ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
เส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ

ชมรมวิชาการข้าราชการครูอำเภอทับปุด
จัดอบรมเพื่อ
พัฒนางานในหน้าที่การสอน
การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ
หลักสูตร  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

  
ในที่สุด  โก้เจ้าก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว  ซุ่มซ้อมชั้นเชิงตามตำรา  นายขนมต้มเลยทีเดียว
โปรดอย่าทอดทิ้ง  ให้โก้เจ้าของเรา  ซุ่มซ้อมอยู่คนเดียว

"...............................................................................................................................................................................................................................
แน่นอน  งานนี้ไม่โดนเดี่ยวแน่นอน

คุณครูมะลิ    จงไกรจักร                    คุณครูวัลลดา   คงสามารถวัฒนา
คุณครูจุไรรัตน์   สดวกกิจ                   คุณครูสุพิศ   
ชูร่วง
คุณครูอารมณ์  พลายสิน                     คุณครูชูศรี    
สิทธิศิลป์
คุณครูอารีย์    สุขสวัสดิ์                      คุณครูกัลยา    
กะสิรักษ์
คุณครูสุนทร  พลายสิน       คุณครูสมนึก  
ธนการ
  
คอยติดตามว่า  โก้เจ้าของเราจะชนะคะแนนหรือว่าจะโดนน๊อค
ผมฟันธงให้เลย   "โดนน๊อคยกหนึ่งแหๆ"
"พูดอย่านี้  มันหยามกันนี่หว่า"
เด็กนิโครขอเอาใจช่วยนะครับ  คุณครู
"...............................................................................................................................................................................................................................
วันจันทร์ที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐
ตัดสินใจส่งคำขอ  แบบ  วฐ. ๑  ผ่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม 
แบบเสนอขอรับการประเมิน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
วันที่  ๙ -  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐

เข้าร่วมอบรม 
"หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง
ห้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา  ๓

                    จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โดย  นายดลหล้อ  เปกะมล  
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดย  นายเอกพจน์   ตัณฑวณิช
บุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
โดย  นายอำนาจ  กาฬวัจนะ  
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

นายสุโข   อนันตมงคลกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปง
การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน

นายสนิท   กั่วพานิช
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
 
นายปัญญา  เล็กขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุด
การพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
นายวิศิษฐ์    ตุลารักษ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

นายวิกรม     สัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรัก
 
นางสุคนธ์     เทพณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
การจัดทำผลงานทางวิชาการ

นายวิเวก    สุขสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา

คุณครูกัลยา    กะสิรักษ์
คุณครูคนสวยของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
กำลังโทรหา  กิ๊ก  ?
แต่.....ยังหากุ๊กๆ  ไม่ได้
อยากจะช่วย  แต่ก็กลัวไม่ถูกใจ    อยากได้หาเอาเองเถอะครับ
 
การประชุมกลุ่มย่อย  เพื่อระดมพลังสมอง 
คุณครูสมนึก   ธนการ     ประธาน
คุณครูจุไรรัตน์    สดวกกิจ   เลขานุการ
คุณครูวัลลดา    คงสามารถวัฒนา   ตัวแทนกลุ่มออกไปรายงาน
  
คุณครูวัลลดา    คงสามารถวัฒนา
หรือคุณครูสาว  คนเก่ง......ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เป็นตัวแทนกลุ่มที่  ๕  ออกไปรายงานหน้าห้องประชุม
  
คุณครูสุพิศ   ชูร่วง,คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์   
ด้านหลัง  คุณครูอารมณ์  พลายสิน,คุณครูสุนทร   พลายสิน,คุณครูมะลิ   จงไกรจักร    
  
คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์,คุณครูวัลลดา   คงสามารถวัฒนา,คุณครูจุไรรัตน์   สดวกกิจ
   
เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด
ลูกพี่ใหญ่ของเรา  ให้เกียรติ  ไปดูแลน้องๆ  ถึงจุดอบรม
ชื่นใจจริงๆ
คุณครูสุพิศ  ชูร่วง,คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์,คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์
คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด (กำลังชื่นใจ)  คุณครูจุไรรัตน์   สดวกกิจ
เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม

รับวุฒิบัตร
สังเกตุให้ดี  ท่านประธานสวมสร้อย องค์จตุคามรามเทพชะด้วย

นายบุญเลิศ   ธานีรัตน์
รองผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม

ถ่ายภาพร่วมกัน
ตามประสาหนุ่มสาวชาวนิโคร
คุณครูชูศรี   สิทธิศิลป์,คุณครูอารมณ์  พลายสิน,คุณครูสุพิศ  ชูร่วง,คุณครูมะลิ  จงไกรจักร
คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์,คุณครูสุนทร   พลายสิน
คุณครูสมนึก  ธนการ,คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ,คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์
หมด  ยกที่หนึ่ง

๕  วันในยกแรก  คะแนนยังสูสี 
ผ่านหมดทั้ง  ๑๐  คน
แต่ก็มึนใช่เล่น  ดีหน่อยที่ความดันไม่ปรากฏ

โก้เจ้าของเรา  ยังซุ่มซ้อมต่อไป   อย่างเงียบๆ  คนเดียว
(หยบ   กลัวเพื่อนเห็น)
ผสมมวยวัด  นิดหน่อย
คอยให้กำลังใจในยกที่สองต่อไป  ทั้งๆ  ที่  ไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่
จะไหวเหรอ   แค่ยกหนึ่ง  ก็แทบจะลุกไม่ขึ้นชะแล้ว  ถอนตัวดีกว่า  จะได้ไม่เจ็บตัวมากไปกว่านี้
นี่เพราะรักนะ    จึงเตือน  เตือนด้วยความหวังดี  เดี๋ยวแพ้  โดนน็อค  อายเค้า  จริงๆ
"................................................................................................................................................................................................
ย้อนกลับไปศึกษาก่อนมาเสี่ยง      อย่าจับเพียงบางอย่างมาศึกษา
รู้ให้ซึ้งถึงแก่นของวิชา               รู้ที่มาของแก่นแผนการเรียน
"...............................................................................................................................................................................................
เริ่ม   ยกที่  ๒
การประชุม 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การเรียนการสอน สู่ครูชำนาญการพิเศษ

การประชุมครั้งที่  ๑
วันอาทิตย์ที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๐

การประชุมครั้งที่  ๒
วันอาทิตย์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๐

แบบฝึกหัด  ชุดที่  ๑การประชุมครั้งที่  ๓
วันอาทิตย์ที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐

แบบฝึกหัด  ชุดที่  ๒


อย่า!!  อย่าเพิ่งตกใจ
เพราะการประชุมครั้งที่  ๕  มีน้าผีเป็นสโลแกนจ้ะ
เด็กนิโคร
ยังคอยเป็นกำลังใจ  และเอาใจช่วยคุณครูทุกคน
ไปให้ถึงดวงดาวนะครับCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com