ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย

รายงานผลการจัดกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  โรงเรียนวัดนิโครธาราม
.................................................................................................................................................................................
ระหว่างวันที่  ๒๓  ถึงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑

  ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ภาพและคำบรรยายโดย  คุณครูสมนึก  ธนการ
...............................................................................................................................................................................

ตอนที่   
ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ  แนะนำตัวกันหน่อย
ระหว่างวันที่  ๒๔  ถึงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑

 

          ขอแนะนำกันหน่อยแล้วค่อยฝึก
แต่ละคนชื่อเรียงเสียงอะไร
เห็นคุณครูแสนเหนื่อยเมื่อยหลังขด
มีเด็กน้อยคอยถามตามระราญ

ด้วยส่วนลึกอยากเน้นเห็นด้วยไหม
รู้จักไว้สักนิดค่อยคิดการ
แสนรันทดเห็นใจใครคะขาน
ศิษย์ชื่นบานครูยิ้มด้วยอิ่มใจ

 

ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ
โรงเรียนวัดนิโครธาราม  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา

หมู่เสือ......คุณครูสุพิศ   ชูร่วง

เด็กชายคงเดช  งานสม,เด็กชายสมศักดิ์   จิตสอน,เด็กชายนาวี   สีมารักษ์
เด็กชายธันวา   นาคพันธ์,เด็กชายกิตติพงศ์   นวนอึ่ง,เด็กชายภาณุมาศ   อ่อนสนิท
เด็กชายพีรณัฐ   สังข์ด้วงหมู่สิงโต......คุณครูอมร  ภู่อมร

 

เด็กชายศรายุทธ   ยกบุตร,เด็กชายนันทวัฒน์  หนูสวัสดิ์,เด็กชายนันทวัฒน์   ทางดี
เด็กชายฤทธิชัย          สุขช่วง,เด็กชายอภิชาติ  นรเสน,เด็กชายคะธาวุฒิ   ดอกบัว
เด็กชายเริงฤทธิ์   นันทการ,ธรรมสถิตย์    คำเลี้ยง

หมู่กระทิง......คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ

เด็กชายอภิสิทธิ์   นกอักษร,เด็กชายศิริวัฒน์   ปิยะวงศ์,เด็กชายอนุพันธ์   ทองมี
เด็กชายจตุรงค์   อรุณโชติ,เด็กชายสุนันชัย    จำรูญสิน,เด็กชายขจรศักดิ์   หนูสาย
เด็กชายสุธรรม   เซ่งบุตร

หมู่แรด ......คุณครูสุนทร  พลายสิน


เด็กชายภาคภูมิ   อาจผล,เด็กชายสันติชัย   พูลศิริ,เด็กชายพุทธินันท์   ผลทวี
เด็กชายชานนท์   บางอวดเด็กชายพีรดนย์   แสงขวัญ,เด็กชายนัฐพล   ชุ่มใจ
เด็กชายภัสดาล    งานสม

 

หมู่ช้าง......คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา

เด็กชายรัตนโชติ   ศรีจันทร์,เด็กชาย อรรถพร   คำเอียด,เด็กชายขจรพงษ์   บัวบังใบ
เด็กชายภัคพงศ์   เผ่าเจริญ,เด็กชายจรูญ   รัตนพันธุ์  ,เด็กชายศราวุธ   อารินทร์
เด็กชายวงศ์สถิตย์       สงวนทรัพย์

หมู่ม้า......คุณครูภิษณี  ณ สงขลา

เด็กชายบุญฤทธิ์   แซ่อิ๋ว,เด็กชายปิยะวงศ์   มีพร้อม,เด็กชายสมศักดิ์    เอียดทองใส,
เด็กชายเจษฎา   ทองเจิม,เด็กชายประสิทธิ์   โพธิเศษ,เด็กชายนนทวัฒน์   บุญเชื้อ
เด็กชายชัยวัฒน   บุญเชื้อ,เด็กชายอชรายุ     เดชยศดี

หมู่หมี ......คุณครูอรัญญรัตน์  ยมโดยและคุณครูวิมลรัตน์   แสงขวัญ

เด็กชายกฤษฎา   คงแก้ว,เด็กชายกิตติศักดิ์   แก้วน้อย,เด็กชายนาวิน   โชคอำนวยผล
เด็กชายปิยศักดิ์   บรรจงกิจ,เด็กชายภัทราวุธ   แซ่ตั้น,เด็กชายทรงเกียรติ   นิลศรี
เด็กชายทรงเกียรติ      นิลศรี,เด็กชายวัชรากร         สมัครกิจ

หมู่สุนัขจิ้งจอก.........คุณครูอารีย์  สุขสวัสดิ์และคุณครูวิลาวัลย์  พรหมรัตน์

เด็กชายภาณุพงศ์   แซ่จิ๋ว,เด็กชายวิชชาชัย   วงศ์สวัสดิ์,เด็กชายพิพัฒน์พงศ์   ลูกแก้ว
เด็กชายวีระศักดิ์   ประดิษฐการ,เด็กชายธนาวิน   ทองพันธ์,เด็กชายธีรุตม์   เอกจีน
เด็กชายจักรกฤษณ์   รัตนวรรณ์

หมู่งูเห่า.......คุณครูชูศรี     สิทธิศิลป์

เด็กชายเอกราช   สวนรักษา,เด็กชายณัฐวุฒิ   มีสกุล,เด็กชายเฉลิมฤทธิ์   ไทรทอง
เด็กชายกรวิชญ์   ใสดำ,เด็กชายนนทวัฒน์   เชิงชาญ,เด็กชายรัชชานนท์   บัวผุด
เด็กชายศรายุทธ   ลิ่มสกุล

หมู่อินทรี........คุณครูพรพิมล  อินทรักษ์

เด็กชายเรืองวิทย์   สมใหญ่,เด็กชายนัดซี   ประกอบสิน,เด็กชายชวลิต   นวนอึ่ง
เด็กชายพรศักดิ์   นาคพันธ์,เด็กชายอนุชิต   สินธุ์ธนาธิวัฒน์,เด็กชายณัฐภูมิ   บัวพันธ์
เด็กชายศรันย์   ผลากิจ

หมู่เหยี่ยว.......คุณครูสมนึก   ธนการ

เด็กชายศิริศักดิ์   อารีการ,เด็กชายเอกราช   ไชยกุล,เด็กชายวุฒิพร   จันทศรี,เด็กชายอนุชา   มีเพียรเด็กชายวัชรพงศ์   จันทร์ปล้อง,เด็กชายสิทธิศักดิ์    ประสบมิตร,เด็กชายจิรายุ    โอชาผล
เด็กชายภูผา   ผลทวี


หมู่กล้วยไม้…...คุณครูอารมณ์  พลายสิน

เด็กหญิงมานิตา   องค์เจริญกุล,เด็กหญิงพัชรีภรณ์   พืชเกิด,เด็กหญิงกัญญารัตน์   นวนอึ่ง
เด็กหญิงศุภิสรา   แก้วน้อย,เด็กหญิงสุภารัตน์   ทัดแก้ว,เด็กหญิงสุดารัตน์   ผลมาตร์
เด็กหญิงพรสวรรค์   สมใหญ่,เด็กหญิงสิริพร   นาคจำรูญ

หมู่จำปา........คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด

เด็กหญิงศิริลักษณ์   ยอดแก้ว,เด็กหญิงศรินยา   บางเตียว,เด็กหญิงชุติกาญจน์   ทำนักผล
เด็กหญิงขวัญจิต   ก่อสุข,เด็กหญิงกาญจนา   ฤทธิ์ชัย,เด็กหญิงชญาณี   นิลบวร
เด็กหญิงน้ำฝน   ชูวงศ์,เด็กหญิงอรวรรณ   แสนสร้อย

หมู่ชบา.......คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ

เด็กหญิงสิริพร   นิลศรี,เด็กหญิงสมฤทัย   หอมหวล,เด็กหญิงศศิประภา   ทองเจิม
เด็กหญิงปรียาภรณ์   สงวนทรัพย์,เด็กหญิงเจนจิรา   เพ็ชรพันธ์,เด็กหญิงสายธาร   ท่าดี
เด็กหญิงปานตะวัน   ขยันจริง,เด็กหญิงสุดธิดา   เอี่ยมศักดิ์

หมู่ดาวเรือง.......คุณครูจันทิรา  จันทวี

เด็กหญิงสุดาวรรณ   โกยกิ้ม,เด็กหญิงเกศรา   หาการ  ,เด็กหญิงเรวดี   เนียมสุวรรณ
เด็กหญิงชลธิดา   สิงห์คำ,เด็กหญิงรัชดาภรณ์   แมนปล้อง,เด็กหญิงสุพัตรา   สงวนทรัพย์
เด็กหญิงนรีรัตน์   นันทการ,เด็กหญิงอังศณา   ธัญรส   

หมู่ทานตะวัน……คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์

เด็กหญิงณัฐวิกา   ปิยะวงศ์,เด็กหญิงศิริพร   พลันการ,เด็กหญิงยุพเรศ   ขจร
เด็กหญิงจันทร์จิรา   ทองเจิม,เด็กหญิงศุภิสรา   บุญมี,เด็กหญิงดารารัตน์   นาคะ
เด็กหญิงปัญจาภรณ์    นาคจำรูญ,เด็กหญิงปิยธิดา   เริงจิตร์

หมู่เบญจมาศ…….คุณครูชาลี  ประดิษฐการ

เด็กหญิงศิริญา   ศรนิรันด์,เด็กหญิงภัทรวรินทร์   คงรักษา,เด็กหญิงพัชรี   วงศ์แฝด
เด็กหญิงสมฤทัย   งานว่อง,เด็กหญิงลดามณี   ผดุงทรัพย์,เด็กหญิงสุชาวดี   ดวงเกิด
เด็กหญิงอรฤทัย   ดวงดาว,เด็กหญิงเกศมณี   เฟื่องฟู

หมู่พิกุล......คุณครูมะลิ  จงไกรจักร

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   คำวอน,เด็กหญิงสโรชา   พลันการ,เด็กหญิงวินิตา   ทองคำ
เด็กหญิงปอรรัชม์   แซ่ตั้ง,เด็กหญิงวนิดา   ทำทอง,เด็กหญิงสุรางคณา   งานว่อง
เด็กหญิงนวลจันทร์   แซ่ลิ้ม,เด็กหญิงวาทินี   ณ นคร

หมู่พุดซ้อน......คุณครูศุภวรรณ  ไพพงศ์

เด็กหญิงธมลวรรณ   สวนรักษา,เด็กหญิงฐิรกานดา   สอนแก้ว, เด็กหญิงนนทินี   ภู่กลาง
เด็กหญิงนิธินันท์   ทองพันธ์,เด็กหญิงวรัญญา   วงศ์สวัสดิ์,เด็กหญิงนัฐมล   ชื่นอารมณ์
เด็กหญิงแก้วกานดา    โกยสิน,เด็กหญิงไพลิน   แสงนิล


หมู่เฟื่องฟ้า.....คุณครูสุพรรณี  อาวุธเพชรและคุณครูจีรวรรณ  วิเศษ

เด็กหญิงพรวดี   วัชการ,เด็กหญิงน้ำฝน   ทองเจิม,เด็กหญิงมนัญชยา   มธุรส
เด็กหญิงจรีรัตน์           แรงกล้า,เด็กหญิงดวงดารา   เทพชุม,เด็กหญิงผกามาศ   บุญเชื้อ
เด็กหญิงอทิตยา          ทองนิ่ม,เด็กหญิงเพ็ญประภา   ทองสุข


หมู่สายหยุด......คุณครูกัลยา        กะสิรักษ์

เด็กหญิงอินทิรา   สงวนทรัพย์,เด็กหญิงวรรณดี   คล่องการ,เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   สมขันธ์
เด็กหญิงพรทิพรส   พึ่งกิจ,เด็กหญิงชนาพร   บุญรักษ์,เด็กหญิงสิริรัตน์   พุ่มพวง
เด็กหญิงปรียารัตน์   พุ่มกฐิน,เด็กหญิงนุชจรินทร์   โพธิเศษ

 

คุณครูชวานี  ผลากิจ
แม่การใหญ่ประจำโรงเรียนวัดนิโครธาราม   น้ำมือเฉียบจริงๆ

 

บางส่วนของนายหมู่
นายหมู่ลูกเสือ  เนตรนารี  ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๑

 

เด็กหญิงรัชนาภรณ์  คำวอน

เด็กหญิงสิริพร  นิลศรี

เด็กหญิงศิริญา  ศรนิรันด์

เด็กหญิงอินทิรา  สงวนทรัพย์

เด็กหญิงพรวดี  วัชการ

เด็กหญิงณัฐวิกา  ปิยะวงศ์

เด็กหญิงสุดาวรรณ  โกยกิ้ม

เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยอดแก้ว

เด็กหญิงมานิตา  องค์เจริญกุล

เด็กชายเอกราช  สวนรักษา

เด็กชายเรืองวิทย์  สมใหญ่

เด็กชายศิริศักดิ์  อารีการ

เด็กชายภานุพงศ์  แซ่จิ๋ว

เด็กชายศรายุทธ  ยกบุตร

เด็กชายคงเดช  งานสม

โปรดติดตามรายละเอียด
ตอนที่   
กิจกรรมผจญภัย
เด็กนิโคร

wnikro@gmail.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เด็กทับปุดรักฟัน
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com