ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
เด็กทับปุดรักฟัน

การอบรมนักเรียนแกนนำ
เครือข่าย  “เด็กทับปุด  รักฟัน
วันพุธที่  ๑๗  กรกฏาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดนิโครธาราม  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา
งานทันตสาธารณสุข  โรงพยาบาลทับปุด

“เด็กนิโคร”  รับหน้าที่กระเซ้าเย้าแหย่ตามประสาคนอยู่ไม่สุข


ทันตแพทย์,คุณครูและนักเรียน

แกนนำเครือข่าย  “เด็กทับปุด  รักฟัน”  ประจำปี  ๒๕๕๖ทพญ.ภณิชชา  เพชรหาญ (ขวัญ)
โรงพยาบาลทับปุด


ทพญ.กุลฉัตร  กำลัง (ดาว,กิ่งดาว)
โรงพยาบาลทับปุด


โรงพยาบาลทับปุด


ด.ญ.กานต์ณภัทร  แก้วน้อย(เฟิร์น)
โรงเรียนวัดนิโครธาราม


เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญไทย(บีม)
โรงเรียนวัดนิโครธาราม


เด็กหญิงนันท์ธิรา  คล่องการ(ฟิมล์)
โรงเรียนวัดนิโครธาราม


ด.ญ.ธัญญาธิพย์  หอมหวน(หนิง)
โรงเรียนวัดนิโครธาราม

เด็กหญิงอสมาภรณ์  อรัญ(แบม)
โรงเรียนวัดนิโครธาราม


เด็กหญิงประภาพร  ขจร(แพน)
โรงเรียนวัดนิโครธาราม


เด็กหญิงภูสุดา  ไชยสง(ครีม)
โรงเรียนวัดนิโครธาราม


เด็กหญิงวิไลรัตน์  แรงกล้า(เมย์)
โรงเรียนวัดนิโครธาราม


คุณครูจุไรรัตน์  สะดวกกิจ(จุ๊)
โรงเรียนวัดนิโครธาราม

เด็กหญิงจุฑามาศ  คำวอน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ


เด็กหญิงกนกรัตน์  ดีชูศร
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ


เด็กหญิงอัญชิสา  เดชยศดี
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ


เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลรัตน์
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ


ด.ญ.จิราวรรณ  จันประดับ
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ


เด็กหญิงศิริกานต์  แซ่เตียว
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ


คุณครูลัดดา  สุขศรี
ครู  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ


เด็กหญิงสุพชยา  เนื้ออ่อน (ฮุดนี่)
โรงเรียนบ้านท่าสนุก


เด็กหญิงนาวดี  กะสิรักษ์ (ยูไวท์)
โรงเรียนบ้านท่าสนุก


เด็กหญิงมะลิษา  ธันยุภักตร์ (ไซนับ)
โรงเรียนบ้านท่าสนุก


เด็กหญิงภัทรภรณ์  จันทร์ทร (พร)
โรงเรียนบ้านท่าสนุก


เด็กหญิงพิมพ์มินคา  สุดสาย (พิม)
โรงเรียนบ้านท่าสนุก


เด็กหญิงเบญจพร  ศิริคุณ (อัสนา)
โรงเรียนบ้านท่าสนุก


เด็กหญิงเมธินี  หอมหวน (ซารีน่า)
โรงเรียนบ้านท่าสนุก


เด็กชายศักดา  ธันยุภักษ์ (อาหมาน)
โรงเรียนบ้านท่าสนุก


คุณครูจันทร์จิรา  พิทักษ์
โรงเรียนบ้านท่าสนุก


เด็กหญิงอารีรัตน์  ขยายวงศ์
โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม


เด็กหญิงจรินยุพา  ทองเสริม
โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม


เด็กหญิงพรลาวัลย์  ขันขำ
โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม


เด็กชายพงศธร  ภาษีธรรม
โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม


เด็กชายวรวุฒิ  แก้วหีด
โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม

 คุณครูปิยาภรณ์  อนุกูล
โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม


เด็กหญิงอริญาภรณ์  อ้นบุตร
โรงเรียนวัดโคกสวย


เด็กหญิงอรวรรณ  ทิพย์บุญ
โรงเรียนวัดโคกสวย


เด็กหญิงนวลองค์  เครือยศ
โรงเรียนวัดโคกสวย


เด็กหญิงปิยะธิดา  วงศ์แฝด
โรงเรียนวัดโคกสวย


เด็กหญิงโสภิดา  ทัดแก้ว
โรงเรียนวัดโคกสวย


เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ประกอบสิน
โรงเรียนวัดโคกสวย


โรงเรียนวัดโคกสวย


คุณครูพิมพรรณ  ใจเพชร
ครู  โรงเรียนวัดโคกสวย


เด็กหญิงธัญชนก  แซ่แต้(สตางค์)
โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร


ด.ญ.จิตประภัสสร  ทรายทอง(เฟม)
โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร


ด.ญ.พรลภัส  ชูสกลุตันติวงศ์(บิว)
โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร


เด็กหญิงสุทิวา  แก้วน้อย(แตม)
โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร


เด็กหญิงกชพรรณ  สาลี(เบล)
โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร


เด็กชายเจษฎา  แอบพิมาย(มาร์ค)
โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

 เด็กชายฐิติวัฒน์  ผลทวี(บอล)
โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร


คุณครูวรธิดา  พูลศิริ(กุ๊)
ครูโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

 


ทันตแพทย์หญิงภณิชชา  เพชรหาญ (หมอขวัญ)
ทันตสาธารณสุข  จากโรงพยาบาลทับปุด

คนฟันสวยยิ้มใสได้อบรม
หมอเลือกแต่ฟันดีน่าน้อยใจ
ภณิชชาคุณหมอจ้อหน้าห้อง
ช่างเสนาะไพเราะสุดเพริศพริ้ง

 

แต่ส่วนผมฟันหลอไม่สดใส
เราเป็นใครต่ำต้อยน้อยใจจริง
เสียงกู่ก้องเจื้อยแจ้วหวานแหววยิ่ง
เด็กนั่งนิ่งจดจ่อรอรับฟังบรรยากาศภายในห้องประชุม  "โรงเรียนวัดนิโครธาราม"
เย็นฉ่ำ  อบอุ่นและอบอวนไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ  โดยเฉพาะ  "คุณหมอกิ่ง"  ยิ้มหวานมาก....มากๆ

เด็กฟันเหยินฟันหักเด็กฟันผุ
จะรักษาอย่างไรให้จีรัง
อนิจจาคงเป็นแค่เพียงฝัน
คนฟันเหยินฟันหักต่างน้อยใจ

 

เก็บเข้ากรุเหงาหงอยคอยความหวัง
ได้แต่นั่งตัดพ้อขอแรงใจ
โอ้
สวรรค์นางฟ้าอยู่ที่ไหน
เพราะอยากให้คุณหมอมาตอแย

 

รำมะนาดกินฟันมันปวดเร้า
เหงือกบวมหนองเลือดไหลใครเหลียวแล
ยาอักเสบแก้ปวดก็มาหมด
หลุดไม่หลุดแถมบวมอ่วมหทัย

 

จะเคี้ยวข้าวดื่มน้ำเหมือนย้ำแผล
ไร้คนแคร์ยิ่งเศร้าปวดเร้าใจ
แสนรันทดปวดเร้าเจ็บรู้ไหม
น้ำตาไหลร้องไห้เพื่อนรำคาญ

 
อย่างนี้มันต้องถอนออก  ให้หมดทั้งปากเลยดีไหม
ทันตแพทย์หญิงภณิชชา  เพชรหาญ  กำลังตรวจดูฟันของเด็กหญิงกานต์ณภัทร  แก้วน้อย

อยากให้หมอเติมต่อขอสักนิด
หมอก็รู้ปวดฟันทรมาน
ยิ่งได้รู้  “โรคฟัน  รักษาได้”
จะรักหมอยอมหมอแต่โดยดี

 

อย่าได้คิดแค่เพียงว่าสงสาร
อย่าเลยผ่านอบรมผมสักที
จะยอมให้คุณหมอถอนทุกซี้
จะยอมมีหมออยู่คู่ครองใจ

 
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญไทย  หนึ่งในนักเรียนแกนนำ  "เด็กทับปุด  รักฟัน"
ไม่รู้คุณหมอทำอะไร  ฟันถึงได้เป็นแบบนี้  โดนคุณหมอแกล้งแน่เลย  สมน้ำหน้า  อยากซ่านัก  ฮิ  ฮิ

“เด็กทับปุด  ฟันดี”  มีน้อยนิด
เด็กนิโครฯ นิโครธฯ เด็กทุ่งไทรฯ
ท่าสนุกสาวสวยอิสลาม
ที่ตัดพ้อเพราะเหตุมันบังเอิญ

 

หมอคิดผิดหรือเปล่ายังสงสัย
เด็กบ้านไกลโคกสวยโคกเจริญ
ใช่หยาบหยามทุกอย่างเพื่อสรรเสริญ
ใช่คิดเพลินกลอนพาน่ารำคาญ

ลองคิดใหม่ทำใหม่แหกทางโค้ง
เด็กฟันดีรู้หรือทรมาน
อย่างฟันผมหักผุแถมโยกเยก
เหงือกแก้มบวนเป็นหนองสุดระทม

 

ให้สุดโด่งใช่เพียงแค่คำขาน
ขาดแรงต้านจูงใจไม่นิยม
สุดจะเบรกความเจ็บให้ขื่นขม
ได้แต่ก้มยอมรับกับเวรกรรม

ไม่ต้องรักแค่เพียงมาแลเหลียว
เพราะฟันโยกฟันผุเจ็บระยำ
หากได้เรียนได้รู้ได้รักษา
ใช่แอบรู้แอบเห็นเพียงเรือนลาง

 

แม้เศษเสี้ยวชายตาก็สุขล้ำ
สุดจะทำลืมได้ไม่มีทาง
ได้เยียวยาสุขใจเหมือนฟ้าสาง
โลกฟ้ากว้างเหมือนกบในกลา

 
ทันตแพทย์หญิงกุลฉัตร  กำลัง  (หมอกิ่ง,กิ่งดาว)
หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข  จากโรงพยาบาลทับปุด
สาวสวย  ยิ่มใส  พูดจาไพเราะ  จนใครหลายคน  "อยากฟังซ้ำ"  

"กุลฉัตร"  "กิ่งดาว”  หรือ “หมอกิ่ง”
ทุกทีถ้อยยามพูดเจรจา
อีกหมอขวัญเธอชื่อ  “ภณิชชา”
ที่โดดเด่นเกินกว่าหาหญิงใด

 

เธอสวยจริงแอบมองแอบศึกษา
ภาพมายาหรือเปล่าไม่เข้าใจ
เธอแกร่งกล้าคงเค้าความสดใส
คือเนื้อในสำเนียงเจรจา

 

เธอสยบกรบเสียงเจ้าตัวน้อย
ทันตแพทย์สาวสวย  “ภณิชชา”
เป็นที่หนึ่งแกนนำในครั้งนี้
เป็นแกนนำหมอฟันผู้กว้างไกล

 

ตาละห้องจ้องเธอเหมือนค้นหา
เสียงจ๊ะจ๋า  “หมอขวัญ” สะท้านใจ
เป็นลูกพี่  “หมอฟัน”  สมองใส
ขอยกให้เป็นหนึ่งในโครงการ

 
แกนนำนักเรียน "เด็กทับปุด  รักฟัน"  จากโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
เด็กหญิงวิไลรัตน์  แรงกล้า,เด็กหญิงภูสุดา  ไชยสง,เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญไทย,เด็กหญิงกานต์ณภัทร  แก้วน้อย
เด็กหญิงประภาพร  ขจร,เด็กหญิงนันท์ธิรา  คล่องการ,เด็กหญิงธัญญาทิพย์  หอมนวล,เด้กหญิงอสมาภรณ์  อรัญ

“โครงการเด็กทับปุด  รักฟัน”  ฝัน
หกโรงเรียนมอบเป็นประสบการณ์
หนึ่ง  “โรงเรียนวัดนิโครธาราม”
เด็กนิโครฯ  ยากไหมการเยียวยา

 

สร้างเสกสรรถือเป็นผู้ประสาน
ถือว่าผ่านจากที่เคยเห็นมา
ใคร่ขอถามถ่อยที่เพียงปรึกษา
หรือเพียงว่า  “จิ๊บจ้อย”  น้อยเกินไป

 
นักเรียนแกนนำ "เด็กทับปุด  รักฟัน"   จากโรงเรียนวัดโคกสวย
เด็กหญิงโสภิดา  ทัดแก้ว,เด็กหญิงนวลองค์  เครือยศ,เด็กหญิงอรวรรณ  ทิพย์บุญ
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  ประกอบสิน,เด็กหญิงปิยะธิดา  วงศ์แฝด,เด็กหญิงอริญาภรณ์  อ้นบุตร

“โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร”
เคยเลื่องชื่อลือชามาแต่ไร
“โรงเรียนวัดโคกสวย”   โรงเรียนดี
เทียบเชิงชั้นถือว่าผู้เชี่ยวชาญ

 

หากมองย้อนชื่อเสียงความสดใส
เชื่อถือได้ในเรื่องประสบการณ์
เป็นลูกพี่เก่งเรื่องการประสาน
มิอาจหาญต่อกรหรือลองดี

 
คุณครูลัดดา  สุขศรี  และนักเรียนแกนนำ  "เด็กทับปุด  รักฟัน"  จากโรงเรียนบ้านโคกเจริญ
เด็กหญิงกนกรัตน์  ดีชูศรี,เด็กหญิงศิริกานต์  แซ่เตียว,เด็กหญิงจุฑามาศ  คำวอน
เด็กหญิงอัญชิสา  เดชยศดี,เด็กหญิงกนกวรรณ  กุลรัตน์และเด็กหญิงจิราวรรณ  จันประดับ

สี่  “โรงเรียนบ้านโคกเจริญ”  เล่า
แต่ก่อนกาลนานมาถึงวันนี้
ห้า  “โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม”  เจ๋ง
ยากจะมีใครกล้ามาราญรอน

 

ถือว่าเก๋าลายสือและศักดิ์ศรี
ยากจะมีใครกล้ามาต่อกร
ถือว่าเก่งอีกหนึ่งในสิงขร
หากมองย้อนอดีตความเป็นมา

 
นักเรียนแกนนำ  "เด็กทับปุด  รักฟัน"  จากโรงเรียนบ้านท่าสนุก
เด็กชายศักดา  ธันยุภักษ์,เด็กหญิงเบญจพร  ศิริกุล,เด็กหญิงพิมพ์มินดา  สุดสาย,เด็กหญิงเมธินี  หอมหวน
เด็กหญิงนาวดี  กะสิรักษ์,เด็กหญิงสุพัชยา  เนื้ออ่อน,เด็กหญิงมะลิษา  ธันยุภักตร์,เด็กหญิงภัทรภรณ์  จันทร์ทร

และหก   “โรงเรียนบ้านท่าสนุก”
แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้แหล่งวิชา
เมื่อจอมยุทธ์ทั้งหกมาประดาบ
ปฏิญญาสากลร่วมลงนาม

 

สุดที่สุขเป็นเรื่องความหรรษา
แหล่งคนกล้าสาวสวยอิสลาม
อยากจะทราบมิใช่เพียงแค่ถาม
ขอเป็นล่ามทางใจให้ทุกคน

 
แกนนำนักเรียน  "เด็กทับปุด  รักฟัน"  จากโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
เด็กชายเจษฎา  แอบพิมาย,เด็กชายฐิติวัฒน์  ผลทวี,เด็กหญิงสุทิวา  แก้วน้อยล,เด็กหญิงกชพรรณ  สาลี
เด็กหญิงพรลภัส  ชูสกุลตันติวงศ์,เด็กหญิงจิตประภัสสร  ทรายทอง,เด็กหญิงและเด็กหญิงธัญชนก  แซ่แต้

หันมาดูเรื่องราวในวันนั้น
ทั้งบรรยายสาธิตแถมออดอ้อน
“หมอขวัญ”  สอน  “หมอกิ่ง”  ก็สาธิต
น่าสนใจบทบาทและลีลา

 

ยังจำมั่นท่วงทีที่หมอสอน
หากมองย้อนใกล้ชิดติดนัยน์ตา
ต่างคนคิดเร่งเร้าดูเข้าท่า
เจรจาถ้อยคำหวานฉ่ำใจ


แกนนำนักเรียน  "เด็กทับปุด  รักฟัน"  จากโรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม
เด็กหญิงจริยุพา  ทองเสริม,เด็กชายพงศธร  ภาษีธรรม,เด็กหญิงอารีรัตน์  ขยายวงศ์
เด็กหญิงพรลาวัลย์  ขันจำและเด็กชายวรวุฒิ  แก้วหีด

เป็นจังหวะจะโคนไม่โผนเผ่น
สาธิตเองทำเองไม่เกรงใคร
“คุณครูจุไรรัตน์  สดวกกิจ”
วัยละอ่อนชื่อเสียงออกคุ้นคุ้น

 

นึกจะเล่นก็เล่นไม่ปราศรัย
บอกว่าใช่จริงแท้เลยแม่คุณ
เลือกไม่ผิดศิษย์น้อยลูกสมุน
เป็นวันรุ่นที่เหมาะเสาะหามา

 
เด็กหญิงกานต์ณภัทร  แก้วน้อย  (น้องใบเฟิร์น)
สาวสวย  ยิ้มใส  พูดเก่ง  จากโรงเรียนวัดนิโครธาราม

“กานต์ณภัทร  แก้วน้อย”  มิผิดคาด
“ธัญญาทิพย์  หอมหวน”  ก็จอมซ่า
แต่ละคนเลือกแฟ้นเน้นผู้นำ
แต่ละโรงหน่วยก้านสะท้านดี

 

“จุฑามาศ  บุญไทย”  ก็เข้าท่า
“นันท์ธิรา  คล่องการ”  ก็เข้าที
เหมือนส้มตำรสเด็ดเผ็ดหูฉี่
แกร่งอย่างนี้เชื่อมั่นฝันได้ไกล

 

การอบรม  “เด็กทับปุด  รักฟัน”
คนรุ่นเก่าผุพังปล่อยเขาไป
“เด็กทับปุด  รักฟัน”  รักอย่างไร
คอยดูแลตรวจสอบมิห่างกาย

 

มิเพียงฝันทุกอย่างทางสดใส
เด็กรุ่นใหม่ต้องกล้าและท้าทาย
รักเอาใจยิ่งกว่าเพื่อนสหาย
คอยทำลายโรคภัยให้ไกลตัว


เด็กหญิงธัญชนก  แซ่แต่

สาวสวย  ยิ้มใส  พูดเก่ง  จากโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร
"เด็กนิโครฯ" ขอยกให้เป็นดาวเด่นในการอบรมในวันนี้  "แจ๋วจริงๆ"

ฟันสะอาดต้องรู้เป็นอย่างไร
เพราะฟันขาวสะอาดจึงมิกลัว
การตรวจฟัน  “คุณหมอภณิชชา”
ค่อยโน้มน้าวกล่าวนำถ้อยจำนรรจ์
 
ยิ้มสดใสเปิดเผยยามยิ้มหัว
ไม่ต้องมัวอมยิ้มเพราะอายฟัน
ถ้อยพรรณนาสำเนียงเสียงเสกสรร
เด็กจ้องกันเหมือนว่าน่าสนใจ

 
ทันตแพทย์หญิงกุลฉัตร  กำลัง (หมอกิ่ง,กิ่งดาว)
หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข  โรงพยาบาลทับปุด

คุณหมอกิ่ง”  เอาหุ่นออกมาโชว์
ขยับหุ่นร่ายยาวกล่าวออกไป
อ้าปากออกซิหนูจะดูฟัน
ทั้งลูกอมน้ำหวานอย่าหมั่นลอง

 

ใช่หุ่นโหลคนโชว์เสียงสดใส
ยังจำได้ทุกถ้อยมาร้อยกรอง
หนูต้องหมั่นขยันวันละสอง
หนูจะต้องรักษาฟันให้ดี


เด็กหญิงจุฑามาศ  คำวอน
แกนนำนักเรียน  "เด็กทับปุด  รักฟัน"  จากโรงเรียนวัดโคกสวย  
กำลังสาธิตการแปงฟัน  "เอาจริงเลยหรือน้อง"

ถ้าฟันหักฟันผุจะปวดเร้า
ลองเชื่อหมอรักษาฟันให้ดี
หนูยังเด็กยังเล็กรักษาได้
เพราะฟันแท้มันหักไปนานวัน

 

หนูจะเศร้าเสียใจไม่สุขี
หนูจะมีความสุขยิ่งสุขสันต์
เป็นผู้ใหญ่คิดไปก็เหมือนฝัน
ยากยืนยันงอกใหม่ไม่มีทาง

เริ่มรักษาฟันแท้นะหนูจ๋า
เริ่มแต่การตรวจฟันมิอำพราง
ฟันน้ำนมคนเรายี่สิบซี้
สามสิบสองฟันแท้อย่าทำนิ่ง
 
หมอจะพาหนูฝึกทั้งบนล่าง
สอนทุกอย่างให้หนูรู้ความจริง
ถ้าไม่ดีหมอบอกให้ถอนทิ้ง
อีกหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่เราไป

การตรวจฟันทำได้มันไม่ยาก
เศษอาหารมีติดเขี่ยออกไป
คราบหินปูนเหงือกร่นคอฟันสึก
ใช้ลิ้นดุนลองดูได้รู้กัน
 
เพียงอ้าปากดูฟันสะอาดไหม
ทั้งซอกในระหว่างหลังแปรงฟัน
ตรวจให้ลึกมือจับขยับหัน
อย่าไปหวั่นตรึกตริงลองทำดู

ทั้งฟันตัดฟันฉีกกรามบดเคี้ยว
หากส่อเค้าลางร้ายให้คิดกู้
ลองเอามือป้องปากขากลมออก
กลิ่นทุเรียนเหม็นบูดแต่เมื่อวาร

 

ทั้งฟันเขี้ยวมันเสียวเราจะรู้
ให้ฟันอยู่กับเราไปนานนาน
คล้ายสำรอกดมกลิ่นกี่ขนาน
เมื่อเช้าทานสะตอหน่อเหรียงดอง

หากฟันผุนั้นหมายถึงเป็นรู
เป็นรอยดำประสาทอาจเป็นหนอง
การตรวจฟันง่ายง่ายใช้สีย้อม
จุลินทรีคราบสีเครื่องยืนยัน

 

ยากจะกู้เป็นโพรงเป็นหลุมร่อง
อาจถึงต้องลาจากถึงรากฟัน
สีขนมเลือกได้ให้สีสรร
เพราะทุกวันเราแปรงเหมือนแกล้งยอ

สักแต่เพียงเอาแปรงแยงเข้าปาก
ข้างละสามสี่ครั้งก็เพียงพอ
ช็อกโกแลตครีมเนยเค้กโกโก้
เคลือบของหวานเคลือบกรดตลอดวัน

 

แล้วกระชากขวาซ้ายน้ำลายสอ
เสร็จแล้วขออมยิ้มมาเคลือบฟัน
เสริฟคำโตน้ำโค้กของชอบฉัน
แปรงใหม่นั้นค่อยว่าถ้าไม่ลืม

"สเตรปโตค็อกคัส"  เชื้อตัวร้าย
อยู่ในปากของเรามันคงปลื้ม
น้ำลายบูดน้ำตาลสารตั้งต้น
คอยกัดแทะและเล็มทั้งคืนวัน

 

ย่่อยสลายน้ำตาลอย่างดูดดื่ม
ได้แต่อึ๋มเจ็บปวด  "ทวดกินฟัน"
ร้ายเหลือทนเจ้าเชื้อแสนขยัน
แม้แต่ฝันสลายอ้ายอัปรีย์

เรามาฝึกแปรงฟันกันดีไหม
ก่อนจะแปรงเลือกแปรง  "อ่อนนุ่มดี"

ยาสีฟันผสม  "ฟลูออไรด"
ช่วยลดกรดในปากให้บางเบา

 

แปรงอย่างไรสะอาดได้ทุกซี้
หาแปรงที่มันเหมาะกับปากเรา
ก่อนซื้อใช้อ่านก่อนใช่ขลาดเขลา
ใช่เลือกเอาว่าดีที่มันแพง

วิธแปรง  "วางแปรง ขยับ ปัด"
ขยับ  ปัด  ร่องฟันไม่ต้องแรง
แปรงฟันบน  ขยับ  ปัด  ลงล่าง
แปรงฟันล่าง  ขยับ  ปัด  ขึ้นใป


 

มิใช่อัดถูถูเสียทุกแห่ง
มิต้องแกล้งฟันเราต้องเข้าใจ
เข้าระหว่างร่องฟันแต่กรามใน
เริ่มต้นใหม่  แปรงขึ้นแล้วแปรงลง

กรามบดเคี้ยว  "วางแปรงตรงหน้าฟัน"
อีกหนึ่งแห่ง  "แปรงลิ้"  อย่างลืมหลง
"
เด็กทับปุด  รักฟัน"  นั่้นน่ารัก
เด็กทับปุดฟันหักอย่าน้อยใจ

 

แล้วแปรงมันถูมันไปตรงตรง   
ความประสงค์ฝ้าขาวแปรงทิ้งไป
เพราะรู้จักแปรงฟันยิ้มสดใส
พร้อมหรือไม่  "ทับปุด  เด็กรักฟัน"


ภาพสุดท้ายก่อนจะจากกัน
คลิดชมภาพ  "วีดีโอ"  ได้ที่นี่   ที่นี่แล
ที่นี่

เด็กนิโครฯ
wnikro@gmail.com
กิจกรรม

ค่ายวิชาการสู่งานอาชีพ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
พิธีการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ๒๕๕๗
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี) article
ถวายราชสดุดี ๒๕๕๑ article
ทักษะชีวิต ภาษาอังกฤษมิใช่เพียงแค่ผัน
ควันหลงจากการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖
เส้นทางสีชมพู...สู่วัยใส
เทศบาลทับปุดคัพ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E article
การทำไม้ดัดรูปสัตว์
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโรงเรียนวัดนิโครธาราม
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
วันไหว้ครู ๒๕๕๒
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๑
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตอนที่ ๒
แนะแนวและการจัดนิทรรศการ ๒๕๕๑
เครือข่ายผู้ปกครอง
นักวิจัยสาคู ๑
วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด
วันสุนทรภู่
แห่เทียนพรรษา
วันลอยกระทง
กิจกรรมลูกเสือ(พิธีสวนสนาม) article
ตลาดนัดนักเรียน article
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน article
ตอนที่ ๑ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ลอดซุ้ม
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน article
ตอนที่ ๒ ลูกเสือ เนตรนารีสำรอง เปิดประชุมกอง
ตอนที่ ๓ ลูกเสือ เนตรนารีสำรองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
วันวิสาขบูชา
ตอนที่ ๕ ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ แนะนำตัวกันหน่อย
วันแม่ ๒๕๕๑
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๑
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๓ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๒
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๑
วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด article
กิจกรรมลูกเสือ ค่าพักแรม ตอน ๓ article
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
จามจุรีเกมส์ ๒๕๕๔ ตอนที่ ๑ สู่สมาคมอาเซียน
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๑ article
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ๒๕๔๙ article
ดุริยางค์โรงเรียนวัดนิโครธาราม article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๓
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๒
กิจกรรมลูกเสือ ค่ายพักแรม ตอน ๒ article
ค่ายลูกเสือ ๒๕๕๑ ตอนที่ ๔
จามจุรีเกมส์ ตอนที่ ๔ article
จามรุรีเกมส์ ครั้งที่ ๕
อบจ.พังงาเกมส์ ครั้งที่ ๔
วันเด็ก ๒๕๕๑
รณรงค์การเลือกตั้ง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
โรงเรียนดีศรีตำบล ๑
ประชุมผู้ปกครอง ตอนที่ ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๒
โรงเรียนดีศรีตำบล ๓
โรงเรียนดีศรีตำบล ๔
โรงเรียนดีศรีตำบล ๕
โรงเรียนดีศรีตำบล ๖
โรงเรียนดีศรีตำบล ๗
เทศบาลคัพ นัดฝึกซ้อม article
เทศบาลคัพ นัดชิมลาง article
เทศบาลคัพ นัดเปิดการแข่งขัน
เทศบาลคัพ นัดประลองชัย article
เทศบาลคัพ นัดประชับมิตร article
เทศบาลคัพ นัดปิดบัญชีแค้น article
ฟุตบอล ๑ อารำพบท
ฟุตบอล ๒ การบริหารร่างกาย
ฟุตบอล ๓ เริ่มฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๔ เมื่อสิ้นภารกิจ
ฟุตบอล ๕ การฝึกทักษะ
ฟุตบอล ๖ สมพร มัชการ
ฟุตบอล ๗ วันชิงชัย
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๕
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๔
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๓
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๒
กีฬาสี ๕๐ ตอนที่ ๑
ฟุตบอล ๘ สลายพฤติกรรม
เทศบาลคัพ ครั้งที่ ๙ ตอนที่ ๒
ขนมถัวแปบ ตอนที่ ๔
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๓
ขนมถั่วแปบ ตอน ๒
ขนมถั่วแปบ ตอนที่ ๑
สำนวนและสุภาษิตของไทย article
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ๒๕๔๙ article
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๔๙ article
ศิษย์ยอดกตัญญู กลับสู่บ้านเกิด article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ article
สื่อ ไอ.ที.และอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง article
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน article
การอบรมโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ ๑
โรตารี่
ไหว้ครู ๕๐
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐/๒
สุขสันต์วันสงกรานต์
การโต้วาที ๑ article
รักภาษาไทย article
กิจกรรมสุดสัปดาห์ article
การบริหารงบประมาณ ๒๕๕๐ article
ปีภาษาไทย article
กิจกรรมชมรม ๑ article
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ article
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๓
โรงเรียนศีล ๕ ตอนที่ ๒
โรงเรียนศีล ๕
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
นักวิจัยสาคู 4
นักวิจัยสาคู ๒
บล็อกซ์
สมรรถภาพ
นักวิจัยสาคู ๓ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com