ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา

         
                                             ความเสี่ยง
                      
                              
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา

        ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง
                    1.  แนวทางการดำเนินการ ประเด็นการประเมิน การบริหารความเสี่ยง          
                    2.  โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
 
                   3.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา  
                   4.  ต้นฉบับ  การบริหารความเสี่ยง Risk Management.            
                    5.  Checklist  ความเสี่ยงในสถานศึกษา 
                    6.  ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงตามมาตรการการควบคุมและวิธีจัดการความเสี่ยงในโรงเรียน 
                    7.  การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียน  ตามขอบข่ายของงาน 
                    8.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนวัดนิโครธาราม ปีงบประมาณ  2550 
                    9.  หลักการง่ายๆ  ในการกรอกแบบรายงานการบริหารความเสี่ยง ตามรางที่ 1 ถึงตารางที่ 8  
                  10.  ตัวอย่างรายงานการบริหารความเสียง ตารางที่ 1 ถึงตารางที่ 8 
                  11.  วิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม 
          แผนกลยุทธิ์  การจัดการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 
            
                                                                      คณะครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม 
                                                 ประชุมร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนงานปฏิบัติการประจำปี   ๒๕๕๐
                
                                                         เตรียมการจัดสรรเงินงบประมาณ   ๒๕๕๐
                
                              เตรียมการการบริหารความเสี่ยงในโรงเรียน  ตามขอบข่ายของงาน                                             
โรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประวัติโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คณะกรรมการสถานศึกษา article
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
SAR
จามจุรี สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และปรัชญา article
อาคารเรียนและอาคารประกอบ article
โฮมเพจ ๑ article
โฮมเพจ ๒ article
โฮมเพจ ๓ article
คนดี คนเก่ง article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ในมุมมอง ๓๖๐ อาศา article
ดอกจามจุรี article
มาตรฐาน สมศ.
ระเบียบ นักเรียน article
แผนการควบคุมภายใน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com