างพอสมควร (ประมาณ ๓ ก้าว)
     เรียกลูกเสือเข้าแถว  รูปครึ่งวงกลม รองผู้กำกับ ลูกเสือพี่เลี้ยง ยืนอยู่
     ด้านหลังเสาธง
              ๒.  เตรียมความพร้อม  
                    ผู้กำกับ สั่งจัดแถว เช็คความพร้อมด้วยการสั่ง ซ้ายหัน ขวาหัน 
     เพื่อตรวจเครื่องแบบ และ จัดแถวไปในตัว
                    นัดหมายหมู่บริการ ชักธงชาติ ๒ คน นำร้องเพลงชาติ 1 คน
     นำสวดมนต์ ๑ คน  เสร็จให้สั่งลูกเสืออยู่ในท่าตามระเบียบพัก
             ๓.    ชักธงขึ้น ผู้กำกับสั่งจัดแถวเมื่อลูกเสือเข้าแถวเรียบร้อยแล้ว
     ผู้กำกับสั่งลูกเสือ “ กอง- ตรง ”
                     แล้วถอย ออกจากหน้าเสาธงด้านซ้ายหรือด้านขวา ลูกเสือ
     ที่เป็นหมู่บริการ ที่ได้รับมอบหมาย ๒ คน ฝากอาวุธ (ไม้พลอง) ไว้กับ
     เพื่อนด้านข้าง วิ่งตรงไปยืนหน้าเสาธง  ยืนห่างจากเสาธง  ประมาณ 
     ๓ ก้าว  ทำวันยหัตถ์พร้อมกัน คนที่อยู่ทางด้าน ขวามือ  ก้าวไปข้างหน้า
     เท้าชิด
                      แก้เชือกธง แล้วถอยมาส่งเชือก ให้เพื่อนที่อยู่ทางซ้ายมือ
                      ผู้กำกับสั่ง “ เคารพธงชาติ ” “ วันทยา – วุธ ”
                      เมื่อเพลงชาติจบ ผู้ชักธงผูกธง ทำวันยหัตถ์ วิ่งกลับเข้าที่เดิม
     รับอาวุธ (ไม้พลอง) คืน ทำวันทยาวุธ
                      ผู้กำกับสั่ง “เรียบ – อาวุธ”
              ๔.    สวดมนต์  ผู้กำกับสั่ง “เตรียมตัวสวมมนต์ ถอดหมวก” ลูกเสือ
     ยกไม้พลอง มาวางไว้กึ่งกลางระหว่างเท้าทั้ง  ๒  ข้าง  แล้วผลักปลาย
     ไม้พลองไปไว้ที่ซอกไหล่ซ้าย  ถอดหมวกด้ว้วยมือขวา  ให้หน้าสืออยู่
     ตรงหน้า  รูหมวกหันไปทางซ้ายมือ
              ๕.  สงบนิ่ง เมื่อสวดมนต์จบ ผู้กำกับสั่ง “สงบนิ่ง” ( ๑ นาที ) สั่ง
     สวมหมวก และสั่งตามระเบียบพัก ผู้กำกับทักทายและมอบรองผู้กำกับ
     ตรวจสุขภาพ
             ๖.   ตรวจ การตรวจโดยรองผู้กำกับ
                   ผู้กำกับจะเชิญรองผู้กำกับให้ไปตรวจ (ความพร้อม อุปกรณ์ ฯลฯ)
     รองผู้  ๓ ก้าว นายหมู่สั่ง 
                   “หมู่  (เสือ)....ตรง วันทยา- วุธ” นายหมู่จะเรียบอาวุธ
     แล้วก้าวออกมาจากแถว ๑ ก้าว ทำวันทยาวุธ แล้วรายงาน
                   “ หมู่ ..(เสือ)...พร้อมที่จะรับการตรวจแล้ว ครับ/ค่ะ” เรียบอาวุธ
     แล้วถอยหลังกลับเข้าที่เดิม ทำวันทยาวุธอีกครั้ง  สั่ง
                   “เรียบ-อาวุธ” ระหว่างตรวจให้นายหมู่สไลด์ตามรองผู้กำกับ เมื่อ
     ตรวจถึงคนสุดท้ายให้นายหมู่วิ่งอ้อมไปด้านหลังกลับเข้าที่เดิม รองผู้กำกับ
     กลับมายืนตรงหน้านายหมู่ นายหมู่สั่ง
                    “หมู่... ตรง วันทยา-วุธ  ขอบคุณครับ/ค่ะ (ไม่ต้องก้าวออกมา) สั่ง
                    “เรียบ-อาวุธ ตามระเบียบพัก”
                    เมื่อตรวจเสร็จแล้วรองผู้กำกับยืนตรงหน้าหมู่ที่ตรวจ แล้วรายงาน
     โดยไม่ต้องรอหมู่อื่นให้ตรวจเสร็จ (ทำวันทยหัตถ์)
                     “ตามที่ได้รับมอบหมายไปตรวจหมู่ ….. ปราฎว่า……………       
                     เมื่อรายงานเสร็จ รองผู้กำกับที่ตรวจหมู่แรก และหมู่สุดท้าย
     ให้เดินกลับเข้าที่เดิมหลังเสาธง ส่วนหมู่ถัดไปให้กลับหลังหันแล้วเดิน
     ออกด้านหลังระหว่างหมู่  เพื่อจะได้ไม่ต้องเดินผ่านรองผู้กำกับคนอื่น
     ที่กำลังรายงานอยู่
              ๗.  นัดหมาย ผู้กำกับนัดหมายภารกิจต่าง ๆ สั่ง กอง - ตรง
     กอง – แยก
              ๘.  เพลงเกม เพื่อเตรียมความพร้อม ประมาณ ๕ - ๗ นาที
              ๙.  กิจกรรมการเรียน เข้าเรียนตามแผนกาเรียนการสอนที่วางไว้ 
             ๑๐.  เล่าเรื่องสั้นที่มีคติสอนใจ เรียกลูกเสือรวมบริเวณใต้ต้นไม้
     ที่ร่มรื่น เล่าเรื่องสั้นหรือนิทาน  ที่เป็นคติเตือนใจ
             ๑๑.  พิธีปิด  
                     ผู้กำกับ เรียกแถวครึ่งวงกลม หน้าเสาธงเหมือนตอนเปิด สั่ง
     จัดแถว สั่ง ตามระเบียบ- พัก
             ๑๒.  นัดหมาย      
                     เตรียมการเรียนในครั้งต่อไป นัดหมายหมู่บริการ นำสวดมนต์
     และชักธงลง (ใช้คนเดิม )
             ๑๓.  ตรวจเครื่องแบบ 
                     ผู้กำกับจะสั่งนายหมู่ให้ตรวจเครื่องแบบ
                    นายหมู่จะก้าวออกมาข้างหน้า ๓ ก้าว   แล้วกลับหลังหัน
                    รองนายหมู่จะวิ่งไปด้านหลังมาทำหน้าที่แทนนายหมู่
                    รองนายหมู่สั่ง “หมู่ … ตรง วันทยา-วุธ ” รองนายหมู่จะ
     เรียบอาวุธ แล้ว  ก้าวออกมาจากแถว ๑ ก้าว   ทำวันทยาวุธ แล้ว
     รายงาน
                    “หมู่ ….พร้อมที่จะ รับการตรวจแล้ว ครับ / ค่ะ” เรียบอาวุธ
     แล้วถอยหลัง  กลับเข้าที่เดิม ทำวันทยาวุธ สั่ง “เรียบ-อาวุธ” นายหมู่สั่ง
     “รองนายหมู่ กลับหลังหัน” (เพื่อตรวจรองนายหมู่ก่อน) จากนั้นนายหมู่
     เดินตรวจคนอื่น ๆ รองนายหมู่สไลด์ตาม นายหมู่ตรวจไปด้านหลัง
     ตรวจเสร็จให้กลับเข้าที่เดิม นายหมู่กลับมายืนที่เดิม รองนายหมู่สั่ง
                    “หมู่… ตรง วันทยา-วุธ ขอบคุณครับ / ค่ะ (ไม่ต้องก้าวออกมา)
     สั่ง               
                    “เรียบ-อาวุธ ตามระเบียบพัก” 
                   เมื่อตรวจเสร็จให้นายหมู่ยืนอยู่กับที่ รอจนกว่าหมู่อื่นจะตรวจเสร็จ
                   นายหมู่หมู่บริการจะวิ่งออกมายืนตรงหน้าผู้กำกับ ห่างประมาณ 
     ๓ ก้าว (ทำวันทยาวุธ เรียบอาวุธ ) แล้วหมู่ต่อไปจะวิ่งเข้ามาต่อแถวจน
     ครบทุกหมู่             
                   เมื่อจะออกมารายงานให้ทำวันทยาวุธ เรียบอาวุธ แล้วก้าวออกจาก
     แถว ๑ ก้าว แล้วรายงาน เสร็จแล้วถอยหลังกลับเข้าที่เดิม ทำวันทยาวุธ เรียบ
     อาวุธ ส่วนนายหมู่คนอื่นก็ทำแบบเดียวกับคนแรก คือ ก้าวออกมา ๑ ก้าว แล้ว
     หันหน้าไปทางผู้กำกับ เมื่อรายงานเสร็จหมดทุกหมู่ ให้ทุกคนทำวันทยาวุธ
     พร้อมกัน เรียบอาวุธ ขวาหัน
     วิ่งกลับที่เดิม รองนายหมู่กลับเข้าที่เดิม
            ๑๒.  ชักธงลง  หมู่บริการชักธงลง โดยไม่ต้องเป่านกหวีด ให้ลูกเสือ
     ที่ทำหน้าที่
     ชักธงลง กระตุกธงลงเป็น ๓ จังหวะ
           ๑๓.   เลิก สั่ง "กอง – ตรง กอง – เลิก"
                    ลูกเสือทำวันทยา-วุธ  และทำขวาหัน  แล้ววิ่งออกจากแถว

 


         
                                หลังจากการเปิดประชุมกอง
                           ลูกเสือและเนตรนารี  เริ่มออกเดินทาง
         
                                        ลูกเสือและเนตรนารี
                      เริ่มออกเดินทางเมื่อเวลาประมาณ  ๑๐.๐๐  น..
                        นายหมู่  ๑๑  ร.ด. (หมู่แรด) สั่ง  แบกอาวุธ
         
                                         ขอขอบพระคุณ
                               คุณปราณี - สุดา   ปรีดาผล
                      ให้อนุญาตให้เป็นจุดพักจัดกิจกรรมจุดที่  ๑
                         แถมน้ำและนำแข็งให้พวกเราแก้คอแห้ง
         
                              คุณครูวัลลดา   คงสามารถวัฒนา
                        รับรายงานตัวลูกเสือและเนตรนารี  ชุดที่  ๑
         
                                         ถนนลูกรังก็เดินมาแล้ว
                             นี่จะให้ลุยน้ำ  อีกหรือครับ.....แน่นอน
         
                                        อึบ.....เกือบไปแล้วไหมละ
                                   ท่านผู้กำกับค่ะ  ช่วยหนูด้วยค่ะ 
                                 เอ้ย....อย่าเลิกสูงแรง  เดี๋ยวตากุ้งยิง
         
                                              ไปไหนต่อละครับ
               เข้าป่าจ๊ะ....ทำไมต้องลำบากลำบนอย่างนี้ด้วยละครับ
                           ฐานนี้....ใครคุมนะ   จุ๊ จุ๊......อย่าเอ็ดไป
         
                            โรงเรียนวัดนิโรธาราม  ขอขอบพระคุณ
                                   อาจารย์ศุภกิตติ์  เหมินทร์
                                    นักวิชาการฝึกอาชีพ  ๗  ว.
และคณะที่ให้การต้อนรับลูกเสือ,เนตรนารีและผู้กำกับโรงเรียวัดนิโครธาราม
        
         

      เพียงเห็นป้ายนี้  พวกเราชาวนิโครฯ  ก็สุดแสนจะปลื้มเป็นที่สุดแล้ว
         
              คุณครูวัลลดา   คงสามารถวัฒนา,คุณครูภิษณี   ณ  สงขลา
                              พุ่งไปหาน้ำดื่มก่อนใครอื่นเชียวหรือครับ
                              เห่อ!!....ค่อยหายเหนื่อย  ได้ดื่มน้ำเย็นๆ
                                         คงจะมีแรงเดินต่อละนะ
         
                                          ลูกเสือและเนตรนารี
                            กำลังนั่งฟังการแนะแนว  การเรียนต่อ
         
               รถจักรยานยนต์เหล่านี้  คืออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
                                   อาจารย์ศุภกิตติ์  เหมินทร์
               อนุญาตให้ลูกเสือและเนตรนารี  โรงเรียนวัดนิโครธาราม
                                  ข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ
                                  แผนกช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
         
                                      แผนกช่างซ่อมรถยนต์
         
                        ลูกเสือและเนตรนารี  กำลังสนใจเครื่องยนต์
                                    ที่ผ่าเห็นโครงสร้างด้านใน
         
                         เจ้าตัวน้อยของเราหลายคนเริ่มวาดฝัน
         
                                           แผนกช่างเชื่อมโลหะ
         
                                               แผนกช่างไฟฟ้า
         
                                        ป้ายหน้าสำนักงาน
                    ศูนย์พัฒนาฝีมือและแรงงาน  จังหวัดพังงา
                              อยู่ที่บ้านไทรมาศ   ตำบลทับปุด
          
                                          ตึกเรียนและหอประชุม
          
                        กองตรง  วันทยาวุธ  ขอบพระคุณครับ,ค่ะ
         
                     หลังอาหารเที่ยง  พวกเรามีแรงที่จะเดินทางต่อ
                           ผ่านร่มเงาของธรรมชาติ  ที่เขียวขจี
         
                                 จากถนนลูกรัง  ข้ามคลอง  เข้าป่า
                             ตอนนี้พวกเรากำลังเดินบนถนนลาดยาง
         
                                 ขอสักภาพนะค่ะ   ได้เลย......จัดให้
         
                                  สถานีตำรวจภูธรอำเภอทับปุด
         
                                   ดต.มานพ  อ่อนแก้ว 
                               เจ้าของฉายา  "ดำ  สตูล"
                                             ผบ.หมู่ จร.
                    กำลังให้ความรู้กับลูกเสือ  เนตรนารี  เกี่ยวกับ
              พิษภัยของยาเสพติดและความปลอดภัยบนท้องถนน
         
                        นั่งพักเหนื่อย.....และรับฟังการบรรยายที่ได้รสชาด        
                                    เรื่อง.....การปฏิบัติตามกฏจราจร
         
                                                    ช่วงบ่าย
                                                ทำฐานผจญภัย
        
                            ขอขอบพระคุณ.....เพื่อนๆ  ที่มาช่วยทำฐาน
                                      คุณครูประเสริฐ   สิทธิศิลป์
                                         ครู  โรงเรียนบ้านคอกช้าง
                                         คุณครูภักดี     ผลมาตร
                                        ครู  โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ
         
                                         คุณชัยวัฒน์    ชนะศิลป์
             ทำกระโจมไฟ....พร้อมให้พวกเราชุมนุมรอบกองไฟ  คืนนี้
          

         
                                 เมื่อเวลาประมาณ  ๑๙.๐๐  น.
                     ของวันพฤหัสบดีที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
                         เสียงนกหวีดเรียกประชุมกอง  รอบกองไฟ
         
                                          คุณอุดม    จงไกรจักร
                         มาเป็นประธานในพิธีรอบกองไฟของเราคืนนี้
                        คุณครูอนันต์   ไพพงศ์,  คุณครูอมร  ภู่อมร
                             รับหน้าที่เป็นคอนวอย  ผู้ติดตามประธาน
         
                          ก่อนจะจุดไฟ จะมีเผ่าซูลู....ทาตัวให้
                  ดำๆ ....ถือคบ  (ยังไม่จุดไฟ)เต้น แบบม้าโขยก
                                    งไปรอบๆ  กระโจมไฟ
                    ครู่หนึ่งหัวหน้าเผ่า  ซูลู  พร้อมราชินีคู่บันลังและสนม
                 เดินออกมาทำความเคารพและขอไฟจาก  ประธานในพิธี  
                            เดินไปยืนหน้ากระโจมไฟ  บริกรรมคาถา
                                              จุดไฟที่กระโจม
                  แล้วเดินไปจุดไฟให้  ลูกเผ่าที่ยืนอยู่รอบๆ  กระโจมไฟ
         
                               เพลง คนป่า  ซู  ลู 
                     ซูลู สัมบาลู         ซูลู บาชิกา 
                     ซูลู สัมบาลู         ซูลู บาชิกา 
                     ซูลู สัมบาลู         ซูลู บาชิกา 
                     คิ คิน ยา            สะ  กา  รี
                     คัม  ฟรอม         แอฟริกา
         หลังจากจุดให้ลูกเผ่าแล้ว  ทำความเคารพท่านประธานอีกครั้ง 
                              แล้วกลับออกจากบริเวณรอบกองไป 
         
                         เมื่อได้ไฟ  ลูกเผ่าซูลู  สุดแสนจะปลื้มใจ
               วิ่งและร้อง  วู่วู่  แบบม้าโขยก  ไปรอบๆ  กองไฟ  ๓  รอบ
             แล้วมายืนหน้ากองไฟ   แล้วเอาคบไฟไปพิงไว้กับกระโจมไฟ
         
                                         คุณครูอุดม   จงไกรจักร
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวจิก  อำเภอตะกั่วทุ่ง
                       ให้เกียรติ  มาเป็นประธานในพิธี  แสดงรอบกองไฟ
                        ในคืนวันพฤหัสบดีที่  ๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
         
                                                 ทีมประสานเสียง
 คุณครูสุพิศ  ชูร่วง,คุณครูจันทิรา  จันทวี,คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์
           คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์และคุณครูวัลลดา   คงสามารถวัฒนา
                                              เริ่มกระหื่มด้วยเพลง
                                            เพลงฤกษ์งามยามดี
                พอฤกษ์งามยามได้เวลา เชิญเทพบนฟ้าทุกทิศลงมาร่วมเป็นพยาน
       ในคืนกองไฟที่โชติช่วงไว้ด้วยองค์ประธาน สถิตสถานพระวิญญาณ ร.๖
       ของไทย  
นำกิจการยืนนานสุขสันต์ เหมือนดังสวรรค์ที่พลิ้วเปลวควันเฟื่องฟู
      
กองไฟ มวลมารผจญขอให้ผ่านพ้นไปไกลแสนไกล ความชั่วหวั่นไหว นั้น
       มอดไหม้ไปชั่วกาลนาน
            
**พระบารมี โปรดจงมาคุ้มชีวี ให้ลูกเสือเรานี้มั่นคง ร่วมรักสมัครสมาน
     
เกษมสำราญไปทั่วธานี 
                
คราอบรมชุ่มชื่นดวงใจ คราจากกันไปทุกคนยังจำฝังในฤดี ในคืนกองไฟ
       ที่โชติช่วงไว้ได้ทุกนาที  เป็นภาพสักขี ฝังฤดีไปชั่วนิรันดร์

                                                 เพลงสยามนุสติ

                      หากสยามยังอยู่ยั้งยืนยง                  เราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วย
      หากสยามพินาศลง  ไทยอยู่  ได้ฤา           เราก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทย
                ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย           ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น
       เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละ สิ้นแฮ    เสียชีพไป่ เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม       
  
                                               เพลงสดุดีมหาราชา
                 ขอเดชะ องค์พระประมุขภูมิพล       มิ่งขวัญปวงชนประชาชาติไทย
       มหาราชขัตติยะภูวนัย                                ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา
                 ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี          คู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า
       องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชา            ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
                  อ้าองค์พระสยมบรมราชันย์ขวัญหล้า   เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี
       ผองข้าพระพุทธเจ้า                                    น้อมเกล้าขออัญชุลี
                  สดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี (ซ้ำ)
         
                                             เพลงมาร์ชพังงา 
                    รุ่งอรุณทอฟ้า พังงางาม         ทั่วเขตคามเป็นศรีเชิดชู
         สัญญลักษณ์ร้อยเรียงเคียงคู่              เรือขุดแร่เขาตาปูเขาช้าง
         แร่หมื่นล้านเกลื่อนตามีคราคร่ำ          บ้านกลางน้ำ คลื่นไล้พรายพร่าง
         ถ้ำงามตาภูผาแปลกต่าง                     สุดสะอางหมู่แมกไม้จำปูน
         ล้วนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากร                  ในลุ่มในดอนจำรูญ
         ชาวพังงามีเมตตาเกื้อกูล                    น้อมเทิดทูนชาติศาสนาราชัน

         
                                          คุณประเสริฐ      นุ้ยชวดี
                            มาควบคุมแสงเสียงเอง    ไม่พลาดอยู่แล้ว
                                                  
          
                                               พวงมาลัย
                       โอ้เจ้าพวงมาลัย เจ้าจะลอยไปคล้องใครกันแน่ (ซ้ำ)
         จะรักใครชอบใครให้จริงแท้ ขอให้แน่สักราย
         อย่ามัวลอยตามลมให้เขาดมดอมสิ้นกลิ่นหอมแล้วหน่าย (ซ้ำ)
         ยามนั้นเจ้าจะอายเขาไม่อยากชมเด็ดเจ้าดมทิ้งไป
         อยากเป็นหงส์เหิรหาวอยากเป็นดาวเลิศลอยวิไล (ซ้ำ)
         อยู่กับบ้านไม่ชอบใจ หนีมาอยู่ค่ายไม่บอกใครเลย
         เอ๋ยโอละหน่าย โอละหน่ายหน่อยเอย เอ่อ เอย.....
                                           พวงมาลัย (ตอบ)
                    โอ้เจ้าพวงมาลัยเราจะลอยไปคล้องให้ประธานแน่ (ซ้ำ)
         ขอจงสุขสำราญเบิกบานแท้ ได้รับแน่จากใจ
         ไม่มัวลอยตามลมให้เขาดมดอมสิ้นกลิ่นหอมแล้วหน่าย (ซ้ำ)
          ยามนั้นจึงมอบให้ ชื่นชมและนิยมตลอดไป
         ไม่อยากเป็นหงส์เหิรหาวไม่อยากเป็นดาวเลิศลอยวิไล (ซ้ำ)
         อยู่กับบ้านไม่ชอบใจ ถึงมาอยู่ค่ายไม่หน่ายใครเลย
         คิดถึงกันอยู่ แม้จะอยู่สุดห่างไกล
         ดวงใจมั่นหมาย มอบมาลัยแทนใจเราเอย
         
              ท่านประธานค่ะ......รำวงกับหนูสักรอบนะค่ะ......แหมอายจัง
                                                  ได้เลยจะ
         
       ใครรักใครโค้งใคร   ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจ  ใครรักใครโค้งออกมารำ
         
                                          ของกลุ่มหนู.....แสดงตลกค่ะ
                                                อุ้ย  ขำ......กาก  กาก
         
                        เด็กชายชยานันท์   รื่นจิตต์
                        พี่น้องลูกเสือและเนตรนารี   โปรดยืนขึ้น
                  เรามากล่าวคำชมเชยให้กับกลุ่ม  ดาวเรือง  สามครั้ง
                                      ด้วยคำว่า  เนียบจริงๆ
                                        หนึ่ง  สอง  สาม
                           เนียบจริงๆ  เนียบจริงๆ  เนียบจริงๆ 
         
                             เธอรำช่างน่าดู  ถ้าแม้รำคู่ก็จะเป็นบุญตา
                
                                              ส่วนทีมหนู.....เต้นค่ะ
            เด็กหญิงเกศราภรณ์  แสงศรี,เด็กหญิงนุชจรี  อาจกิจ
                                      เด็กหญิงกัณฐิกา  ทองคำ
                     เอาเลยลูก   เอาให้มันสุดเหวี่ยงไปเลย.....เชียร์เต็มที่
         
                                              ทีมผม  แสดงตลกครับ
                                                     ปรี๊ด!!!  ตบมือ
         
                             เมื่อการแสดงของนักเรียนจบลง
                                 เสียงประสานก็กระหื่มขึ้น
                                    เพลงลาวดวงเดือน
                      โอ้ละหนอ ดวงเดือนเอย  พี่มาเว้า รักเจ้าสาวคำดวง
         โอ้ดึกแล้วหนอ พี่ขอลาล่วง          อกพี่เป็นห่วง รักเจ้าดวงเดือนเอย
         ขอลาแล้ว เจ้าแก้วโกสุมภ์ (เออ ......) *
                     จะหาไหนมาเทียม            โอ้เจ้าดวงเดือนเอย (ซ้ำ) **
        หอมกลิ่นเกษร เกษรดอกไม้     หอมกลิ่นคล้าย คล้ายเจ้าสูเรียมเอย (ซ้ำ**)
        หอมกลิ่นกรุ่นครัน หอมนั้นยังบ่เลย เนื้อหอมทรามเชย เราละเน้อ (ซ้ำ)

         
                                  คุณครูอุดม   จงไกรจักร
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวจิก  อำเภอตะกั่วทุ่ง
         กล่าวปิดการแสดงรอบกองไฟ  ที่กำลังจะหรี่ลงด้วยความสงบ
             ขอให้สิ่งร้ายๆ  จงสลายไปกับกองไฟนี้ด้วยเถอะ...สาธุ 
         
                                      กองไฟที่เคยลุกโชดช่วง
         
                                      มันลุกไหม้จนกระโจมหักครืนลง
         
                      แล้วมันก็เริ่มมอดไหม้   และดับลงในเวลาต่อมา
          
                     ลูกเสือ  เนตรนารีและผู้กำกับ  ต่างพร้อมใจกัน
                                 จับมือประสานเป็นหนึ่งเดียว
                                       เพลงสามัคคีชุมนุม
                   พวกเราเราเหล่ามาชุมนุม      ต่างกุมใจรักสมัครสมาน
         ล้วนมิตรจิตชื่นบาน                         สราญเริงอยู่ทุกผู้ทุกนาม
                                               (สร้อย)
                   อันความกลมเกลียว               กันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
         ทุกสิ่งประสงค์จงใจ                         จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี
                   กิจใด ธ ประสงค์มี                  ร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม
         พร้อมพรึบดังมือเดี่ยวยาม  ยากเย็นเห็นง่าย บ่ หน่าย บ่ วาง
                                                (สร้อย)
                   ทีหนักก็จักเบาคลาย              ที่อันตรายก็ขจัดขัดขวาง
        ฉลองพระเดช บ่ จาง                        กตเวทิคุณพระกรุณา
                                                (สร้อย)
                   สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ           จักชูชาติเดชิดพระศาสนา
        สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดนดิน
                                                (สร้อย)
         
                                สวดมนต์เพื่อบูชาพระรัตนไตร
                               อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ ภะคะวา,
                    พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ,
                    สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ,
                    สุปะฎิปันโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ

                                     เพลงสรรเสริญพระบารมี
                       ข้าวรพุทธเจ้า                        เอามโนและศิระกราน
          นบพระภูมิบาลบูญดิเรก                      เอกบรมจักริน
          พระสยามินทร์พระยศยิ่งยง                เย็นศิระเพราะพระบริบาล
          ผลพระคุณ  ธ รักษา                          ปวงประชาเป็นสุขศานต์
          ขอบันดาล ธ ประสงค์                       จงสฤษดิ์ดัง
          หวังวรหฤทัย                                      ดุจถวายชัย  ชโย

          
                                     คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ
                       นัดหมาย  แจกขนมให้ลูกๆ ทุกคนได้แก้หิว
                                             ขอบคุณครับ
                                      คุณครูสมนึก   ธนการ
           ไม่มาร่วมชุมนุมรอบกองไฟด้วยหรือครับ......ผมไม่เห็นสักรูป
                          งานนี้....เค้าบังคับให้เป็นพิธีกรจ๊ะ  เลยไม่ว่าง
         
      พวกเราหลับกันตั้งแต่สามทุ่ม  หลังเลิกกิจกรรมรอบกองไฟไม่นานนัก
                   ไม่หลับได้อย่างไร.....ก็เดินทางไกล  เหนื่อยมาทั้งวัน
         
                                     ขอให้ฝันดีทุกคน  นะจ๊ะ
                    แล้วค่อยพบกันใหม่ใน   กิจกรรมลูกเสือ  ตอนที่  ๓
                                                 ด็กนิโคร
                                          tng@thaimail.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com