ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article

การบริหารงบประมาณ
ของ
โรงเรียนวัดนิโครธาราม 
………………………..
ลักษณะอย่างหนึ่งที่มองเห็นได้ 
ที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นอย่างสิ้นเชิง 
คือ
การบริหารงบประมาณ  ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม 
ทุกครั้งที่โรงเรียนวัดนิโครธาราม  ได้รับจัดสรรงบประมาณ

นายสมศักดิ์   ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
จะมอบหมายให้คณะครูทุกคนร่วมกันพิจารณา  โดยมี

นายสมนึก   ธนการ
ทำหน้าที่หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
คอยเปิดเกมให้คุณครูทุกคนในโรงเรียนช่วยกันพิจารณา 
โดยไม่ต้องวางตุ๊กตาใดๆ บังคับไว้ และท่านไม่เคยเข้าไปสั่งนั้น  สั่งนี้ ในการพิจารณา 

เพียงแต่คอยสังเกตุ  การพิจารณาของคณะครูทุกคนอยู่ห่างๆ

เพื่อให้งบประมาณทุกรายการ  ถึงคุณครู  ถึงนักเรียนอย่างแท้จริง

บรรยากาศของการบริหารงบประมาณ
ที่มีแต่รอยยิ้มและความประทับใจ

ผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 
งวดที่    ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๐ 
ประจำภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๔๙
………................................
แผนรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว)
แผนงบประมาณสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับนักเรียนระดับ   ก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนิโครธาราม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
...........................................................
๑.  ค่าวัสดุประจำห้องเรียน                                                               ๓,๐๐๐  บาท
๒.  ค่าวัสดุประจำสำนักงาน                                                              ๓,๐๐๐  บาท
๓.  ค่าสาธารณูปโภค                                                                        ๓,๐๐๐  บาท
๔.  โครงการบริหารอย่างมีส่วนร่วม                                                   ๖,๐๐๐  บาท
๕.  โครงการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยตัวเรา                                           ๑,๒๐๐  บาท
๖.  โครงการส่งเสริมมุมกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนชั้นอนุบาลหนึ่ง  ๗,๐๕๐  บาท
๗.  โครงการจัดทำสื่อและจัดมุมต่างๆ ในห้องเรียนชั้นอนุบาลสอง  ๗,๐๕๐  บาท
       รวมทั้งสิ้น                                                                                 ๓๐,๓๐๐  บาท
...................................................................................................................................
แผนรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว)
แผนงบประมาณสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
สำหรับนักเรียนระดับ   ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนิโครธาราม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
...........................................................
๑.  ค่าวัสดุประจำห้องเรียน                                                            ๑๙,๘๐๐  บาท
๒.  ค่าวัสดุประจำสำนักงาน                                                           ๑๙,๘๐๐  บาท
๓.  ค่าสาธารณูปโภค                                                                     ๑๕,๐๐๐  บาท
๔.  โครงการบริหารอย่างมีส่วนร่วม                                               ๓๙,๗๐๐  บาท
๕.  โครงการจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ                                 ๓,๐๐๐  บาท
๖.  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน                                               ๑
,๕๐๐  บาท
๗.  โครงการจัดทำหนังสือระเบียบของโรงเรียน                                ๔,๐๐๐  บาท
๘.  โครงการสนทนาศิษย์ครู                                                              ๑,๕๐๐  บาท
๙.  โครงการบริการแนะแนวในโรงเรียน                                             ๒,๕๐๐  บาท
   ๑๐.  โครงการพัฒนาสื่อ  cai                                                                ๔,๕๑๐  บาท    
 
๑๑.  โครงการส่งเสริมการกีฬานักเรียน                                                 ๓,๐๐๐  บาท  
  ๑๒.  โครงการสรุปรายงานผลตามโครงการต่างๆ                                   ๘,๐๐๐  บาท  
 ๑๓.  โครงการจัดสร้างที่สำหรับแปรงฟันของนักเรียน                         ๒๕,๕๔๐  บาท 
๑๔.  โครงการจัดหาเครื่องช่วยในการจัดการเรียนการสอน                  ๒๘,๐๐๐  บาท
๑๕.  โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา                                         ๕๐๐  บาท
๑๖.  โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียน                                        ๕,๐๐๐  บาท
๑๗.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน                                  ๕,๐๐๐  บาท
๑๘.  โครงการปรับปรุงห้องเรียน                                                           ๑๒,๒๐๐  บาท
       รวมทั้งสิ้น                                                                                 ๑๙๘,๕๕๐  บาท
ส่วนรายละเอียดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กนิโคร
sntng@thaimail.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com