ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒

การประชุมผู้ปกครอง  ตอนที่  ๒ เพื่อแก้ปัญหานักเรียน
กิจกรรม  สนทนาศิษย์ ลูก
วันที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑
  โรงเรียนวัดนิโครธาราม
...................................

นายสมศักดิ์   ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

คุณครูมะลิ  จงไกรจักร,คุณครูอารมณ์  พลายสิน,คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์
รอรับราบรายงานตัวเข้าร่วมประชุม
วัตถุประสงค์ของการประชุม
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างดรงเรียนกับผู้ปกครอง ในแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ในทุกระดับชั้น 
เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาของนักเรียนให้ดีขึ้น

คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด
ครูชำนาญการพิเศษ
กล่าวถึงการวัดและการประเมินผล
การวัดผลในปัจจุบัน มีการวัด  ๓  ด้าน  คือ
การวัดความรู้,ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การวัดและการประเมินผล  มีการวัดก่อนเรียน,ระหว่างเรียนและหลังเรียน
การวัดต้องวัดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และต้องวัดตามสภาพความเป็นจริง
สาเหตุที่โรงเรียนต้องเคี้ยวเข็ญ
 ให้นักเรียนเรียน
ก็เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ให้อยู่ในระดับที่ควรจะเป็น
ผลของการจัดกิจกรรม  จะมีการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน  ประมาณเดือนมีนาคม  ๒๕๕๑

คุณครูมะลิ  จงไกรจักร
ครูชำนาญการ
กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
โดยซึ่งจะแยกเป็นรายชั้นเรียน  เพื่อพบปะกับคุณครูประจำชั้น
จากปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้,อ่านเขียนไม่คล่อง,ทำเลขไม่ถูก,ชอบลอกการบ้านเพื่อน
ชอบคุยหรือเล่นในชั่วโมงเรียน,ไม่ทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด,ไม่ส่งชิ้นงาน,ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน
ไม่รับผิดชอบ,ลืมสมุด หนังสือเรียน,สมุด หนังสือสูญ,ความประพฤติไม่เรียบร้อย พูดจาไม่สุภาพ ก้าวร้าว รังแกเพื่อนๆ

คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ,คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์,คุณครูพรพิมล  อินทรักษ์
กำลังสนทนากับผู้ปกตรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๒

คุณครูมะลิ  จงไกรจักร
กำลังปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕

คุณครูอมร  ภู่อมร
ครูชำนาญการ
กำลังสนทนากับผู้ปกครองนักเรียน  ถึงปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
กำลังสนทนาถึงปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

ผู้ปกครองของนักเรียนที่มาร่วมประชุม  กำลังสนใจรับฟังปัญหาของลูกๆ อย่างตั้งอกตั้งใจ
งานนี้คุณครูสมนึก  ธนการ  เป็นช่างภาพและพิธีกร  มิน่า...จึงไม่ได้เห็นรูป
เด็กนิโคร
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com