ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ครอบครัวอบอุ่น ๓
เป็นแค่เบี้ยไร้ค่าที่จะคิด
คิดเผยอต่อกรประจัญบาน
รู้ว่าแพ้ตั้งแต่เพิ่งเริ่มยก
รู้ว่าค่าราคาน้อยเต็มที
 
ค่าน้อยนิดเศษเสี้ยวหนึ่งในล้าน
สุดจะต้านตอบต่อขอสักที
รู้ว่าตกเส้นสายไม่สูสี
ไม่มีดีสักอย่างหวังอะไร

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้มาร่วมงาน ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
สอดสำเนียงเสียงด่าว่าไสผลัก
ไข่แล้วทิ้งไร้ค่ากว่าใครใคร
“มารหัวขน” หรือว่า “อ้ายเหลือขอ”
เราผิดหรือที่เกิดมาเป็นคน
 
แม่ไม่รักไม่รู้พ่ออยู่ไหน
อายเหลือใจล้างผลาญมารสังคม
เสียดสีทอแช่งด่าทุกแห่งหน
คิดสับสนไร้ค่ามากราคี
 
นายวิรศักดิ์ เดชทวี
นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด
โทร ๐๘๔ ๘๔๓๐๘๐๕
ต้องขอขอบคุณ หัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ ในความสำเร็จครั้งนี้  

รายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม จากหมู่ที่ ๑ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ชั้น
ที่อยู่

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
เด็กหญิงพรทิพรส   พึ่งกิจ
เด็กหญิงปรียารัตน์   พุ่มกฐิน
เด็กหญิงศุภิสรา
 บุญมี
เด็กหญิงขวัญจิตร    ก่อสุข
เด็กชายภานุพงศ์   แซ่จิ๋ว
เด็กหญิงภัทรติญา   ฉายาชวลิต
เด็กหญิงนงนภัส   สมัครการ
เด็กชายคงเดช   งานสม
เด็กหญิงนุชรินทร์ โพธิเศษ
เด็กหญิงวิภาวดี คำเอียด
เด็กหญิงทิพวรรณ ชุนจำรัส
เด็กหญิงวิลาสินี   วัฒนาวรโชติ
นางสาวอาริยา   เพชรฤทธิ์
นางสาวเกษมณี เหล่าบุญเกื้อ
นางสาววราภรณ์   เดชสุภา
นางสาววชิราภรณ์   ใจหาญ
นางสาวสาวิณี ไวยคราม
๑๓
๑๓
๑๓
๑๒
๑๓
๑๔
๑๓
๑๔
๑๔
๑๓
๑๓
๑๔

๑๕
๑๕
๑๗
๑๗
๑๕
ม. ๑/๑
ม. ๑/๒
ม. ๑/๒
ม. ๑/๕
ม. ๒/๑
ม. ๒/๓
ม. ๒/๖
ม. ๒/๗
ม. ๒/๗
ม. ๒/๗
ม ๓/๒
ม. ๓/๗
ม.๔/๑
ม. ๔/๑
ม. ๖/๒
ม. ๖/๒

ม.๓/๗
๘๙/๓ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๔๒/๑ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๗๑/๘ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๕๙/๒๐ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๑๖/๑ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๑๕/๔ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๗๙/๑๗ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๑๗/๓ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๑๒/๕ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๑๒/๒ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๓๔ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๕/๑๔ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๐๘ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๘๘ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๘๑/๑ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๕/๑ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๐๙/๒ หมู่ ๑ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
 
จะทำดีอย่างไรก็ไร้ค่า
ครูประณามว่าโง่โง่สิ้นดี
จะบากหน้าหาใครก็ไม่รัก
เพียงเห็นหน้าบอกเบื่อแสนรำคาญ
 
มีแต่คนแช่งด่าน่าบัดสี
แม่ก็ตีด่าซ้ำช้ำมานาน
มีแต่ผลักไม่เคยคิดสงสาร
อายชาวบ้านเพื่อนพ้องน้องพี่เรา
 
รายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม จากหมู่ที่ ๒ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ชั้น
ที่อยู่

เด็กหญิงสุดารัตน์ ผลมาตร์
เด็กหญิงอุมาภรณ์ ไกรยรัตน์
เด็กหญิงดวงดารา   เทพชุม
เด็กชายรัตนโชติ   ศรีจันทร์
เด็กชายวัชระ สมานรัตน์
เด็กหญิงนิธิพดี   ขวัญสุย
๑๒
๑๓
๑๓
๑๓
๑๘
๑๔
ม. ๑/๔
ม. ๒/๖
ม. ๑/๖
ม. ๒/๕
ม. ๖/๒
ม. ๓/๗
๓๑/๔ หมู่ ๒ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๓ หมู่ ๒ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๔/๒ หมู่ ๒ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๒๓ หมู่ ๒ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๒ หมู่ ๒ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๓/๕ หมู่ ๒ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
 
มีแต่สิ่งเสพติดที่คิดเห็น
ว่าคงเป็นเพื่อนได้คลายบรรเทา
ให้เราลืมความโศกโลกที่เห็น
ให้เรายืนอยู่ต่อไม่ง้อใคร
 
ว่าคงเป็นเพื่อนได้เมื่อยามเหงา
ยามที่เศร้าให้ซึ้งตรึงตราใจ
ให้เราเย็นลงได้ไม่หวั่นไหว
ถึงจะไร้คุณค่าทางสังคม
 
รายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม จากหมู่ที่ ๓ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ชั้น
ที่อยู่
เด็กหญิงอนุสรา อารีการ
๑๔
ม. ๓/๔
๗/๒ หมู่ ๓ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
 
จะเป็นตายอย่างไรไม่ร้องขอ
ถึงไม่รักรังเกียจไม่นิยม
ค่อยบรรจงค่อยหั่นมันเป็นฝอย
หลับตาเคลิ้มบรรจงจุดเบาเบา
 
ไม่งอนง้อสังคมให้ขื่นขม
ถึงจะจมจะโศกโลกของเรา
จะมากน้อยตามมีหลังพิงเสา
หายใจเข้าหืดหายคล้ายวิมาร

รายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม จากหมู่ที่ ๔ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ชั้น
ที่อยู่

๑๐
เด็กหญิงอมรรัตน์   เวชปาน
เด็กหญิงหัทยา   พุมบุตร
เด็กหญิงเจนจิรา   เพ็ชรพันธ์
เด็กชายกรวินท์ พหุโล
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ปิยนามวานิช
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ทองดี
เด็กหญิงศศินา   ทองสง
นางสาวสิริพร   สิงหรักษ์
นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วเกือบ
นางสาวศศลักษณ์ ดิษฐ์รักษ์
๑๔
๑๔
๑๒
๑๓
๑๓
๑๓
๑๔
๑๗
๑๘
๑๕
ม. ๓/๔
ม. ๓/๖
ม. ๑/๕
ม. ๒/๑
ม. ๒/๒
ม. ๒/๔
ม. ๓/๒
ม. ๖/๓
ม. ๖/๓
ม. ๔/๑
๔๑/๒ หมู่ ๔ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๔๕ หมู่ ๔ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๗๐/๑๒ หมู่ ๔ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๖๗/๑๑ หมู่ ๔ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๗๔/๗ หมู่ ๔ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๓๕/๑ หมู่ ๔ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๖๖/๑๐ หมู่ ๔ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๘๖/๓ หมู่ ๔ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๗๓/๑๗ หมู่ ๔ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๗๐/๙ หมู่ ๔ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
 
ใจเราโล่งโปร่งเปล่าไม่ต้องคิด
ไม่ต้องทุกข์เจ็บปวดทรมาน
เก็บความสุขสบายไว้คนเดียว
เมื่อไม่รักไม่ต้องมาข้องใจ
 
ลืมสนิทปราดเปรื่องเรื่องเล่าขาน
วันคืนผ่านลุล่วงไร้บ่วงภัย
ไม่ข้องเกี่ยวใครด่าว่าผลักไส
มาห่วงใยให้ต้องหมองรำคาญ

รายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม จากหมู่ที่ ๕ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ชั้น
ที่อยู่

เด็กหญิงศิรภัสสร เหล่าบุญเกื้อ
เด็กหญิงอรวรรณ แสนสร้อย
๑๔
๑๔
ม. ๓/๒
ม. ๒/๓
๒๒/๓ หมู่ ๕ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๒๗ หมู่ ๕ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
 
อนาคตลืมหมดไม่ต้องคิด
เรื่องยาม้ายาอีมีมานาน
ใบกระท่อมปรุงแต่งสี่คูณร้อย
ความตายด้านเกิดก่อล้อสังคม
 
มันปลงปลิดกลิ่นไอในสสาร
กัญชาพล่านมีเกลื่อนเลื่อนตามลม
แรงมันด้อยต้องหาของผสม
เร้าอารมณ์ดูดดื่มปลื้มความนัย
 
นายวีรศักดิ์ เอียดแก้ว
ปลัดอำเภอทับปุด ฝ่ายความมั่นคง ประธานในพิธีเปิด
รายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม จากหมู่ที่ ๖ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ชั้น
ที่อยู่
เด็กชายบุญช่วย   ทรายทอง
เด็กหญิงวรัญญา หนูไพยันต์
นางสาวปัทมา ประดิษฐการ
เด็กหญิงขนิษฐา   บรรดาศักดิ์
เด็กชายโยทิน   สมประกอบ
๑๓
๑๔
๑๗
๑๒
๑๓
ม. ๒/๓
ม. ๒/๔
ม. ๖/๓
ม. ๑/๔
ม. ๒/๕
๑๓๕/๑ หมู่ ๖ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๖๘ หมู่ ๖ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๓๓/๔ หมู่ ๖ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๘๐/๔ หมู่ ๖ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๔๐/๑ หมู่ ๖ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
 
แท้จริงแล้วเหตุเกิดเพราะพ่อแม่
วางโครงการสะท้านให้หวานใจ
ให้พ่อแม่ลูกเต้าเข้าใจกัน
แก้ปลายเหตุแก้ไปไม่เห็นดี
 
หากจะแก้ต้องกลับหัดขับใหม่
เลี้ยงอย่างไรเลี้ยงลูกปลูกไมตรี
สร้างสวรรค์ครอบครัวให้สุขี
กฏหมายมีแต่ด้อยคอยกีดกัน

รายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม จากหมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ชั้น
ที่อยู่เด็กชายอนันต์   ยกเถ
เด็กชายปฐวี   แซ่หลี
เด็กหญิงนิธินันท์ ทองพันธ์
นางสาวสุพรรษา   ช่วยบำรุง
๑๓
๑๓
๑๒
๑๘
ม. ๑/๒
ม. ๑/๕
ม. ๑/๖
ม. ๖/๓
๑๑/๑ หมู่ ๑ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
๙๐ หมู่ ๑ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๔/๒ หมู่ ๑ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๑ หมู่ ๑ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
 
มือถือสากปากหรือว่าถือศิล
สังคมป่วนรวนเรเพราะพวกมัน
คนทำดีได้ดีมีที่ไหน
ทำเอาหน้าขี้ข้าบ้าสิ้นดี
 
นั่งนอนกินสบายขี้ใส่ขัน
ช่างขยันใส่ความหยามราวี
ถึงทำไปก็ด่าว่าเสียดสี
ตายเป็นผีจึงรู้ผู้รุกราณ

รายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม จากหมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ชั้น
ที่อยู่

เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม
เด็กหญิงพัชรีภรณ์   พืชเกิด
เด็กชายอังติยะ   นันทการ
เด็กชายจักรกฤษณ์   รัตนาวงศ์
นางสาวนิภาวรรณ   ศรีสวัสดิ์
นางสาวรุ่งตะวัน   นันทการ
๑๓
๑๓
๑๓
๑๓
๑๖
๑๘
ม. ๑/๑
ม. ๑/๒
ม. ๒/๒
ม. ๒/๗
ม. ๕/๓
ม. ๖/๒
๒/๖ หมู่ ๒ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
๔๒/๑ หมู่ ๒ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๗/๑ หมู่ ๒ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
๒/๗ หมู่ ๒ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
๓๙/๔ หมู่ ๒ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
๑๗/๑ หมู่ ๒ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
 
กฎหมายหรือฆ่าได้คนตกยาก
คนร่ำรวยล้นฟ้าถือว่าผ่าน
จะเอาผิดอย่างไรก็แสนยาก
แม้แต่กรรมไม่ล่าหาทางปล่อย
 
คนลำบากทำได้ถึงประหาร
ถึงจะอ่านเอ่ยเอื้อนก็เลื่อนลอย
คนปากมากตะเข็บเย็บสิ้นฝอย
สูงสุดสอยจริงจริงยิ่งร่ำรวย
 
นายสมนึก ธนการ
ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลทับปุด – ถ้ำทองหลาง
กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ
รายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม จากหมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ชั้น
ที่อยู่


เด็กหญิงปริยาภัทร   ใจเฉื่อย
เด็กชายศิริพงษ์ เบิกบาน
เด็กชายภูวเดช   แสงนาค
๑๓
๑๔
๑๔
ม. ๒/๖
ม. ๒/๗
ม. ๓/๗
๒๐/๑ หมู่ ๓ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
๒๘/๒ หมู่ ๓ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
๓๖/๑ หมู่ ๓ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
 
ไม่กลัวบาปกลัวกรรมย่ำใจนัก
ไม่จริงจังหวังเพียงมีส่วนช่วย
เรื่องตั้งใจจะช่วยด้วยจริงจัง
พิธีเปิดทุกครั้งหวังนำพา
 
ถึงโทษหนักก็เพียงแค่ฉาบฉวย
ถ่ายรูปด้วยเพราะฉันนั้นก็มา
อย่าไปหวังแม้มันขันอาสา
ยืนเก๊กท่าสักหน่อยแล้วค่อยไป

รายชื่อเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม จากหมู่ที่ ๔ ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
ที่
ชื่อ - สกุล
อายุ
ชั้น
ที่อยู่
เด็กชายสัญญา   ยกเถ
๑๔
ม. ๒/๑
๒๘ หมู่ ๔ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา
 
ไม่อยู่ด้วยหรอกรู้ดูมามาก
ขันอาสามาช่วยต้องจริงใจ
ให้มันคุ้มกับงบที่เจียดให้
ขอเท่าไหร่ก็ให้แล้วไม่แคร์
 
จึงอยากฝากผู้สร้างทุกสมัย
ร่วมห่วงใยรับรู้คอยดูแล
หรือมิใช่ธุระต้องแยแส
มันเป็นแผลลึกกว้างถ่างออกไป

นายสมนึก   ธนการ
ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลทับปุด – ถ้ำทองหลาง
มอบกระเช้าของขวัญ เพื่อแสดงความของคุณท่านประธานฯ ที่ให้เกียรติมาเปิดงาน
โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
การอบรมครั้งนี้เท่าที่เห็น
พลิกเนื้อหามาเห็นเป็นเนื้อใน
แค่เฮฮาปาร์ตี้เท่าที่เห็น
มิได้เน้นเสกสรรจำนรรจา
 
ชื่อโดดเด่นแต่ห่างต่างสมัย
เพียงเพื่อให้สนุกทุกเวลา
มิได้เน้นเจาะลึกเพื่อปรึกษา
มิได้หาความรู้จากผู้เรียน

นายจารึก ปั้นทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับปุด เล่าข่าวและประสบการณ์

เพียงแค่สั่งแค่ใส่ให้เรียนรู้
โลกสมัยไกลกว่ามานั่งเทียน
ต้องวิเคราะห์เจาะเด็กให้ล่วงรู้
อยู่กลุ่มเสี่ยงกลุ่มปลอดกลุ่มนักเลง
 
เหมือนคุณครูสอนเด็กให้ฝึกเขียน
คงต้องเปลี่ยนการฝึกนึกเอาเอง
ว่าเด็กอยู่กลุ่มไหนใช่ข่มเหง
แค่ร้องเพลงเปลือยเปล่าไม่เข้ายา

ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก 
(ใครบางคนที่ไม่มีชื่อ ฝากบอกมาด้วยนะ จะได้ใส่ชื่อให้)
แถวหลัง ; นางปัญจณี เอียดนุ่น,นายจวน พุทธรักษา,นายเกษม ศุขกระพันธ์,นายสุภา ช่วยเจริญ
นาย..,นายสนทยา เทพเสถียร,นายจารึก ปั้นทอง,คุณวีรศักดิ์ เอียดแก้ว,นายวัชระ ปั้นทอง,
นายจำลอง ช่วยบำรุง,นายสมนึก ธนการ,นายจรัญ บัวพันธ์,นายสุรพงษ์ ณ นคร,นาย...,นายประสงค์ ช่วยบำรุง
นายอำนวย คงรักษา,นายวิเชียร สงวนทรัพย์,นายสมปอง...,นายนายราเมศ  ทองสัมฤทธิ์,นายสุจิตต์ ปั้นทอง,นายบรรเจิด หยดย้อย,
นายน้อย...,เด็กหญิงขวัญจิตร ก่อสุข,เด็กหญิงศุภิสรา บุญมี,เด็กหญิงอนุสรา อารีการ,เด็กชายรัตนโชติ ศรีจันทร์,เด็กชาย...,
เด็กชายสัญญา ยกเถ,เด็กหญิง...,เด็กหญิง...,นางปัทมา ทองนิ่ม,เด็กหญิง...,นางธรรมรัตน์ ศรีสุพรรณ,นางโสพิน มงคลบุตร,
เด็กหญิง...,นางสาวสาวิณี ไวยคราม,นายวิรศักดิ์ เดชทวี,เด็กหญิง...,เด็กชาย...
แถวสี่ ; เด็กหญิง...,เด็กชายคงเดช งานสม,เด็กหญิงสุดารัตน์ ผลมาตร์,เด็กชายภานุพงศ์ แซ่จิ๋ว,เด็กหญิง...,นายวัชระ สมานรัตน์,
นางสาวนิภาวรรณ ศรีสวัสดิ์,เด็กหญิง...,เด็กหญิงวิภาวดี คำเอียด,เด็กหญิง...,
เด็กหญิงภัทรติญา ฉายาชวลิต,เด็กหญิงอรวรรณ แสนสร้อย,เด็กหญิง...,เด็กหญิงนิธิบดี ขวัญสุย,เด็กหญิง...,นางสาวอาริยา เพ็ชรฤทธิ์,นางสาวศศลักษณ์ ดิษฐ์รักษ์,นางสาวเกษมณี เหล่าบุญเกื้อ,นางสาวสุพรรษา ช่วยบำรุง,นางสาว...,นางสาว...,นางสาววราภรณ์ เดชสุภา,เด็กหญิงศศิภา  ทองสง,เด็กหญิงศิรภัสสร เหล่าบุญเกื้อ,เด็กหญิงนงนภัส สมัครการ,เด็กหญิงปรียาภัทร ใจเฉื่อย,เด็กหญิง....,เด็กหญิงขนิษฐา บรรดาศักดิ์,เด็กหญิงปรียารัตน์ พุ่มกฐิน,เด็กหญิงนุชรินทร์ โพธิเศษ,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม,เด็กหญิง...,เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม,เด็กหญิงนิธินันท์ ทองพันธ์,เด็กหญิงเจนจิรา เพ็ชรพันธ์


นางสาวรัตนาวดี  เลื่อนแป้น(อร)
อยากบอกเธอว่า  เธอน่ารักมากๆ  เราคงมีโอกาสทำงานร่วมกันนะ
อย่างรุ่นนี่ที่มาท่าจะเล่า
รุ่นคนเก่งความคิดติดตำรา
ให้เสนอความคิดพิชิตงาน
เสนองานสร้างค่าท้าความนัย
 
เป็นรุ่นเก๋าฝนฝึกการศึกษา
รุ่นคนกล้าสมองคล่องเป็นไฟ
ให้ก้าวผ่านปัญหาร่วมสมัย
ให้ผู้ใหญ่ได้ทึ่งถึงปัญญา
อย่ามองเห็นว่าเด็กยังเล็กอยู่
เหมือนกับเด็กทั่วไปที่เห็นมา
สั่งให้ทำก็ทำไม่ย้ำคิด
เรื่องตลกโปกฮาท่านชำนาญ
 
คงไม่รู้ไม่ซึ้งไม่ประสา
คงเชื่องช้าโง่เง้าไม่เข้าการ
จะถูกผิดตามแต่จะเรียกขาน
แต่จะผ่านหรือไม่ใครประเมิน
สั่งให้เด็กได้ทำได้ย้ำคิด
รบร้อยครั้งชนะเพราะบังเอิญ
เพราะเด็กเขาเหล่านี้ดีทั้งนั้น
ไม่เคยเกหนีเรียนบ้าวิชา
 
หรือย้ำติดเคยทำย้ำจนเขิน
เลยหลงเดินตามทางเคยย่างมา
ไม่ดื้อรั้นย้ำคิดปริศนา
เลยบอกว่าสบายไร้มลทิน
 
ดูนัยต์ตาใสใสยัยต้องกล่าว
ใช่ตาขวางเหมือนหมาคราเยือนถิ่น
ช่างว่านอนสอนง่ายสบายหมด
ไม่มีหนีดื้อรั้นคร้านตำรา
 
ใช่พร่างพราวขุ่นมัวมั่วบ้าบิ่น
ใช่จิกกินไม่เลือกเปลือกวิชา
เห็นแล้วอดใจคิดใช่อิจฉา
อยากบอกว่าเขาคั้นกลั่นมาดี
 
หันมาดูโครงการท่านกำหนด
หวังจะสร้างผู้นำไม่เห็นมี
เป็นเพียงข้อกำหนดในหนังสือ
ใครประเมินใครเห็นช่วยบรรยาย
 
ฝากหมึกหยดบรรยายใช่ป้ายสี
ตัวบ่งชี้บรรลุคืออุบาย
ฝากแต่ชื่ออย่างนี้ไร้ความหมาย
คิดแล้วอายพูดไปก็ไม่ดี
 
หันมาดูตารางกิจกรรม
ตัวกำหนดผู้นำไม่เห็นมี
ฉันเฝ้านั่งฟังคำนำมาสอน
จะบรรลุบ้างไหมกิจกรรม
 
กำหนดนำรายการตัวบ่งชี้
หลายอย่างที่ตั้งไว้บรรยายธรรม
ข้อมูลอ่อนบางครั้งยังนึกขำ
ทุกอย่างย้ำซ้ำจี้อยู่ที่เดิม
 
มาคราวนี้ไม่มีไม่เคยเห็น
เด็กรุ่นนี้ดีเกินจะประเดิม
สี่คูณร้อยเขาต้มกันอย่างไร
ให้วิเคราะห์แยกแยะเป็นชิ้นงาน
 
ยาบ้าเป็นอย่างไรคือบทเสริม
น่าจะเติมให้เป็นประสบการณ์
สิ่งที่ใส่อะไรค่อยค่อยหว่าน
ต้องกล้าหาญต้องกล้าถ้าจะทำ
เด็กจะรู้ไม่รู้ต้องวิเคราะห์
รู้ไหมเด็กติดยาใครน้อมนำ
เพราะอะไรถึงต้องไปลองยา
เพราะตัวเองพ่อแม่สิ่งพบผ่าน
 
ค่อยค่อยเจาะแต่งเติมเสริมแล้วย้ำ
ทุกถ้อยคำให้เขียนเป็นชิ้นงาน
presentมาความคิดใช่ประหาร
ค่อยค่อยหว่านให้ล้อมยอมจำนน
 

พระอธิการญาณวิทย์ ญาณสํวโร 
บรรยายธรรมเรื่อง “คุณธรรมนำชีวิต”
ลางบอกเหตุใช่แล้วเด็กติดยา
จะรับมืออย่างไรใช่กังวล
เราจะช่วยเพื่อนพ้องได้อย่างไร
สิ่งที่ฝึกที่เห็นยังโบราณ
 
วิเคราะห์มาให้รู้ต้องฝึกฝน
ต้องคิดค้นกำหนดจดชิ้นงาน
หลักสูตรใหม่กล้าฝึกต้องกล้าหาญ
ไม่น่าผ่านแม้ให้เด็กประเมิน
 
ขออภัยที่กล่าวเล่าเช่นนี้
ลองวิเคราะห์เจาะแล้วใช่บังเอิญ
ประสบการณ์ครั้งนี้ที่ได้รับ
มีสิ่งเดียวที่ได้เป็นรางวัล
 
ตัวบ่งชี้ไม่ผ่านมันห่างเหิน
ใช่คิดเกินพูดจริงทุกสิ่งอัน
หากหยิบจับคงได้เพียงแค่ฝัน
ความสุขสันต์สวรรค์ในวงรำ
 
อีกหลายอย่างที่ควรนำมาฝึก
การปรับตัวปรับตนใช้ถ้อยคำ
ปฏิเสธอย่างไรให้พ้นผ่าน
หาข้อมูลหยั่งเชิงเพื่อชิงชัย
 
ให้เด็กนึกเด็กคิดแล้วตอกย้ำ
ฝึกผู้นำฝึกคิดฝึกจิตใจ
ฝึกสันดานฝึกคิดฝึกนิสัย
ความปลอดภัยหากต้องทดลองทำ
 
กิจกรรมที่ฉันยกนิ้วให้
เทียนชีวิตศรัทธาที่น้อมนำ
พลังลูกคือเกราะที่มุ่งหมาย
มีแต่ลูกเท่านั้นที่ป้องภัย
 
ชมด้วยใจโดดเด่นและลึกล้ำ
ทุกถ้อยคำได้ฟังฝังตรึงใจ
หวังทำลายให้ชาติต้องตักษัย
อย่าให้ใครเข่นฆ่ามาทำลาย
 
จากแสงเทียนริบหรี่ดูรำไร
ลมกระหน่ำซ้ำหวนล้วนมากมาย
ค่อยประคบประคองรองเรือนร่าง
หากลมโหมกระหน่ำซ้ำลงมา
 
เปรียบดวงใจดวงหนึ่งน่าใจหาย
อาจจะสายเกินก่อนย้อนเวลา
มิได้ห่างสนเท่ห์เสน่หา
มิรู้ว่าจะเป็นเช่นไรกัน
 
รวมพลังร้อยแสงแปล่งความคิด
ทุกเล่มเทียนหากรวมร่วมยืนยัน
หลอมดวงใจหลอมเทียนแห่งชีวิต
“เด็กกลุ่มเสี่ยง”กลุ่มนี้มีเยื่อใย
 
รวมดวงจิตร้อยดวงพ่วงความฝัน
เปลวแสงมันคงจ้ากว่าแสงใด
หลอมดวงจิตหลอมเทียนเปลี่ยนคำใหม่
หลอมดวงใจเป็นหนึ่งซึ้งใจกัน
 
เปลวเทียนโหมกระหน่ำละลายแท่ง
เปรียบประดุจพวกเราเป็นสำคัญ
บอกให้รู้ว่าเขาพวกก่อการ
แล้วลูกลูกทั้งหลายต้องพร้อมใจ
 
ประกายแปล่งออกมาถ้าเสกสรร
น้อมจำนรรจ์ให้เห็นโทษพิษภัย
หวังล้างผลาญพวกเราให้ตักษัย
อย่าให้ใครคิดร้ายทำลายเรา
 
นายสมนึก ธนการ
ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลทับปุด – ถ้ำทองหลาง
เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมนันทนาการภาคกลางคืน  

อย่าหลงกลเข้าไปเป็นแนวร่วม
พลังลูกแม้น้อยเพราะยังเยาว์
เพราะลูกคือความหวังคนทั้งชาติ
เปรียบประดุจหลอมเทียนรวมพลัง
 
อย่าหละหลวมหลงไปเป็นทาสเขา
รู้หรือเปล่าลูกนั้นคนสำคัญ
ลูกถือสิทธิเด็ดขาดพ่อแม่หวัง
ลูกอย่าพลั้งลืมตัวมั่วกับมัน
   
ลูกอย่าริทดลองหรือประชด
ลูกต้องคิดให้ได้ไล่ให้ทัน
ลูกรู้ดีว่าโทษถึงประหาร
อนาคตที่ฝันต้องบันลัย
 
ลูกจะหมดทุกสิ่งที่ลูกฝัน
ลูกอย่าหวั่นบอกปัดซัดให้ไกล
ทรมารเจ็บปวดขนาดไหน
อย่าเข้าใกล้อย่าลองข้องแวะเลย
 
ที่ลุงลุงป้าป้านำมาเล่า
สารเสพติดมันร้ายหลายคนเคย
มันทำลายปอดตับให้ยับสิ้น
สิ่งเคยผิดเคยพลั้งครั้งวันวาร
 
ก็เพื่อเอาความจริงมาเปิดเผย
สารระเหยสารเร่งทรมาร
จะสูบฉีดดมกลิ่นล้วนสสาร
ให้มันผ่านเริ่มใหม่ด้วยใจเรา
 
เล่นกีฬาเฮฮาให้สนุก
ยิ้มสู้โลกท้าทายคลายความเศร้า
เพื่อนคงเยาะยั่วเราว่าอีบ้า
มีกลางคืนกลางวันมันก็มี
 
ลืมความทุกข์อย่ามัวนั่งหงอยเหงา
รู้หรือเปล่าทุกข์ไปไม่เห็นดี
ดูซิหน้าซีดเผือกเหมือนกับผี
ลองขยี้ความเศร้าเผาทิ้งไป

เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม (กุ๊ก)
สาวน้อยผู้มีรอยยิ้มเป็นเกราะคุ้มกัน อยากเห็นทุกวันคือรอยยิ้มเธอ จากใครคนนั้น
ลองสาบานกับตัวไม่มัวทุกข์
จะยิ้มให้แม้ว่าฉันปราชัย
เพราะรู้ว่าพ่อแม่แน่ใจนัก
ขอรักพ่อรักแม่เท่าชีวี
 
จะสนุกยิ้มให้โลกสดใส
ยอมรับได้แม้ว่าถูกด่าตี
ทุ่มความรักทุ่มใจไม่หน่ายหนี
ชีวิตนี้ฉันรู้อยู่เพื่อใคร

เด็กชายสัญญา ยกเถ (แบ้งค์)
ดาวเด่นสำหรับงานนี้ แค่ร้อง ลีลาท่าทางก็กินขาดแล้ว แมวมองท่านใดสนใจ ติดต่อได้เลย
ใครจะโศกสลดหมดความหวัง
ฆ่าตัวตายประชดเพื่ออะไร
ลองทบทวนเรื่องราวเล่าช้าช้า
จริงหรือเท็จอย่างไรใครคนทำ
 
ฉันก็ยังยิ้มสู้ไม่หวั่นไหว
คิดเสียใหม่คิดก่อนย้อนความจำ
ความเป็นมาคิดซีมันน่าขำ
เอาความช้ำมาใส่ทำไมกัน

การแสดงละครล้อเลียนสังคม
ที่พ่อ แม่ ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูก ลูกติดเพื่อนโดยมีโทรศัพท์เป็นสื่อ
ทุกอย่างมีที่มาท่าจะเล่า
เกล็ดชีวิตความคิดคนวัยมัน
ถ้าจะตอบก็คงไม่สนุก
ชีวิตลูกปลูกไว้สู้ต่อไป
 
ปล่อยเรื่องเก่าให้ผ่านเหมือนความฝัน
ผ่านเลยวันจะรู้อยู่เพื่อใคร
ขอให้ลูกค้นหาอย่าผลักใส
เมื่อเติบใหญ่จะรู้ยิ้มสู้มัน


นายไพบูลย์ เฉิดโฉม
(๐๘๙ ๙๙๔๑๓๑๘)
ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
ถึงที่สุดสุดท้ายหมายใจคิด
ทุกชีวิตโลดเล่นเป็นเพื่อนกัน
ตัวเป็นไทยอย่าให้ใจเป็นทาส
ช่วยปกป้องครองไว้เท่าชีวี
 
ขออย่าติดที่ถ้อยคำของฉัน
ขอให้วันคืนผ่านด้านไมตรี
รักษาชาติกษัตริย์และศักดิ์ศรี
อย่าให้มีใครแยกประเทศไทย

ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก 
(ใครบางคนที่ไม่มีชื่อ ฝากบอกมาด้วยนะ จะได้ใส่ชื่อให้)
หลังสุด ;เด็กหญิง..,เด็กหญิงวิลาสินี  รัตนาวรโชติ,เด็กหญิงพัชรีภรณ์ พิชเกิด,เด็กหญิงนิธินันท์ ทองพันธ์,เด็กหญิงสุดารัตน์ ผลมาตร์,เด็กหญิงพรทิพรส   พึ่งกิจ,เด็กหญิงเจนจิรา เพ็ชรพันธ์,เด็กหญิงปรียารัตน์ พุ่มกฐิน,เด็กหญิงศุภิสรา บุญมี,เด็กหญิงขวัญจิตร ก่อสุข,เด็กหญิง..,เด็กหญิงภัทรติญา ฉายาชวลิต,เด็กหญิงณัฐพร ประกับสิน,เด็กหญิงนุชรินทร์ โพธิเศษ,
แถวสอง ; เด็กชาย...,เด็กชายสัญญา ยกเถ,เด็กชาย...,เด็กชายภานุพงศ์ แซ่จิ๋ว,เด็กชายรัตนโชติ ศรีจันทร์,เด็กชาย,นายวัชระ สมานรัตน์,เด็กชายคงเดช งานสม,เด็กชาย...,เด็กชาย...
แถวสาม ; นางสาวสุพรรษา ช่วยบำรุง,นางสาวเกษมณี เหล่าบุญเกื้อ,นางสาวนิภาวรรณ ศรีสวัสดิ์,นางสาว
,นางสาววราภรณ์ เดชสุภา,นางสาวรุ่งตะวัน นันทการ,นางสาวปัทมา ประดิษฐ์การ,นางสาววชิราภรณ์ ใจหาญ,นางสาวศิริพร สิงหรักษ์,นางสาวอารอยา เพ็ชรฤทธิ์,นางสาวศศลักษณ์  ดิษฐ์รักษ์.เด็กชายโยทิน  สมประกอบ,
,เด็กหญิงภาวิณี คำเอียด,เด็กหญิงสาวิณี ไวยคราม,นายวิรศักดิ์ เดชทวี,นางสาว...
แถวสี่ ;
นางลำดวน...,นางเสาวคนธ์ สนธิพิพัฒน์,นายเชิดชัย แจ้มา,นายเฉลิมชัย ปลาบู่ทอง,นายไพบูลย์ เฉิดโฉม,นายสมนึก ธนการ,นายจวน พุทธรักษา,นายมงคล รัตโนภาส,นายวิโรจน์ จันทร์ถาวร,นาง...
แถวหน้า ; เด็กหญิงอรวรรณ  แสนสร้อย,เด็กหญิงอานุสรา อารีการ,เด็กหญิงทิพวรณ ชุนจำรัส,เด็กหญิงศศินา ทองสง,เด็กหญิงศิรภัสสร เหล่าบุญเกื้อ,เด็กหญิงขนิษฐา บรรดาศักดิ์,เด็กหญิงอุมาภรณ์ ไกรยรัตน์,เด็กหญิงปริยาภัทร ใจเฉื่อย,เด็กหญิงนงนภัส สมัครการ,เด็กหญิง...,เด็กหญิง...,เด็กหญิงอาทิตยา ทองนิ่ม,เด็กหญิงดวงดารา เทพชุม,เด็กหญิงนิธิบดี
   ขวัญสุย

อ้อ...เดี๋ยวก่อนขอท้วงอีกสักนิด
โครงการใหม่มาวางเพื่ออะไร
ความคุ้มค่าราคาที่เคยคิด
คิดต่อยอดสานต่ออย่างจริงจัง

 

ก่อนจะปิดโครงการอย่าเฉไฉ
ก้าวหน้าไหมประเมินแล้วหรือยัง
ผลผลิตที่ได้หรือลงถัง
หรือลืมหลังเก็บไว้ไม่ตอแย


เกียรติบัตรที่พวกเราได้รับ
แม้มิใช่เครื่องประกันว่าเราคือคนรุ่นใหม่ที่แท้จริง แต่อย่างน้อยเราได้รับรู้แล้วว่า
คนเราจะดีจะชั่วเพราะตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว” 
ซึ่งแล้วแต่ใครจะเลือกทำกัน

ปั้นปราสาทบนทรายริมชายหาด
ฝากรอยเร้าเอาไว้ไม่เหลียวแล
ความเข้มแข็งของคนในตำบล
ไม่คิดหยิบลองจับมาใส่ใจ

 

คลื่นซัดสาดคงหายไร้บาดแผล
ใครจะแก้ก็ช่างหรืออย่างไร
ท่านทุกคนอย่าคิดแต่ผลักไส
หรือว่าไม่คุ้มค่างบประมาณ


ติดตามชมภาพถ่ายได้จากบล็อก โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เด็กนิโคร

wnikro@gmail.comทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com