ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
แห่เทียนพรรษา

วันพุธที่ ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ;  ชาวทับปุดรวมใจ  “แห่เทียนพรรษา”

กิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา
…………………….

คุณครูขา  หนูรำสวยไหมค่ะ 
สวยที่สุด  เก่งที่สุด  เท่าที่คุณครูเคยเห็นมาเลยหละ  จริงๆ นะ

                             เสียงกลองยาว  ละเร้าใจเทิดเทิง     ป๊ะปะเปิง  ละตะลึงลุ่มหลง
                             ฟังสำเนียง  ละเสียงนิ้วกดลง         ป๊ะเปิงปง  ละหลงตะลึงแล
                                    แต่งตัวสาว  ละผิวขาวผมสวย  ร่างระรวย  ละสุดสวยนะแม่
                      เห็นกรีดนิ้ว  ละทำหลิ่วตั๊กแก                 ป่วนใจแท้  ละลุ่มหลงปลงใจ
                               ยามเธอเดิน  ละหลงเพลินแลมอง สายตาจ้อง  ละมองเธอรู้ไหม
                         ปิ้ง
!  เต็มทรวง  ละสุดหน่วงหวั่นไหว    หนาวทรวงใน  ละใคร่แลลับตา  


 

ทีมงานกลองยาวของโรงเรียนวัดนิโครธาราม

เด็กหญิงพรทิพรส  พึ่งกิจ

เด็กหญิงปรียาภรณ์  สงวนทรัพย์

เด็กหญิงนวลจันทร์  แซ่ลิ่ม

เด็กหญิงปานตะวัน  ขยันจริง

เด็กหญิงเพ็ญประภา  ทองสุข

เด็กหญิงพัชรี  วงศ์แฝด

เด็กหญิงอาทิตยา  ทองนิ่ม

เด็กหญิงชนาพร  บุญรักษ์

เด็กหญิงสุทธิดา   เอี่ยมศักดิ์

เด็กหญิงวนิดา  ทำทอง

เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรพันธ์

เด็กหญิงอรวรรณ  แสนสร้อย

เด็กหญิงสิริพร  นิลศรี

เด็กหญิงพรดี  วัชการ

เด็กหญิงธมลวรรณ  สวนรักษา

เด็กหญิงอินทิรา  สงวนทรัพย์

เด็กหญิงน้ำฝน  ทองเจิม

เด็กหญิงนุชรินทร์  โพธิเศษ

เด็กหญิงภัทรวรินทร์  คงรักษา

เด็กหญิงขวัญจิต  ก่อสุข

เด็กหญิงผกามาศ  บุญเชื้อ

เด็กหญิงสายธาน  ท่าดี

เด็กหญิงสุดารัตน์  ผลมาตร์

เด็กชายนัทซี  ประกอบสิน

เด็กชายเทพาธิป  งานสม

เด็กชายวงศ์สถิต  สงวนทรัพย์

เด็กชายสุธรรม  เซ่งบุตร

เด็กชายชาวลิต  นวลอึ่ง

เด็กชายธรรมสถิต  คำเลี้ยง

เด็กชายนนทวัฒน์  ทางดี

เด็กชายรัตนโชติ  ศรีจันทร์

เด็กชายขจรศักดิ์  หนูสาย

เด็กชายภานุมาส  อ่อนสนิท


คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
กับทีมนางรำสาวๆ  ชาวนิโครฯ
คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,เด็กหญิงสุทธิดา  เอี่ยมศักดิ์,เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรพันธ์
เด็กหญิงผกามาศ  บุญเชื้อ,เด็กหญิงวนิดา  ทำทอง,เด็กหญิงชนาพร  บุญรักษ์,เด็กหญิงปรียาภรณ์  สงวนทรัพย์
เด็กหญิงอาทิตยา  ทองนิ่ม,เด็กหญิงนวลจันทร์  แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงปานตะวัน  ขยันจริง,เด็กหญิงพรทิพรส  พึ่งกิจ
เด็กหญิงพัชรี  วงศ์แฝด,เด็กหญิงภัทรวรินทร์  คงรักษา,เด็กหญิงสุดารัตน์  ผลมาตร์,เด็กหญิงขวัญจิต  ก่อสุข
เด็กหญิงเพ็ญประภา  ทองสุข

                             บ่ายวันนี้   ละกลองยาวนิโครฯ         แต่งตัวโก้  ละกะโชว์แล้วหวา
                           โห่เสียยาว  ละเดินก้าวย่างมา            สวย....หนักหนา  ละแม่สาวบ้านเรา
                                 ฟังสำเนียง  ละเสียงเปิงเปิ้งปํะ    รู้ไหมจ๊ะ  ละพี่เชียร์เต็มเป๋า 
                           สาวไหนสวย   ละเขารวยบ้านเขา       พี่ยอมเขลา  ละเชียร์สาวนิโครฯ
                                     เปิงเปิ้งปะ  ละป๊ะป๊ะเปิ่งเปิง     หลงระเริง  ละเปิงเปิงโอ้โห
                          แห่กันมา  ละทำท่าใหญ่โต                แต่งตัวโก้  ละแห่เทียนพรรษา
   


สี่สาวกุมเทียน

คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,เด็กหญิงปิยาพัชร  สาลีพันธ์,เด็กหญิงอัจจิมา  ลำถาวรวงศ์,เด็กหญิงสุธาวัลย์  จันืวงศ์,เด็กหญิงปนัสยา  ชูเวชะ,คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ

                              โฮ ฮี โฮ  ละ ฮี โฮ โห  เฮ่ว           เสียงดังเว่ว  ละเชิญชวนกันมา
                             งานกุศล  ละสนุกหนักหนา            พี่น้องจ๋า  ละเรามารำกัน

                             แห่กลองยาว  ละแห่เทียนพรรษา    รวมกันหนา   ละเรามาสุขสันต์
                      เทียนใครสวย   ละเราช่วยยืนยัน            เทียนบ้านฉัน   ละสวยไม่แพ้ใคร
                                   แกะเสลา   ละโครงเคราวิจิตร   ตบแต่งนิด   ละดูสวยสดใส
                            ใบเตยหอม  ละพับย้อมยวนใย        สอดแซมใส่  ละใฝ่ใจช่วยกัน


เทียนพรรษา  ของโรงเรียนต่างๆ  ในอำเภอทับปุด
ที่เข้าร่วมสมโภชพร้อมกัน    ที่ว่าการอำเภอทับปุด
บ่ายวันพุธที่  ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑

 

 

 

โรงเรียนวัดนิโคราราม

 

         

โรงเรียนทับปุด

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๕๔

โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์

โรงเรียนบ้านคอกช้าง

โรงเรียนทับปุดวิทยา

อบจ.พังงา

โรงเรียนบ้านในวัง

โรงเรียนวัดโคกสวย

โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม


รวมทีมงานนักแสดงกลองยาว
ได้รับการฝึกฝน  โดย  คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
(หลัง)คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,เด็กหญิงสุทธิดา  เอี่ยมศักดิ์,เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรพันธ์
เด็กหญิงผกามาศ  บุญเชื้อ,เด็กหญิงวนิดา  ทำทอง,เด็กหญิงชนาพร  บุญรักษ์,เด็กหญิงปรียาภรณ์  สงวนทรัพย์
เด้กหญิงอาทิตยา  ทองนิ่ม,เด็กหญิงนวลจันทร์  แซ่ลิ่ม,เด็กหญิงปานตะวัน  ขยันจริง,เด็กหญิงพรทิพรส  พึ่งกิจ
เด็กหญิงพัชรี  วงศ์แฝด,เด็กหญิงภัทรวรินทร์  คงรักษา,เด็กหญิงสุดารัตน์  ผลมาตร์,เด็กหญิงขวัญจิต  ก่อสุข
เด็กหญิงเพ็ญประภา  ทองสุข,เด็กหญิงสิริพร  นิลศรี,เด็กหญิงพรวดี  วัชการ,เด็กหญิงอินทิรา  สงวนทรัพย์
คุณครูอรัญญรัตน์  ยมโดย,(กลาง)เด็กชายเทพาธิป  งานสม,เด็กชายขจรศักดิ์  หนูสาย
เด็กชายนัทซี  ประกอบสินเด็กหญิงอรวรรณ  แสนสร้อย,เด็กหญิงนุชรินทร์  โพธิเศษ
เด็กชายธรรมสถิต  คำเลี้ยง(หน้า) เด็กชายสุธรรม  เซ่งบุตร,เด็กชายนันทวัฒน์  ทางดี,
เด็กชายนันทวัฒน์  หนูสวัสดิ์,เด็กหญิงสายธาร  ท่าดี,เด็กชายพัชรีภรณ์  พืชเกิด,เด็กชายชวลิต  นวลอึ่ง
เด็กชายกิตติชัย  เกลื่อนสิน,เด็กชายวงศ์สถิต  สงวนทรัพย์,เด็กหญิงน้ำฝน  ทองเจิม

                                   เทียนนิโครฯ  ละโอโฮสวยสด       อยากจะจด  ละคนแต่งสีสัน
                            ที่สดสวย   ละมีคำยืนยัน                     คุณครูนั้น   ละมีห้าคนดี
                                   จุไรรัตน์  ละมีจันทิรา                   วัลลดา   ละจุรีย์,ปราณี
                            ต่างช่วยกัน  ละช่วยตบแต่งตี             สวยอย่างนี้  ละยินดีปรบมือ
.....ป๊อบ  ป๊อบ  ป๊อบ
                                   ใครทำดี  ละยินดีชมชอบ            ใครเป็นปอบ   ละไม่สนอย่าหือ
                            เด็กนิโครฯ  ละไม่เชื่อคำลือ                เป็นคนซื่อ   ละเห็นมากับตา


ใต้ร่มจามจุรี  สัญลักษณ์สำคัญของโรงเรียนวัดนิโครธาราม

                            จามจุรี  ละวันนี้งงงวย                     คนแต่งสวย    ละร่ำรวยมากหน้า
                            เสื้อสวมใส่    ละต้องในตำรา            อยากบอกว่า   ละฉันนี้เพลินใจ      
                                    เดินไปไหน  ละได้ถ่ายรูปสวย   ยิ้มให้ด้วย  ละดูหน้าผ่องใส
                            แก่ไปบ้าง  ละก็ช่างกระไร               เรื่องฝ้าไผ    ละเรื่องธรรมดา
 
                              ไม่ต้องโป๊ะ   ละหนาเหมือนถนน     ไม่ต้องขน   ละให้เสียเวลา
                           รักหรือชอบ  ละคำตอบวาจา              อยู่กันมา   ละยี่สิบกว่าปี
....เอ้ย  ตั้งยี่สิบกว่าปี


คุณครูจุไรรัตน์  สะดวกกิจ,คุณครูสมนึก  ธนการ,คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์,คุณครูอรัญญรัตน์  ยมโดย

                                    โน้น!  ก็สวย    ละดูนั่นก็สด    ช่างงามงด    ละสวยสดทุกที่
                          ไม่บันยัง   ละไม่ยั้งยวนยี                  เหลืออีกที่  ละไม่มีสวยเลย
...เอย  ละไม่มีสวยเลย
                                มองกี่ครั้ง  ละก็ยังไม่เห็น           ขนาดเน้น    ละก็ยังเฉยเฉย
                          คือตัวฉัน   ละสวยไม่มีเลย                เชยเช้ยเชย   ละไม่น่าแลมอง
                                   ฉันเกิดมา  ละหน้าตาไม่หล่อ    ดำม่อต้อ    ละไม่อยากจองหอง
                          โจน....ก็จน   ละยากไร้เงินทอง          รถที่ครอง  ละเก่าแก่เต็มที

                                 เสียงผ่านไมล์  ละไปออกลำโพง    ฟ้าก็โปร่ง   ละเมฆฝนไม่มี
                          เสียงบอกผ่าน   ละเตรียมการอย่างดี     เริ่มเลยพี่  ละพิธีมากเกิน
                                 ฉันยืนนาน   ละจนเมื่อยมันขบ       ถ้าพูดจบ  ละไม่ต้องขัดเขิน
                          แดดมันร้อน   ละพวกเราต้องเดิน          เดี๋ยวไม่เพลิน
  ละ “ เกือก”  ขบจบกัน        
                                รถตำรวจ  ละก็ไม่เห็นหน้า              ขืนรอท่า   ละก็ดูน่าขัน
                          คนเตรียมการ  ละก็พูดเป็นควัน             สุดท้ายนั้น   ละเงียบหายไปเลย


คุณครูวัลลดา   คงสามารถวัฒนา
“คนดี  คนเก่ง  ของเด็กนิโคร”
ผู้มีความสามารถรอบตัว  สวยที่สุดในใจ  ของใครคนหนึ่ง  แต่....ไม่อยากบอก

                               “วัลลดา”  ละรอท่าไม่ไหว               เอายังไง   ละจึงอยู่เฉยเฉย
                        เปิงเปิงปะ   ละเอาว๊ะเอาเหวย                 เสียบคางเสย  ละลุยท่องลองที
                             เสียงรัวกลอง  ละกรับฆ้องฉาบดัง     เสียงปึงปัง  ละระวังไม่หนี
                        สาวรำป้อ  ละใช่ยอวจี                           ส้วยอี้หลี    ละน่ารักเสียจัง

                             ป๊ะเปิงป๊ะ  ละป๊ะป๊ะ เปิงเปิง               สาวรำเซิ้ง  ละหนุ่มน้อยคืนรัง
                        แต่งสีสัน   ละว่ามันกระมัง                     สวยไม่ยั้ง   ละว่าไม่เคยมี              


ภาพบรรยากาศ  ในตอนบ่าย  ของตลาดอำเภอทับปุด
สวยงานและสะอาดกว่านี้   หาไม่ได้อีกแล้ว  เชื่อเหอะ

                               ตลาดสวย  ละตลาดบ้านเรา           เปลี่ยนเมืองเก่า   ละได้สวยอย่างนี้
                      ใครไม่เคย  ละลองมาเที่ยวซี                  คนใจดี  ละคนใต้บ้านเรา
                               ธนาคาร   ละก็มีบานเบอะ              มาเที่ยวเถอะ   ละไม่มีวันเหงา
                        ศูนย์การค้า   ละก็มีย่อมเยา                  ร้านเก่าเก่า  ละมากมายก่ายกอง

                                เที่ยวได้ทั่ว  ละไม่ต้องกลัวหลง     รถรับส่ง   ละช่วยขนข้าวของ
                        ทับปุดเรา  ละดูดีน่ามอง                       เชิญพี่น้อง  ละมาเที่ยว.....ลองแล

                               ขบวนแห่  ละตามแต่ตกแต่ง      สวยเหมือนแข่ง   ละแต่งสวยจริงแม่
                        คิดอย่างไร  ละแต่งไปตามแต่           ที่แน่แน่  ละเราไม่แพ้ใคร
                               “ทอปอวอ”  ละอ้อร้อวัยสาว       ขบวนยาว  ละยิ้มหน้าสดใส
                        ศิษย์นิโครฯ   ละมีตั้งมากมาย            ยกมือไหว้  ละ......หวัดดีคุณครู
                            เสียงเจี้ยวจ้าว  ละทั้งสาวทั้งหมุ่ม   คิดแล้วกลุ่ม   ละนึกอะไรอยู่
                      เรื่องจะเกิด  ละปล่อยเถิดคอยดู           สู้ไม่สู้  ละคอยดูกันไป

                               บ้านคอกช้าง   ละมาตั้งมากมาย  เห็นแต่ป้าย  ละไม่เคยสงสัย
                             ยังตั้งจิต   ละมิเคยผิดใจ              หวังเอาไว้   ละทำให้เหมือนกัน
                                  ข่าวออกมา  ละว่าทำไปแล้ว     แต่ผิดแนว   ละไปนิดที่หวัง
                               ไร้ลวดลาย   ละอยากทำใหม่จัง   คิดอีกครั้ง  ละก็ชั่งประไร

                          คนคุมเทียน  ละเป็นพวกหนุ่มหนุ่ม     คิดแล้วกลุ้ม  ละสาวสาวไปไหน
                            แต่งให้สวย  ละสำรวยได้ไหม         เดี๋ยวเอาใหม่  ละใส่ให้แพรวพราว
   


                        กลองยาว  จากทีมโรงเรียนทับปุด 
ทีมพี่  ทีมน้อง  ที่ได้รับการสนับสนุน  อุปกรณ์การเล่นกลองยาว  จาก  เทศบาลตำบลทับปุด  เหมือนกัน

                                เสียงกลองยาว    ละเพื่อนเก่าทับปุด  ตีไม่หยุด  ละฟังเสียฉาวฉาว
                           ป๊ะ  เปิง  ป๊ะ   ละลากเสียงยาวยาว          ทั้งหนุ่มสาว   ละเข้าร่วมขบวน
                                  เสียงโห่ดัง  ละฟังเป็นจังหวะ           เปิงเปิงป๊ะ    ละฟังเสียงเสสรวล

                           ทำนองเสียง  ละพร้อมพลั่กชักชวน        ช่วงนิ่มนวล   ละคนรำนำทาง
                                  หนุ่มกลองยาว  ละของชาวทับปุด   เก่งสุดสุด  ละไม่มีสาวขวาง
                            เสียงเสนาะ   ละไพเราะทุกอย่าง           ใครสอนบ้าง  ละจะบอกบอกกัน

                                    ขบวนนี้   ละเทียนของทับปุด    โก้ที่สุด   ละที่ร่วมลงขัน
                               เทียนก็สวย  ละฉันขอยืนยัน          มิใช่ฝัน  ละว่ามันเป็นจริง
                                     ใครไม่รู้  ละก็ดูเอาเอง            ใช่หวั่นเกรง  ละเพราะมีหลายสิ่ง
                               พูดกับปาก  ละมิใช่ยากยิ่ง            มีหลายสิ่ง  ละที่เราไม่กล้า
                                  เชื่อบ้างไหม  ละคนเรานี้แปลก   ชอบแปลกแยก  ละความจริงไม่ว่า
                              ชอบโกหก   ละพกลมเป็นบ้า          สมน้ำหน้า  ละไม่กล้าพูดจริง
                              

                                    เรื่องทำบุญ  ละเรื่องสร้างกุศล     รวยหรือจน   ละทำได้ทุกสิ่ง
                             สัญญานะ  ละจะพูดความจริง             อย่ามัวนิ่ง  ละปล่อยทิ้งขว้างไป
                                    เรื่องโกรธกัน  ละมันไม่ดีหรอก    เรื่องกลับกลอก  ละมันดีที่ไหน
                             ปล่อยทิ้งขว้าง   ละอย่าร้างให้ไกล      อย่าให้ใคร  ละมาปอกหลอกเรา
                                    เรื่องยอมกัน  ละยอมมันให้ได้     เพื่ออะไร  ละมิใช่ใครเขา
                              ยอมโง่บ้าง   ละหากตั้งใจเอา            รักของเจ้า  ละจะเข้าใจดี


คุณครูสุพรรณี   อาวุธเพชร
พี่สงสัย   ทำไมโทรศัพท์นานจัง  แถมหน้าเศร้าๆ  ด้วย  อย่าร้องให้  ทำใจดีๆ  นะน้อง

                                  ใครกันนะ  ละดูน่าสงสัย           คุยกับใคร   ละหรือหน้าถอดสี
                          หน้าเศร้าเศร้า   ละหรือฝันไม่ดี          บอกพี่ที  ละผิดแผกแปลกไป
                                   ช่วยไขข้อ  ละข้องใจให้ที       ถามดีดี  ละเพราะพี่สงสัย
                         ดูผมเผ้า  ละก็เหมือนรังไก่                ยั่วไม่ได้   ละก็ขอโทษที

                                   เห็นเจ้าโทร  ละก็ตั้งแต่เช้า      ลืมกินข้าว   ละไม่รู้ไม่ชี้
                          จงปล่อยวาง  ละถ้าทางไม่ดี              รู้ไหมพี่   ละเห็นใจเจ้าจัง


เพื่อนซี้  วัยซ่า
  เด็กชายเทพาธิป  งานสม,เด็กชายธรรมสถิต  คำเลี้ยง

เด็กหญิงนุชรินทร์  โพธิเศษ
,เด็กหญิงอรวรรณ  แสนสร้อย,เด็กหญิงสิริพร  นิลศรี

                                   เห็นรอยยิ้ม   ละเอิบอิ่มอย่างนี้   บอกว่าดี   ละค่อยมีความหวัง
                           เหมือนดอกไม้   ละคอยให้พลัง         เหมือนความหลัง   ละที่เคยมีมา

                                  อิ่มก็อิ่ม  ละยามยิ้มเป็นสุข         เห็นสนุก   ละสบายหนักหนา
                             บอกว่าสวย  ละสำรวยเป็นบ้า           เห็นใบหน้า  ละบอกว่าซึ้งใจ


คิดว่า  เจ้าพ่อที่ไหน
คุณวัชระพงศ์  ภู่ทอง,คุณครูสมสักดิ์   ผลากิจ,คุณชีวิน   ปพณศักดิ์

                                      เจ้าพ่อใหญ่   ละหรือใครกันนะ      ดูซิจ๊ะ    ละยิ่งน่าสงสัย
                               หนังคาวบอย  ละว่าน้อยเกินไป             ดูอย่างไร   ละว่าคล้ายหรือเหมือน
                                      หนังเกาหลี   ละน้องพี่เขาฮิต        หนังชีวิต   ละคิดแล้วอิดเอือน
                               หนังฝรั่ง   ละยิ่งดูควั่นเฟือน                เดินกับเพื่อน   ละที่เข้าใจกัน

                                        เดินมานาน  ละตัวฉันก็เหนื่อย   เดินเรื่อยเรื่อย  ละไม่มีแปรผัน
                                   เด็กนิโครฯ  ละมั่นใจยืนยัน            แค่นี้มัน  ละยังไม่สะใจ
                                          เดินกันไป  ละคุยกันไปเรื่อย   เหนื่อยก็เหนื่อย  ละยังพอเดินไหว
                                    เดินจ้ำอ้าว  ละอ้าวเดินกันไป         เดินไวไว  ละถึงไหนถึงกัน

                                           หลากลีลา  ละท่าทางเด็กเด็ก   ตัวเล็กเล็ก  ละมากมีสีสัน
                                    รำกันป้อ   ละหยอกล้อเล่นกัน         รำกันมัน  ละตัวฉันตัวเธอ
                                      เปิง  เปิง  ปะ  ละป๊ะ ป๊ะ เปิง เปิง    เร้ารำเซิ้ง  ละสนุกนักเหรอ
                                  มือก็เมื่อย   ละเหนื่อยมากอยากเจอ   น้ำก็เก้อ  ละไม่เห็นมีมา
                                   เห็นคนอื่น   ละดื่มกันเหงือกเหงือก   มิใช่เสือก   ละเห็นใจบ้างหนา
                                           คนอื่นเดิน  ละฉันนี้หนักบ่า      หนักเป็นบ้า  ละเมื่อยล้าหนักกลอง

                                       มิใช่ขำ  ละคนรำก็เหนื่อย   ยิ้มไปเรื่อย  ละใช่ใจจองหอง
                                   อยากจะร่ำ  ละให้เป็นทำนอง   อยากจะร้อง   ละก็กลัวถูกตี
                                     ที่ยิ้มไป  ละทำใจไม่เหนื่อย   แท้จริงเมื่อย  ละสลดหมดสี
                                        ทำใจกล้า   ละว่าข้าฯ มีดี   รู้อย่างนี้  ละไม่น่ามารำ....เหนื้อย  เหนื่อย
                                     กว่าจะจบ  ละคุณครูให้จอด  ไฟแทบมอด  ละร่างแทบจะคว่ำ
                                         ยังรู้ตัว  ละหัวไม่ขมำ        ไม่ต้องย้ำ  ละรำไม่เคยกลัว
   

                                     พิธีกร   ละเล่าความเป็นมา      รักกันหนา    ละอย่าเห็นแก่ตัว
                             อยู่ด้วยกัน  ละรักกันทูนหัว              อย่าเมามัว  ละในสิ่งไม่ดี
                                      อย่ามัวฝัน   ละสวรรค์มีอยู่     แต่ต้องสู้   ละอย่าคิดหลีกหนี
                               ได้เกิดมา  ละเป็นคนทั้งที              สร้างกรรมดี  ละมั่งมีทำบุญ
                               เรื่องอบายฯ   ละหน่ายกันเสียบ้าง   อย่ามัวหวัง   ละเสียแล้วมันสูญ
                            เรื่องเบอร์เหล้า  ละเบาหน่อยพ่อคุณ  มาอุดหนุน  ละช่วยเหลือเกื้อกัน
                                       คนจนยาก  ละยังมากมีอยู่    ใครก็รู้  ละอย่าคิดแต่ฝัน
                             ยามหาเสียง   ละไหว้กันมือมัน        คนอย่างฉัน   ละมั่นในสัญญา


นายนิกร   จันทร์อำไพ
นายอำเภอทับปุด  ประธานในพิธีการสมโภชเทียนพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๑

                         การเตรียมการ  ละในงานสมโภช    พระมาโปรด  ละยากยิ่งจะหา
                              ปีละครั้ง    ละได้หวังวันทา       อยากบอกว่า  ละขอให้โชคดี

                         ท่านประธาน  ละจุดเทียนและธูป    กราบตรงรูป  ละพระชินสีห์
                             พิธีการ  ละกล่าวคำบาลี           ถ้อยวจี   ละโบราณนานมา


พระครูบวรพระครูบวรกิจจานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดไสเสียด และเจ้าคณะอำเภอทับปุด

                              ท่านพระครู   ละท่านขึ้นธรรมมาส   กล่าวประกาศ  ละพระศาสนา
                                ถ้อยคำท่าน   ละฉันฟังวาจา         สรุปว่า  ละซาบซึ้งตรึงใจ
                                    หลักสำคัญ  ละที่ท่านได้กล่าว   มีเรื่องราว  ละสามสิ่งสดใส
                                 
เพื่อฟื้นฟู  ละประเพณีไทย          ทำจิตใจ  ละผ่องใสเบิกบาน
                                เพื่อเกื้อกูล  ละพระศาสนา            รวมความว่า  ละร่วมใจประสาน
                               อยู่รวมกัน  ละรักกันนานนาน          สุขสำราญ  ละสานสามัคคี


พระคุณเจ้า  จากวัดในท้องที่อำเภอทับปุด  ที่มาร่วมสมโภช  เทียนพรรษา

                                  พระคุณเจ้า   ละรวมทั้งเก้าวัด    ต่างถนัด  ละภาษาบาลี
                                สวดเสร็จสรรพ  ละสัมทับวจี        สิ่งเหล่านี้  ละมีแต่โบราณ
                                    คำบาลี  ละวจีท่านกล่าว          หากสืบสาว  ละสู่ศาสถาน
                                 ไปเยี่ยมเยือน  ละบูรณาการ       เพื่อสืบสาน  ละประเพณีไทย


คุณครูพรพิมล  อินทรักษ์,คุณครูจุรีย์   หนูสุวรรณ
รู้สึกว่า  หมู่นี้จะมีผลงานออกมาเยอะแยะ   อย่างไงๆ  ก็เผื่อเด็กนิโครฯ  บ้างนะ

                                      ยิ้มอย่างนี้  ละเห็นทีมีสุข    สร้อยไข่มุก  ละยาวมากไปไหม
                                    ดอกไม้สวย  ละควรคู่กับใคร  เสื้อที่ใส่  ละสวยใหม่ทั้งวัน
                                   พี่กับน้อง  ละหรือหลานกับป้า ยืนแต๊ะท่า   ละเก็บภาพไว้ฝัน
                                 อยากขยาย  ละไว้ดูเหมือนกัน   กลัวว่าฉัน  ละลุ่มหลงงงงวย....ฮา

เทียนพรรษา  ที่ไม่ได้นำมาร่วมสมโภช
แต่ได้นำมาโชว์  ดูวิจิตรตระการตาดีนะ  เลยถ่ายภาพนำมาฝาก  เป็นที่ระลึก

ส่วนภาพเหล่านี้  เป็นภาพดอกไม้  ใบไม่ที่จัดไว้หน้ารถ
เห็นว่าจัดได้สวยดี  เลยถ่ายภาพมาฝากเช่นกัน  เพื่อจะได้เป็นแนวทาง  ถ้ามีโอกาสได้จัด


                                    จับใบไม้  ละดอกไม้มาผูก      ถูกไม่ถูก  ละเขาทำได้สวย
                                 เห็นมามาก  ละไม่อยากจะช่วย   ขอโทษด้วย  ละฉันทำไม่เป็น

                                  อย่าคิดว่า  ละมันเป็นเรื่องง่าย   แค่ภาพถ่าย  ละที่ถ่ายให้เห็น
                              เวลาทำ  ละมันแสนยากเย็น         ใช่เล่นเล่น   ละไม่เชื่อลองทำ

                                     ผูกไบไม้    ละให้มันอยู่ชิด   เพียงแค่คิด  ละก็ติดไม่ขำ
                                  ใครทำเป็น  ละทำได้เชิญนำ     หัวคะมำ   ละฉันทำไม่เป็น
                                         หากดูดู  ละรู้ว่ามันง่าย     น่าทำได้  ละมันไม่น่าเข็ญ
                                เอาเข้าจริง  ละมันแสนยากเย็น   เถียงเป็นเอ็น
   ละใครเป็นยินดี
                       เหมือนเขียนกลอน  ละใครก็เขียนได้   เถียงไม่ใช่  ละมันไม่บัดสี
                                        ใครทำได้  ละก็ทำไปซี    อย่าเซ้าซี้   ละยินดีหลีกทาง
             

                                   ช่อสุดท้าย   ละมันไม่ง่ายหรอก    ถึงจะลอก  ละพอแค่สาบสาง
                              ให้มันดี  ละเหมือนไม่มีทาง               อยู่ว่างว่าง  ละลองทำลองแล
                                      ใครทำได้  ละก็ดีใจด้วย            ออกมาห่วย  ละก็อย่าท้อแท้
                                 ของทุกอย่าง   ละฝากทั้งบาดแผล  กว่าจะแน่  ละฝึกฝนเอานาน
 


วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑
คณะกลองยาวจากบ้านบางเหรียง    วง  มาร่วมแห่เทียนพรรษา  รอบอุโบสถวัดนิโครธาราม

                               เห็นกลองยาว  ละสาวสาวหนุ่มหนุ่ม     มาเกาะกลุ่ม  ละสนุกสนาน
                         แห่กลองยาว  ละแห่ตามหลักการ             ตามโบราณ  ละสิ่งดีมีมา
                               แต่นิโครฯ  ละไม่โชว์วันนี้                  อยากจะมี  ละเหมือนเขาหนักหนา
                          เวียนรอบโบสถ์  ละได้โห่สามลา              บางเวลา  ละก็อยากจะมี
                                ขบวนแห่   ละล้อมหน้าล้อมหลัง       สนุกจัง  ไม่คิดหลีกหนี
                                ได้แห่เวียน  ละแห่โชว์เต็มที่            ขอโชคดี  ละสุขีมีชัย

                                 ยามขึ้นทอด  ละยอดสามัคคี          แสนยินดี  ละเพื่อนพ้องร่วมใจ
                            ต่างแห่ล้อม   ละต่อสายโยงใย           เด็กผู้ใหญ่  ละพร้อมเพรียงยินดี
                                
น้ำตาคลอ  ละพอเห็นเป็นสุข         แสนเป็นทุกข์  ละสุขให้หลีกหนี

                                  ของเรารอ   เพื่อนพ่อไม่มี            เอาแค่นี้  ละก็ดีถมไป

                                  แสนเสียใจ   ละทอดเทียนพรรษา  ไม่มีมา   ละคุณครูไปไหน
                             เพียงวันปิด   ละไม่คิดสนใจ               ทราบหรือไม่  ละน่าอายผู้คน
                                   เทียนเพื่อนเขา  ละมาเป็นโขยง    ของเราโปร่ง   ละไม่มีใครสน
                                   ที่มีมา   ละมีเพีนงหกคน             เทียนคนจน  ละจนที่จิตใจ
                                    มิเป็นไร  ละว่าใจมันบอด            มัวนอนกอด   ละไม่ถูกนิสัย
                               ถึงปีหน้า  ละค่อยว่ากันใหม่            ใครไม่ไป  ละขอให้โชคดี


สมาชิกที่ร่วมทอดเทียนพรรษา  มี    คน
คุณครูสมศักดิ์   ผลากิจ,คุณครูอมร  ภู่อมร,คุณครูสุนทร  พลายสิน,คุณครูสมนึก  ธนการ
คุณครูชวานี  ผลากิจ,คุณครูอารมณ์  พลายสิน

                                     ภาพวันนั้น  ละยังฝังติดใจ   เพราะอะไร  ละถึงเป็นอย่างนี้
                            แสนเสียดาย   ละตั้งใจทำดี          ทำอีกที   ละให้ดีที่สุด
                                      เวลางาน  ละหรือเวลาพัก   อย่าคิดผลัก  ละหัวใจมนุษย์
                                 แผลเพียงนิด  ละสะกิดเป็นจุด ไม่อยากขุด  ละเกิดเน่าเศร้าใจ

                            เขียนมานาน  ละใจชักเสียวเสียว   หยุดประเดี๋ยว  ละค่อยพบกันใหม่
                           เขียนกลอนละ  ละเนื้อความข้างใน ไม่เป็นไร  ละความในเรามี


พระจันทร์วันเพ็ญ 
คืนนี้  แม้ท้องฟ้าจะสว่าง  แต่พระจันทร์หมองเสียเหลือเกิน

                                     จันทร์เจ้าขา  ละข้าใคร่จะขอ   ใช่คำป้อ   ละขอให้สุขี
                                 องค์ในหลวง  ละองค์ราชีนี        ไทยทุกที่  ละอย่าได้มีภัย
                                      ใครคิดดี  ละขอให้ดีตอบ       ใครคิดชอบ  ละขอให้ยิ่งใหญ่
                                 ใครคิดล้าง  ละขอให้เป็นไป        คิดสิ่งใด  ละขอให้สมปอง

                             หวังถูกหวย  ละให้รวยเป็นล้าน        หวังคิดงาน  ละให้ตอบสนอง
                                เงินทองหลั่ง  ละตั้งเป็นกองกอง
   ภัยทั้งผอง  ละขอให้มลาย


ขอให้โชคดี มีความสุขโดยทั่วหน้ากัน  ตลอดพรรษานี้เทอญ

เด็กนิโคร
sntng@thaimail.com

 
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com