ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม

โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่  ๑๗  -  ๒๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑
  โรงเรียนวัดนิโครธาราม  สนับสนุนโดย   เทศบาลตำบลทับปุด
..................................

ตอนที่  ๘
สลายพฤติกรรม 

นายนิกร   จันทร์อำไพ
นายอำเภอทับปุด
           ในการมอบเกียรติบัตร  ให้แก่คณะครูฝึก  ผู้ให้การฝึกอบรมและนักกีฬาฟุตบอลในวันนั้น   นายนิกร   จันทร์อำไพ  
นายอำเภอทับปุด  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี 


           คุณวัชระพงศ์  ภู่ทอง  กล่าวสรุปผลการเข้าค่ายฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน  ประจำปี  ๒๕๕๑ มีนักเรียน
สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด  ๖๑  คน  ผลการฝึกโดยรวม  ผ่านเกณฑ์การประเมินของทีมครูฝึก  ๔๗  คน   นอกนั้น
ถือว่าได้เข้าร่วมการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน 


คุณครูสมศักดิ์    ผลากิจ
             คุณครูสมศักดิ์  ผลากิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม   ท่านคอยดูแลทุกข์สุขของพวกเรา ตลอดเวลา กลางวัน
มาอยู่ร่วมทั้งวัน  กลางคืนก็มาอยู่กับพวกเราจนดึกดื่น  ผมต้องขอขอบพระคุณท่านมากๆ นะครับ

                         
๑.   คุณครูกิตติศักดิ์   ภู่ทอง (ครูจ๋าย)  หัวหน้าชุดครูฝึก  ในการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน 
 

  
๒.   คุณครูภักดี   ผลมาตร์  (ครูถุย)

๓.   คุณครูอมร   ภูอมร

๔.   คุณครูประจวบ   เทพณรงค์

๕.   คุณครูกำพล    สิริสวัสดิ์พิพัฒน

๖.   คุณครูอุดม   จงไกรจักร

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของทีมครูฝึก  ๔๗  คน   จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ๖๑  คน

๑.   เด็กชายรัตนโชติ   ศรีจันทร์  (กัน)
๒.  เด็กชายณัฐภูมิ   บัวพันธ์  (ท้อป)
๓.   เด็กชายเรืองวิทย์   สมใหญ่  (เต้ย)
๔.   เด็กชายสันติชัย   พูลศิริ  (ต่อม)
๕.   เด็กชายสุธรรม   เซ่งบุตร  (โจ)
๖.   เด็กชายณัฐสิทธิ์   พรหมรัตน์  (โจนัท)
๗.   เด็กชายพีรณัฐ   สังข์ด้วง  (แป้น)
๘.   เด็กชายกฤษฎา   คงแก้ว  (กฤษ)
๙.   เด็กชายปุรัสกร   วิญญวเลขา  (คิว)
๑๐.   เด็กชายศุภากร   ดิษฐ์รักษ์  (ภูมิ)
๑๑.   เด็กชายภานุมาส   อ่อนสนิท  (ก๊อฟ)
๑๒.   เด็กชายพิพัฒพงศ์   ลูกแก้ว  (ไฝ่)
๑๓.   เด็กชายภักดีพงศ์     ตะกั่วทุ่ง  (ดีม)
๑๔.   เด็กชายธนากร   เครือยศ  (เป้)
๑๕.   เด็กชายสุขวัฒน์   บุตรเลี่ยม  (หนึ่ง)

๑๖.   เด็กชายณัฐดนัย   ไทรทอง  (โดม)
๑๗.  เด็กชายจิรภัทร    ผดุงกิจ  (โอ๊ะ)

๑๘.   เด็กชายอมรเทพ   คงแก้ว  (แบ้ง)
๑๙.   เด็กชายศุภกิจ   เทียนทอง  (กาย)
๒๐.   เด็กชายอัคเดช   บุญมา  (เค)
๒๑.   เด็กชายพัทธดนย์   ช่วงโชติ  (เอ็ม)

๒๒.   เด็กชายสหรัฐ    ดำพิกุล  (ท๊อบ)
๒๓.   เด็กชายนำพล   เสยสิว  (กาย)
๒๕.   เด็กชายสุรวุฒิ   ปั้นทอง (แจ๊บ)

๒๖.   เด็กชายวิสิทธิ์   ปั้นทอง  (น็อต)
๒๔.   เด็กชายณัฐวัฒน์   กำลังแก้ว  (อาร์ม)
๒๗.   เด็กชายมานะชัย   ก้านบัว  (ตุม,เกร็กกูล่า)
๒๘.   เด็กชายอภิวิชญ์   บุญมา (เยว)
๒๙.   เด็กชายปิยศักดิ์   บรรจงกิจ  (บอล)
๓๐.   เด็กชายพงศธร   ภู่ทอง  (ต๊อป)
๓๑.   เด็กชายวิษณุ    กะเตื้องงาน  (อ๊อฟ)
๓๒.   เด็กชายณัฐพล   ผดุงทรัพย์  (น๊อต)
๓๓.   เด็กชายขจรศักดิ์   หนูสาย  (เบ้น)
๓๔.   เด็กชายวงศ์สถิต   สงวนทรัพย์  (แบนซ์)
๓๕.   เด็กชายเสฏฐวุฒิ   ราบบำเพิง  (ฟิวล์)
๓๖.   เด็กชายศิวศิล   เล็กมาก  (เบว)
๓๗.   เด็กชายธีรภัทร   รักษาแก้ว  (ริว)
๓๘.   เด็กชายกันตพงศ์   กรอบแก้ว  (บอล)
๓๙.   เด็กชายศิริศักดิ์  อารีการ  (เบียร์)

๔๐.   เด็กชายนันทวัฒน์  หนูสวัสดิ์   (โจ้)
๔๑.  เด็กชายอัครพล  ถิ่นบางเตียว (มาย)
๔๒.   เด็กชายศรรตวัฒน์  โกยกิ้ม  (ต๋อง)
๔๓.   เด็กชายสุธินันท์   บุญรักษ์  (เหลี่ยม)
๔๔.   เด็กชายศรายุทธ   ยกบุตร  (ธง)
๔๕.   เด็กชายเฉลิมฤทธิ์    ไทรทอง  (โอ)
๔๖.   เด็กชายณัฐวัฒน์   ปั้นทอง  (บอล)
๔๗.   เด็กชายอภิสิทธิ์   นกอักษร  (อ๊อฟ)
๔๘.  เด็กชายวีระวัฒน์   ปิติ  (ตูมตาม)


 เด็กชายศรายุทธ  ยกบุตร  หัวหน้าทีมที่    กับแชมป์  ในการแข่งกันฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน 
ประจำปี  ๒๕๕๑
   กำลังสำคัญของทีมนี้ก็มีเด็กชายวงศ์สถิต   สงวนทรัพย์  และผงเองแหละครับ

   
        ใกล้จะจบลงแล้ว  การเข้าค่ายฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวัดนิโครธาราม
กับเทศบาลตำบลทับปุด  ใต้ร่มเงาของต้นจามจุรี  สัญลักษณ์แห่งความทรงจำของพวกเราทุกคน  ทุกคนมีความสุข 
แฮปปี้ไปตามๆ กัน  
          ผมอยากวิงวอนให้ทุกองค์การบริหารส่วนตำบล  เห็นความสำคัญของการฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน  เพื่อ
ปูพื้นฐานการเล่นกีฬาให้กับลูกหลานของท่าน  ด้วยการจัดสรรงบสนับสนุน  ด้านการศึกษาอบรมบ้าง ไม่ใช่อะไรๆ กับจับเด็ก
มาเล่นท่าเดียว  โดยที่ไม่เคยคิดที่จะพัฒนาทักษะหรือความสามารถของเด็กๆ เลย  ผมใคร่วิงวอนนะครับ   ตัดงบที่ไปลงทุนด้าน
งานก่อสร้างลงเสียบ้าง  ดูตัวอย่างประเทศเขมร  กำพูชา  ซิครับ  เขานำเงินงบประมาณไปมุ้งเน้นด้านการศึกษา
  เพื่อพัฒนาลูกหลาน 
มากว่า  ๘๐ 
%  จนเดี่ยวนี้  ล้ำหน้าประเทศไทยไปมากกว่า  ๒๐  ปี  แสดงว่าประเทศของเราล้าหลังถึง  ๔๐  ปี  เพราะเขาเป็น
ประเทศที่สิ้นเนื้อประดาตัวเพราะพิษแห่งสงคราม   แต่วันที่เขามาเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับต้นๆ  ทั้งทักษะการคิด  เทคโนโลยี
 
การกีฬา  เศรษฐกิจ  ได้โปรดเถอะครับ  อย่ามัวแต่มองฟ้า  มองแต่ผลประโยชน์  จนลืมมองลูกหลาน  ว่าเขาต้องการอะไร 
วันนี้  สิ่งเสพติดก็ระบาดกันหนัก น้ำกามก็แพร่ กระจาย จนเป็นโรคระบาด  แล้วท่านยังไม่ทุกร้อนอีกหรือ   ผมคิด 
เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ค่อยให้ความสำคัญในการการฝึกทักษะเหล่านี้เลย  การกีฬาของบ้านเราจึงไปได้ครึ่งๆ  กลางๆ 


        
นายนิกร   จันทร์อำไพ   นายอำเภอทับปุด   กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วม  ให้เกิดการฝึกอบรม  การฝึกทักษะการเล่นกีฬา
ฟุตบอลขั้นฐานทุกท่าน  และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพ พลานามัยสมบุรณ์  แข็งแรง


        
ถ่ายภาพร่วมกัน  ไว้เป็นที่ระลึก  ส่วนใครเป็นใครต้องพิจารณาหาดูกันเอาเองนะครับ  ส่วนผมนั่งอยู่แถวหน้า
หาเจอหรือยังครับ  หลังจากถ่ายภาพนี้ พวกเราก็หิ้วกระเป๋ากลับบ้าน  ทิ้งหลายสิ่งหลายอย่างไว้เบื้องหลัง  โดยเฉพาะ
ความทรงจำดีๆ  ที่ต่างคนต่างก็มีให้แก่กัน  พบกันใหม่ในสนามแข่งนะเพื่อน
  จากเรา.....เด็กนองเขตเทศบาล

คุณวัชระพงศ์  ภู่ทอง,คุณนิกร  จันทร์อำไพ,คุณครูสมนึก   ธนการ
         ภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายแล้ว  เพิ่งได้เห็นภาพคุณครูสมนึก   ธนการ  ก็คุณครูของเราเป็นตากล้องนี่ 
เลยหาภาพถ่ายดูได้ยากมากๆ
ไม่เป็นไร  ภาพเดียวก็คุ้มค่าเหนื่อยแล้วหละ

โปรดติดตามการเข้าค่ายฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน  ใหม่ในปี  ๒๕๕๒
องค์การบริหารสวนตำบลใด  ต้องการร่วมพัฒนาศักยภาพของลูกหลานในตำบลของท่าน
ติดต่อผ่านเด็กนิโครได้นะ
"เด็กนิโคร"
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com