ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด

กิจกรรมวันสำคัญ


วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ของทุกปี  ถือว่าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่    -    สิงหาคม  ของทุกปี  ถือเป็นสัปดาห์ห้องสมุด

คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์
พิธีกรและพิธีการของการจัดงานในวันนี้
ข่าวว่า  งานนี้คุณครูตุ๊ก  เตรียมงามมาหลายวันทีเดียว
ขอบคุณเพื่อนๆ  ทุกคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลและให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
มิน่า...เด็กนิโครจึงยกให้เป็น   “คนดี  คนเก่ง”  ไม่เชื่อคลิ๊กไปดูได้

ภาพบรรยากาศเมื่อเริ่มงาน
วันพุธที่    สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เวลาประมาณ  ๑๓.๐๐  น.


คุณครูสมศักดิ์   ผลากิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม

กล่าวเปิดการประชุม  เนื่องในวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
“อยากให้นักเรียนสนใจ  เข้าไปใช้บริการในห้องสมุด  ใช้ห้องสมุดให้คุ้มค่าและมากกว่านี้”

คนดีที่ควารได้รับการยกย่อง

           ก่อนที่จะพาเพื่อนๆ  เข้าไปดูกิจกรรมต่างๆ  ที่คุณครูจัดให้พวกเราได้ร่วมสนุกกัน  ใคร่ขอเท้าความเป็นมา  เพื่อจะได้รับรู้ร่วมกัน


ความเป็นมา

           คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันทำนุบำรุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เช่นเดียวกับวันสำคัญอื่นๆ ที่รัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนแล้ว เช่น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” และ “วันสื่อสารแห่งชาติ” เป็นต้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ

เหตุผล


       ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติ สมควรจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป
       ทั้งนี้ในยุคปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเกิดเทคนิคใหม่ๆ ในการติดต่อสื่อสาร มี่มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ภาษาไทยซึ่งเป็นสื่อกลางสำคัญในการติดต่อและผูกพันต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนไทยได้รับผลกระทบ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ทำให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างน่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง สภาพการณ์เช่นนี้หากไม่เร่งรีบหาทางแก้ไขและป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ การใช้ภาษาไทยของเราก็จะยิ่งเสื่อมลง จะส่งผลเสียหายต่อเอกลักษณ์และคุณค่าของภาษาไทยเป็นทวีคูณ

ทำไมจึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม เป็น
“วันภาษาไทยแห่งชาติ”


       เพราะวันดังกล่าว ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย” ทรงดำเนินการอภิปรายและทรงสรุปการอภิปรายอย่างดีเยี่ยม แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทย เป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทย ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว และในโอกาสต่อๆ มาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงแสดงความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาส เช่น ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ภาษาไทยของประชาชนชาวไทยในปัจจุบัน ในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการและองค์กรเอกชนเข้าเฝ้าถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๓๕ นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงย้ำให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและพระราชทานแนวความคิดในการอนุรักษ์ภาษาไทยในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ ที่สำคัญยิ่งกว่านี้ คือ เป็นที่ประจักษ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยทรงรอบรู้ปราดเปรื่องถึงรากศัพท์ของคำไทย คือ ภาษาบาลีและสันสกฤต ทรงพระอุตสาหะวิริยะแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะวรรณศิลป์ มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่าเป็นคติในการเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทย ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์แปลเรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต พระราชนิพนธ์แปลบทความเรื่องสั้นๆ หลายบท และพระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่สุดมิได้แก่วงการ

วัตถุประสงค์

ทำไมจึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม เป็น
“วันภาษาไทยแห่งชาติ”

๑.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
      ๒.  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
      ๓.  เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
      ๔.  เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้มีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
      ๕.  เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมี “ วันภาษาไทยแห่งชาติ ”

คาดว่าจะมีผลดีสืบเนื่องหลายประการ คือ
     ๑.  การมี “วันภาษาไทยแห่งชาติ” จะทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย และร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเตือน เผยแพร่ และเน้นย้ำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของ “ภาษาประจำชาติ” ของคนไทยทุกคน และร่วมมือกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้มีความถูกต้องงดงามอยู่เสมอ

     ๒.  บุคคลในวงวิชาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะในวงการศึกษา และวงการสื่อสาร ช่วยกันกวดขันดูแลให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม มิให้ผันแปรเปลี่ยนแปลง จนเกิดความเสียหายแก่คุณลักษณะของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
     ๓.  ผลสืบเนื่องในระยะยาว คาดว่าปวงชนชาวไทยทั่วประเทศจะตื่นตัวและสนใจที่จะร่วมกันฟื้นฟู ทำนุบำรุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
เชิญชวนให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจัด ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการจัดนิทรรศการ, การอภิปรายทางวิชาการ, การประกวดแต่งคำประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง การขับเสภา การเล่านิทาน ฯลฯ,

คัดลอกมาจาก  thaigov.go.th  จึงขอกราบขอบพระคุณมา    โอกาสนี้ด้วย

คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา
ฐานที่     คิดเป็น  เล่นสนุก

          “พวกเราไม่รู้จักอ่านคำสั่งหรือคำชี้แจงให้เข้าใจเสียก่อน  ไม่ดูคำสั่ง  ไม่อ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ  ไม่ดูตัวอย่าง  คิดที่จะถามอย่างเดียว  รีบลงมือทำ  คิดไม่เป็น  เล่นไม่เป็น”

คุณครูจุรีย์   หนูสุวรรณ
ฐานที่     ต่อเติมเสริมคำ

         “ชิ้นงานที่ให้ประสมคำ  ตัวเล็กไป  เสือก็ตัวเล็ก  ม้าก็ตัวเล็ก  ยักษ์ก็ตัวเล็ก  เลยเขียนผิด  ขายผ้าเอาหน้ารอด  เลยกลายเป็น  ขายผ้าเอาหน้าแรด  ถ้าเขียนให้ตัวโตๆ หน่อยก็จะดีมากกว่านี้อีกอย่าง  วันภาษาไทย  น่าที่จะช่วยกันอนุรักษ์ตัวเลขไทย  แต่ชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นเลขอารบิก”

คุณครูจุไรรัตน์   สะดวกกิจ
ฐานที่     ตามล่าหาความรู้

          “ฐานตามล่าหาความรู้  อ่านดีๆ มีความรู้  ช่วยให้นักเรียนรู้จัดคิด  รู้จักวิเคราะห์  แต่การดำเนินการยังไม่เป็นกระบวน  ไปกันคนละที  กะปริบกะปรอย


คุณครูสมพร   พิพิธภัณฑ์
ฐานที่    ระบายสี  วรรณคดีไทย

“นักเรียนไปมากเลยหมดก่อนเพื่อน  นักเรียนไปกันเป็นคู่  แต่ยังไม่ค่อยเป็นระบบ  ยังไม่ค่อยมีระเบียบ”

ตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆ  ที่คุณครูคัดเลือกมาให้ชม  เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ

คุณครูมะลิ  จงไกรจักร
ฐานที่     เรียงร้อยถ้อยคำ

“ส่วนใหญ่  พวกเรายังขาดมารยาท  ไปไม่ลา  มาไม่ไหว้  ส่วนใหญ่เขียนหนังสือไม่ค่อยถูก”

คุณครูชูศรี   สิทธิศิลป์
ฐานที่    จับคู่  รู้คำศัพท์ 

          “ฐาน    ภาษา  นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ฐานนี้ไม่มีคำว่า  หมดแต่แปลก  ไม่ค่อยมีคนเข้า  โดยเฉพาะคนที่อ่านหนังสือไม่ออก  เลยไม่ยอมเข้า”

คุณครูพรพิมล   อินทรักษ์
ฐานที่    สำนวนชวนรู้

         “เสียงนกหวีดไม่ค่อยได้ยิน  อยากให้ฝ่ายดำเนินการจัดเป็นระบบเหมือนกิจกรรมลูกเสือ  ต่อไปอยากให้เดินไปเป็น กลุ่ม  เพื่อเข้าฐาน  อยากให้ทุกคนมีระเบียบวินัย”

ตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆ  ที่คุณครูคัดเลือกมาให้ชม  เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ

คุณครูสุพรรณี   อาวุธเพชร
ฐานที่    ฝากไว้ให้คิด

“พอมาถึงก็มุงกันที่โต๊ะครู  แย่งงานกันไปทำ  นักเรียนสนใจที่จะระบายสี  มากกว่าที่จะอ่านบทความ”

ตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆ  ที่คุณครูคัดเลือกมาให้ชม  เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ

คุณครูวิไลวรรณ   ถิ่นทับปุด
ฐานที่    อ่านดีดี  มีความรู้

          “คุณครูถามว่าอ่านแล้วได้อะไรบ้าง  นักเรียนยังคิดไม่เป็น  สรุปยังไม่ค่อยเป็น  เขียนหนังสือยังไม่ค่อยถูก  เขียนหนังสืออ่านไม่ออก”

คุณครูสุนทร   พลายสิน
 ฐานที่  ๑๐   ฝึกสายตา  หาสิ่งผิด

         “พวกเรายังขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย    ไม่ทำอะไรตามลำดับ  ไม่เข้าคิว  ไม่ไปเป็นคู่ๆ  พี่ๆ  ยังเอาเปรียบน้องๆ และรีบที่จะทำ  ผลงานที่ออกมามักไม่ถูกต้อง  เพราะรีบทำโดยไม่อ่านคำสั่งให้เข้าใจเสียก่อน”

นางกัลยา   กะสิรักษ์
ฐาน  ๑๑  หนังสือสวย ด้วยมือเรา

           “แรกๆ ก็ไปกันเป็นกลุ่ม  แต่พอหลังๆ ชักจะมั่ว  พี่พาน้องไป  พี่สอนน้องให้ระบายสี  แต่พี่บางคนทำเอง  ไม่ให้น้องช่วยเลย”

ตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆ  ที่คุณครูคัดเลือกมาให้ชม  เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ

คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์
ฐานที่  ๑๒  รวมพล  คนรักการอ่าน 

         “การจัดงานวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุดในวันนี้  สรุปได้ว่า  นักเรียนยังขาดในเรื่อง  ระเบียบวินัย  ซึ่งเราต้องปรับปรุงตัวเอง  เพื่อให้การจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไปนักเรียนไม่ค่อยมีระเบียบวินัย  ไม่ยึดเวลา  ไม่ตรงต่อเวลา  หากคนไทย  อ่านหนังสือไทยไม่ออก  ถือได้ว่า.....เสียชาติเกิด”

ถ้อยคำรำพรรณจากใจ  เด็กนิโคร

                      จบ ป. ๖ ตกไทยอ่านไม่ออก     เขียนให้ลอกยังผิดคุณเชื่อไหม....เชื่อ
ปล่อยผ่านมาหรือว่าปล่อยผ่านไป    ช่างปะไรช่างมันฉันไม่แคร์

บอกให้เรียนไม่เรียนเฆี่ยนดีไหม           สอนเท่าไหร่ไม่จำย้ำสักแผล
บอกให้อ่านไม่อ่านไม่หันแล              ยิ่งย่ำแย่ใช่ไหมไม่อ่านเลย

มุ่งให้เรียนให้ทำมุ่งให้คิด            วิปริตหรือไงช่วยเฉลย
เด็กบ้านนอกบ้านนายังไม่เคย                  มาเอื้อนเอ่ยวิเคราะห์เจาะวิจัย

ยิ่งยุ่งยากหยุมหยิมยิ่งยุ่งเหยิง              ยิ่งเตลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่
บอกให้อ่านไม่อ่านยิ่งหวั่นใจ               แล้วต่อไปจะเป็นเช่นไรกัน

หลับไม่ลงสงสัยตื่นตอนดึก              มิใช่คึกยิ่งนึกเหมือนหลับฝัน
เด็กเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปใจหุนหัน           ให้นึกหวั่นยิ่งดึกนึกหวั่นเกรง

ไม่รู้เด็กผู้ใหญ่ใครครูศิษย์                       เรื่องถูกผิดเหตุผลจนโหรงเหรง
พวกใครมากลากไปใจนักเลง              ยิ่งวังเวงวังวนผลแห่งกรรม

ศีลธรรมจรรยายิ่งหายาก                      ยิ่งลำบากยิ่งปล่อยค่อยถลำ
ยิ่งลึกล้ำลื่นไหลใจระยำ                        ศีลธรรมปล่อยเป็นเช่นตำรา

เรื่องการอ่านการเขียนเรียนหนังสือ    มิฝึกปรือเหมือนก่อนนอนผวา
  กิจกรรมหลายหลากมากวิชา                ไม่เน้นว่าให้เรียนเขียนอ่านเป็น

ไม่ต้องท่องสูตรคูณอาขยาน                 ยิ่งนานนานจึงเป็นดั่งที่เห็น
  เรื่องสะกดผันคำยิ่งยากเย็น                  ยิ่งหลีกเร้นทุกวันอ่านเป็นคำ

จะโทษใครไหนหวาพับผ่าเหอะ        ปัญหาเยอะคิดค้นบ่นแล้วขำ
ปล่อยเสียบ้างวางเสียใช่ใจดำ    จงก้าวล้ำปัญหารู้ค่ามัน

    เราจะปรับจะเปลี่ยนหรือเวียนหมุน         ให้ทรงคุณเพิ่มค่าคิดหรือฝัน       
อย่าไปฝืนไปขวางเมื่อทางตัน              อย่าดึงดันดื้อด้านรั้นอีกเลย

  คิดเสียใหม่ได้ไหมใช่ปัญหา           ธรรมดารู้แจ้งจึงเปิดเผย
เปลี่ยนความคิดความหวังอย่างที่เคย     ร่วมเฉลยทุกอย่างต่างคู่กัน

                เพราะมีถูกจึงรู้ว่าคู่ผิด         ผลักความคิดให้แยกแตกความฝัน
       วิเคราะห์มันให้เห็นความสำพันธ์   เพื่อปล่อยมันให้ล่องค่อยกรองมา

                    นำฝึกมาหัดมาขัดเกลา        จับมาเหลาหล่อหลอมกล่อมภาษา
       จับมาเคี่ยวมาเข็ญพัฒนา   ให้รู้ว่าเปลี่ยนบ้างก็ยังดี

            อนิจจังสังขารยังไม่เที่ยง        รูปกลิ่นเสียงแตกต่างเหมือนอย่างสี
ดีเด่นด้อยมีต่างอย่างวจี     อารมณ์นี้ยังต่างห่างเวลา

   ความสนใจหลากหลายใคร่เรียนรู้      ความเป็นครูสนใจใคร่ศึกษา
              ให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้วิชา     ให้นำพาศิษย์รักข้ามปลักไป

อร่อยมาก....ค่ะ
คอยประคองคอยกล่อมคอยว่ากล่าว      คอยสืบสาวเรื่องราวเป็นไฉน
     คอยรักษาคอยช่วยด้วยห่วงใย
     คอยสนใจห่วงหาอนาทร


หนูสนับสนุน,ผมเห็นด้วย

เมื่อประเมินความรู้สึกของคุณครูแล้ว  คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์  (ครูตุ๊ก)  หันมาสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนทุกคน  ยกมือ  ส่งเสียงตอบรับว่าสนุกและชอบมากๆ  อยากให้คุณครูจัดบ่อยๆ

           

คุณครูจุรีย์   หนูสุวรรณ,คุณครูอารมณ์  พลายสิน,คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด,คุณครูชูศรี  สิทธิศิลป์
คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,คุณครูพรพิมล  อินทรักษ์,คุณครูสุพรรณี  อาวุธเพชร
คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ
คุณครูสมพร  พิพิธภัณฑ์,คุณครูกัลยา  กะสิรักษ์,คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์,คุณครูชวานี  ผลากิจ
คุณครูมะลิ  จงไกรจักร
คุณครูสุนทร  พลายสิน,คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์

ก่อนจะแยกย้ายจากกัน
คุณครูจุรีย์   หนูสุวรรณ
ขอประชุมเตรียมการจัดงานวันแม่  ซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่  ๑๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑

เด็กนิโคร
sntng@thaimail.com

 
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com