ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
โครงการอาหารกลางวัน

 1. เงินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

          ความเป็นมา

            เงินโครงการอาหารกลางวัน กระทรวงศึกษาธิการเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี พ.. 2509  การดำเนินการ แต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการในรูปแบบหลากหลายตามสภาพของโรงเรียน เช่น บางโรงเรียนอาจจัดอาหารขายให้ราคาถูก หรือบางโรงเรียนอาจให้นักเรียนสร้างผลผลิตการเกษตรมาสมทบใช้ในโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเป็นการลดต้นทุนอาหาร ซึ่งต่อมาในปี พ.. 2535  รัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ..2535  เพื่อนำดอกผลที่เกิดขึ้นจากกองทุนไปใช้แก้ปัญหาด้านโภชนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัด โดยในขณะที่ยังไม่ได้รับดอกผลหรือดอกผลที่ได้รับไม่เพียงพอ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนำไปช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันและภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ในลักษณะเงินอุดหนุน

            นอกจากนี้ เงินโครงการอาหารกลางวันยังได้รับการบริจาคจากภาคเอกชนต่าง ๆ และเรียกเก็บจาก

ผู้ปกครองนักเรียนซึ่งถือเป็นรายได้สถานศึกษา  การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน จากเงินที่ได้รับมาจากหลายแหล่ง  ต้องปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามแหล่งที่มาของเงิน ประกอบกับการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.. 2546  โดยรวมกรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (เดิม) เป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  การรวมหน่วยงานดังกล่าว ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนั้น จึงได้สรุปการดำเนินการเกี่ยวกับเงินโครงการอาหารกลางวันให้ทราบพอเป็นสังเขป ดังนี้

           ประเภทของเงินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา

               1. เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

               2. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อโครงการอาหารกลางวัน (รับจาก อปท.)

               3. เงินรายได้สถานศึกษา-เพื่อโครงการอาหารกลางวัน

รายละเอียดมีดังนี้

1. เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
(
ทุนหมุนเวียนสำหรับส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน)

          เงินกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (เดิม) เกิดจากพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยกองทุนมีแหล่งที่มาของเงิน ดังนี้

             1.1 ทุนประเดิมจากรัฐบาล โดยในวันที่พระราชบัญญัติกองทุนใช้บังคับ ปีงบประมาณ 2535 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรให้ จำนวน 300 ล้านบาท และตั้งแต่ปีงบประมาณ 2536 เป็นต้นไป ให้จัดสรรให้ปีละไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท จนกว่ากองทุนจะมีเงินรวมกันถึง 6,000 ล้านบาท ซึ่งกองทุนมีเงินครบตามจำนวนดังกล่าวแล้ว  ในปีงบประมาณ 2543 และดอกผลที่เกิดจากกองทุนนำไปจัดสรรให้กับโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน และส่วนหนึ่งนำไปจัดหาผลประโยชน์ เช่น ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ ซึ่งได้รับดอกเบี้ยทุกปี

             1.2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี

             1.3 เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาคให้

             1.4 ดอกผลที่เกิดจากกองทุน

             การขอรับเงินจากกองทุนโครงการอาหารกลางวัน ส่วนราชการ คือ สพฐ. เป็นผู้ขอรับจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันโดย สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)  เป็นผู้รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน ส่งข้อมูลผ่านตามลำดับชั้น  เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา นอกจากจะจัดสรรให้เป็นค่าอาหารกลางวันแล้ว ยังจัดสรรให้เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน และการขอรับการจัดสรร โรงเรียนจะต้องนำเสนอโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับชั้น

         2. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อโครงการอาหารกลางวัน (รับจาก อบท.)

          เป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งเริ่มจัดสรรให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ปีประมาณ 2535 ส่วนระดับก่อนประถมศึกษาได้รับจัดสรรเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2536  โดยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ขอตั้งงบประมาณ จัดสรร และโอนเงินงบประมาณผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไปยังโรงเรียน  ต่อมาตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2542 มาตรา 30 (1) กำหนด ให้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดำเนินการอยู่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จึงได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2544  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามโครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรม บริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.. 2544

           การรับโอนเงิน กรมการปกครอง เป็นผู้โอนเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอนจัดสรรต่อให้กับโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเป็นผู้ดำเนินการจัดหาอาหารให้กับโรงเรียนเอง

         3. เงินรายได้สถานศึกษา-เพื่อโครงการอาหารกลางวัน

          เงินรายได้สถานศึกษา-เพื่อโครงการอาหารกลางวัน  ในที่นี้หมายถึง  เงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโครงการอาหารกลางวัน หรือเป็นเงินที่ได้รับจากการขายอาหารหรือเรียกเก็บค่าอาหารจากผู้ปกครองนักเรียน (เดิมถือเป็นเงินบำรุงการศึกษา) ซึ่งถือว่าเป็นเงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์ชัดแจ้ง การใช้จ่ายและก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบให้ คือ เพื่อโครงการอาหารกลางวัน 
          กรณีไม่ระบุวัตถุประสงค์ ถือเป็นเงินรายได้สถานศึกษา การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ
.. 2549  โดยให้ไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ แต่เฉพาะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้

          การใช้จ่ายเงิน

           การใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จากเงินกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และเงินอุดหนุนทั่วไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของเงินเพื่อช่วยเหลือภาวะ

โภชนาการ และนักเรียนที่ไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน (นักเรียนขาดแคลน) ดังนั้น โรงเรียนควรนำเงินไปจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม ซึ่งการใช้จ่ายอยู่ในลักษณะ ดังนี้

           1) รายจ่ายประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

           2) รายจ่ายประเภท ค่าครุภัณฑ์ ราคาไม่เกินหน่วยละ 20,000 บาท

           3) รายจ่ายประเภท ค่าจ้างบุคคลภายนอก ประกอบอาหาร

           4) รายจ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์ ราคาเกินหน่วยละ 20,000 บาท หรือรายจ่ายประเภทอื่น ๆ

นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการสำหรับเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ
.. 2549”

การเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรียน 

            ด้วย งบประมาณเงินอุดหนุน  ได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อจัดอาหารให้กับนักเรียน  ไม่ว่าจะเป็นการจัดอาหารกลางวัน หรือการจัดอาหารสำหรับนักเรียนประจำ ซึ่งตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือที่ ศธ  04006/2279  ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 )  สถานศึกษาได้รับงบประมาณดังกล่าวสามารถดำเนินการได้  ดังนี้

            1. จัดซ้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร

            2. จ้างเหมาทำอาหาร

            3. จ่ายเงินสดให้นักเรียนโดยตรง

            การจัดซื้อ/จัดจ้าง  ตามข้อ 1 หรือ 2 สถานศึกษาสามารถดำเนินการจัดหาในคราวเดียวกันกับเงินรายได้สถานศึกษาประเภทเงินอาหารกลางวัน โดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

            สำหรับการจ่ายเงินสดให้นักเรียนโดยตรงตามข้อ 3 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน  ร่วมกันจ่ายเงิน  โดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง            

              *   หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0514/6389 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537 

เรื่อง  การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและโครงการอาหารกลางเด็กก่อนประถมศึกษา

              *     หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/2279 

ลงวันที่  16 ธันวาคม  2548  เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน

              *  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

              ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ  พ.ศ. 2520

              *  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง   การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.  2551

              *  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน  2548  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  งบเงินอุดหนุน

ขั้นตอนการดำเนินการและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

        กรณีที่ 1 การจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร

                  1.1 การจัดซื้อวัตถุดิบประจำวัน

 ขั้นตอนการดำเนินการ

              * เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องอาหารนักเรียน   ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจัดทำรายงานขอซื้อวัสดุ (วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร)   พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามแบบใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (ตามตัวอย่าง) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา                                              
              * เจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องตามรายละเอียดในใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค  เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติ  และใช้เป็นหลักฐานการจ่ายในแต่ละวัน

              เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

              * ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค  

                  1.2 การยืมเงินเพื่อสำรองจ่ายในการจัดทำอาหาร

                        ขั้นตอนการดำเนินการ

                           *  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องอาหารนักเรียน  ทำสัญญาการยืมเงิน

พร้อมด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อใช้สำรองจ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารในแต่ละวัน  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่การเงิน

                           เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

                           *  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องอาหารนักเรียน ดำเนินการการจัดซื้อวัตถุดิบ

เพื่อประกอบอาหารแต่ละวัน โดยใช้แบบใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคและดำเนินการเหมือนข้อ 1.1

                           *  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องอาหารนักเรียน   รวบรวมใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคของแต่ละวันไว้  เมื่อครบกำหนดตามสัญญาการยืมเงิน จึงรวบรวมหลักฐานการจ่ายทั้งหมด พร้อมด้วยเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) เพื่อส่งใช้เงินยืม ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับเงิน

                           เจ้าหน้าที่หารเงินตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง  และเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติการล้างลูกหนี้เงินต่อไป

                           เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

                           *  สัญญาการยืมเงิน

                           *  ใบจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค

       กรณีที่ 2 การจ้างเหมาทำอาหาร

                      2.1 จ้างเหมาทำอาหาร

              ในกรณีสถานศึกษาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำอาหารสำหรับนักเรียน

ต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท  สามารถดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา หากสถานศึกษาดำเนินการจัดจ้างราคาเกิน 100,000 บาท  ต้องดำเนินการตามวิธีสอบราคา  หรือประกวดราคา

             ขั้นตอนการดำเนินการ การจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ดำเนินการดังนี้

             2.1.1 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอขออนุมัติจัดจ้างบุคคลภายนอกทำอาหารต่อผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตามตัวอย่าง)

             2.1.2 เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติแล้ว จึงจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยระบุรายเอียด
เกี่ยวกับการจัดทำอาหาร ระยะเวลา จำนวนนักเรียน ตามที่สถานศึกษาต้องการพร้อมทั้งเงื่อนไขการ
ชำระเงิน  ซึ่งสามารถทำข้อตกลงจ้างตลอดภาคเรียนได้  โดยกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินเป็นรายวัน
หรือรายสัปดาห์  หรือรายเดือน  หรือจะชำระครั้งเดียวเมื่อผู้รับจ้างจัดทำอาหารแล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้ 
และต้องระบุค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวเป็นอัตราร้อยละ 0.01 ถึง 0.10 ของราคาจ้าง
แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท 
(ตามตัวอย่าง)

             2.1.3 ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   ตรวจรับทุกวันที่ผู้รับจ้างจัดทำอาการส่งมอบให้สถานศึกษา โดยใช้แบบตรวจรับพัสดุ (ตามตัวอย่าง)

             2.1.4 เมื่อผู้รับจ้างจัดทำอาหารแล้วเสร็จตามข้อตกลง ให้จัดทำเอกสารส่งมอบพัสดุ  เพื่อให้ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ดำเนินการตรวจรับ (ตามตัวอย่าง)

             2.1.5  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องอาหารนักเรียนบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย                        

                         เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

1.      รายงานขอจ้าง

2.      บันทึกตกลงจ้าง

3.      ใบตรวจรับพัสดุ

4.      ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญรับเงิน

             2.2  กรณีจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหาร

             ขั้นตอนการดำเนินการ   กรณีที่สถานศึกษาจัดซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารแต่จ้างบุคคลภายนอก
เป็นผู้ประกอบอาหาร

                    2.2.1   การจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารให้ดำเนินการจัดซื้อเหมือนกรณี
การจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร  กรณีที่ 1

                   2.2.2   การจ้างบุคคลมาประกอบอาหาร ให้ดำเนินการเหมือนกรณีจ้างเหมาทำอาหาร
กรณีที่ 2
(ตามตัวอย่าง)
 

             กรณีที่ 3 จ่ายเงินสดให้นักเรียนโดยตรง

             ขั้นตอนการดำเนินการ  กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้จัดทำอาหารให้นักเรียนสามารถจ่ายเงินสด
ให้นักเรียนโดยตรงได้  โดยปฏิบัติดังนี้

                           3.1   เจ้าหน้าที่การเงินจัดทำบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอย่างน้อย 3 คน (ตามตัวอย่าง)

                           3.2  ใช้แบบใบสำคัญรับเงินให้นักเรียนลงลายมือชื่อรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย
(ตามตัวอย่าง)

             เอกสารประกอบการเบิกจ่าย

1.      บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน

2.      ใบสำคัญรับเงิน

                                                          บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   โรงเรียน.............................................................................................................

ที่...........................................................วันที่............................................................................

เรื่อง  รายงานขอจ้างเหมาทำอาหาร/จ้างบุคคลประกอบอาหาร

.................................................................................................................................................................................. 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน......................................................................

             ด้วยโรงเรียน................................มีความจำเป็นขอ  (  ) จ้างเหมาทำอาหาร      (  ) จ้างบุคคลประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนรับประทานวันที่ .............เดือน.............................พ.ศ....................  ถึงวันที่ ............เดือน..................พ.ศ.................... จึงรายงานขอจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ตามข้อ 27  และขอดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ตามข้อ 19 และข้อ 39 จากเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน โครงการ................................................................เป็นเงิน.................บาท ดังนี้

ที่

รายการ

จำนวน

หน่วย

ราคามาตรฐานหรือราคากลาง

จำนวนเงิน              ที่ขอจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...............................................................)

 

รวมเงินทั้งสิ้น

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1.  ให้ความเห็นชอบ

2.   แต่งตั้ง (  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  (  ผู้ตรวจรับ  ดังนี้

2.1)  .....................................ระดับ...................... ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ                                          

2.2 ) .....................................ระดับ.......................กรรมการ

2.3 ) .....................................ระดับ.......................กรรมการ

 

 (ลงชื่อ)  …………………………………..  เจ้าหน้าที่พัสดุ                        - เห็นชอบ

(ลงชื่อ)  …………………………………..  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ                   - อนุมัติ..........................             

(ลงชื่อ)  …………………………………..  รอง.ผอ.โรงเรียน            (ลงชื่อ)...........................……..                                                                                                (……….……….………..)                                                                       

ตำแหน่ง…..….………………..
           วันที่.........................................                  (จ้างเหมาทำอาหาร)

บันทึกตกลงจ้าง

                                                                                                        เขียนที่..............................................

                                                                                                 วันที่........................................

                         บันทึกตกลงจ้างนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................................

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน...............................................ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ *22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม

2546  ซึ่งเรียกว่า   “ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ......................................................อยู่ที่.....................................................

ซึ่งเรียกว่า  ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลง ดังนี้

                         1.  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำอาหารให้นักเรียน  จำนวน.............คน  รับประทานระหว่างวันที่...............เดือน.....................พ.ศ. ...............ถึงวันที่...........เดือน.................พ.ศ. ...........รวม............วัน  เป็นเงิน.....................บาท (........................................................) 

                         2.  ผู้รับจ้างต้องทำอาหารและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง โดยจัดให้นักเรียนรับประทานที่โรงเรียนในวันที่เปิดทำการเรียนการสอนในเวลา...............น. และต้องจัดอาหารให้เพียงพอสำหรับนักเรียน  จำนวน................... คน  โดยผู้รับจ้างต้องจัดอาหารให้ไม่น้อยกว่าวันละ....................อย่าง  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหาร  ซึ่งอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วต้องประกอบไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของนักเรียน 

                         3.  ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุตามข้อ  2  ผู้รับจ้างยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ................บาท  (........................................................กรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างอาจยกเลิกข้อตกลงที่มีปัญหาได้โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

                         4.  หาวันใดสถานศึกษาหยุดทำการเรียนการสอนนอกเหนือจากวันหยุดปกติ  ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

                         5.  การชำระเงินผู้ว่าจ้างจะชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวด ๆ  ............................. (ทุกวัน/ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามบันทึกตกลงจ้าง

                         ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้น 2 ฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ฝ่ายละ 1 ฉบับ

 

                                                                                          ลงชื่อ.................................................ผู้ว่าจ้าง

                                                                                                   (...............................................)

                                                                                          ลงชื่อ.................................................ผู้รับจ้าง

                                                                                                   (...............................................)

                                                                                          ลงชื่อ.................................................พยาน

                                                                                                   (...............................................)

                                                                                          ลงชื่อ.................................................พยาน

                                                                                                   (...............................................)

 

หมายเหตุ      * กรณีจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษาให้อ้างคำสั่งมอบอำนาจที่  1505/2551

                      สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

 
(จ้างประกอบอาหาร)

บันทึกตกลงจ้าง

                                                                                 เขียนที่.........................................

                                                                                   วันที่...............................................

                 บันทึกตกลงจ้างนี้ทำขึ้นเพื่อแสดงว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................................

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน...............................................ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ *22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม

2546  ซึ่งเรียกว่า   “ผู้ว่าจ้างฝ่ายหนึ่ง กับ......................................................อยู่ที่.....................................................

ซึ่งเรียกว่า  ผู้รับจ้างอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลง ดังนี้

                         1.  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทานระหว่างวันที่...............เดือน.....................พ.ศ. ...............ถึงวันที่...........เดือน.................พ.ศ. ...........รวม............วัน โดยผู้ว่าจ้าง

เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารเอง

                         2.  ผู้รับจ้างต้องประกอบอาหารและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง โดยจัดให้นักเรียนรับประทานที่โรงเรียนในวันที่เปิดทำการเรียนการสอนในเวลา...............น. ตามรายการอาหารที่ผู้ว่าจ้างกำหนดในแต่ละวัน

                         3.  ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุตามข้อ  2  ผู้รับจ้างยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ................บาท  (........................................................กรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างอาจยกเลิกข้อตกลงที่มีปัญหาได้โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

                         4.  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราวันละ................บาท (........................................)

                         5.  การชำระเงินผู้ว่าจ้างจะชำระเงินให้แก่ผู้รับจ้าง............................. (ทุกวัน/ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามบันทึกตกลงจ้าง

                         ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้น 2 ฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ฝ่ายละ 1 ฉบับ

 

                                                                                          ลงชื่อ.................................................ผู้ว่าจ้าง

                                                                                                   (...............................................)

                                                                                          ลงชื่อ.................................................ผู้รับจ้าง

                                                                                                   (...............................................)

                                                                                          ลงชื่อ.................................................พยาน

                                                                                                   (...............................................)

                                                                                          ลงชื่อ.................................................พยาน

                                                                                                   (...............................................)

 

หมายเหตุ      * กรณีจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษาให้อ้างคำสั่งมอบอำนาจที่  1505/2551

                      สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

 

                                                                                บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...............................................................................................................................................................

ที่.........................................................................วันที่................................................................................................

เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน

 ...............................................................................................................................................................................

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน.......................................

              ตามที่โรงเรียน.....................................................ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน   เป็น 

 (  )  ค่าอาหารกลางวัน   (  )  ค่าอาหารนักเรียนพักนอน  ให้นักเรียน  จำนวน............คน  นั้น

             ........................................................................(ให้ระบุชื่อกลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบ) พิจารณาแล้ว

จึงขออนุมัติเบิกเงินเพื่อจ่ายให้นักเรียนจำนวน.........คน (ตามรายชื่อนักเรียนดังแนบ)  ระหว่างวันที่.......เดือน........พ.ศ. ...................คนละ..................บาท    ถึงวันที่.........เดือน.....................พ.ศ. ..............เป็นเงิน....................บาท (.................................................)

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1.      อนุมัติให้จ่ายเงิน

2.      แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงิน  ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ  งบเงินอุดหนุนของ        

สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

            ชื่อ.................................ตำแหน่ง....................ประธานกรรมการ

            ชื่อ.................................ตำแหน่ง.................... กรรมการ

            ชื่อ.................................ตำแหน่ง.....................กรรมการ

 

                                                             ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่การเงิน

                                                                      (.......................................)

 

                                                                         

                                                                                                -   เห็นชอบ

                                                                                                -   อนุมัติ

 

                                                                                                ลงชื่อ....................................

                                                                                                         (..................................)

                                                                                                 ตำแหน่ง..............................

                                                                                                 วันที่.................................... ใบตรวจรับพัสดุ

 

                                                                                         เขียนที่.............................................

           ตามที่โรงเรียน.........................................................ได้ตกลงจ้าง....................................................ประกอบอาหาร ( ) เช้า ( ) กลางวัน ( ) เย็น ให้กับนักเรียนรับประทาน ตามบันทึกตกลงจ้างลงวันที่ ..................
           บัดนี้  ผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุทุกวันตามข้อตกลง  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้ถูกต้องตามบันทึกตกลงจ้างแล้ว  ดังนี้

วัน เดือน ปี

รายการอาหาร

ลายมือชื่อ
ผู้ส่งมอบงาน

ลายมือชื่อผู้ตรวจรับพัสดุ
หรือคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

 
 
 
1.......................2........................3....................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน........................................
              เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง  งวดวันที่...............
เดือน..................พ.ศ......................... ถึงวันที่.................. เดือน..........................พ.ศ........................
เป็นเงิน...........................บาท (...........................................................................)

 

                                                              ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ

                                                                       (.......................................)

                                                                          

                                                                                                -   เห็นชอบ

                                                                                                -   อนุมัติ

 

                                                                                                ลงชื่อ....................................

                                                                                                         (..................................)

                                                                                                 ตำแหน่ง..............................

                                                                                                 วันที่....................................ใบสำคัญรับเงิน
 
                                                                        ที่........................................................

                                                            วันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ...........

                 ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.....................
ถนน.................................ตำบล.............................อำเภอ................................จังหวัด......................................

ได้รับเงินจาก.....................................................................................................................................................

 
รายการ
 
จำนวนเงิน
 
บาท
 
สต.

ได้รับเงินค่าจ้าง (  ) ทำอาหาร  (  ) ประกอบอาหาร
ตั้งแต่วันที่.......เดือน...............พ.ศ.................
ถึงวันที่.........เดือน..............พ.ศ................   
รวม.............วัน
(นักเรียน........คน X 13 X………วัน)                                                  เป็นเงิน

 
 

รวมเงิน  

 
 
 

จำนวนเงิน  ( ตัวอักษร) ..........................................................................

 
 

                                                                (ลงชื่อ)..........................................ผู้รับเงิน

                                                                          (..........................................)

                                                                                                                            

                                                                (ลงชื่อ)..........................................ผู้จ่ายเงิน

                                                                         (..........................................)

                                                                  
 
หมายเหตุ  ผู้รับเงินแนบสำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาทุกครั้งที่รับเงิน


         วิธีการรับ การจ่าย การเก็บรักษา และการบันทึกบัญชี

         การรับเงิน 
          เงินที่สถานศึกษาได้รับมาเพื่อดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันจากแหล่งที่มาของเงินทั้ง 3 แห่ง ให้สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่ทางราชการกำหนด  ให้แก่ผู้จ่ายเงินทุกครั้ง และต้องควบคุมใบเสร็จรับเงินให้สามารถตรวจสอบได้

         การจ่าย 
          เมื่อนำเงินไปเพื่อดำเนินการใด ๆ จะต้องมีหลักฐานการจ่ายครบถ้วนโดย  กรณีซื้ออาหารสดมาเพื่อประกอบอาหาร ถ้าจำนวนเงินเล็กน้อยอาจใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กรณีซื้ออาหารสดและอาหารแห้งในปริมาณมากให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน  หากเป็นร้านค้าที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินให้ลงลายมือชื่อในใบสำคัญรับเงิน และการจ่ายเงินนอกจากจะจ่ายเป็นเงินสดเพื่อนำไปซื้ออาหารสด อาหารแห้ง หรือจ่ายให้กับผู้รับจ้างทำอาหารแล้ว ยังมีวิธีการยืมเงินจากโครงการเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อนำมาทดรองจ่าย ซึ่งดำเนินการได้โดย

          1. ทำสัญญายืมเงินไม่เกิน 30 วัน

          2. วงเงินยืมไม่เกินความจำเป็นโดยให้เพียงพอจ่าย สำหรับ 5 วันทำการ (1 สัปดาห์) เมื่อเงินใกล้หมดให้เบิกชดเชยใบสำคัญโดยไม่ต้องส่งคืนเงินยืม และให้ส่งคืนเงินยืมเมื่อครบ 30 วัน

         การเก็บรักษา 
          โรงเรียนสามารถเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อสำรองจ่าย โดยการเก็บเงินสดให้เก็บในตู้นิรภัย สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีตู้นิรภัยให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้เก็บรักษา และจัดทำบันทึกการรับเงินมอบให้ เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนไว้เป็นหลักฐานและส่งคืนเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเพื่อจ่ายในวันทำการถัดไป (ยกเว้นเงินรายได้สถานศึกษาให้เก็บเงินสดเพื่อสำรองจ่ายไว้เฉพาะกรณีที่มีตู้นิรภัยเท่านั้น) โดยวงเงินเก็บรักษา เป็นดังนี้

          1. เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เก็บรักษาเงินสดไว้ ณ ที่ทำการได้วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท  เงินฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนที่เหลือนำฝาก สพท. เพื่อนำฝากคลัง

          อนึ่ง เงินที่ได้รับเป็นของปีงบประมาณใด ให้จ่ายภายในปีงบประมาณนั้นหรืออย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป รวมแล้วถ้าเกินสองปีงบประมาณ ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

          2. เงินรายได้สถานศึกษา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414/07509 ลงวันที่ 5  ตุลาคม 2549 ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/383  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 มีหลักการดังนี้

              2.1 เงินรายได้สถานศึกษาอื่น (เงินบำรุงการศึกษาเดิม เงินผลประโยชน์ที่ราชพัสดุ เงินค่าปรับ ฯลฯ) ให้แต่ละหน่วยงาน มีวงเงินสำรองจ่าย ณ ที่ทำการ และวงเงินฝากธนาคาร  โดยยึดจำนวนนักเรียนวงเงินสำรองจ่าย ณ ที่ทำการ วงเงินฝากธนาคาร ไม่เกินวันละ

                   - โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน 20,000 บาท ไม่เกิน 30,000 บาท

                   - โรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 120 คนขึ้นไป 30,000 บาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท

                   - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 100,000 บาท ไม่เกิน 5 ล้านบาท

                   - ส่วนที่เกินให้นำฝากคลัง
(เงินรายได้สถานศึกษาให้เก็บเงินสดเพื่อสำรองจ่ายไว้เฉพาะกรณีที่มีตู้นิรภัยเท่านั้น)

              2.2 เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งเดิมเป็นเงินบำรุงการศึกษา และเงินบริจาคเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งเป็นเงินรายได้สถานศึกษา ที่มิได้มาจากเงินงบประมาณ
ให้สถานศึกษาที่จัดอาหารบริการให้กับนักเรียน เก็บรักษาเงินสดไว้ ณ สถานศึกษาได้เพิ่มจากเงินรายได้สถานศึกษาอื่น วันละไม่เกิน 20,000 บาท

        การบันทึกบัญชี

          1. โรงเรียนขนาดใหญ่ที่จัดทำบัญชีตามระบบบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515  ให้บันทึกควบคุมเงิน
ที่ได้รับในสมุดเงินสดแบบหลายช่อง พร้อมบันทึกรายการในทะเบียนคุมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

          2. โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กที่จัดทำระบบควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544  
เมื่อโรงเรียนได้รับเงิน ให้บันทึกควบคุมในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  โดยแบ่งตามแหล่งที่มาของเงิน 
ทุกวันทำการโรงเรียนต้องจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เสนอกรรมการเก็บรักษาเงินและรายงาน
ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ และ ณ วันสิ้นเดือนให้ส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวันให้ สพท. ด้วยเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
         

          วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดอกผลของเงินเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

           1. เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
           ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์กรณีที่ไม่มีธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี “กองทุนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน............”  ดอกผลที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้โรงเรียนเก็บสมทบไว้เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อใช้จ่ายต่อไป โดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

          2. เงินอุดหนุนทั่วไป ที่รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          ดอกผลที่เกิดจากเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุน ให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว 59 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552

          3. เงินรายได้สถานศึกษา–เพื่อโครงการอาหารกลางวัน

          ให้นำฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจในท้องที่ หากท้องที่นั้นไม่มีธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ให้นำฝากธนาคารพาณิชย์อื่นภายในท้องที่อำเภอเดียวกันได้ สำหรับประเภทเงินฝาก ให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละหน่วยงาน  ดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา–เพื่อโครงการอาหารกลางวัน ก็ย่อมถือเป็นเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อการนั้นCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com