ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
การพัฒนาบุคลากร article

                                       การพัฒนาบุคลากร
                       เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
                     คณะครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม  จำนวน  ๑๒  คน
                                                 ร่วมอบรม 
                             หลักสูตร 
“สูตรสำเร็จให้เรียนเก่ง”
                                      ………………………….
      
                                    นายนิคม   กองสู่ผล
                                  วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม
           ในนามบริษัท  ไมเนอร์  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน)
   
                     ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม
นางวิไลวรรณ   ถิ่นทับปุด,นางจุรีย์   หนูสุวรรณ,นางวัลลดา   คงสามารถวัฒนา
           นางชวานี   ผลากิจ,นางสุพิศ   ชูร่วง,นางภิษณี      สงขลา
     นางจุไรรัตน์   สดวกกิจ,นางกัลยา   กะสิรักษ์,นางอารมณ์   พลายสิน
      นางมะลิ   จงไกรจักร,นายสุนทร    พลายสินและนายสมนึก  ธนการ
   
          คุณสมบัติของเด็กอัจฉริยะ
                ๑.  ซุกซน  นอกจากนอนหลับ
                      เราต้องไม่ลืมว่า  เด็กซน  ดีกว่า  เด็กซึม
                ๒.  ช่างซัก  ช่างถาม
                      แสดงว่าลูก กำลังต้องการที่จะเรียนรู้  และนี้คือช่วงเวลา
ที่ควรถ่ายทอด  สิ่งที่เด็กอยากรู้
                ๓.  ยิ้มเก่ง  
                      ลูกได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ
                ๔.  เติบโตสมวัย
 
       สูตรสำเร็จให้ลูกเก่ง
                ๑.  เล่านิทาน 
                     เล่าเรื่องดีๆ มีประโยชน์  เมื่อลูกพร้อมที่จะฟัง
                ๒.  อ่านหนังสือ
                      หาหนังสือดีๆ  มีประโยชน์  ไว้ให้อ่าน  ศึกษาค้นคว้า
                ๓.  หาสื่อดีๆ ไว้ที่บ้าน
                      เป็นเครื่องมือ  ให้เด็กได้มีโอกาส  ศึกษา ค้นคว้า  ทดลอง
                ๔.  ให้อาหารใจ  
                       ให้กำลังใจทุกครั้งที่ลูกทำผิดพลาด  อย่าซ้ำเติม
เพราะการซ้ำเติม  เป็นการทำลาย  ความคิด  ความหวังทั้งหมดของลูก
ส่งเสริมสนับสนุน  เมื่อเด็กสามารถทำได้
                ๕.  ใกล้ชิดตลอดเวลา
                       อย่าคิดว่า  "ไม่มีเวลาสำหรับลูก"   เราต้องไม่ลืมว่า  ลูก
ก็มีชีวิตจิตใจ  ต้องการความรัก  ความเอาใจใส่เช่นกัน
 
     ข้อห้ามเด็ดขาด     ประการ
                ๑.  กดดันเรื่องการเรียนของลูก
                      การบังคับ  ขู่เข็ญ  มันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลย  กลับซ้ำ
อาจมีผลในทางกลับกัน  เด็กอาจไม่แสดงออกให้เห็น  แต่ในใจลึกๆ
คงฝังความรู้สึกต่อต้านด้วยซ้ำ
                ๒.  ละเลยสิ่งที่ลูกต้องการ
                     ปัญหาของลูก  มีความสำคัญไม่น้อย  เช่นเดียวกับปัญหา
ของคุณ  โปรดหยุดสักนิด  เพื่อฟังความคิดของลูกให้จบ  ก่อนที่ทุกสิ่ง
ทุกอย่างจะสายเกินไป
                ๓.  ดาดหวังในการกระทำของลูก  ให้คอยดูว่าลูกกำลังทำอะไร
                      ความคาดหวังของพ่อ  แม่  คุณครู  อาจไม่ตรงกับจิตใจของ
เด็ก  อย่าไปบีบบังคับความคิด  ความต้องการของลูก  แต่จงถามถึงเหตุผล
ของลูกบ้าง
                ๔.  อย่าเลื่อนการเล่านิทาน
                      ทุกเรื่องที่ลูกอย่างรู้  ถือเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะลูกพร้อมที่จะ
รับรู้ถึงเนื้อหาสาระที่ลึกลงไป  ถือเป็นโอกาสที่สำคัญ  ที่จะถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ให้ลูกได้รับทราบ  หากไม่สามารถตอบคำถามได้  รีบหา
แหล่งเรียนรู้  ผู้รู้  ก่อนที่ความต้องการนั้นจะหมดไป
                ๕.  เมื่อลูกไม่พร้อมจะเรียนรู้อย่าบังคับ
                      อยากจะทำอะไร  ก็ให้ลูกทำ  เมื่อไม่พร้อมจะรับ  จะบังคับ
อย่างไร  เขาก็ไม่อาจรับได้  ให้อิสระแก่ลูกบ้าง
 
จินตนาการของเด็ก  ไร้ขอบเขตจำกัด  อย่าสกัดกั้น  แต่ให้ส่งเสริม
                          เมื่อลูกพร้อมที่จะเรียนรู้
                           .................................
 

                     การสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน
                 วันอาทิตย์ที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐
                 ณ  โรงแรมสยามธานี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  
                     ผศ.ประเทือง    คล้ายสุบรรณ์  วิทยากร
                     คุณครูสมนึก     ธนการ            ผู้เข้ารับการอบรม
  
                    ภาพด้านหน้าของโรงแรมสยามธานี   
 ที่นี่  จะมีการจัดประชุมทางวิชาการบ่อย  โดยเฉพาะด้านการศึกษา
 
          ป้ายชื่อ  โรงแรมสยามธานี(โบราณไปหน่อย  แต่เท่ห์)
                 หลักสูตรและเนื้อหาสาระที่ให้การอบรม
                      การสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน

    ๑.  มาตรฐานการเรียนรู้  สาระที่    การอ่าน
          มาตรฐานที่  ท. ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด         
          ไปใช้ตัดสิน
แก้ไขปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตและ
          มีนิสัยรักการอ่าน
           ๑)  สามารถอ่านได้คล่องและอ่านได้เร็วขึ้น  เข้าใจความหมายของ
                 คำ สำนวนโวหาร  การบรรยาย  การพรรณนา  การเปรียบเทียบ 
                
การใช้บริบท เข้าใจความหมายของถ้อยคำ สำนวนและเนื้อเรื่อง
                 และแหล่งความรู้  พัฒนาความสามารถการอ่าน
 
       ในวันอบรม  มีการจำหน่ายหนังสือคู่มือที่สามารถนำไปเป็น
 เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้มากมาย  แม้จะมีการลดราคา  แต่
 ก็ยังมีราคาแพง  แพงเกินไป (สำหรับคน ไม่ค่อยมีกะตังค์)
                            หลักฐานการผ่านการอบรม

 
             วันอาทิตย์ที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
                            การอบรมปฏิบัติการ 
                การเขียนข้อสอบวัดการคิดวิเคราะห์
    
                   คุณครูสมนึก   ธนการ    ผู้เข้ารับการอบรม
    รองศาสตราจารย์  ดร.รุจิร์     ภู่สาระ   วิทยากรผู้ให้การอบรม

 
                       คณะครูโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม
                                       จากบนขวา 
   คุณครูสมพร  พิพิธภัณฑ์,คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
                คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์,คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์

              คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ,คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ
            คุณครูสุนทร  พลายสิน,คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด
               คุณครูสมนึก  ธนการ,คุณครูอารมณ์  พลายสิน
            คุณครูชวานี   ผลากิจ,คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์
                คุณครูมะลิ  จงไกรจักร,คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์
                            คุณครูภิษณี  ณ  สงขลา
 
              บริเวณสถานที่อบรม  โรงแรมสยามธานี
 
 
                ไปไหน  ไปด้วยกัน  ทำอะไร  เราก็ทำด้วยกัน
                 สโลแกนของคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
 
   คุณครูที่เข้ารับการอบรม  ตั้งใจฟังการอบรมกันมากเหลือเกิน
  โดยเฉพาะ   คุณครูชวานี  ผลากิจกันคุณครูอารมณ์  พลายสิน
 
                    ภาพนี้  เจ้แต้ว....ดูสวยเป็นพิเศษ
 
        คุณครูเค้าก็มีวินัย   จะลงทะเบี้ยนก็ต้องเข้าแถวกันก่อน
 
                              อาหารมื้อที่แสนอร่อย  คงหิวซิท่า!!
 
                             เดี่ยว  ขอถ่ายภาพก่อน
 
                  อีกสามสาว  ที่เข้าร่วมอบรมห้องใกล้ๆกัน
  คุณครูอรัญญรัตน์  ยมโดย,คุณครูชาลี  ประดิษฐ์การ
                        คุณครูวิลาวัณย์   พรหมรัตน์
 
                          คุณครูสมศักดิ์  ผลากิจ
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
 ให้ความสำคัญ  ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยู่เสมอ
การประชุมครูประจำเดือนหรือเมื่อมีหนังสือเร่งด่วนสั่งการเข้ามา


                                    เด็กนิโคร
                          sntng@thaimail.com

 คุณครู

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูฝึกสอน
ร้อยกรองชื่อคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
รายชื่อคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธารามCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com