ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
รายชื่อคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
รายชื่อคณะครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
ประวัติความเป็นมาตามบทความการสืบค้นของ
คุณครูสมนึก ธนการ
ปรากฏดังนี้

ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน รวม  ๘๘ ท่าน

เมื่อ พุทธศักราช ๒๔๕๓
ขุนชำนาญชนุวัตร์ (เน้า) นายอำเภอทับปุด
ได้ปรึกษา หลวงปู่พรม เจ้าอาวาสวัดไทรเลียบ เรื่องการสร้างโรงเรียนวัดไทรเลียบ
โดยมี นายติ้น บุญลิปตานนท์ เป็นแม่งานใหญ่ในการจัดหาครูและสถานที่เล่าเรียน
ในตอนแรกใช้ศาลาโรงธรรม วัดไทรเลียบ เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน
นายติ้น บุญลิปตานนท์ ต่อมาได้รับพระราชทินนามและบรรดาศักดิ์เป็น
ขุนบุญลิปตานนทศึกษากร 
รั้งตำแหน่ง ศึกษาธิการอำเภอทับปุด คนแรก
โรงเรียนวัดไทรเลียบเปิดเรียนวันแรกเมื่อ
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
เพื่อเทิดทูนคุณครูพระผู้ให้
วิงวอนเถิดได้โปรดคิดเมตตา
แต่กำเนิดโรงเรียนวัดไทรเลียบ
มีคุณครูสอนสั่งถึงบัดนี้
 
ขอเทพไท้ดลจิตทุกทิศา
ใคร่พรรณนาคุณครูผู้ปราณี
หากจะเปรียบมิน้อยร้อยขวบปี
ศิษย์มากนี้ผ่านมือหรือลืมเธอ
 
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
หมายเหตุ

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
 ๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

๘๔
๘๕

๘๖

๘๗

๘๘

๘๙

๙๐

๙๑

๙๒
คุณครูช้วน บุญยะรักษ์
คุณครูซิ่นอั๋น   บุญยะรักษ์
คุณครูประสงค์(สุย) ทองเสริม
คุณครูเฉิม ชูร่วง
คุณครูหนู หยดย้อย
คุณครูลำดับ ชูวงศ์

คุณครูสวัสดิ์ ไวปัญญา
คุณครูเยิ้ม ทองสัมฤทธิ์

คุณครูวิเชียร ณ ตะกั่วทุ่ง
คุณครูแฉล้ม จตุรงค์

คุณครูเฉิม คำเอียด

คุณครูเวทย์ ตัณฑโชติ
คุณครูสุคนธ์ พัฒนารังคะ
คุณครูปราณี จันทศรี
คุณครูสุณีย์ จันทศรี

คุณครูอรุณ ณ นคร
คุณครูสมจิตร บุญโล่ง

คุณครูพวง ธุระหาญ
คุณครูลาบ ไวปัญญา
คุณครูเวียง ดิษฐรักษ์
คุณครูวัลลีย์ (แมะ) พันธุสวาสดิ์
คุณครูประสิทธิ์ วนะกรรม
คุณครูประคอง โลหะบรรจง
คุณครูยุภา สุทธิธรรม
คุณครูอารี ทัดแก้ว
คุณครูลัดดา วิชัยดิษฐ์
คุณครูเตือนจิต  ผลประสาร
คุณครูเตือนใจ ผลประสาร
คุณครูวลี(สิ้ม) มุสิกะเจริญ
คุณครูสหัส กรอบแก้ว
คุณครูเฉลียว สุขจิตต์
คุณครูสมพร พิพิธภัณฑ์
คุณครูเคล่า ทองเจิม
คุณครูดำรง(ดำ) รักแป้น
คุณครูเยาวลักษณ์ พูลสวัสดิ์
คุณครูชัยวัฒน์(พยุง) ทัดแก้ว
คุณครูภิมล ชุมภูนุช
คุณครูอรวรรณ วุฒิศักดิ์
คุณครูสีเมฆ ชวนุชย์,
คุณครูประจวบ พูลศิริ
คุณครูกัลยา บู่ทอง (มังทอง)
คุณครูปราณี(ตุ๊ก) ฉันทวิชานนท์(บุรีรักษ์)
คุณครูแสดง ฉันทวิชานนท์
คุณครูบุญยัง ฉัตรสุวรรณ
คุณครูเจริญทรัพย์ ไข่มุก
คุณครูชวนพิศ  ผลประสาร
คุณครูจารี ทองทับทอง
คุณครูไพบูลย์ อินฉ้วน(สุพรส)
คุณครูอุทร บุรีรักษ์
คุณครูอนันต์ ไพพงศ์
คุณครูศุภวรรณ(หมี)  ไพพงศ์
คุณครูจุรีย์ หนูสุวรรณ
คุณครูชวานี ผลากิจ
คุณครูวัลลดา(สาว) คงสามารถวัฒนา
คุณครูสมศักดิ์ ผลากิจ
คุณครูประไพศรี มาลี
คุณครูมะลิ(ชาม) จงไกรจักร
คุณครูนพรัตน์(เขียว) จีนนาพัฒิ
คุณครูกมล ผลเกิด
คุณครูรัตนาภรณ์ (เล็ก) สุทธิรักษ์
คุณครูกัลยา (ย้อ) กะสิรักษ์
คุณครูพรพิมล (แดง) อินทรักษ์
คุณครูภาสวรรณ ภาสสกนธ์
คุณครูอารีย์ (แต้ว) สุขสวัสดิ์
คุณครูวิไลวรรณ (แดง) ถิ่นทับปุด
คุณครูสุพิศ (แต๋ว) ชูร่วง
คุณครูภิษณี ณ สงขลา
คุณครูชูศรี สิทธิศิลป์
คุณครูจุไรรัตน์ (จุ๊) สดวกกิจ
คุณครูสุนทร (แผ้ว) พลายสิน
คุณครูอารมณ์ พลายสิน
คุณครูอมร ภู่อมร
คุณครูสมนึก ธนการ
คุณครูสุพรรณี(แป้ว) อาวุธเพชร
คุณครูวาสนา (ฟ้า) สองเมือง
คุณครูสุเมธ  ศรีศักดิ์ 
คุณครูกมลทิพย์ (เขียว) รองเดช
คุณครูลัดดา  ตันติรจูญรักษ์
คุณครูมังกร  ถิ่นทับปุด
คุณครูอุทัยวรรณ (หนิ)  ทับทิมทองสุข
คุณครูสิทธิชัย  ทองคง
คุณครูปวิณี  เพ็ชรแก้ว (สุ)
คุณครูพรพิมล  ก้าววุ่น (ตุ๊ก)
คุณครูมัทนา  ปัญจเมธีกุล (ซาร่า)
คุณครูปฤสิณี   คำมณี  (หวาน)
คุณครูอัมภิกา   เดชสอน  (อัม)
คุณครูธวัชชัย   หนูช่วย (หนู)
คุณครูโสภา   เวชรัตน์
คุณครูวรัญญู   รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต  (อ๊อบ)
คุณครูพรรณวรินทร์  จินดา  (ปลา)
ุณครูเสาวลักษณ์  ยุพาพิน (ปุ้ย)
คุณครูนจวรรณ  คงสืน  (จูน)
 
 

เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com
คุณครู

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูฝึกสอน
ร้อยกรองชื่อคุณครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม
การพัฒนาบุคลากร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com