ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ

โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่  ๑๗  -  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑
  โรงเรียนวัดนิโครธาราม  สนับสนุนโดย   เทศบาลตำบลทับปุด
..................................

ตอนที่ 
การฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
          คราวนี้  ผมขอแนะนำให้เพื่อนๆ ได้รู้จักกับสมาชิกของแต่ละทีมนะครับ  เสียดายที่หลายคน  มัวไปเล่นที่ไหนไม่รู้ 
เลยไม่มีรูปในชุดนี้
  ไม่เป็นไร  เอาเท่าที่มีนะครับ
                                                

          ทีมที่     มีเด็กชายศรายุทธ  ยกบุตร  หรืออ้ายธง  เป็นหัวหน้าทีม  ส่วนสมาชิกในทีม  เรียงจากซ้ายมือนะครับ 
๑.  เด็กชายจีรภัทร  ผดุงกิจ ((โอ๊ะ) ๒.  เด็กชายสหรัฐ  ดำพิกุล (ท๊อบ)  ๓.  ด็กชายภักดีพงษ์  ณ ตะกั่วทุ่ง (ดีม)
๔.  เด็กชายพงศธร  ภู่ทอง (ต๊อป)  ๕.  เด็กชายศรายุทธ  ยกบุตร (ธง)  ๖.  เด็กชายธนากร  เครือยศ(เป้) 
๗.  เด็กชายสุธินันท์  บุญรักษ์ (เหลี่ยม)  ๘.  เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ราบบำเพิง (ฟิวล์)  ๙.  เด็กชายณัฐวัฒน์  ปั้นทอง (บอล) 
๑๐.  เด็กชายวงศ์สถิต  สงวนทรัพย์ (แบนซ์))  ๑๑.  เด็กชายวิสิทธิ์  ปั้นทอง (น๊อต)  ๑๒.  เด็กชายปุรัสกร  วิญญวเลขา (คิว) 
๑๓.  เด็กชายธีรภัทร  รักษาแก้ว  (ริว)

           ทีมที่    มีเด็กชายนำพล  เสยสิว หรืออ้ายกาย  เป็นหัวหน้าทีม   ส่วนสมาชิกในทีม  เรียงจากซ้ายมือนะครับ 
๑.  เด็กชายวีระวัฒน์  ปิติ (ตูมตาม)  ๒.  เด็กชายอภิวิชญ์  บุญมา (เยว)  ๓.  เด็กชายนำพล  เสยสิว (กาย) 
๔.  เด็กชายสุรวุฒิ  ปั้นทอง (แจ๊บ)  ๕.  เด็กชายมานะชัย  ก้านบัว (ตูม,แกร็กกูล่า)  ๖.  เด็กชายสุขวัฒน์  บุตรเลี่ยม (หนึ่ง) 
๗.  เด็กชายพัทธดนย์  ช่วงโชติ (เอ็ม)  ๘.  เด็กชายศุภกิศ  เทียนทอง (กาย)  ๙.  เด็กชายศรรตวัฒน์  โกยกิ้ม (ต๋อง) 
๑๐.  เด็กชายณัฐวัฒน์  กำลังแก้ว (อาร์ม)  ๑๑.  เด็กชายปิยศักดิ์  บรรจงกิจ
(บอล)                     

           ทีมที่     มีเด็กชายอัคเดช  บุญมา หรืออ้ายเค  เป็นหัวหน้าทีม   ส่วนสมาชิกในทีม  เรียงจากซ้ายมือนะครับ 
๑.  เด็กชายสันติชัย  พูลศิริ (ต่อม)  ๒.  เด็กชายพีรณัฐ  สังข์ด้วง (แป้น)  ๓.  เด็กชายอัคเดช  บุญมา (เค) 
๔.  เด็กชายศิริศักดิ์  อารีการ (เบียร์)  ๕.  เด็กชายวิษณุ  กะเตื้องงาน (อ๊อฟ)  ๖.  เด็กชายณัฐดนัย  ไทรทอง ((โดม) 
๗.  เด็กชายณํฐพล  ผดุงทรัพย์ (น๊อต)  ๘.  เด็กชายสุธรรม  เซ่งบุตร (โจ)  ๙.  เด็กชายอัครพล  ถิ่นบางเตียว (มาย) 
๑๐.  เด็กชายอมรเทพ  คงแก้ว (แบ้ง)  ๑๑.  เด็กชายกันตพงศ์  กรอบแก้ว
(บอล)
            
           ทีมที่     มีเด็กชายเรืองวิทย์  สมใหญ่ หรืออ้ายเต้ย   เป็นหัวหน้าทีม   ส่วนสมาชิกในทีม  เรียงจากซ้ายมือ นะครับ   
๑. 
เด็กชายณัฐภูมิ  บัวพันธ์ (ท้อป) ๒.  เด็กชายพิพัฒพงศ์  ลูกแก้ว (ไผ่)  ๓.  เด็กชายอภิสิทธิ์  นกอักษร (อ๊อฟ) 
๔.  เด็กชายเรืองวิทย์  สมใหญ่ (เต้ย)  ๕.  เด็กชายเฉลิมฤทธิ์  ไทรทอง  (โอ)  ๖.  เด็กชายรัตนโชติ  ศรีจันทร์ (กัน) 
๗.  เด็กชายกฤษฎา  คงแก้ว (กฤษ)  ๘.  เด็กชายศุภากร  ดิษฐรักษ์ (ภูมิ)  ๙.  เด็กชายนนทวัฒน์  หนูสวัสดิ์ (โจ้) 
๑๐.  เด็กชายขจรศักดิ์  หนูสาย (เบ๊น)  ๑๑.  เด็กชายภานุมาส  อ่อนสนิท (ท๊อป)  ๑๒.  เด็กชายศิวศิล  เล็กมาก  (เบว)
           ความจริงมีอีกหลายคนที่ไม่มีรูปปรากฏในนี้  ไม่ทราบตอนถ่ายรูปวิ่งไปไหน  ก็อย่างว่านะครับ  กว่าจะทำอะไรได้  ก็เหมือน
คุณครูจับปูใส่กระด้ง  ตัวโตๆก็ไปอย่างหนึ่ง  ตัวเล็กๆ อย่างน้องประถมหนึ่ง  ก็ไปอีกอย่างหนึ่งจาก นักฟุตบอลที่เข้าร่วม
ฝึกทักษะในครั้งนี้จำนวน  ๖๑  คน  เอาเข้าจริงๆ  มายืนให้คุณครูถ่ายรูปได้เพียง  ๔๗  คน 
      

     
คุณครูกิตติศักดิ์  ภู่ทอง,คุณครูอมร  ภู่อมร,คุณครูภักดี  ผลมาตร์,คุณครูประจวบ  เทพณรงค์,คุณครูองอาจ  เจียรนัย
คุณครูกำพล  สิริสวัสดิ์พิพัฒน
 
ทบทวนเรื่องการวิ่งเลี้ยงบอลซิกแซ็ก  หลบกรวยพลาสติกอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อให้พวกเรา
เกิดทักษะเพิ่มมากขึ้น

 
        
คุณครูประจวบ   เทพณรงค์  สอนทักษะการเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านใน,การเลี้ยงบอลด้วยข้างเท้าด้านนอก  การเลี้ยงบอล
ด้วยหลังเท้า 
 คุณครูเน้นให้พวกเราดูที่การครองบอล  ไม่ว่าจะเล่นในลักษณะไหน  ลูกบอลจะต้องอยู่ใกล้เท้าเราตลอดเวลา  ไม่ใช่
ห่างเท้าไป   ต้องวิ่งตามบอลอย่างที่พวกเราทำกัน


          หลังจากนั้น  คุณครูให้พวกเราแยกเป็นทีม  ไปฝึกกับคุณครู  คุณครูให้พวกเราตั้งแถว  เป็นแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง 
พร้อมลูกฟุตบอลคนละลูก  แล้วให้เลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในหรือการแปลูกไปจนสุดสนามแล้วให้เลี้ยงลูกบอล  
กลับด้วยท่าเดิน  โดยให้ลูกติดเท้าหรือห่างจากเท้าเล็กน้อย  ให้พยายามเชิดหน้าขึ้นดูไปข้างหน้า  ผมและเพื่อนๆ  พยายามฝึก
อยู่เหมือนกัน  แต่  ลูกมันไม่ค่อยยอมเชื่อฟังเลย  ยิ่งพอเราวิ่ง  ลูกบอลมันยิ่งกระดอนห่างออกไป  จนต้องวิ่งตามบอล  เหนื่อย 
ยิ่งถ้าตาไม่ดูลูกบอลด้วยแล้ว  จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้  นี่ขนาดตาดูบอล  ลูกบอลของเรายังไปพัวพันกับลูกบอลของเพื่อน  จนไม่รู้ว่า
เป็นลูกบอลของใคร
  แต่ผมก็ยังพยายามอยู่นะครับ  คุณครูไม่ดุพวกเราหรอก  ท่านบอกให้พวกเราพยายาม

          ถ้าเป็นพวกพี่ๆ  คนตัวโตๆ  ละก็ดูจะทำได้ดี  แต่เรื่องตาไม่ดูบอลนี่ซิ  แก้ยาก  มันเคยชินจนติดเป็นนิสัยเสียแล้ว แต่ผมก็จะ
พยายาม  เพราะเวลาลงสนามแข่งจริงๆ  ถ้าตามัวแต่ดูบอล  ไม่มองคู่ต่อสู้เลย   อะไรจะเกิดขึ้น  แน่นอนว่าโอกาสที่เราจะแพ้ 
ย่อมมีมากขึ้น 


          ช่วงพักเหนื่อย   คุณครูสอนให้พวกเราสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล  ด้วยการเลี้ยงลูกบอลให้อยู่ระหว่างขา  แปไปซ้าย 
แปไปขวา  พยายามครองบอลให้อยู่อย่าให้ลูกออกไปนอกกรอบที่เรากำหนด

          สำหรับกิจกรรมการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล  ที่ทีมงานครูฝึกได้กำหนดไว้ในคู่มือการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล
ขั้นพื้นฐาน  และใช้ฝึกพวกเราจริงๆ  มีกำหนดไว้ดังนี้

วันที่  ๑๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑

กิจกรรมการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

๐๘.๓๐  -  ๐๙.๓๐  น.

รับรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม

๐๙๓๐    -  ๑๐.๐๐  น.

พิธีเปิดการฝึกอบรม

๑๐.๐๐  -  ๑๒.๐๐  น.

กายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
      วิ่งวอร์มเบาๆ
      วิ่งเพื่อสร้างจังหวะ

      วิ่งซิกแซ็กไปหน้า  ถอยหลัง

๑๒.๐๐  -  ๑๔.๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๑๔.๐๐  -  ๑๗.๐๐  น.

กายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
      วิ่งวอร์มเบาๆ
      กายบริหารท่าต่างๆ
ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
      วิ่งหลบกรวยพลาสติกที่กำหนดให้

      สร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล
      การแปบอล
      การเลี้ยงบอล

๑๗.๐๐  -  ๑๙.๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๑๙.๐๐  -  ๒๑.๐๐  น.

กิจกรรมทางวิชาการ  สรุปผลงาน

๒๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป

นอน

วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑

กิจกรรมการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

๐๖.๐๐  -  ๐๖๓๐  น.

ตื่นนอน  ทำภารกิจส่วนตัว

๐๖.๓๐  -  ๐๗.๓๐  น.

ฝึกกายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
     
วิ่งวอร์มเบาๆ
        กายบริหารท่าต่างๆ

๐๗.๓๐  -  ๐๙๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๐๙.๐๐  -  ๑๒.๐๐ 

กายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
      วิ่งวอร์มเบาๆ
       กายบริหารท่าต่างๆ
ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
       วิ่งซิกแซ็กหลบกรวยพลาสติกที่กำหนด
       ฝึกการคลึงบอล
        ฝึกการเลี้ยงบอล  ไปตามอิสระ
        ฝึกการเลี้ยงบอล  ไปในทิศทางที่ต้องการ
        การเลี้ยงบอล  หลบกรวยพลาสติกที่กำหนด

๑๒.๐๐  -  ๑๔.๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๑๔.๐๐  -  ๑๗.๐๐  น.

กายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
      วิ่งวอร์มเบาๆ
       กายบริหารท่าต่างๆ
ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
       ฝึกการแปบอลด้วยเท้าซ้าย  -  ขวา
       ฝึกการเตะบอลด้ายข้างเท้า
       ฝึกการเตะบอลด้วยหลังเท้า
       ฝึกการหยุดบอลด้วยเท้า
       ฝึกการหยุดบอลด้วยหน้าอก

๑๗.๐๐  -  ๑๙.๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๑๙.๐๐  -  ๒๑.๐๐  น.

กิจกรรมทางวิชาการ  สรุปผลงาน

๒๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป

นอน

วันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑

กิจกรรมการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

๐๖.๐๐  -  ๐๖๓๐  น.

ตื่นนอน  ทำภารกิจส่วนตัว

๐๖.๓๐  -  ๐๗.๓๐  น.

ฝึกกายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
     
วิ่งวอร์มเบาๆ
        กายบริหารท่าต่างๆ
       ทบทวนการแปบอล
        ทบทวนการเลี้ยงบอล

๐๗.๓๐  -  ๐๙๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๐๙.๐๐  -  ๑๒.๐๐ 

กายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
      วิ่งวอร์มเบาๆ
       กายบริหารท่าต่างๆ
ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
       ฝึกทักษะการกระโดดโหม่งบอล
       ฝึกการโหม่งบอล
       ฝึกการโหม่งบอลเปลี่ยนทิศทาง
       ฝึกการการพักบอลด้วยอก

๑๒.๐๐  -  ๑๔.๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๑๔.๐๐  -  ๑๗.๐๐  น.

กายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
      วิ่งวอร์มเบาๆ
       กายบริหารท่าต่างๆ
ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
       ทบทวนการโหม่งบอล
       ทบทวนการพักบอลด้วยอก
       ทบทวนการแปบอล
      ทบทวนการเตะบอล

๑๗.๐๐  -  ๑๙.๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๑๙.๐๐  -  ๒๑.๐๐  น.

กิจกรรมทางวิชาการ  สรุปผลงาน

๒๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป

นอน

วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑

กิจกรรมการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

๐๖.๐๐  -  ๐๖๓๐  น.

ตื่นนอน  ทำภารกิจส่วนตัว

๐๖.๓๐  -  ๐๗.๓๐  น.

ฝึกกายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
     
วิ่งวอร์มเบาๆ
        กายบริหารท่าต่างๆ
       ทบทวนการโหม่งบอล
        ทบทวนการพักบอลด้วยอก

๐๗.๓๐  -  ๐๙๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๐๙.๐๐  -  ๑๒.๐๐ 

กายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
      วิ่งวอร์มเบาๆ
       กายบริหารท่าต่างๆ
ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
       ฝึกการเตะบอลด้วยเท้าขวา  ซ้าย
        ฝึกการหยุดบอลด้วยเท้าขวา  ซ้าย
        ฝึกการหยุดบอลด้วยเข่า

๑๒.๐๐  -  ๑๔.๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๑๔.๐๐  -  ๑๗.๐๐  น.

กายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
      วิ่งวอร์มเบาๆ
       กายบริหารท่าต่างๆ
ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
       ทบทวนการเตะบอลท่าต่างๆ
       ทบทวนการหยุดบอลด้วยท่าต่างๆ
       ทบทวนการเลี้ยงบอลด้วยท่าต่างๆ

๑๗.๐๐  -  ๑๙.๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๑๙.๐๐  -  ๒๑.๐๐  น.

กิจกรรมทางวิชาการ  สรุปผลงาน

๒๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป

นอน

วันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑

กิจกรรมการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

๐๖.๐๐  -  ๐๖๓๐  น.

ตื่นนอน  ทำภารกิจส่วนตัว

๐๖.๓๐  -  ๐๗.๓๐  น.

ฝึกกายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
     
วิ่งวอร์มเบาๆ
        กายบริหารท่าต่างๆ
       การวิ่งซิกแซ็กหลบกรวยพลาสติก

๐๗.๓๐  -  ๐๙๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๐๙.๐๐  -  ๑๒.๐๐ 

การบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
      วิ่งวอร์มเบาๆ
       กายบริหารท่าต่างๆ
ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
       การวิ่งซิกแซ็กหลบกรวยพลาสติกที่กำหนด
       การวิ่งในลักษณะต่างๆ  เช่น วิ่งสปีด  การวิ่งไสล  การวิ่งถอยหลัง
       เกมลิงชิงบอล เพื่อฝึกทักษะการชิงบอลจากคู่ต่อสู้
       การจัดตัวในการเล่นเป็นทีม

๑๒.๐๐  -  ๑๔.๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๑๔.๐๐  -  ๑๗.๐๐  น.

กายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
      วิ่งวอร์มเบาๆ
       กายบริหารท่าต่างๆ
       ทบทวนการวิ่งในลักษณะต่างๆ  เช่น วิ่งสปีด  การวิ่งไสล  การวิ่งถอยหลัง
       ทบทวนเกมลิงชิงบอล เพื่อฝึกทักษะการชิงบอลจากคู่ต่อสู้

๑๗.๐๐  -  ๑๙.๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๑๙.๐๐  -  ๒๑.๐๐  น.

กิจกรรมทางวิชาการ  สรุปผลงาน

๒๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป

นอน

วันที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑

กิจกรรมการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

๐๖.๐๐  -  ๐๖๓๐  น.

ตื่นนอน  ทำภารกิจส่วนตัว

๐๖.๓๐  -  ๐๗.๓๐  น.

ฝึกกายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
     
วิ่งวอร์มเบาๆ
        กายบริหารท่าต่างๆ
        ทบทวนการเลี้ยงบอล
        ทบทวนการชิงบอลจากคู่ต่อสู้

๐๗.๓๐  -  ๐๙๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๐๙.๐๐  -  ๑๒.๐๐ 

กายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
      วิ่งวอร์มเบาๆ
       กายบริหารท่าต่างๆ
ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
       ฝึกการทำทีมในการเตรียมการแข่งขัน
       ฝึกการเล่นเป็นระบบทีม

๑๒.๐๐  -  ๑๔.๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๑๔.๐๐  -  ๑๗.๐๐  น.

กายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
      วิ่งวอร์มเบาๆ
       กายบริหารท่าต่างๆ
พบนักเตะจากแมนฯยู  พี่สมพร   มัชการ
       สาธิตการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
       ตอบข้อซักถามต่างๆ

๑๗.๐๐  -  ๑๙.๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๑๙.๐๐  -  ๒๑.๐๐  น.

กิจกรรมทางวิชาการ  สรุปผลงาน

๒๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป

นอน

วันที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑

กิจกรรมการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

๐๖.๐๐  -  ๐๖๓๐  น.

ตื่นนอน  ทำภารกิจส่วนตัว

๐๖.๓๐  -  ๐๗.๓๐  น.

ฝึกกายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
     
วิ่งวอร์มเบาๆ
        กายบริหารท่าต่างๆ
       ทบทวนการแปบอล
        ทบทวนการเลี้ยงบอล

๐๗.๓๐  -  ๐๙๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๐๙.๐๐  -  ๑๒.๐๐ 

กายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
      วิ่งวอร์มเบาๆ
       กายบริหารท่าต่างๆ
ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
       ฝึกการยิงประตู  ด้วยลูกโทษ
       ฝึกการยิงประตูด้วยเท้าขวา  ซ้าย
       ฝึกการยิงประตูด้วยลูกคอนเนอร์
       ฝึกการยิงประตูด้วยลูก    จังหวะ

๑๒.๐๐  -  ๑๔.๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๑๔.๐๐  -  ๑๗.๐๐  น.

กายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย
      วิ่งวอร์มเบาๆ
       กายบริหารท่าต่างๆ
ทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
       ทบทวนการยิงประตู  ด้วยลูกโทษ
      ทบทวนการยิงประตูด้วยเท้าขวา  ซ้าย
       ทบทวนการยิงประตูด้วยลูกคอนเนอร์
       ทบทวนการยิงประตูด้วยลูก    จังหวะ

๑๗.๐๐  -  ๑๙.๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๑๙.๐๐  -  ๒๑.๐๐  น.

กิจกรรมทางวิชาการ  สรุปผลงาน

๒๑.๐๐  น.  เป็นต้นไป

นอน

วันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑

กิจกรรมการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

๐๖.๐๐  -  ๐๖๓๐  น.

ตื่นนอน  ทำภารกิจส่วนตัว

๐๖.๓๐  -  ๐๗.๓๐  น.

ฝึกกายบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
     
วิ่งวอร์มเบาๆ
        กายบริหารท่าต่างๆ
       ทบทวนการทุ่มบอล

๐๗.๓๐  -  ๐๙๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๐๙.๐๐  -  ๑๒.๐๐ 

จัดทำสนามฟุตบอลเพื่อให้พร้อมก้อนการแข่งขัน
การเล่นเป็นทีม  รอบที่ 
     จับสลากแบ่งสาย
     ลงแข่งขันเพื่อหาทีมที่ชนะ

๑๒.๐๐  -  ๑๔.๐๐  น.

พักผ่อน  ทำภารกิจส่วนตัว
      รับประทานอาหาร

๑๔.๐๐  -  ๑๗.๐๐  น.

การเล่นเป็นทีม  รอบที่ 
      ชิงลำดับที่ 
      ชิงชนะเลิศ
พิธีปิดการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
      มอบถ้วยรางวัล
      มอบเกียรติบัตร
      ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก


          ช่วงเช้าๆ  หลังจากที่ให้พวกเราวิ่งเอาแรงคนละ    รอบแล้วก็เป็นการฝึกกายบริหาร  มีคุณครูองอาจ  เจียรนัย
คุณครูกำพล  สิริสวัสดิ์พิพัฒน,คุณครูภักดี  ผลมาตร์, คุณครูอมร  ภู่อมร,คุณครูสมนึก  ธนการ  คอยดูแลพวกเราทุกเช้า

      
ในการฝึกกายบริหาร  คุณครูมักจะให้พวกเราออกมาเป็นพรีเซ็นเตอร์   ทำให้เพื่อนๆดู  แล้วให้เพื่อนๆ ทำตามแต่ละคน
ต้องคิดท่ากายบริหารที่เคยเรียน  เคยรู้  เคยฝึก  มาแสดงให้เพื่อนดู  คนละ  ๒ -    ท่า  แล้วให้เพื่อนๆ  ทำตาม

นอกจากการฝึกกายบริหารแล้วก็เป็นการทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนมาแล้ว  เพื่อทดสอบให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
ใครที่ยังทำไม่ได้  คุณครูก็พยายามฝึกเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล  เพื่อให้พร้อมที่จะเรียนบทต่อไป

 
          
คุณครูประจวบ  เทพณรงค์  กำลังสาธิตการโหม่งบอล  ในหลายลักษณะให้พวกเราดู  โหม่งไปโด่งๆ  อย่างที่พวกเราโหม่งกัน 
โหม่งกดเพื่อนเพิ่มความแรง  โหม่งสะบัดศีรษะเพื่อกำหนดทิศทางให้ไปในทิศทางซ้ายหรือขวา  

 
         
อุ้ย!  เจ็บแฮะ   หลังจากที่คุณครูสอนก็ให้พวกเราฝึกปฏิบัติ  แรกๆ พวกเราก็โหม่งไปตามแบบฉบับที่เราเคยรู้
คุณครูต้องมาฝึกกันทีละทีมและก็ต้องมาฝึกกันทีละคน  พวกเรายังทำไม่ค่อยได้

         
เมื่อเห็นว่าพวกเรายังทำไม่ค่อยได้   เลยต้องกลับมาฝึกท่าทางกันก่อน  ฝึกการโหม่งบอลปกติ  ฝึกการโหม่งกดและ
ฝึกการโหม่งกำหนดทิศทาง   แล้วจับพวกเรามาฝึกกันทีละคน  ยากมากครับโดยเฉพาะการโหม่งกำหนดทิศทาง  เพื่อนๆ
หลายคนทำได้
  แต่จนวันนี้ผมยังทำไม่ค่อยได้เลย 

         
คุณครูภักดี   ผลมาตร์   กำลังสาธิตการพักบอลด้วยอก  ในหลายลักษณะ  ในหลายลีลา  แล้วให้พวกเราลองไปฝึก  ท่านี้
ยากเหมือนกันครับ  ผมพักอกแล้วแค้นทุกที  จุ๊ๆ   อย่าบอกคุณครูนะครับ  ผมอาย


        
        แต่ถ้าจะให้เจ๋ง  ต้องนี่  เด็กชายวงศ์สถิต   สงวนทรัพย์  หรืออ้ายแบนซ์  จอมก๊อปปี้คนนี้  เห็นใครทำท่าไหน  อ้ายแบนซ์
ก๊อปปี้ได้หมด  ทุกท่วงท่าที่สาธิต   จะได้รับความสนใจจากเพื่อนๆ  เป็นพิเศษเสมอ  แม้แต่คุณครูก็ยังทึ่งในความสามารถ
  
       
ทุกท่วงท่าลีลาที่อ้ายแบนซ์แสดง  เพื่อนๆ จะมุงดูกันเหมือนมุงดูละครสัตว์  เพราะทึ่งในความสามารถของมัน  ผมเอง
ยังทึ่งเลย  อยากทำให้ได้เหมือน  แต่ทำไม่ได้สักที 


      
  คราวนี้มาดูลีลาของ  เด็กชายเฉลิมฤทธิ์   ไทรทอง  หรืออ้ายโอ  กำลังสำคัญของทีมที่    ถือเป็นตัวทำเกมอีกคนหนึ่ง
ที่น่าจับตามอง


       
การฝึกทักษะรายการสุดท้าย  ก่อนที่คุณครูจ๋าย  จะให้พวกเราไปคิด  วางแผนเตรียมการฝึกซ้อมอย่างจริงจัง  คือเทคนิค
การทุ่มลูกบอล
ซึ่งผมเคยดูในโทรทัศน์  ขนาดทีมดังๆ ระดับโลก  ยังมีการทุ่มลูกผิด  คุณครูจ๋าย บอกว่า  “การทุ่มลูก
ที่ถูกต้อง  เท้าทั้งสองจะต้องติดพื้น  จับลูกบอลด้วยมือทั้งสองเหวี่ยงไปทางด้านหลังจนข้ามศีรษะ
แล้ว
ทุ่มไปข้างหน้า
”  หลักการมีเพียงเท่านี้  ส่วนจะวิ่งมาหรือเท้าจะเขย่งจนยืนอยู่บนปลายเท้า  หรือทุ่มไปทางซ้ายทางขวา 
อันนี้แล้วแต่ผู้ทุ่ม  พวกเราฝึกทักษะการทุ่มลูก  กันอยู่พักใหญ่  คุณครูก็ให้พวกเราฝึกทุ่มให้คุณครูดูทีละคน  จนมั่นใจว่า
ทำถูกต้องแล้ว  ก็ให้พวกเราพักผ่อน 
           การทุ่มลูก  แม้จะดูง่ายๆ  แต่ต้องใช้พลังมากไม่น้อยทีเดียว  ทุ่มมากๆ  แขนล้าไปเหมือนกัน

          โปรด ติดตามตอนที่ 
           เด็กชายสมพร   มัชการ  อัจฉริยะจากภาคใต้ 
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com