ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

คณะกรรมการภาคี    ฝ่าย
โรงเรียนวัดนิโครธาราม  ตำบลทับปุด  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา

........................................


นางเฉลิมศรี  แก้วน้อย
ประธานกรรมการภาคี  ๔  ฝ่าย ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน


นางสาวอมรรัตน์  บัวบังใบ
กรรมการภาคี  ๔  ฝ่าย  ผู้แทนผู้ปกตรองนักเรียน


นางรุ้งทิพย์   ภูู่อมร (เกี้ยว)

กรรมการภาคี  ๔  ฝ่าย  ผู้แทนชุมชน


นางวกัลยา  บัวทอง
กรรมการภาคี  ๔  ฝ่าย  ผู้แทนชุมชน


นางวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด
กรรมการภาคี  ๔  ฝ่าย ผู้แทนครู  โรงเรียนวัดนิโครธาราม


นางสุพิศ  ชูร่วง
กรรมการภาคี  ๔  ฝ่าย ผู้แทนครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม


เด็กหญิงญาณิกา  เสนเกตุ (ผักบุ้ง)

ผู้แทนนักเรียน
โรงเรียนวัดนิโครธาราม

กรรมการภาคี  ๔  ฝ่าย   ผู้แทนนักเรียน


เด็กหญิงอรัชพร  บุษย์เพชร (น้ำ)

ผู้แทนนักเรียน

โรงเรียนวัดนิโครธาราม
กรรมการภาคี  ๔  ฝ่าย   ผู้แทนนักเรียน


บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการภาคี  ๔ ฝ่าย

๑.  ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ประเมิน ปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน
๒.  ร่วมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียนและสถานศึกษา
๓.ให้ความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน
และเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ถัวจ่ายซึ่งกันและกันของสถานศึกษา
๔.  ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการภาคี  ๔ ฝ่าย โรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘
ถ่ายภาพร่วมกัน

เด็กนิโคร
wnikro@gmail.com
โรงเรียนวัดนิโครธาราม

ประวัติโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คุณครูวัลลดา คงสามารถวัฒนา article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
คณะกรรมการสถานศึกษา article
SAR
จามจุรี สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
แผนผังแสดงที่ตั้งโรงเรียนวัดนิโครธาราม article
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และปรัชญา article
อาคารเรียนและอาคารประกอบ article
โฮมเพจ ๑ article
โฮมเพจ ๒ article
โฮมเพจ ๓ article
คนดี คนเก่ง article
โรงเรียนวัดนิโครธาราม ในมุมมอง ๓๖๐ อาศา article
ดอกจามจุรี article
มาตรฐาน สมศ.
การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา
ระเบียบ นักเรียน article
แผนการควบคุมภายใน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com