ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletค้นหากับ Yahoo
bulletส่งเมลกับ hotmail
bulletส่งเมลกับ thaimail
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
แบบทดสอบภาษาไทย โดยคุณครูสมนึก ธนการ

 แบบทดสอบ  วิชาภาษาไทย

แยกตามสาระ,มาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้


เด็กชายธราดล  วิรันจตี,เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วประชุม,เด็กชายชัชวาล  ดวงดีทอง,เด็กชายภานุกร  เจริญจิตร์,เด็กชายจิระเดช  ชุมทอง
เด็กชายอธิศักดิ์  กล่ำประเสริฐ,เด็กชายภานุเดช  งานว่อง,เด็กชายอรรถพล  คำเอียด,เด็กชายวงศฺศัพท์  แสงเหมือนเพ็ชร
เด็กหญิงทิพาวรรณ์ ชุมไพชิต,เด็กหญิงมณฑิรา  นามสม,เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองกอบ
เด็กหญิงนารีรัตน์  เทพเสฐีนร,คุณครูสมนึก  ธนการ,เด็กหญิงสลิฎา  ทองเจิม

โดย  คุณครูสมนึก  ธนการ
เพื่อใช้เป็นแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
สารบัญ

สาระ

มาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เรื่อง

หน้า

ท. ๑.๑
การอ่าน : แต่งบทร้อยกรอง
การอ่าน : อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความโวหาร
การอ่าน
: อ่านเรื่องสั้นๆ แล้วจับใจความจากเรื่องที่อ่าน
การอ่าน
: แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
การอ่าน
: อธิบายการนำความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่าน
การอ่าน
: อ่านเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม
การอ่าน
: อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผ่นที่ แผนภูมิ
การอ่าน
: อ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับ
การอ่าน : มารยาทในการอ่าน

 

ท. ๒.๑
การเขียน : คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
การเขียน : เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน เหมาะสม
การเขียน : เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด
การเขียน : เขียนเรียงความ
การเขียน : เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
การเขียน : เขียนจดหมายส่วนตัว
การเขียน : กรอกแบบรายงานต่างๆ
การเขียน : เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์

การเขียน : มารยาทในการเขียน

 

ท. ๓.๑


การฟังการดูและการพูด : ตั้งคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟัง,ดู
การฟังการดูและการพูด
: พูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องฯ
การฟังการดูและการพูด
: วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังฯ
การฟังการดูและการพูด
: พูดรายงานเรื่องประประเด็นที่ศึกษาฯ
การฟังการดูและการพูด
: พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล น่าเชื่อถือ
การฟังการดูและการพูด
: มารยาทในการการฟังการดูและการพูด

 

ท. ๔.๑


หลักภาษาไทย  : วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
หลักภาษาไทย 
: ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
หลักภาษาไทย 
: รวบรวม บอกความหมายของคำต่างประเทศ
หลักภาษาไทย 
: ลักษณะของประโยค
หลักภาษาไทย 
: แต่งบทร้อยกรอง
หลักภาษาไทย 
: วิเคราะห์เปรียบเทียบสำนวน คำพังเพยสุภาษิต

 

ท. ๕.๑วรรณคดีและวรรณกรรม  : แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีฯ
วรรณคดีและวรรณกรรม  : เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง
วรรณคดีและวรรณกรรม  : คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม

 

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ๑.๑
 
ตัวชี้วัดที่ ๑ แต่งบทร้อยกรอง
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  คำในข้อใดใช้สัมผัสในบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
   ก. เจริญ  จรวด  จรัส  จรุง  แจ่ว  แจ้ง  แจ๋ว
   ข. ปรอท  ปรัก  ปรุง  เปรี้ยว  ปราชญ์  เปรื่อง
   ค. สร้อย  สล้าง  สนุก  สตางค์  เสนียด   สำส่อน
   ง. เปรี้ยว   เสียว  เกี้ยว  ประเดี๋ยว  ก๋วยเตี๋ยว 

ข้อที่ ๒  ข้อใดมีคำควบกล้ำไม่แท้
   ก. กลาง  ขว้าง  คลาด  ปราชญ์  พลาด  ขรุขระ
   ข. ตราด  ตรัง  ทรวง  ทราย  ปลาย  เศร้า
   ค. ปราง  โขลง  ตรวจ  เกลียด  ปลิง  ปลิว
   ง. ปลวก  ปลอม  พลั้ง  ปราง  เปรี้ยว  ปล้ำ

ข้อที่ ๓  ข้อใดอ่านแบบอักษรนำทั้งหมด
   ก. สร้าง สล้าง  สลด  สลุด  ผลุด  อย่า  อยู่  อย่าง  อยาก
   ข. ถนน  ทวาย  เถลิง  ขบวน  ขนาน  สบาย  หนาม
   ค. ขย้ำ  ขยาย  ขโมย  สร้าง  เศร้า  สร้อย  แทรก  ศรี  ทรุดโทรม
   ง. ตลาด  ตลิ่ง  ตลก  จรวด  ขนุน  ผนวช  ฝรั่ง 

ข้อที่ ๔  ข้อใดแบ่งวรรคในการอ่านกาพย์ยานี11 เป็นทำนองเสนาะ ไม่ถูกต้อง
   ก. ประนม / ก้มลงกราบ / ด้วยซึมซาบ /  ซึ้งน้ำใจ
   ข. ชายใด  / ได้ กลืนแกง / แรงอยากให้ / ใฝ่ฝันหา
   ค. ทั้งก้อยกุ้ง / ปรุงกลิ่น / วางถึงลิ้น / ดิ้นแดโดย
   ง. รสทิพย์ / หยิบมาโปรย / ฤาจะเทียบ / เปรียบเสียงนาง
ข้อที่ ๕  ข้อใดเป็นการแบ่งจังหวะวรรคในการอ่านทำนองเสนาะ ประเภทกลอนสุภาพได้ถูกต้อง
   ก. ซึ้งน้ำใจ / นวลน้อง / ทั้งสองศรี
   ข. สุริยคราด / เป็นวงกว้าง / ทางทิศใต้
   ค. ทั้งปาล์มยาง / ลงหมด / เหลืออดแล้ว
   ง. เสียงหรีดหริ่ง / เรไร / ให้โหยหา

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ ๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  คำในข้อใดหมายถึง  “เห็นของอะไรเป็นของมีค่าจะเอาทั้งนั้น”
   ก.  ตาลยอดด้วน
   ข. บ้าหอบฟาง
   ค. ผ้าขี้ริ้วห่อทอง
   ง. เรือลมในหนอง

ข้อที่ ๒  ข้อใดใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิด
   ก.  เร็ว ๆ เข้าเดี๋ยวไปโรงเรียนสาย
   ข. "สวัสดีค่ะ คุณแม่"
   ค. พุทธศักราช เขียนย่อว่า พ.ศ.
   ง. ทูลเกล้า ฯลฯ อ่านว่า ทูลเกล้าทูลกระหม่อม 

ข้อที่ ๓  ข้อใดผิด
   ก.   (   )  นขลิขิต
   ข.   " ……"  อัญประกาศ
   ค.   ? ปรัศนี
   ง.    ,  อัศเจรีย์
ข้อที่ ๔  ข้อใดถูกต้อง
   ก.    ะ วิสรรชนีย์
   ข.     ปรัศนี
   ค.     อัศเจรีย์
   ง.    =  จุลภาค

ข้อที่ ๕  ข้อใดผิด
   ก.    -  ยติภังค์
   ข.   (.............)  อัญประกาศ
   ค.   ฯ  ไปยาลน้อย
   ง.   ฯลฯ ไปยาลใหญ่

ข้อที่ ๖  ข้อใดผิด
   ก.   ,   จุลภาค
   ข.   =  มหัพภาค
   ค.  " ……" อัญประกาศ
   ง.   ๆ ไม้ยมก

ข้อที่ ๗  คำว่า " สวรรค์ในอก นรกในใจ" มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนใด
   ก. รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
   ข. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
   ค. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
   ง. ใครดี ดีตอบ ใครชอบ ตอบแทน

ข้อที่ ๘   คำว่า " รีไซเคิล" คือกรรมวิธีใด
   ก. การทิ้งเศษขยะ
   ข. การนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้อีก
   ค. การทำกระดาษให้ใหม่อยู่เสมอ
   ง. การทำขยะด้วยระบบไฟฟ้า

ข้อที่ ๙  คำใดมีความหมายไปในทางที่ไม่ดี
   ก. เปรมใจ
   ข. เหลือเฟือ
   ค. มั่วสุม
   ง. ปรองดอง
ข้อที่ ๑๐  "ทำลายสิ่งที่มีค่า เพื่อหวังผลเพียงเล็กน้อย" คือความหมายของข้อใด 
   ก. จับปลาสองมือ
   ข. ฆ่าช้างเอางา
   ค. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
   ง. งมเข็มในมหาสมุทร

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ๑.๑
 
ตัวชี้วัดที่ ๓ อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
คำสั่ง ให้นักเรียน อ่านเรื่อง "ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน" จากหนังสือ ภาษาพาที ป. 
หน้า  ๑๒๙ ถึงหน้า  ๑๓๕  แล้วตอบคำถาม  ข้อ  ๑  ถึงข้อ  ๑๐

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑   คำว่า "ครื้นเครง" น่าจะมีความหมายตรงกับข้อใด
   สนุกสนาน
   สรวลเสเฮฮา
   ครึกครื้น
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ ๒  เพลงพื้นบ้านมีลักษณะอย่างไรบ้าง
   ใช้คำพื้นบ้านและใช้ภาษาพูดได้
   มีคำสัมผัสคล้องจอง
   มีการยั่วเย้ากระเซ้าแหย่
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ ๓  ข้อใด ไม่ใช่เพลงพื้นบ้าน
   เพลงฉ่อย
   เพลงเรือ
   เพลงเกี่ยวข้าว
   เพลงลูกทุ่ง

ข้อที่ ๔  เพลงอีแซว เล่นกันในที่ใดบ้าง
   ในไร่ในนา
   งานเทศกาลนักขัตฤกษ์
   งานวัด
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ ๕  เพลงอีแซว เป็นเพลงพื้นบ้านของภาคใด
   ภาคเหนือ
   ภาคกลาง
   ภาคใต้
   ภาคอีสาน

ข้อที่ ๖  เพลงอีแซว ต่างจากเพลงฉ่อยเพลงเรืออย่างไร
   คำร้อง
   ทำนองการร้อง
   ทำนองการรับของลูกคู่
   ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก

ข้อที่ ๗  แหล่งรวมเพลงที่ใหญ่ที่สุด อยู่ที่ใด
   วัดป่า
   วัดป่าเลไลย์
   วัดประตูสาร
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ ๘  คำว่า วันทาหมายถึงอะไร
   กราบ
   คำนับ
   ไหว้
   เคารพ

ข้อที่ ๙  นักเรียนคิดว่าเพลงพื้นบ้านนิยมเล่นกันเพื่อความสนุกสนาน ในเวลาใดบ้าง
   งานเกี่ยวข้าว
   งานสงกรานต์
   เสร็จจากงาน
   ถูกทุกข้อ


แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ท ๑.๑

ตัวชี้วัดที่ ๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

คำสั่ง  ให้อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ ๑  ถึงข้อ  ๓

       ยุงลายจะมีชุกชุม  ในฤดูฝน เพราะมีพาชนะที่มีน้ำขังอยู่มากมาย เหมาะแก่การแพร่พันธุ์  ยุงลายตัวเมียเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสไข้เลือดออก   ยุงลายตัวผู้ไม่กินเลือดแต่จะดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้หรือผลไม้
       ยุงลายชอบวางไขในน้ำนิ่ง เช่น  โอ่ง  แจกันดอกไม้  จานรองกระถางต้นไม้  บ่อซีเมนต์เก็บน้ำในห้องน้ำ  ชอบหากินในเวลากลางวัน  ชอบเกาะพักในบริเวณที่อับ  มืด  ไม่มีลมผ่าน  เช่น  เสื้อผ้าที่แขวนไว้บนราวตากผ้าในบ้าน  มุมห้อง  ใต้โต๊ะ  ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการนอนในบริเวณที่อับมืดและไม่มีลมพัดผ่าน
       สำนักโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ๒๕๕๐

ข้อที่ ๑  สาระสำคัญของข้อความข้างต้นตรงกับข้อใด
   ก.  ธรรมชาติของยุงลาย

   ข.  วงจรชีวิตของยุงลาย
   ค.  การป้องกันโรคไข้เลือดออก
   ง.  การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ข้อที่ ๒  ผู้ใดนำความรู้และข้อคิดข้างต้นไปใช้ได้ถูกต้อง
   ก.  ดาว  แขวนเสื้อผ้าไว้ในที่กลางแจ้ง
   ข.  เดือน  คอยเติมน้ำในแจกันดอกไม้เสมอ
   ค.  ตะวัน  ใส่ยาฆ่าแมลงในโอ่งน้ำเพื่อไม่ให้ยุงลายแพร่พันธุ์
   ง.  เมฆ  เลี้ยงปลาสายรุ้งในอ่างบัวของพ่อ

ข้อที่ ๓  ข้อใดเป็นข้อคิดจากเรื่องที่ได้อ่าน
   ก.  ยุงลายเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
   ข. ยุงลายชอบวางไข่ในน้ำนิ่งมากที่สุด
   ค. ภาชนะที่มีน้ำขังเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของยุงลาย

   ง. เราควรหลีกเลี่ยงการนอนในบริเวณที่อับมืด
 คำสั่ง      ให้อ่านข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม ข้อ   ๔  ถึงข้อ  ๕   

      โรงเรียนเป็นสถานศึกษา  ซึ่งถือเป็นสังคมหนึ่ง  การอยู่ร่วมกันในโรงเรียน  มีข้อตกลงสำคัญ คือ  การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนโดยเคร่งครัด  เช่น
      ๑.  แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
      ๒.  เคารพเชื่อฟังคุณครู
      ๓.  มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ข้อที่ ๔  กฎระเบียบของโรงเรียนเป็นงานเขียนประเภทใด
   ก. คำสั่ง
   ข. คำตักเตือน
   ค. คำแนะนำ
   ง. คำอธิบาย

ข้อที่ ๕  ข้อใดเป็นกฎระเบียบของโรงเรียนที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
   ก. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
   ข. การหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง
   ค. การรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน
   ง. การสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

         การรับฟังคำวิจารณ์  ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝึก  เพราะถ้ารับแต่คำชม  ก็จะไม่เห็นจุดอ่อนของตนเองได้เลย

ข้อที่   จากข้อความนี้  ผู้กล่าวถึงมีจุดประสงค์อย่างไร
   ก.  ชี้แจง
   ข.  อธิบาย
   ค.  แนะนำ
   ง.  ตักเตือน

ข้อที่  ๗  การโฆษณาในข้อใดน่าเชื่อถือที่สุด
   ก.  “สบู่บัวสวรรค์”  ใช้แล้วผิวพรรณสดใส  อ่อนกว่าวัยแต่ราคาย่อมเยา
   ข.  “ผงซักฟองขาวผ่อง”  ซักครั้งใด เสื้อผ้าเก่า  กลายเป็นเสื้อผ้าใหม่  ขาวสดใสกว่าเดิม
   ค.  “น้ำยาล้างจานสะอาดดี”  กลิ่นมะนาว  ช่วยขจัดคราบมัน  ใช้ทุกวันสะอาดทุกวัน
   ง.  “ครีมบำรุงผิวโสภาพรรณ”  ทาทุกวันผิวพรรณแต่งตึง  คาดไม่ถึงต้องลอง

         ขณะที่น้องฟูมฟาย  เดินผ่านหน้าร้านขายเครื่องสำอาง  เห็นผู้คนกำลังแย่งกันซื้อสินค้าที่ติดป้ายโฆษณาว่า  “สินค้าลดราคา  ๘๐  เปอร์เซ็นต์” 

ข้อที่  ๘   ถ้านักเรียนเป็นน้องฟูมฟาย  นักเรียนจะตัดสินใจอย่างไร
   ก.  เดินเข้าไปเลือกซื้อทันที  เพราะเห็นชัดเจนว่า  ราคาถูกจริงๆ
   ข.  มั่นใจได้เลยว่าเป็นของดีจริงๆ  เพราะมีคนแย่งกันซื้อ  หากช้าอาจจะซื้อไม่ทัน
   ค.  เดินเข้าไปดูก่อน  พิจารณาให้แน่ใจว่าเป็นของดีมีคุณภาพจริงหรือเปล่า
   ง.  ชักชวนเพื่อนๆ  ให้ไปเลือกซื้อด้วยกัน  เพราะมันเป็นของดี  ราคาถูกด้วย

ข้อที่  ๙  ข้อใดเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง
   ก.  บุษราคัม  บุษยมาส  บุพชาติ  บูรพทิศ
   ข.  ราชพฤกษ์  ราชบัณฑิต  ราชทัณฑ์  ราชภัฏ
   ค.  จันทรกานต์   จันทรคราส  จันทรคติ  จันทรวงศ์
   ง.  พรรณนา  พรหมชาติ  พฤกษชาติ  พลพรรค
ข้อที่  ๑๐  ประโยคใดแต่งได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
   ก.  ผู้ประสบภัย  ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
   ข.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ถูกคุณครูดุ
   ค.  นักร้องคนนี้  เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม
   ง.  พยาบาลดูแลคนไข้ตลอดเวลา
ข้อที่  ๑๑  ประโยคในข้อใดต่างจากประโยคอื่น   
   ค.  สุดาขับรถตามกฎจราจร
   ข.  วิชิตซื้อหนังสือสารานุกรรมเล่มใหม่
   ง.  คุณแม่เก็บดอกสารภีสีขาวมาตั้งหลายดอก
   ก.  พวกเรามาช่วยคุณพ่อซ่อมแซมบ้านหลังเก่า

         นักวาดชาวจีน  ได้จัดแสดง............ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี

ข้อที่  ๑๒  ควรใช้คำศัพท์ขอไหนจึงจะถูกต้อง   
   ค.  พระฉายาลักษณ์
   ข.  พระสาทิสลักษณ์
   ง.  พระบรมฉายาลักษณ์
   ก.  พระบรมฉายาทิศลักษณ์

ข้อที่  ๑๓  ประโยคในข้อไหนต่างจากพวก   
   ก.  คุณพ่อปลูกต้นไม้หลายต้น
   ข.  นักเรียนคุยกันเสียงดัง
   ค.  คุณครูยืนอยู่คนเดียว
   ง.  นักกรีฑาวิ่งเร็วมาก

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑  การอ่าน มาตรฐาน ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่  ๕  อธิบายการนำความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา ในการดำเนินชีวิต
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

       คำสั่ง   ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ  ๑ ถึงข้อ ๕

เปิบข้าว

เปิบข้าวทุกคราวคำ
เหงื่อกูที่สูกิน
ข้าวนี้นะมีรส
เบื้องหลังสิทุกข์ทน
จากแรงมาเป็นรวง
จากรวงเป็นเม็ดพราว
เหงื่อหยดสักกี่หยาด
ปูดโปนกี่เส้นเอ็น
น้ำเหงื่อที่เรื่อแดง
สายเลือดกูทั้งสิ้น

 

จงสูจำเป็นอาจิณ
จึงก่อเกิดมาเป็นคน
ให้ชนชิมทุกชั้นชน

ทั้งขมขื่นจนเขียวคาว
ระยะทางนั้นเหยียดยาว
ล้วนทุกข์ยากลำบากเข็ญ
ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น
จึงแปรรวงมาเปิบกิน
และน้ำแรงอันหลั่งริน
ที่สูซดกำซาบฟัน

ประพันโดย   จิตร  ภูมิศักดิ์

ข้อที่ ๑  สิ่งใดที่เป็นส่วนให้ชาวนาหันไปประกอบอาชีพอื่น
   ก. เกษตร
   ข. บริการ
   ค. พาณิชย์
   ง. การศึกษา
ข้อที่ ๒  คำว่า " กู " ในบทร้อยกรองนี้หมายถึงใคร
   ก. ชาวนา
   ข. จิตร ภูมิศักดิ์
   ค. ผู้ใช้แรงงาน
   ง. พ่อค้าข้าว

ข้อที่ ๓  บทกวีวรรคใดที่บอกถึงความเหนื่อยยาก
   ก. เหงื่อหยดสักกี่หยาด ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น
   ข. ปูดโปนกี่เส้นเอ็น จึงแปรรวงมาเปิบกิน
   ค. น้ำเหงื่อที่เรื่อแดง และน้ำแรงอันหลั่งริน
   ง. สายเลือดกูทั้งสิ้น ที่สูซดกำซาบฟัน

ข้อที่ ๔  สถานภาพทางสังคมใดที่ชาวนายังไม่ได้เป็น
   ก. เกษตรกร
   ข. ลูกหนี้
   ค. นายทุน
   ง. กรรมกร

ข้อที่ ๕  บทกวี " เปิบข้าวทุกคราวคำ จงสูจำเป็นอาจิณ  เหงื่อกูที่สูกิน จึงก่อเกิดมาเป็นรวง "
เป็นโวหารภาพพจน์ในลักษณะใด

   ก. บรรยายโวหาร
   ข. อุปมาโวหาร
   ค. พรรณนาโวหาร
   ง. สาธกโวหาร
ข้อที่ ๖
  งานเขียนที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อเท็จจริง เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
            ที่มีตัวตนจริง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

   ก. บทความ
   ข. สารคดี
   ค. นวนิยาย
   ง. เรียงความ

ข้อที่ ๗  ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของการโฆษณา
   ก. เพื่อให้รู้ถึงชื่อสินค้า หรือการบริการ
   ข. เพื่อประโยชน์ในการขายสินค้า หรือบริการ
   ค. เพื่อให้รู้ถึงสรรพคุณ หรือจุดเด่นของบริการ

   ง. เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สินค้า หรือการบริการ

ข้อที่ ๘  งานเขียนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพลอยและการเจียระไนพลอย คืองานเขียนใด
   ก. ตำรา
   ข. บทความ
   ค. บรรยาย
   ง. สารคดี

ข้อที่ ๙  งานเขียนที่เป็นเรื่องที่ให้ความรู้วิชาการแขนงต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์
             และ เทคโนโลยี ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เป็นงานเขียนประเภทใด

   ก. สารคดีทั่วไป
   ข. สารคดีวิชาการ
   ค. สารคดีชีวประวัติ
   ง. สารคดีท่องเที่ยว

        การปั่นจักรยาน  นอกจากจะเป็นการออกกำลังกาย  ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพแล้ว  ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    ประหยัดน้ำมันและช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึ่งนะคะ

ข้อ  ๑๐  ข้อความข้างต้น  เป็นคำพูดประเภทใด ในหมวด ก.  และมีจุดประสงค์อะไร 
             ในหมวด  ข.

หมวด  ก.

หมวด  ข.

๑.  ขอร้อง
๒.  ชักชวน
๓.  ชี้แจง
๔.  วิงวอน

๑.  การใช้จักรยาน
๒.  การออกกำลังกาย
๓.  การประหยัดน้ำมัน
๔.  การลดภาวะโลกร้อน

ข้อที่ ๑๑  งานเขียนที่เขียนจากจินตนาการของผู้เขียนผสมข้อเท็จจริงบ้าง เป็นเรื่องราว
               การดำเนินชีวิตของบุคคล สัตว์ ทีเกี่ยวข้องกันตลอดเรื่อง คืองานเขียนใด

   ก. บทความ
   ข. สารคดี
   ค. นวนิยาย

   ง. เรียงความ

                      อันรักษาศีลสัตย์กัตเวที         ย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคน
              ทรลักษณ์อกตัญญุตาเขา               เทพเจ้าก็จะแช่งทุกแห่งหน
              ให้ทุกข์ร้อนงอนหง่อทรพล          พระเวทย์มนต์เสื่อมคลายทำลายยศ

ข้อ  ๑๒  บทร้อยกรองนี้เป็นหารชนิดใด ในหมวด ก.  และกล่าวถึงโทษของคุณธรรมด้านใน  ในหมวด  ข.

หมวด  ก.

หมวด  ข.

๑.  บรรยายโวหาร
๒.  พรรณนาโวหาร
๓.  อุปมาโวหาร
๔.  เทศนาโวหาร

๑.  ความกตัญญูกตเวที
๒.  ความซื่อสัตย์สุจริต
๓.  ความมีวาจาสัตย์
๔.  ความมีสติรอบคอบ

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ ๖  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  อ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อ ๑ ถึงข้อ  ๓
            “บ้านเดี่ยวชั้นเดียว สุขุมวิท  ๓๐/๒   ใกล้ทางด่วน ๔๒ พร้อมเฟอร์ฯ ๓ นอน ๒ น้ำ
โทร ๑ แอร์ ๒ พ.ท. ๔๑   ต.ร.ว. ราคา ๒.๘  ล้าน ติดต่อ โทร.  ๒๒๕๕๗๓”

             ข้อความในประกาศนี้มีลักษณะอย่างใด

   ก. ละเอียด ชัดเจน
   ข. ไม่มีชื่อผู้ประกาศ
   ค. มีข้อความกำกวมที่อาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน
   ง. ไม่ชัดเจน แต่มีชื่อและสถานที่ติดต่อให้ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ข้อที่ ๒  ข้อความในประกาศนี้ใช้ภาษาอย่างไร
   ก. ภาษาชาวบ้าน
   ข. ภาษาทั่วไป
   ค. ภาษาราชการ
   ง. ภาษากะทัดรัด

ข้อที่ ๓  ข้อความนี้เป็นประกาศชนิดใด
   ก. ประกาศซื้อ
   ข. ประกาศขาย
   ค. ประกาศแจ้งความ
   ง. ประกาศเพื่อทราบ
ข้อที่ ๔  "ใครก็ได้ช่วยปิดหน้าต่างให้ที" ข้อความนี้เป็นประโยคชนิดใด
   ก. บอกให้ทำ
   ข. เชิญชวน
   ค. แจ้งให้ทราบ
   ง. คำถาม

ข้อที่ ๕  ป้ายประกาศเตือนภัยให้ระวังน้ำท่วมจากกรมอุตุฯ เป็นสารประเภทใด
   ก. สารที่เป็นข้อท้วงติง
   ข. สารที่เป็นข้อสนับสนุน
   ค. สารที่เป็นข้อเสนอแนะ
   ง. สารที่เป็นคำประกาศ

ข้อที่ ๖  ตัว ฤ ฤๅ จัดเรียงลำดับตามพจนานุกรมอย่างไร
   ก. อยู่หลังตัว ร
   ข. อยู่หน้าตัว ร
   ค. อยู่หลังตัว ล
   ง. อยู่หลังตัว ฬ

ข้อที่ ๗  อักษรย่อที่ใช้ในพจนานุกรม ข้อใดผิด
   ก. บ. บาลี
   ข. ข. เขมร
   ค. ช. ชวา
   ง. ส. สรรพนาม

ข้อที่ ๙  คำต่อไปนี้ต้องเรียงคำใดก่อน
   ก. มัจฉา
   ข. มิตร
   ค. มหัศจรรย์
   ง. มุจลินท์

ข้อที่ ๑๐  สำนวนข้อใด   เป็นคติเตือนใจในการร่วมกันใยสังคม
   ก. ขวานผ่าซาก
   ข. น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก
   ค. พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง
   ง. ฟังไม่ศัพท์ จับไปกระเดียด

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ ๗ อธิบายความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

            ให้นักเรียนดูแผนภูมิแสดงผลสอบ O – NET  ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม  ประจำปี  ๒๕๕๗ แล้วตอบคำถามข้อ  ๑  ถึงข้อ  ๕

                  ภาษาไทย           สังคมศึกษา        ภาษาอังกฤษ     คณิตศาสตร์      วิทยาศาสตร์
ข้อที่ ๑  วิชาใดนักเรียนทำคะแนนได้น้อยที่สุด
   ก. ภาษาไทย
   ข. สังคมศึกษา
   ค. ภาษาอังกฤษ
   ง. คณิตศาสตร์
   จ. วิทยาศาสตร์
ข้อที่ ๒  นักเรียนทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ได้กี่เปอร์เซ็นต์
   ก.  ๔๒.๙๕  เปอร์เซ็นต์
   ข.  ๓๖.๙๘  เปอร์เซ็นต์
   ค.  ๓๓.๑๑   เปอร์เซ็นต์
   ง.  ๒๘.๗๗  เปอร์เซ็นต์
   จ.  ๓๙.๘๒  เปอร์เซ็นต์

ข้อที่ ๓  ครูผู้สอนควรสอนซ่อมเสริมในวิชาใดเป็นอันดับแรก
   ก. ภาษาไทย
   ข. สังคมศึกษา
   ค. ภาษาอังกฤษ
   ง. คณิตศาสตร์
   จ. วิทยาศาสตร์
ข้อที่ ๔  วิชาใดที่นักเรียนทำคะแนนได้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
   ก.  คณิตศาสตร์กับสังคมศึกษา
   ข. สังคมศึกษากับวิทยาศาสตร์
   ค. ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
   ง. วิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษ

ข้อที่ ๕  วิชาใดที่นักเรียนทำคะแนนได้ดีที่สุด
   ก. ภาษาไทย
   ข. สังคม
ศึกษา
   ค. ภาษาอังกฤษ
   ง. คณิตศาสตร์
   จ. วิทยาศาสตร์

             ให้นักเรียนดูแผนที่แล้วตอบคำถามข้อ  ๖  ถึงข้อ  ๑๐

ข้อที่ ๖  อาคารคอมพิวเตอร์อยู่ทางทิศใดของเสาธงโรงเรียนวัดนิโครธาราม
   ก. ตะวันออกเฉียงเหนือ
   ข. ตะวันตกเฉียงเหนือ
   ค. ตะวันออกเฉียงใต้
   ง. ตะวันตกเฉียงใต้

ข้อที่ ๗  เดินทางจากอาคารห้องพักครู ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต้องเดินผ่านอาคารอะไรบ้าง
   ก. อาคารคอมพิวเตอร์
   ข. อาคารห้องพยาบาล
   ค.   อาคารไทรเลียบ
   ง. อาคารโรงอาหาร

ข้อที่ ๘  ให้นักเรียนเขียนหมายเลข  ให้ตรงกับชื่ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ปรากฏในแผนผัง
              โรงเรียนวัดนิโครธารามให้ถูกต้อง  ตรงตามแผนผังทั้ง  ๓๕  หมายเลข 

ชื่ออาคาร

หมายเลข


 ๑.  ถนนสายทับปุด - พังงา  (หมายเลข  ๔๑๕)

 ๒.  อาคารอนุสรณ์นายอนันต์  บุญรักษ์  (อาคารห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)    
 
 ๓.  ห้องประชาสัมพันธ์
 ๔.  ถังน้ำฝน  แบบ  ฝ. ๓๐  พิเศษ  
 ๕.  มุมสุขาภิบาล  (เก็บขยะรอทิ้ง)
 ๖.  อาคารโรงฝึกงาน  แบบ  ๓๑๒  (อาคารพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน)
๗.  ต้นจามจุรี  (สัญลักษณ์ของโรงเรียนวัดนิโครธาราม)  
 ๘.  บ้านพักครู  (แบบสร้างเอง)
 ๙.  สนามเด็กเล่น  (งบประมาณเทศบาลตำบลทับปุด)
๑๐.  ส้วม แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖  ขนาด  ๒  ที่นั่ง  
 
๑๑.  อาคารเรียนหูกวาง  แบบ  สปช.  ๑๐๕/๒๙ 
๑๒.  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารเทศบาลตำบลทับปุด)
 
๑๓.  ลานกีฬาอเนกประสงค์  
 
๑๔.  เสาธง  
๑๕.  สนามฟุตบอลและสนามกรีฑา  ขนาด  ๒๐๐  เมตร
๑๖.  ถังประปา  แบบ  K  ๔  หอสูง
๑๗.  อาคารเรียนแบบ  สปช.  ๑๐๕/๒๙  (อาคารจามจุรี)

        (งบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัพังงา)
๑๘.  อาคารเรียน  แบบ.  ๑๐๒/๒๖  อาคารชงโค
       (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์,ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุด)  
๑๙.  ห้องพยาบาลโรงเรียนวัดนิโครธาราม  
๒๐.  ศาลาพระพุทธรูป  
๒๑.  สนามเด็กเล่น  (สนับสนุนโดยเทศบาลตำบลทับปุด)
๒๒.  อาคารเรียนราชพฤกษ์  แบบ  ป.๑  ก.  ขนาด  ๔  ห้องเรียน

๒๓.  อาคารห้องพักครูโรงเรียนวัดนิโครธาราม (แบบสร้างเอง)  
๒๔.  ลานกีฬาอเนกประสงค์  (งบประมาณ  เทศบาลตำบลทับปุด)
๒๕.  อาคารเรียนไทรเลียบ  แบบ  ป.  ๑  ก.  ขนาด  ๓  ห้องเรียน 
        (อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนวัดนิโครธาราม)
๒๖.  ป้ายโรงเรียนวัดนิโครธาราม 
        (โรงเรียนดีศรีตำบลทับปุด  รุ่นที่  ๓  ประจำปี  ๒๕๕๕)
๒๗.  วัดนิโครธาราม ( ต้นกำเนิด  โรงเรียนวัดนิโครธาราม)
๒๘.  สำนักงานประปาอำเภอทับปุด
๒๙.  บ้านพักนักการภารโรง  
๓๐.  ส้วม  แบบ  สปช.  ๖๐๑/๒๖  ขนาด  ๔  ที่นั่ง
๓๑.  ถนนภายในโรงเรียน
๓๒.  ส้วม  แบบ   สปช.  ๖๐๑/๒๖  ขนาด  ๔ ที่นั่ง   
๓๓.  ห้องสหกรณ์โรงเรียนวัดนิโครธาราม  
๓๔.  ถนนสุขาภิบาล  (สายใน)
๓๕.  อาคารโรงอาหาร(งบประมาณเทศบาลตำบลทับปุด)  
๓๖.  อาคารเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน
๓๗.  ส้วม  แบบ  สปช.  ๖๐๑/๒๖  ขนาด  ๒  ที่นั่ง


………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....

………....

………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....

………....

………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....
………....

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ ๘ อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่าที่ได้รับ
คำสั่ง ให้นักเรียนอ่านหนังสือเรื่อง "เจ้าแม่หลิมกอเหนี่ยว จากหนังสือ ภาษาพาที ป. ๖
หน้า ๒๓๘  ถึงหน้า  ๒๓๙ แล้วทำแบบทดสอบ จำนวน ๕  ข้อ

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  เรื่อง "เจ้าแม่หลิมกอเหนี่ยว" เป็นงานเขียนเกี่ยวข้องกับ
   ก. บทความ
   ข. สารคดี
   ค. ตำนาน
   ง. นวนิยาย

ข้อที่ ๒   "หลิมเต้าเคี่ยน" เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องใด
   ก. ความขยัน
   ข. ความอดทน
   ค. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
   ง. ความซื่อสัตย์

ข้อที่ ๓  "มัสยิด" เป็นสถานที่ ประกอบพิธีของศาสนาใด
   ก. อิสลาม
   ข. คริสต์
   ค. พุทธ
   ง. ฮินดู

ข้อที่ ๔  ศาลเจ้าแม่หลิมกอเหนี่ยว ตั้งอยู่ที่ไหน
   ก. จีน
   ข. ไทย
   ค. มาเลเซีย
   ง. พม่า

ข้อที่ ๕  ทำไมหลิมกอเหนี่ยวจึงผูกคอตาย
   ก. รู้สึกน้อยใจพี่ชาย
   ข. ผิดหวังในตัวพี่ชาย
   ค. พี่ชายไม่ยอมกลับบ้าน
   ง. ถูกทุกข้อ

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ท ๑.๑
ตัวชี้วัดที่ ๙  มีมารยาทในการอ่าน
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  การอ่านหนังสือในห้องสมุด สิ่งใดไม่ควรทำ
   ก. อ่านอย่างมีสมาธิ
   ข. อ่านในใจ
   ค. อ่านแล้วเก็บเข้าที่เดิม
   ง. พับหน้ากระดาษไว้เพื่ออ่านต่อ

ข้อที่ ๒  มารยาทที่ดีในการอ่านหนังสือ คือข้อใด
   ก.ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 
   ข. ชวนเพื่อนคุย
   ค. เล่นกันเสียงดัง 
   ง. แย่งกันอ่าน

ข้อที่ ๓  การอ่านหนังสือให้สามารถจดจำเนื้อหาได้ต้องอ่านอย่างไร
   ก. อ่านออกเสียง
   ข. อ่านในใจ
   ค. อ่านเสียงดังชัดเจน
   ง. อ่านในใจอย่างมีสมาธิ

ข้อที่ ๔  ถ้าเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งยังไม่จบต้องการหยุดก่อนแล้วค่อยอ่านต่อควรทำอย่างไร
   ก. ใช้ที่คั่นหนังสือสอดไว้
   ข. พับหน้าหนังสือไว้
   ค. ใช้ปากกาขีดเขียนไว้
   ง. จดจำหน้าที่อ่านถึงไว้
ข้อที่ ๕  อ่านหนังสือที่ใด  ต้องสำรวมมากที่สุด
   ก. ในห้องนอน
   ข. บนรถโดยสารประจำทาง
   ค. ในห้องสมุด
   ง. ใต้ร่มไม้

ข้อที่ ๖   ข้อใดไม่ใช่หลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
   ก. เว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง
   ข. อ่านได้ถูกวิธีตามอักขรวิธี
   ค. ต้องศึกษารูปแบบของร้อยแก้วที่จะอ่านเสียก่อน
   ง. ใส่อารมณ์และความรู้สึกได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับบทอ่าน

ข้อที่ ๗  การอ่านข่าวนักเรียนควรอ่านอย่างไร
   ก. อ่านแล้วเชื่อตามข่าวนั้น
   ข. อ่านแล้วนำมาคิดวิเคราะห์
   ค. อ่านข่าวใหม่ๆ
   ง. อ่านเฉพาะข่าวที่น่าสนใจ

ข้อที่ ๘   การกระทำใดจะช่วยให้ผู้อ่านจดจำเนื้อหาที่อ่านได้มากที่สุด
   ก. อัดเสียงอ่านใส่แผ่นซีดี
   ข. บันทึกเนื้อหาสำคัญไว้
   ค. จดจำเฉพาะเนื้อหาสำคัญ
   ง. ถ่ายสำเนาเฉพาะส่วนสำคัญไว้

ข้อที่ ๙  การเลือกอ่านหนังสือควรเลือกอย่างไร
   ก. อ่านเฉพาะที่ตนเองชอบ
   ข. อ่านหนังสือที่มีประโยชน์ทุกอย่าง
   ค. อ่านหนังสือบันเทิงให้มากๆ
   ง. อ่านการ์ตูนเพื่อผ่อนคลาย

ข้อที่ ๑๐  มารยาทในการเลือกหนังสืออ่านข้อใดไม่เหมาะสมกับเด็ก
   ก. หนังสือการ์ตูน
   ข. หนังสือลามก
   ค. หนังสือวิทยาศาสตร์
   ง. หนังสือเรียน

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ๒.๑
 
ตัวชี้วัดที่ 1 คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด
ให้นักเรียนคัดลอกบทความต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด ๑ จบ และตัวบรรจง ครึ่งบรรทัด ๑ จบ ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เกณฑ์การให้คะแนน อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน

ส่วนบนของฟอร์ม

                                             ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
           เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕
  หลวงปู่พรม ได้เดินธุดงค์ มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ปักกรด เพื่อพักเหนื่อย ใกล้ต้นไทรเลียบ  นายทิม อารีการ กำนัน ตำบลทับปุด เกิดศรัทธา จึงได้นิมนต์ หลวงปู่พรม ให้จำพรรษาอยู่ที่ทับปุด  ได้ชักชวนชาวบ้านช่วยกันสร้างกุฏิ ใกล้ต้นไทรเลียบ ซึ่งมีขนาดใหญ่ประมาณ ๕ คนโอบ โอบหุ้มต้นตาลอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกขานชื่อวัดว่า วัดไทรเลียบ 
           เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓   ขุนชำนาญชนุวัตร์(เน้า) นายอำเภอทับปุด ได้พาครอบครัวไปทำบุญ  ที่วัดไทรเลียบ  เกิดความคิดที่จะสร้างโรงเรียน ให้เด็กๆ ได้ศึกษา เล่าเรียน ตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ต้องการให้ราษฎรได้ศึกษาเล่าเรียน จึงได้ปรึกษา หลวงปู่พรม ซึ่ง หลวงปู่พรม ก็เห็นดีเห็นงามด้วยและอนุญาตให้ใช้ศาลาโรงธรรม เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน ขุนชำนาญชนุวัตร์(เน้า) นายอำเภอทับปุด ได้มอบหมายให้  ขุนบุญลิปตานนท์ศึกษากร ชักชวนชาวบ้านที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ให้เข้ามาเรียนหนังสือ ได้ชักชวนผู้ที่มีความรู้ เข้ามาเป็นครู นักเรียนที่สมัครใจเรียนเป็นคนแรกชื่อว่า สามเณรนวม เพ็ชรพงษ์ บุตรของ นายไทย เพ็ชรพงษ์ เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ และ คุณครู คนแรกคือ คุณครูช้วน บุณยะรักษ์ 
            เนื่องจากโรงเรียนได้เปิดสอนในวัดไทรเลียบ ชาวบ้านจึงเรียกขานว่า  โรงเรียนวัดไทรเลียบ 
           โรงเรียนวัดไทรเลียบ ได้เปิดสอนในระดับ ชั้นมูล วิชาที่สอน คือ เลข ภาษาไทย สูตรคูณ การผันสระ การผันตัวสะกด การขับเสภา โรงเรียนวัดไทรเลียบ ได้เปิดเรียนวันแรก เมื่อ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ (ตามหลักฐานในทะเบียนนักเรียน โรงเรียนวัดไทรเลียบ) 
            ต่อมาเมื่อมีจำนวนนักเรียนมากขึ้น ศาลาโรงธรรมดูจะคับแคบไป ขุนบุญลิปตานนท์ศึกษากร ได้ประสานงานกับ นายทิม อารีการ กำนัน ตำบลทับปุด ชักชวนชาวบ้าน มาช่วยกันสร้างโรงเรือน เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน มีขนาด ๓๐ x ๒๐ เมตร หลังคามุงจากสาคู แบบเพิงหมาแหน กั้นด้วยฝาไม้ไผ่ขัด มีประตู หน้าต่าง โต๊ะและม้านั่ง ใช้ไม้ปักลงในดิน ตีทับด้วย ไม้กระดาน แผ่นหนาๆ โต๊ะตัวหนึ่ง นั่งได้ประมาณ ๕ คน มีคำประพันธ์บทหนึ่งกล่าวว่า 
                  “โต๊ะเก้าอี้ใช้ไม้กระดานหนา       เป็นไรหวาห้าคนทำเป็นหึง
  
             อย่าทำหน้าทำตาเป็นบึ้งตึง              มือไม้ถึงเดี๋ยวหากูไม่เตือน

            พ.ศ. ๒๔๖๕ ขุนบูญลิปตานนท์ศึกษากร ได้แจ้งให้ เด็กผู้หญิง เข้ามาเรียนหนังสือได้เหมือน เด็กผู้ชาย เนื่องจากมีพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ กำหนดให้ เด็กผู้หญิง มีสิทธิเรียนหนังสือ ได้เหมือน เด็กผู้ชาย นักเรียนผู้หญิงคนแรกคือ เด็กหญิงเตี่ยน ยี่สุ่น บุตรของ นายซุ้น ยี่สุ่น เกิดวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้เข้าเรียนเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๖  ขณะมีอายุได้ ๑๓ ปี 
            นายช้วน บุณยะรักษ์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดไทรเลียบ ได้ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๑  เนื่องจากมีอายุมากแล้ว และสุขภาพ ไม่แข็งแรง ทางราชการได้แต่งตั้ง คุณครูวิเชียร ณ ตะกั่วทุ่ง   มาเป็นครูใหญ่ โรงเรียนวัดไทรเลียบ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ 
            พ.ศ. ๒๔๗๖ พระครูภาณีสีลวัติ เจ้าอาวาส วัดไทรเลียบ พิจารณาเห็นว่าชื่อ วัดไทรเลียบ พ้องกับชื่อวัดในสมัยพุทธกาล และคำว่า วัดไทรเลียบ ไม่ไพเราะ จึงได้ปรึกษาพุทธบริษัท และมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดนิโครธาราม มีคำประพันธ์บทหนึ่งกล่าวว่า 
            "นิโครธคือต้นไทรตามบาลี      อารามมีต่อท้ายคล้ายคำเสริม 
       นิโครธบวกอารามคงความเดิน      สมาสเติม  วัดนิโครธาราม"               
            คุณครูวิเชียร ณ ตะกั่วทุ่ง ได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามชื่อวัด เป็น โรงเรียนวัดนิโครธาราม” ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ 
            วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๗   กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับแจ้งการพระราชทาน กำหนดเขต วิสุงคามสีมา วัดนิโครธาราม พ.ศ. ๒๔๙๖ ทางราชการ ได้ย้าย ที่ว่าการอำเภอทับปุด และ สถานีตำรวจภูธรอำเภอทับปุด  ไปยังสถานที่สร้างใหม่ที่สร้างเสร็จแล้ว (สถานที่ ในปัจจุบัน) คุณครูวิเชียร ณ ตะกั่วทุ่ง  ได้ขอใช้ที่ราชพัสดุ ของ ที่ว่าการอำเภอทับปุด และ สถานีตำรวจภูธรอำเภอทับปุด แปลงหมายเลข พง. ๖๐ - ๒๔๖๕ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. ๑ ก. ขนาด ๓ ห้องเรียน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗ เมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงสังกะสีลอนคู่ ผนังกั้นด้วยไม้กระดาน ไม่มีผนังกั้นห้อง อาคารเรียนหลังใหม่ ได้เปิดเรียนวันแรก เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ 
            ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้อนุมัติงบประมาณ ให้ต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก ๑ ห้อง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
           พ.ศ. ๒๕๐๐ 
ฯพณฯ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย (พระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมาตรีคนแรก ของประเทศสยาม) ได้เดินทางมาตรวจราชการทางภาคใต้ พร้อมด้วย  ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภริยา ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม  ได้มอบเงินให้ โรงเรียนวัดนิโครธาราม ๕,๐๐๐ บาท เพื่อให้ โรงเรียนวัดนิโครธาราม ซื้อปูนซิเมนต์ มาลงพื้น อาคารเรียน เจ้าหน้าที่ คุณครูและราษฎร ได้ร่วมกันบริจาคเป็นค่าวัสดุและแรงงาน ๔,๐๐๐ บาท  เพื่อสร้างเพดานไม้กระดาน 

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ ๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  ปลาเป็นย่อมว่ายทวนน้ำ เป็นคำประพันธ์ประเภทใด
   ก. บทร้อยแก้ว
   ข. เป็นคำคล้องจองกะทัดรัด
   ค. ใช้พยัญชนะตัวเดียวกันให้มากที่สุด
   ง. ใช้คำอธิบายยาวๆ

ข้อที่ ๒    คำขวัญต่อไปนี้ใช้ในโอกาสใด " ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย "
   ก. วันพ่อแห่งชาติ
   ข. วันแม่แห่งชาติ
   ค. วันรัฐธรรมนูญ
   ง. วันเด็กแห่งชาติ

ข้อที่ ๓  " สละชีพเพื่อชาติ" เป็นคำขวัญสำหรับใคร
   ก. ตำรวจ
   ข. ทหาร
   ค. ครู
   ง. นักการเมือง

ข้อที่ ๔  คำขวัญ สำนวนใดใช้เตือนใจให้คนรู้จักการต่อสู้ชีวิตมากที่สุด
   ก. คนตายคือคนไม่หวังอะไร
   ข. รักเรียนดีกว่าเรียนรัก
   ค. เราเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราเอง
   ง. ปลาเป็นย่อมว่ายทวนน้ำ

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ท ๒.๑

ตัวชี้วัดที่ ๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง และแผนภาพความคิด เพื่อใช้พัฒนางานเขียน
คำชี้แจง ให้นักเรียนเขียนโครงเรื่อง  แสดงขั้นตอนและวิธีการทำอาหาร  ที่นักเรียนชอบโดยละเอียดทุกขั้นตอน 
พร้อมวาดภาพประกอบมาให้เห็นจริง

เด็กหญิงกัฐติยา  รอดพันดุง,เด็กหญิงพุทธษา  คำเพราะ,เด็กหญิงภัญญาภัค  แสงขวัญ
เด็กหญิงอัจจิมา  ล้ำถาวรวงศ์,เด็กหญิงธันยาพร  ร่มพฤกษ์

 

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ ๔ เขียนเรียงความ

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  ข้อใดคือลักษณะของเรียงความ
   ร้อยแก้วที่เขียนเป็นเรื่อง
   ถ้อยคำที่นำมาเรียงต่อกันและมีเรื่องราวติดต่อกัน
   การเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นเรื่องราว ด้วยภาษาที่ไพเราะสละสลวย
   การเรียบเรียงเรื่องราวที่น่าสนใจจากประสบการณ์หรือจากการได้ยินได้ฟังมา

ข้อที่ ๒  การเขียนคำนำควรเป็นไปในลักษณะใด
   ใช้ถ้อยคำที่คมคาย
   นำด้วยคำขวัญที่น่าสนใจ
   นำด้วยคำประพันธ์ที่ไพเราะ
   เขียนอย่างไรก็ได้แต่ต้องมีลักษณะจูงใจ

ข้อที่ ๓  การเขียนสรุปในเรียงความ ควรเขียนในลักษณะใด
   กล่าวอ้างถ้อยคำของนักปราชญ์
   เขียนโดยให้ข้อคิดประทับใจผู้อ่าน
   เขียนบทประพันธ์เพื่อเตือนใจผู้อ่าน
   กล่าวอ้างสุภาษิตทางโลกและทางธรรม

ข้อที่ ๔  การเขียนเรียงความที่ควรยกอุทาหรณ์ประกอบ ควรเป็นเรื่องประเภทใด
   การท่องเที่ยว
   ประวัติบุคคล
   อธิบายสุภาษิต
   นิทานทั่วๆไป


ข้อที่ ๕  ถ้าคิดเขียนเรียงความเกี่ยวกับประวัติบุคคล จะขาดข้อใดไม่ได้
   บุตร - ธิดา
   บิดา - มารดา
   งาน - ผลงาน
   ประวัติการศึกษา

ข้อที่ ๖  การเขียนเรียงความให้ได้ดีนั้น ควรใช้หลักข้อใด
   เขียนให้มีหลายๆ ย่อหน้า
   นำประโยคมาต่อกันเป็นเรื่องราวขึ้น
   ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา
   พยายามเขียนให้มีความยาวมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ข้อที่ ๗  ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการเขียนเรียงความ
   เลือกหัวข้อเรื่อง กำหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเรื่อง ค้นคว้า
         และรวบรวมความรู้   วางโครงเรื่อง

   เลือกหัวข้อเรื่อง กำหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของเรื่อง วางโครงเรื่อง ค้นคว้า
         และรวบรวมข้อมูล

   เลือกหัวข้อเรื่อง ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล กำหนดจุดมุ่งหมาย
          และขอบเขตของเรื่อง วางโครงเรื่อง

   ค้นคว้าและรวบรวมความรู้ เลือกหัวข้อเรื่อง กำหนดจุดมุ่งหมาย
          และขอบเขตของเรื่อง วางโครงเรื่อง

ข้อที่ ๘  ประโยคข้อใด  มีใจความชัดเจนที่สุด
   เด็กชายแก้ว บุตรชายคนโตของนายเกิด เป็นเด็กดี
   บุตรชายคนโตของนายเกิดชื่อว่า เด็กชายแก้วเป็นเด็กดี
   เด็กชายแก้วเป็นบุตรชายคนโตของนายเกิด เขาเป็นเด็กดี
   เด็กชายแก้วซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของนายเกิดเป็นเด็กที่ดี
ข้อที่ ๙ ข้อใดอยู่นอกประเด็นของชื่อเรื่อง " โทษของยาเสพติด"
   ทำลายอนาคต
   บั่นทอนสุขภาพ
   ก่อปัญหาอาชญากรรม
   ทำลายสมองและระบบประสาท

ข้อที่ ๑๐  ข้อใดอยู่นอกประเด็น ของชื่อเรื่อง " วิธีแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน"
   ประหยัดกระแสไฟฟ้า
   จำกัดเวลาเปิดบริการสถานเริงรมย์
   ให้โรงภาพยนตร์งดฉายหนังรอบดึก
   หาวิธีลดปริมาณการใช้รถส่วนบุคคล

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ ๕  เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  ย่อความคืออะไร
   การนำประโยคสำคัญ ๆ ของเรื่องมาเรียงติดต่อกัน
   การจับใจความสำคัญของเรื่องแล้วเขียนด้วยสำนวนของผู้ย่อเอง
   การจับใจความสำคัญของเรื่องด้วยสำนวนของเจ้าของความเดิม
   คือรูปแบบการเขียนที่มีคำนำเป็นสาระสำคัญของข้อความ 

ข้อที่ ๒  ข้อใดควรทำก่อนเป็นอันดับแรกในการเขียนย่อความ
   บันทึกใจความสำคัญ
   อ่านเรื่องอย่างคร่าวๆ 
   อ่านเรื่องอย่างละเอียด
   เขียนขึ้นต้นตามรูปแบบ

ข้อที่ ๓  การย่อความข้อใดควรทำก่อนในการจะเขียนโครงเรื่อง
   ค้นคว้าหาความรู้
   กำหนดหัวข้อที่จะเขียน
   กำหนดหัวข้อย่อยจากข้อมูล
   เขียนรายละเอียดคร่าว ๆ ของแต่ละหัวข้อ

ข้อที่ ๔  ข้อใดไม่ถูกต้องในการย่อความ
   ใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้อง
   ตัดข้อความที่ซ้ำซ้อนออก
   ใช้อักษรย่อเพื่อให้สั้นกระชับ
   ต้องใช้ถ้อยคำสำนวนของผู้ย่อ


ข้อที่ ๕  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนโครงเรื่องในการเขียนย่อความ
   เป็นการกำหนดความคิด
   ช่วยให้ความคิดเป็นระเบียบ
   เป็นการช่วยขยายความให้สมบูรณ์
   ช่วยลำดับความคิดและเรื่องราว

ข้อที่ ๖  ทักษะที่ใช้ก่อนลงมือย่อความคือข้อใด
   การพูด การฟัง
   การฟัง การอ่าน
   การอ่าน การเขียน
   การพูด การอ่าน

ข้อที่ ๗  การย่อความมักไม่ใช้ทักษะใด
   การพูด
   การฟัง
   การอ่าน
   การเขียน

ข้อที่ ๘  การย่อความเป็นการกระทำที่ตรงข้ามกับข้อใด
   การเขียนเรียงความ
   พรรณนาความ
   เก็บใจความสำคัญ
   เรียบเรียงข้อความ

ข้อที่ ๙  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   คำนำย่อบทประพันธ์ทุกประเภทเขียนเหมือนกันหมด
   ถ้าข้อความเดิมเป็นราชาศัพท์ก็ให้คงราชาศัพท์นั้นไว้
   ถ้าข้อความเดิมเป็นคำพูดก็ให้คงคำพูดนั้นไว้
   การย่อจะต้องมีคำนำหน้าเสมอ

ข้อที่ ๑๐  ข้อความใดนำมาใช้ในการย่อความได้เหมาะสมที่สุด
   กาบแก้วเป็นเพื่อนของเขา
   น้าซื้อหมู ๓ กก. เป็นเงิน ๒๒๔ บาท
   กระทงทองล่องเลื่อนดูเกลื่อนกลาด
   ฉันไม่ทราบว่าเขาจะฝากอะไรมาให้เธอ

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ท ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ ๖ เขียนจดหมายส่วนตัว

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  ส่วนใดของจดหมาย ชนิดต่างๆ ที่เหมือนกัน
   ก. แบบฟอร์ม
   ข. ที่อยู่
   ค. คำขึ้นต้น
   ง. คำลงท้าย

ข้อที่ ๒  การสื่อสารชนิดใดเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
   ก. โทรเลข
   ข. จดหมายด่วน
   ค. ไปรษณียบัตร
   ง. จดหมายลงทะเบียน

ข้อที่ ๓  การส่งจดหมายทางไปรษณีย์ต้องติดแสตมป์กี่บาท
   ก. ๒ บาท
   ข. ๓ บาท
   ค. ๔ บาท
   ง. ๕ บาท

ข้อที่ ๔  เมื่อได้รับจดหมายทางไปรษณีย์ต้องทำอย่างไรก่อน
   ก. เปิดซอง
   ข. ดูชื่อผู้ส่ง
   ค. ดูชื่อผู้รับ
   ง. อ่านเนื้อเรื่อง

ข้อที่ ๕  ประโยชน์ของการใส่รหัสไปรษณีย์คือข้อใด
   ก. ผู้ส่งแน่ใจว่าถึงผู้รับ
   ข. ผู้รับได้รับแน่นอน
   ค. จดหมายไม่สูญหาย
   ง. ถึงผู้รับรวดเร็ว

ข้อที่ ๖  การสื่อสารชนิดใดผู้ส่งไม่ต้องไปที่ทำการไปรษณีย์ก็ได้
   ก. จดหมายลงทะเบียน
   ข. ไปรษณีย์ธนาณัติ
   ค. โทรเลข
   ง. จดหมาย

ข้อที่ ๗  เครื่องมือสื่อสารชนิดใดเร็วที่สุด
   ก. โทรศัพท์
   ข. โทรเลข
   ค. จดหมายลงทะเบียน
   ง. จดหมายด่วน

ข้อที่ ๘  การเขียนจดหมายถึงบิดามารดา ควรลงท้ายด้วยข้อความใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
   ก. รักและคิดถึง
   ข. ด้วยความเคารพอย่างสูง
   ค. รักมาก
   ง. คิดถึงมาก

ข้อที่ ๙  ถ้าส่งจดหมายไม่ติดแสตมป์จะเป็นอย่างไร
   ก. ไม่ถึงผู้รับ
   ข. จดหมายถูกส่งกลับคืน
   ค. ผู้ส่งถูกปรับเป็น ๒ เท่า
   ง. ผู้รับถูกปรับเป็น ๒ เท่า

ข้อที่ ๑๐  หมายเลขโทรศัพท์ "๓๙๑ - ๒๔๒๒" อ่านว่าอย่างไรจึงถูกต้อง 
   ก. สาม - เก้า -หนึ่ง - สอง - สี่ -สอง -สอง
   ข. สาม -เก้า -หนึ่ง -โท -สี่ -โท -โท
   ค. สามร้อยเก้าสิบเอ็ด -สองพันสี่ร้อยยี่สิบสอง
   ง. สาม -เก้า -หนึ่ง -สอง -สี่ –ยี่สิบสอง
ข้อที่ ๑๑  ส่วนใดของการเขียนจดหมายที่เหมือนกัน 
   ก. คำขึ้นต้น
   ข. ที่อยู่
   ค. คำลงท้าย
   ง. คำสรรพนามที่ใช้

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ๒.๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๗   กรอกแบบรายงานต่าง ๆ
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  ข้อใดเป็นการแบ่งจังหวะวรรคตอน  ในการอ่าน  ได้ถูกต้อง
นางสาวกุ๊กกิ๊กเป็นเจ้าของโรงงานเล็ก ๆ ที่ผลิตเสื้อผ้าเด็กส่งให้ร้านค้าต่างจังหวัด
 
   ก. งดส่งของ ๒ งวด เพราะผลิตไม่ทัน
   ข. ส่งของงวดวันจันทร์ที่ ๓ และ ๔ ไม่ได้
   ค. มีเหตุขัดข้อง งวดต่อไปส่งต้นเดือนหน้า
   ง. เครื่องเสีย คนงานหยุด ส่งของไม่ทันถึงสิ้นเดือน

ข้อที่ ๒  ข้อความในโทรเลขข้อใดใช้ถ้อยคำกระชับและสื่อสารได้ชัดเจน
   ก. สอบได้ให้มาสัมภาษณ์
   ข. รับที่สถานีรถไฟสามเสน ๑๒ เม.ย.
   ค. คุณพ่อป่วยหนัก อยู่โรงพยาบาลราชบุรี
   ง. จำเป็นต้องใช้เงินด่วนมาก ส่งมาที่โรงเรียน

ข้อที่ ๓  การสื่อสารทางโทรเลขข้อใดถูกต้องเหมาะสมที่สุด
   ก. มาถึงวันจันทร์เช้า รับด้วยที่สถานี
   ข. ติดธุระด่วน ไม่ต้องรับ จะมาเอง
   ค. มารถทัวร์ ๖ โมงเช้าวันจันทร์รับด้วย
   ง. ติดธุระสำคัญมาก มาไม่ได้ ไม่ต้องมารับ

ข้อที่ ๔  ข้อใดเป็นโทรเลขที่ใช้ภาษาเหมาะสมที่สุด
   สอบได้ที่ ๑ ติดต่อ โทร. ๒๔๒๙๘๗๒ 
   ข. สอบสัมภาษณ์สัปดาห์หน้า ๙.๐๐ น.
   ค. สอบรอบแรกที่สมาคมภาษา วันจันทร์หน้า
   ง. สอบผ่านข้อเขียน รีบเตรียมตัวให้พร้อมด่วน

ข้อที่ ๕  ข้อความในโทรเลขต่อไปนี้ข้อใดที่สื่อความหมายให้ชัดเจนกระชับรัดกุม
   ก. รับที่สถานีรถไฟพรุ่งนี้
   ข. พ่อป่วยหนักกลับบ้านด่วน
   ค. ของที่ส่งไปให้ได้รับหมดแล้วทุกอย่าง
   ง. ถึงกรุงเทพ ฯ ด้วยรถทัวร์เวลา ๑๑.๐๐ น.

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ๒.๑ 
ตัวชี้วัดที่   ๘ เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  งานเขียนประเภทใดที่สามารถใช้ภาษาพูดได้มากที่สุด
   ก. สารคดี
   ข. บทความ
   ค. จดหมายธุรกิจ 
   ง. จดหมายส่วนตัว

ข้อที่ ๒  จากความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีการสื่อสาร มีผลทำให้งานเขียนใด
ลดลงมากที่สุด

   ก. สารคดี
   ข. บทความ
   ค. จดหมายส่วนตัว
   ง. นวนิยาย

ข้อที่ ๓  คำว่า " เยอะแยะ " ควรใช้คำใดในภาษาเขียน
   ก. มากมาย
   ข. เกลื่อนกลาด
   ค. เหลือเฟือ
   ง. ยั้วเยี้ย 

ข้อที่ ๔  " สังคมเป็นกระจกฉายตัวเราเอง " จากข้อความ คำว่า สังคม หมายถึงข้อใด
   ก. ทรัพย์สมบัติและฐานะของเรา
   ข. การกระทำของเรา
   ค. บุคคลรอบข้างเรา
   ง. สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา และครอบครัวเรา

ข้อที่ ๕  ประโยคใดใช้คำ " พากเพียร " ได้เหมาะสมที่สุด
   ก. เธอต้องใช้ความพากเพียรที่สุด
   ข. เขาพากเพียรที่จะไขกุญแจนั้น
   ค. เธอมีความพากเพียรในการเรียนรู้จนประสบผลสำเร็จ
   ง. เขาพากเพียรหยิบแก้วกาแฟขึ้นมาจิบ

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ท ๒.๑

ตัวชี้วัดที่ ๙ มีมารยาทในการเขียน
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  ประโยคใดใช้ข้อความรัดกุม
   ก. ทหารเวียดนามถูกฆ่าตายหมดไปเหลือแม้แต่คนเดียว
   ข. ของนี้แจกฟรีโดยไม่คิดเงิน
   ค. สถานที่ราชการบุคคลภายนอกห้ามเข้า
   ง. ในอดีตที่ผ่านมาผมได้รับความยากลำบากนานัปการ

ข้อที่   ในการเขียนจดหมายลาครู สิ่งใดควรระวังมากที่สุด
   ก. การใช้เหตุผล
   ข. สำนวนภาษาที่ใช้
   ค. กระดาษที่ใช้
   ง. ซองจดหมาย

ข้อที่ ๓  การเขียนในสถานที่ใดไม่เหมาะสม
   ก. เขียนชื่อติดพื้นรองเท้าของตนเอง
   ข. เขียนตามผนังในห้องน้ำสาธารณะ
   ค. เขียนบทร้อยกรองตามผนังกำแพงรั้วบ้าน
   ง. เขียนข้อความและระบายสีรูปภาพในผนังห้องนอน
ข้อที่   การเขียนตัวหนังสือลักษณะใดถือว่าไม่สุภาพ
   ก. เขียนตัวบรรจง
   ข. เขียนหวัด
   ค. เขียนเล่นหาง
   ง. เขียนหวัดแกมบรรจง

ข้อที่   การเขียนแสดงความคิดเห็นข้อใดควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด
   ก. สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น
   ข. เขียนในเรื่องจริง
   ค. เขียนเยิ่นเย้อ
   ง. เขียนล้อเลียนผู้อื่น

ข้อที่ ๖  การคัดลายมือต้องการสิ่งใดมากที่สุด
   ก. ความสะอาด
   ข. ความสวยงาม
   ค. ความเป็นระเบียบ
   ง. ความรวดเร็ว

ข้อที่ การเขียนในข้อใดที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
   ก. เขียนเรื่องวัฒนธรรมไทย
   ข. เขียนเรื่องประวัติศาสตร์
   ค. เขียนเรื่องจากจินตนาการ
   ง. เขียนเรื่องพุทธศาสนา

ข้อที่ ๘  การเขียนงานประเภทใดที่ต้องระวังเรื่องการใช้ภาษามากที่สุด
   ก. เขียนจดหมายส่วนตัว
   ข. เขียนเรียงความ
   ค. เขียนจดหมายลาครู
   ง. เขียนบทร้อยกรอง

ข้อที่ ๙  ข้อใดไม่ใช่การสื่อสารด้วยการเขียนที่ดี
   ก. เขียนประโยคให้ได้ใจความ
   ข. เลือกใช้คำที่สื่อความหมายได้ดี
   ค. เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
   ง. เลือกใช้คำและภาษาที่ทันสมัย


แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๓ การฟังการดูและการพูด มาตรฐาน ๓.๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๑  ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟังและดู
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ถูก ในข้อความที่ถูกต้อง หรือ ผิด ในข้อความที่ผิด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  การพูดในเรื่องที่ผู้พูดมีความรู้หรือถนัดจะช่วยให้พูดได้ดี
   ถูก
   ผิด

ข้อที่ ๒  ถ้าห้องประชุมใหญ่มีคนฟังจำนวนมากต้องพูดให้ดังที่สุด
   ถูก
   ผิด
ข้อที่ ๓  ลำดับหัวข้อย่อยที่จะพูดและซักซ้อมก่อนพูดจริง
   ถูก
   ผิด
ข้อที่ ๔  การยกตัวอย่างประกอบการพูดไม่มีความจำเป็น เพราะจะทำให้เสียเวลา
   ถูก
   ผิด
ข้อที่ ๕  พูดให้เหมาะสมกับเวลาที่กำหนดให้
   ถูก
   ผิด
ข้อที่ ๖  พยายามพูดเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ได้ครบถ้วนมากที่สุด
   ถูก
   ผิด

ข้อที่ ๗  ยินดีฟังเหตุผลของผู้อื่น และเปิดโอกาสให้ผู้อื่นพูดชี้แจง
   ถูก
   ผิด

ข้อที่ ๘  แสดงสีหน้าอารมณ์ให้เป็นปกติ เมื่อมีผู้อื่นคัดค้านหรือโต้แย้ง
   ถูก
   ผิด

ข้อที่ ๙  แต่งตัวให้เหมาะสมกับโอกาส สถานที่ และบุคคลที่จะพูดด้วย
   ถูก
   ผิด


แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สาระที่ ๓ การฟังการดูและการพูด มาตรฐาน ๓.๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  คนเราควรพูดอย่างไรจึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข
   ก. ต้องพูดก่อนทำ
   ข. ต้องทำก่อนพูด
   ค. อย่าดีแต่ทำ ต้องทำก่อนพูด
   ง. อย่าดีแต่พูด ต้องพูดแต่สิ่งดีๆ

ข้อที่ ๒  เราควรเชื่อคำพูดใครมากที่สุด
   ก. คนแปลกหน้า
   ข. พ่อ แม่
   ค. พี่ น้อง
   ง. เพื่อน

ข้อที่ ๓  คนประเภทใดเชื่อคนง่าย
   ก. คนไม่มีความเชื่อมั่น
   ข. คนขาดความอบอุ่น
   ค. คนมีปัญหาทางครอบครัว
   ง. คนที่หัวอ่อนไม่เป็นตัวของตัวเอง

ข้อที่ ๔  การพูดในเรื่องใดที่ทำให้ผู้ฟังตั้งใจฟังมากที่สุด
   ก. พูดเรื่องตื่นเต้น
   ข. พูดเรื่องการเมือง
   ค. พูดเรื่องที่ผู้ฟังสนใจ
   ง. พูดเรื่องเศรษฐกิจข้อที่ ๕  การพูดโต้แย้งต้องพูดในลักษณะใดผู้ฟังจึงจะเห็นด้วย

   ก. ผู้พูดต้องมีอิทธิพล
   ข. ผู้พูดต้องแต่งตัวดี สุภาพ
   ค. ต้องใช้เหตุผลสนับสนุนเรื่องที่พูดอย่างหนักแน่น
   ง. ต้องพูดในเรื่องที่ผู้ฟังสนใจ

ข้อที่ ๖  จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการพูดจูงใจคืออะไร
   ก.  เสนอความคิดใหม่ ๆ 
   ข. ชี้แจงให้เห็นข้อเท็จจริง
   ค. เชิญชวนให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
   ง. ชี้ให้เห็นประโยชน์ของความคิดใหม่ๆ

ข้อที่ ๗  การพูดสรุปเรื่องที่อ่านหรือฟัง ควรใช้สำนวนลักษณะใด
    ก.  ตามเรื่องราวที่ได้ฟังหรืออ่าน
   ข.  สำนวนของตนเอง
   ค.  สำนวนเป็นทางการ
   ง.  สำนวนใดใดก็ได้

ข้อที่ ๘  การพูดรายงานควรใช้บุคลิกอย่างไร
   ก. ต้องอ่านข้อความที่เตรียมมาตลอด
   ข. ต้องสบตาผู้ฟังเสมอ
   ค. ต้องดัดเสียงเอียงคอ
   ง. สอดแทรกเรื่องตลก

ข้อที่ ๙  มารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็นที่สำคัญที่สุดคืออะไร
   ก. พูดเสียงดังฟังชัด
   ข. พูดแต่สิ่งที่รู้ข้อมูลชัดเจน
   ค. พูดในสิ่งที่ฟังส่วนมากสนใจ
   ง. ไม่พูดในสิ่งที่ทำให้คนอื่นเสียหาย
ข้อที่ ๑๐   การพูดที่น่าสนใจควรทำอย่างไร
   ก. ใช้ระดับเสียงสูงต่ำสอดคล้องกับเนื้อหา
   ข. ยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหว
   ค. พูดเสียงดังฟังชัด
   ง. พูดบังคับให้คนอื่นฟัง


แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท ๓.๑
ตัวชี้วัดที่ ๓ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  ข้อใด ไม่ใช่ การใช้ภาษาเพื่อการเขียนโฆษณา
   ก. ใช้สำนวนที่น่าสนใจ จดจำง่าย
   ข. เขียนวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อฝึกความคิด
   ค. เขียนอักษรให้อ่านง่าย สะกดถูกต้อง
   ง. ภาษาที่ใช้ในการเขียน ไม่เกินความจริง

ข้อที่ ๒  ภาษาโฆษณาไม่ควรเป็นข้อใด
   ก. คุ้มค่าทุกนาที ดูทีวีสีช่อง ๓
   ข. เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
   ค. ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่
   ง. จับเสือใส่ถังพลังสูง

ข้อที่ ๓  ข่าวจากแหล่งใดเชื่อถือได้มากที่สุด
   ก. ชมรมผู้สูงอายุ
   ข. กรมอุตุนิยมวิทยา
   ค. หนังสือพิมพ์รายวัน
   ง. จากการเล่าปากต่อปาก

ข้อที่ ๔  ข่าวจากแหล่งใดทันเหตุการณ์มากที่สุด
   ก. จากปากต่อปาก
   ข. จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด
   ค. รายการข่าวสดทางโทรทัศน์
   ง. จากนิตยสารรายสัปดาห์

ข้อที่ ๕  การฟังข่าวจุดมุ่งหมายใดสำคัญที่สุด
   ก. ความรู้
   ข. ความเข้าใจ
   ค. ตีความข่าว
   ง. เพื่อความบันเทิง 


แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๓ การฟังการดูและการพูด มาตรฐาน ๓.๑
 
ตัวชี้วัดที่ ๔ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบ ถูก ในข้อความที่ถูกต้อง หรือ เลือกคำตอบ ผิด ในข้อความที่ผิด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  การใช้น้ำเสียงให้มีน้ำหนักและมีท่วงทำนอง  จะช่วยให้การพูดน่าสนใจยิ่งขึ้น
   ถูก
   ผิด
ข้อที่ ๒  จุดประสงค์ของการพูดอธิบายคือ ทำให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องราวละเอียดยิ่งขึ้น
   ถูก
   ผิด
ข้อที่   การพูดเป็นความสามารถเฉพาะตัวไม่ต้องฝึกฝนก็ได้
   ถูก
   ผิด
ข้อที่ ๔  ก่อนที่จะพูดต้องรู้เรื่องราวที่จะพูดให้ดีเสียก่อน
   ถูก
   ผิด

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท ๓.๑

ตัวชี้วัดที่ ๕ พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการพูดจูงใจ
   ก. เพื่อโน้มใจให้ผู้ฟังคล้อยตามในสิ่งใด
   ข. เพื่อปลุกเร้าอารมณ์ให้ผู้ฟังเกิดฮึกเหิม
   ค. เพื่อให้ผู้ฟังเกิดกำลังใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
   ง. เพื่อบอกผู้ฟังให้ระมัดระวังในการเดินข้ามถนน

ข้อที่ ๒  ข้อใดไม่ถูกต้อง ในการพูดจูงใจ
   ก. ผู้พูดรวบรวมข้อเท็จจริงที่จะพูดจากที่ต่าง ๆ
   ข. ผู้พูดไม่จำเป็นต้องใช้เหตุผลมากเท่ากับการใช้สำนวนโวหาร
   ค. ผู้พูดควรใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดให้เห็นจริง
   ง. ผู้พูดควรใช้ภาษาที่ชัดเจน อาจยกตัวอย่างประกอบการพูดบ้าง

ข้อที่ ๓  จงเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

             ๑. พี่ป่วย     ๒. ถึงแม้ว่า    ๓. น้องทำการบ้าน    ๔. พี่ก็ยังช่วยสอน

   ก. ๒ - ๑ - ๔ - ๓
   ข. ๒ - ๓ - ๑ - ๔
   ค. ๓ -๒ -๑ -๔
   ง. ๔ - ๓ - ๒ - ๑

ข้อที่ ๔  การพูดจูงใจควรมีลักษณะต่าง ๆ หลายประการ ยกเว้น ข้อใด
   ก. ให้ข้อเท็จจริงแก่ผู้ฟัง
   ข. เสนอความคิดใหม่ ๆ แก่ผู้ฟัง
   ค. ชี้ให้เห็นประโยชน์ของความคิดที่เสนอ 
   ง. ยกแต่ความคิดของผู้ที่ตนเลื่อมใสเท่านั้น

ข้อที่ ๕  ผู้ดำเนินการอภิปราย คือผู้ใด
   ก. คณะกรรมการ
   ข. หัวหน้าฝ่ายเสนอ
   ค. ประธานการโต้วาที 
   ง. ผู้ใหญ่หรือแขกรับเชิญท่านใดท่านหนึ่ง

ข้อที่ ๖  ทำไมผู้เข้าร่วมประชุมจึงพูดเมื่อได้รับอนุญาตจากประธาน
   ก. เพื่อให้เกียรติประธาน
   ข. เพื่อให้เลขานุการจดบันทึกได้สะดวก
   ค. เพื่อให้ที่ประชุมเป็นระเบียบเรียบร้อย
   ง. เพื่อทุกคนจะได้มีโอกาสแสดงความคิดโดยทั่วถึง

ข้อที่ ๗  เมื่อได้รับการวิจารณ์ควรทำอย่างไร
   ก. น้อมรับอย่างสุภาพ
   ข. เงียบเฉย ไม่โต้ตอบ
   ค. พูดให้เป็นเรื่องขบขัน
   ง. แสดงความคิดโต้ตอบทันที 

ข้อที่ ๘  วิธีการพูดในที่ประชุมข้อใดไม่ถูกต้อง
   ก. พูดอย่างมีเหตุผล
   ข. พูดให้กะทัดรัดชัดเจน
   ค. พูดเมื่อถูกวิจารณ์พาดพิงถึง
   ง. พูดเมื่อประธานอนุญาตให้พูด

ข้อที่ ๙  ข้อใดเป็นการใช้ภาษาที่มีน้ำเสียงเชิงชวนเชิญ
   ก. อ๊ะ ! อ๊ะ ! อย่าทิ้งขยะ ตาวิเศษ เห็นนะ
   ข. โปรดทิ้งขยะลงถัง ฝ่าฝืนปรับ ๑๐๐ บาท
   ค. ผู้มีวัฒนธรรมเท่านั้นที่ไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด
   ง. ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด บ้านเมืองจะสะอาดได้อย่างไร

ข้อที่ ๑๐  ข้อใดเป็นภาษาเชิญชวน
   ก. สะอาดกายเจริญวัย สะอาดใจเจริญสุข
   ข. พื้นที่สีเขียวในประเทศไทย กำลังลดน้อยลงทุกที
   ค. ใครเขาจะแต่งงานกันอย่างหรูหราแค่ไหนก็เป็นเรื่องของเขา
   ง. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมามากว่า ๖๐ ปีแล้ว


แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สาระที่ ๓ การฟังการดูและการพูด มาตรฐาน ๓.๑ 
ตัวชี้วัดที่ ๖ มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  วัฒนธรรมไทยในการชมดนตรีถ้าถูกใจการแสดงควรทำอย่างไร
   ก. ส่งเสียงกรี๊ด

   ข. โห่ร้องอย่างดัง
   ค. ปรบมือให้
   ง. ลุกขึ้นเต้นหน้าเวที

ข้อที่ ๒  ข้อใดมิใช่มารยาทของการชมการแสดง
   ก. ไม่ลุกเดินไปเดินมา
   ข. ส่งเสียงกรี๊ดเมื่อชอบใจ
   ค. ไม่มอบดอกไม้ ไม่ถ่ายรูป
   ง. ชื่นชมด้วยการปรบมือ

ข้อที่ ๓  สิ่งใดที่มีส่วนทำให้การสื่อสารด้อยประสิทธิภาพลงไปมากที่สุด
   ก. บุคลิกลักษณะของผู้ส่งสาร
   ข. วิธีการส่งสาร
   ค. ขั้นตอนการส่งสาร
   ง. เนื้อหาสาระของสาร

ข้อที่ ๔  คนที่จะรับฟังสารที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติใดเป็นอันดับแรก
   ก. มีสมาธิดี
   ข. มีความรู้ดี
   ค. มีสติปัญญาดี
   ง. มีประสบการณ์ดี

ข้อที่ ๕  การพูดโต้แย้งต้องพูดในลักษณะใดผู้ฟังจึงจะเห็นด้วย
   ก. ผู้พูดต้องมีอิทธิพล
   ข. ผู้พูดต้องแต่งตัวดี สุภาพ
   ค. ต้องพูดในเรื่องที่ผู้ฟังสนใจ
   ง. ต้องใช้เหตุผลสนับสนุนเรื่องที่พูดอย่างหนักแน่น

ข้อที่ ๖  ข้อใดเป็นหลักการในการพูดแสดงความคิดเห็น
   ก. พูดตรงไปตรงมา
   ข. พูดอย่างมีเหตุผล
   ค. พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวาน
   ง. พูดด้วยถ้อยคำสุภาพ นุ่มนวล

ข้อที่ ๗  การพูดในข้อใดต้องระวังคำพูดมากที่สุด
   ก. พูดเล่านิทาน
   ข. พูดโต้วาที
   ค. พูดโฆษณาสินค้า
   ง. พูดรายงานหน้าชั้น

ข้อที่ ๘  การออกไปพูดนำเสนองานที่หน้าชั้นเรียนต้องทำสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก
   ก. กล่าวคำทักทายคุณครูด้วยสำนวน " สวัสดีค่ะ / ครับคุณครูที่เคารพ"
   ข. กล่าวคำทักทายคุณครูด้วยสำนวน " กราบเรียนคุณครูที่เคารพ"
   ค. กล่าวคำทักทายคุณครูด้วยสำนวน " กราบเรียนคุณครูที่รัก"
   ง. กล่าวคำทักทายคุณครูด้วยสำนวน " กราบสวัสดีคุณครูที่รัก"

ข้อที่ ๙  ในขณะที่เพื่อนพูดที่หน้าชั้น ถ้านักเรียนสงสัยอยากถาม ควรทำอย่างไร
   ก. ถามได้ทุกโอกาส
   ข. เขียนใส่กระดาษชูขึ้น
   ค. เก็บไว้ถามนอกห้อง
   ง. ยกมือขึ้นถาม
ข้อที่ ๑๐  การฟังข่าวประเภทใดที่นักเรียนต้องเชื่อและปฏิบัติตาม
   ก. ข่าวเกษตรกร
   ข. ข่าวการปราบยาเสพติด
   ค. ข่าวเตือนให้ระวังโรคระบาด
   ง. ข่าวการเมือง
ส่วนล่างของฟอร์ม


แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สาระที่ ๔ หลักภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑
ตัวชี้วัดที่ ๑ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  ประโยคในข้อใดมีสมุหนาม
   ก. ประสิทธิ์ชอบดูรายการทศกัณฐ์เด็ก
   ข. สุรีย์เรียนเก่งกว่าพี่ ๆ น้อง ๆ
   ค. อั้มพัชราภาเป็นนักแสดง
   ง. ช้างป่าโขลงใหญ่กำลังกินพืชไร่ของชาวบ้าน

ข้อที่ ๒  คำว่า "ใคร" ในข้อใดที่เป็นสรรพนามบอกความไม่เจาะจง
   ก. ใคร ๆ ก็ไม่รักผม
   ข. ใคร โกหกยกมือขึ้น
   ค. จุ๊บแจง มากับใครน่ะ
   ง. ฉันไม่อยู่ ไม่รู้ใครโทรฯ มาหา

ข้อที่ ๓  ข้อใดมีกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ (อกรรมกริยา)
   ก. แม่ รับประทานข้าวหรือยัง
   ข. ตั้ม ทำไมต้องร้องไห้
   ค. เก๋ ทำข้อสอบได้ไหม
   ง. พ่อ ซื้อยามาให้ลูกด้วย

ข้อที่ ๔  "พ่อแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่าง................................. ลูก" ควรเติมคำบุพบทใดลงในช่องว่าง
   ก. ให้
   ข. กับ
   ค. เพื่อ
   ง. แด่

ข้อที่ ๕  "ประเทศอังกฤษอยู่ไกล" คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำวิเศษณ์ประกอบคำใด
   ก. ประกอบคำกริยา
   ข. ประกอบคำนาม
   ค. ประกอบสรรพนาม
   ง. ประกอบวิเศษณ์

ข้อที่ ๖   คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นคำอุทานเสริมบท
   ก. โธ่เอ๋ย! ไม่น่าสอบตกเลย
   ข. ค่ำแล้ว อาบน้ำอาบท่าหรือยัง
   ค. เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอย
   ง. เอ๊ะ! นั่นเธอหรือนี่

ข้อที่ ๗  ข้อใดมีกลุ่มคำสรรพนามอยู่ในประโยค
   ก. การ์ตูนพระอภัยมณีสนุกดีนะ
   ข. ต้องช่างพูดให้มากกว่านี้
   ค. คุณป้าเป็นคนรักครอบครัว
   ง. คนผอม ๆ นั่นแม่เธอ

ข้อที่ ๘  "ปราณีอ่านหนังสือ...................สุดาเล่นเกม" ควรเลือกเติมคำชนิดใดลงในช่องว่าง
   ก. คำกริยา
   ข. คำอุทาน
   ค. คำบุพบท
   ง. คำสันธาน
ข้อ  ๙  เลือกอักษรหน้าคำ ไปใส่หน้าข้อความให้ตรงความหมาย

 ก.  คำนาม
ข.  คำสามานยนาม
ค.  คำวิสามานยนาม
ง.  คำลักษณะนาม
จ.  คำสมุหนาม
ฉ.  คำอาการนาม
ช.  คำสรรพนาม
ซ.  คำบุรุษสรรพนาม
ฌ.  คำสรรพนามบ่งชี้ระยะ
ญ.  คำกริยา
ฎ.  คำอกรรมกริยา
ฏ.  คำสกรรมกริยา
ฐ.  คำสันธาน
ฑ. คำบุพบท
ฒ.  คำวิเศษณ์
ณ.  คำอุทานบอกอาการ
ด.  คำอุทานเสริมบท

........แม่ซื้อปลากะพงขาว  ๒  กิโลกรัม
........ไม่ต้องมีคู่  อยู่เป็นโสดก็ยังได้
........กินข้าวกินปลาเสียก่อนเถอะลูก
........มะม่วงสุกที่บ้านผิวสีเหลืองทอง สวย หอมน่ากินมาก
........อย่าเอาเปรียบกันอย่างนี้ซีครับ
.......ว้าย
!  อกอีแป้นแตก
........เปรี้ยวจี๊ดเลยนะ  ลูกมะยมบ้านเธอ
........ฉันรักฉันใคร่  เธอด้วยหัวใจของฉัน
........เธอรู้จักคำเรียกชื่อของอะไรบ้าง  บอกมาซิ
........จะกินจะซื้อจะถืออะไร คิดให้ดีเสียก่อน
........มองดูแล้ว  เขาเป็นกรรมการตัดสิน ที่ยุติธรรมที่สุด
........กลิ่นปลาเค็มทอด  หอมโชยมาแล้วซี  หิวจัง
........ตัวด้ำดำ  ดันใส่เสื้อสีแดงแปร๊ด  เหมือนกาคาบพริกเลย
........จะวิ่ง  จะเดิน จะดูอย่างไร  เธอก็สวยไปหมด
.......แหวนเป็นวง  สร้อยเป็นเส้น ที่พูดเน้น จะซื้อให้หรือไง
.......ประเทศมาเลเซียกับประเทศบรูไน ใช้ภาษาเดียวกัน
.......ไหนว่าอยู่ใกล้  กว่าจะเดินถึงไกลเกือบตาย
.......นักกีฬาฟุตบอล  ทีมละ  ๑๑  คน  เท่ากัน
.......ฟ้าแจ้งจางปางแล้ว ตื่นเถอะ อย่ามัวนอนกินบ้านกินเมืองอยู่เลย
.......คืนนี้อากาศหนาวมาก  ใส่เสื้อตั้งหลายชั้น  ยังไม่หายหนาวเลย
.......สะตอพวงใหญ่  นับแล้วเกือบ  ๑๐  ฝักแน่ะ
.......เธอ  ฉัน  มัน  เขา  พวกเราเป็นอะไรกันหมดแล้ว
.......ความรัก  ความเกลียด  เราบังคับกันไม่ได้
.......โย้
เข้าอีกแล้ว
.......ที่โรงเรียนวัดนิโครธาราม  มีต้นจามจุรี  ต้นใหญ่มาก
.......นมในกระป๋องบูดแล้ว  เหม็น เกือบอาเจียนแบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๔ หลักภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑
ตัวชี้วัดที่  ๒ ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  พระเจ้าอยู่หัวมีคำสั่ง คำที่ขีดเส้นใต้ควรใช้อย่างไร
   พระราชโอวาท
   พระบรมราโชวาท
   พระราชโองการ
   พระบรมราชโองการ

ข้อที่ ๒  ภาพวาด พระเจ้าแผ่นดิน ควรใช้คำใดจึงถูกต้อง
   พระบรมรูป
   พระบรมฉาย
   พระบรมสาทิสลักษณ์
   พระบรมฉายาลักษณ์

ข้อที่ ๓  คำใดใช้เขียนขึ้นต้นในจดหมายถึงพระภิกษุ
   กราบเรียน
   นมัสการ
   เจริญพร
   กราบทูล

ข้อที่ ๔  เขียนจดหมายถึงพระภิกษุใช้คำลงท้ายว่าอย่างไร
   ขอแสดงความนับถือ
   ขอนมัสการอย่างสูง
   ขอนมัสการด้วยความเคารพ
   ขอเจริญพรด้วยความเคารพ

ข้อที่ ๕  นายธานินทร์ ได้นำที่ดิน 10 ไร่ ....................... แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเสด็จพระราชกุศล
   ทูลเกล้า
   น้อมเกล้า
   ทูลเกล้าถวาย
   น้อมเกล้าถวาย

ข้อที่ ๖  นางสาวสมส่วน  สวยเสมอ นำช่อดอกมะลิที่ประดิษฐ์จากผ้าไหมโดยฝีมือนักเรียนในเขตตำบล ขึ้น ..................... แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
   ทูลเกล้า
   น้อมเกล้า
   ทูลเกล้าถวาย
   น้อมเกล้าถวาย

ข้อที่   "เมื่อเดือนที่แล้ว พี่จุ๊บแจงรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พวกเราติดสอบ เราควรส่ง.............ไปให้พี่เขานะ" ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
   ก. บัตรเชิญ
   ข. บัตรกำนัล
   ค. บัตรเครดิต
   ง. บัตรอวยพร

ข้อที่ ๘  บุคคลในข้อใดใช้คำพูดได้เหมาะสม
   นิดทักเพื่อนว่า "เสื้อตัวนี้เธอใส่แล้วอ้วนมาก"
   หน่อยพูดกับแม่ว่า "คุณแม่ทำกับข้าวไม่อร่อยเหมือนภัตตาคาร"
   จอย ชวนเพื่อน "ปิดเทอมนี้ไปบริจาคโลหิตกันเถอะ"
   สมศรี "ดูคุณอาผอมจัง สงสัยเป็นโรคอะไรร้ายแรงหรือเปล่าคะ"                                  แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
                                    สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ๔.๑ 
                   ตัวชี้วัดที่ ๓ รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  จับคู่คำกับความหมายที่มีความสัมพันธ์กัน

ส่วนบนของฟอร์ม

   ๑.  ช็อกโกแลต
  ๒.  พริ้นท์
  ๓.  แซนวิช
  ๔.  เปอร์เซ็นต์
  ๕.  มะกะโรนี
  ๖.  อีเมล
  ๗.  ซาลาเปา
  ๘.  เฉาก๊วย 
  ๙.  ซีอิ๊ว

  ก.  จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ
  ข.  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  ค.  ชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งทำจากเมล็ดโกโก้และน้ำตาล
  ง.  พิมพ์
  จ.  ขนมปังประกบไส้เนื้อ  ไก่  หมูหรือแยม
  ฉ.  อาหารชนิดหนึ่งทำจากแป้งสาลีเป็นเส้นกลมยาว
  ช.  ขนมชนิดหนึ่ง  สีดำ  กินกับน้ำหวาน
 ฌ.  รายการอาหาร
 ญ.  ขนมชนิดหนึ่งของจีน  ทำด้วยแป้งสาลี  ปั้นเป็นลูกกลมมีใส้

ข้อที่ ๒  ข้อใดเป็นคำภาษาต่างประเทศทั้งหมด
   ขนมเข่ง  โรตี  โดนัด
   เค้ก  ปั้นสิบ  แซนด์วิช
   พะแนง  ทะกะโรนี  แฮนเนแก็น
   สลัด  เปาะเปี๊ยะ  ซ่าหริ่ม

ข้อที่  ๓  คำภาษาต่างประเทศที่ยังไม่มีศัพท์ภาษาไทย
   ช็อปปิ้ง  แฟลต  วีดีโอ  เมนู
   กีตาร์   ซาตาน  ล็อตเตอรี่  ซีดี
   โปรแกรม  ฟุตบอล  โดนัท  ทีม
   ครีม  ช็อกโกแลต  แบตเตอรี่  กอล์ฟ

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๔ หลักภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑

ตัวชี้วัดที่ ๔ ระบุลักษณะของประโยค
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  ประโยคใดเป็นประโยค  ๒ ส่วน
   ก. ใครหยิบปากกาของฉันไป
   ข. คุณลุงอ่านหนังสือ
   ค. ฝนตกหนักมากเมื่อเช้านี้
   ง. ไอศกรีมมีราคาแพง

ข้อที่ ๒  ประโยคใดเป็นประโยค ๓ ส่วน
   ก. เขายิ้มอย่างมีความสุข
   ข. พี่ชอบดูละครหลังข่าว
   ค. เพื่อน ๆ หัวเราะอย่างสนุกสนาน
   ง.  นกนางนวลบินเหนือทะเล

ข้อที่ ๓  ประโยคใดเป็นประโยคคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบ
   ก. ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำต่อไปเพื่ออะไร
   ข. เขาพูดเรื่องอะไร
   ค. เธอจะไปกับฉันหรือไม่
   ง. นี่คือพี่ของเธอหรือ

ข้อที่ ๔  "เธอจะเดินทางไปเชียงใหม่เมื่อไร"
   ก. ประโยคบอกเล่า
   ข. ประโยคถามให้ตอบ
   ค. ประโยคคำสั่ง
   ง. ประโยคปฏิเสธ

ข้อที่ ๕  ประโยคใดเป็นประโยคขอร้อง
   ก. เขามีน้ำใจกับฉันมาก
   ข. ทำไมมาถึงช้าจัง
   ค. ฉันต้องการให้เธอหยุดพูด
   ง. ช่วยหยิบแก้วน้ำให้หน่อย

ข้อที่ ๖  "ครูไม่ได้พักเที่ยง" เป็นประโยคชนิดเดียวกันกับข้อใด
   ก. เขามีอาชีพทำไร่
   ข. เหตุใดเธอจึงร้องไห้
   ค. หล่อนมิได้มาที่นี่หลายวันแล้ว
   ง. มีใครไปกับเธอหรือไม่

ข้อที่ ๗  "ปุ๋มเดินเที่ยวซื้อของที่ตลาด" ข้อความนี้เป็นประโยคชนิดใด
   ก. ประโยคบอกเล่า
   ข. ประโยคคำสั่ง
   ค. ประโยคคำถาม
   ง. ประโยคปฏิเสธ

ข้อที่ ๘  ประโยคในข้อใดมีบทขยายประธาน
   ก. เก่งกาจตกต้นมะม่วง
   ข. เด็กผู้หญิงคนนั้นเดินลัดสนาม
   ค. น้องอ่านหนังสือการ์ตูน
   ง. คุณลุงท่านชอบดนตรีไทย

ข้อที่ ๙  "กระเป๋าสตางค์ที่ฉันซื้อมาใหม่หาย" ประโยคนี้ตรงกับข้อใด
   ก. ประโยคเน้นผู้กระทำ
   ข. ประโยคเน้นผู้ถูกกระทำ
   ค. ประโยคเน้นกริยา
   ง. ประโยคคำสั่ง หรือขอร้อย

ข้อที่ ๑๐  ข้อใดมีคำบอกท่าทีที่ในประโยค
   ก. เธออยากได้อะไรล่ะ
   ข. เมื่อเช้ารถติดมากเลย
   ค. โปรดรักษาความสะอาด
   ง. ครูห้ามนักเรียนลอกการบ้าน
ส่วนล่างของฟอร์ม


แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ๔.๑
 
ตัวชี้วัดที่ ๕ แต่งบทร้อยกรอง
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

อ่านบทร้อยกรองข้างล่างนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อที่ ๑  และข้อ  ๒ 

“ธรณีนี่นี้
            เราก็มีศิษย์มีอาจารย์
เราผิดท่านประหาร
เราบ่ผิดท่าน  มล้าง

 

เป็นพยาน
หนึ่งบ้าง
เราชอบ
ดาบนี้คืนสนอง”
                        (ศรีปราชญ์)

ข้อที่ ๑  บทร้อยกรองข้างต้น เป็นบทร้อยกรองประเภทใด
   ก. กลอนสุภาพ
   ข. กาพย์ยานี
   ค. กาพย์ฉบัง
   ง. โคลงสี่สุภาพ

ข้อที่ ๒  ข้อใดสรุปความได้ตรงกับสำนวนมากที่สุด
              "เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนี้คืนสนอง"
   ก. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
   ข. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
   ค. กรรมสนองกรรม
   ง. คนดีผีคุ้ม
ข้อที่ ๓  นักเรียนคิดว่าคำในข้อใดมีความหมาย ตรงกันข้าม "ราตรี"
   ก. ทิวา
   ข. เพลาเย็น
   ค. สายัณห์
   ง. พลบค่ำ

ข้อที่ ๔  "คุณอนันต์" ควรหมายความว่าอย่างไรจึงจะชัดเจนที่สุด
   ก. มีคุณค่ามาก
   ข. มีประโยชน์มาก
   ค. มีปริมาณมาก
   ง. มีจำนวนมาก

ข้อที่ ๕   บทร้อยกรองนี้ ผู้ประพันธ์ต้องการสอนเรื่องอะไร

                            "ราชสีห์ตัวเดียวเที่ยวกลางป่า
                     ถูกหมาบ้ากัดป่นจนฉิบหาย
                     เพราะหมามากปากกันควัดจนตาย"

   ก. ความซื่อสัตย์
   ข. ความสามัคคี
   ค. ความห่วงใย
   ง. ความรัก
ข้อที่ ๖  "เมื่อเคราะห์ร้อยกายเราก็เท่านี้       ไม่มีที่พสุธาจะอาศัย" 
              คำที่ขีดเส้นใต้บนบทร้อยกรองนี้เรียกว่าอะไร
   ก. สัมผัสใน
   ข. สัมผัสนอก
   ค. สัมผัสระหว่างบท
   ง. สัมผัสอักษร

ข้อที่ ๗  ข้อใดคือลักษณะบังคับของโคลงสี่สุภาพ
   ก. มีเสียงวรรณยุกต์เอก - โท บังคับ
   ข. โคลง 1 บท มี 2 บาท
   ค. บาทหนึ่งมี 2 วรรค 1 วรรค มี 6 คำ
   ง. ต้องมีสัมผัสในเพื่อให้ไพเราะยิ่งขึ้น


ข้อที่ ๘  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคำครุ
   ก. คำที่มีตัวสะกด
   ข. คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา
   ค. คำที่มีประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา
   ง. คำที่ประสมด้วยสระเสียง อำ ไอ ใอ เอา


ส่วนล่างของฟอร์ม


แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สาระที่ ๔ หลักภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑
ตัวชี้วัดที่  ๖ วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  นักเรียนคิดว่า สำนวนในข้อใดไม่ใช่สำนวนเปรียบเทียบ
   ก. แพะรับบาป
   ข. ฉกชิงวิ่งราว
   ค. ผักชีโรยหน้า
   ง. เกลือจิ้มเกลือ

ข้อที่ ๒  ประโยคข้างล่างนี้ควรเติมสำนวนใดลงในช่องว่างจึงจะได้ใจความที่สุด
             "น้องชายเธอทำไมถึง...........ไม่เคยอยู่เฉย ๆ บ้างเลย"

   ก. ซนเหมือนลิง
   ข. บริสุทธิ์เหมือนหยาดน้ำค้าง
   ค. กลมเหมือนมะนาว
   ง. เบาเหมือนปุยนุ่น

ข้อที่ ๓  คำที่ขีดเส้นใต้ในข้อใด เป็นสำนวนไทย
   ก. อย่ายกพวกตีกันนักกลับเนื้อกลับตัวเสียที
   ข. ถ้าขี้เกียจเรียนนัก สอบตกเมื่อไรก็ตัวใครตัวมันแล้วกัน
   ค. ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีความหวังดีกับลูกศิษย์ทุกคน
   ง. โอ้โฮ้! นุ่งกางเกงเขียว ใส่เสื้อแดงเหมือน อีกาคาบพริกเลย

ข้อที่ ๔  "เอ๋ชอบอ่านหนังสือมาก อ่านได้ตลอดเวลาไม่รู้จักเบื่อ" ตรงกับสำนวนใดมากที่สุด
   ก. คนดีผีคุ้ม
   ข. คงเส้นคงวา
   ค. หนอนหนังสือ
   ง. เด็กอมมือ

ข้อที่ ๕  "คุณพ่อของ แทมมี่เสียชีวิต เธอร่ำไห้ปานจะ..............." ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
   ก. แตกสลาย
   ข. ปางตาย
   ค. เสียใจ
   ง. ขาดใจ

ข้อที่ ๖  "คนที่ชอบวิวาทกันอยู่เสมอ เมื่ออยู่ใกล้กัน"   ตรงกับสำนวนใด
   ก. ขมิ้นกับปูน
   ข. หมาเห่าใบตองแห้ง
   ค. ต่อปากต่อคำ
   ง. ตัดหางปล่อยวัด

ข้อที่ ๗  ข้อใดมีความหมายโดยนัย
   ก. เกลือเค็มมาก
   ข. แกงนี้มีรสเค็ม
   ค. เหงื่อมีรสเค็ม
   ง. แม่ค้าคนนี้เค็มสุด ๆ

ข้อที่ ๘  เมื่อเสียงระเบิดดังขึ้น ทุกคน...........
   ก. กุลีกุจอ
   ข. ขวัญหนีดีฟ่อ
   ค. ฉกชิงวิ่งราว
   ง. เต้นแร้งเต้นกา

ข้อที่ ๙  ข้อใดมีความหมายตรงกับสำนวน  “เป็นหูเป็นตา”
   ก. จอยช่วยแม่ล้างจาน
   ข. แก้วใจไปเที่ยวสวนสัตว์
   ค. สุดาดูแลบ้านแทนแม่
   ง. สมชายสอบชิงทุนได้

ข้อที่ ๑๐  แม่รักลูกดั่งดวงชีวัน ข้อความนี้มีลักษณะเด่นอย่างไร
   ก. สัมผัสสระ
   ข. คำคล้องจอง
   ค. อุปมาอุปไมย
   ง. ใช้ภาษาไพเราะ


ส่วนล่างของฟอร์ม

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๕ วรรณคดี และวรรณกรรม มาตรฐาน ท ๕.๑
ตัวชี้วัดที่ ๑  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ นี้ให้ข้อคิดในเรื่องใด
   ก. ความกล้าหาญ
   ข. คาถา อาคม
   ค. ฤทธิ์เดช
   ง. ความจงรักภักดี

ข้อที่ ๒  เรื่อง ขุนช้างขุนแผน เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
   ก. รักสามเส้า
   ข. เรื่องจริงเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรี
   ค. ความสุข ความเศร้า ความพลัดพราก
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ ๓  เรื่องราวของวรรณคดี เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ให้ข้อคิดอย่างไร
   ก. รักมาก ความพลัดพรากมาเยือน
   ข. ความรักทำให้คนตาบอด
   ค. คนดีผีคุ้ม
   ง. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ข้อที่ ๔
  "จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู
ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู คนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจ" 
จากบทกลอนดังกล่าว ตรงกับสุภาษิตข้อใด
   ก. ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ
   ข. ปากเป็นเอกเลขเป็นโท
   ค. ปลาหมอตายเพราะปาก
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ ๕  กลอนวรรคใดที่บอกเวลาใกล้รุ่ง
   ก. เป็นอันแรมแจ่งแจ้งด้วยแสงดาว
   ข. ความหนาวเหลือทานทนกระมลหมอง
   ค. สกุณาดุเหว่าก็เร่าร้อง
   ง. ดูแสงทองจับฟ้าขอลาเอย

ข้อที่ ๖  ผู้เขียนได้บรรยายความรู้สึกว่า "ความหนาวเหลือทานทนกระมลหมอง" มีสาเหตุมาจากอะไร
   ก. น้ำค้างตกโปรยปรายมาเป็นละออง
   ข. ลมพัดมาเบา ๆ ถูกตัวเรา
   ค. ลมพัดละอองน้ำค้างที่ตกโปรยปรายมาถูกตัวเรา
   ง. กลางคืนเดือนมืดมองไม่เห็นอะไรเลย

ข้อที่ ๗  ผู้เขียนกล่าวว่า "เคยกล่าวถ้อยวอนจันทราว่าให้สม" คำว่า "สม" มีความหมายว่าอย่างไร
   ได้รวมกัน
   ได้ดังที่คิดไว้
   ได้เหมาะกัน
   ได้เท่ากัน

ข้อที่ ๘  นักเรียนจะทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นสตรีที่มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี
   ก. ปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามกาลเทศะ
   ข. รักนวลสงวนตัว
   ค. กิริยามารยาทงาม
   ง. แต่งตัวให้สวยอยู่เสมอ

ข้อที่ ๙  "ชิงสุกก่อนห่าม" หมายความว่าอย่างไร
   ก. อย่ากินผลไม้ก่อนสุก มันจะเปรี้ยว
   ข. ผลไม้ต้องรอให้สุกจึงค่อยกิน มันจะเปรี้ยว
   ค. ไม่ควรทำอะไร   เมื่อยังไม่ถึงเวลาอันควร
   ง. ถูกทุกข้อ

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท ๕.๑

ตัวชี้วัดที่ ๒ เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเองและนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  นิทานมุขตลกเรื่องศรีธนญชัย มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร
   เซียงรุ้ง
   เซียงของ
   เซียงเมี่ยง
   เซียงดาว

ข้อที่ ๒  ผู้ใหญ่มักชอบเล่านิทานแบบใดให้ลูกหลานฟัง
   นิทานคติธรรม
   นิทานมุขตลก
   เทพนิยาย
   นิทานมหัศจรรย์

ข้อที่ ๓  " การสวดหนังสือหรือสวดด้าน " เป็นของภาคใด
   ภาคกลาง
   ภาคใต้
   ภาคเหนือ
   ภาคอีสาน

ข้อที่ ๔  ลักษณะเนื้อเรื่องโดยสรุปของนิทานพื้นบ้านมักเป็นอย่างไร
   ธรรมะย่อมชนะอธรรม
   พระโอรสเป็นผู้มีบุญญาธิการ
   เทวดาช่วยให้ตัวเอกของเรื่องรอดพ้นภัยพิบัติ
   พระโพธิสัตว์เสวยชาติมาเพื่อบำเพ็ญบารมี

ข้อที่ ๕  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของนิทานพื้นบ้าน
   เป็นเรื่องเล่าด้วยถ้อยคำ เล่ากันด้วยปากสืบต่อกันมา
   มีลักษณะเป็นร้อยแก้ว
   มุ่งเสนอข้อเท็จจริง
   ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้เล่า

ข้อที่ ๖  " เรื่องท้าวแสนปม " นักเรียนคิดว่าเป็นนิทานประเภทใด
   นิทานประจำถิ่น
   นิทานสอนใจ
   นิทานอธิบายเหตุ
   นิทานวีรบุรุษ

ข้อที่ ๗  " ค่าวซอ " เป็นการขับลำนิทานของภาคใด
   ภาคใต้
   ภาคเหนือ
   ภาคกลาง
   ภาคอีสาน

ข้อที่ ๘  ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของนิทานพื้นบ้าน
   มีมุขตลก
   สอนจริยธรรม
   เล่าตามความเชื่อ
   มีเนื้อเรื่องหลากหลาย

ข้อที่ ๙  ข้อใดเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็ก
   นิทาน
   นิยาย
   ข่าว
   ภาพยนตร์

ข้อที่ ๑๐  นิทานจักรๆ วงศ์ๆ เป็นนิทานประเภทใด
   นิทานวีรบุรุษ
   นิทานประจำถิ่น
   นิทานสอนใจ
   นิทานมหัศจรรย์


แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่   
สาระที่ ๕ วรรณคดี และวรรณกรรม มาตรฐาน ท ๕.๑

ตัวชี้วัดที่  ๓ อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนบนของฟอร์ม

ข้อที่ ๑  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายในการอ่านวรรณคดีไทย
   ก. อ่านเพื่อความบันเทิง
   ข. อ่านเพื่อให้รู้เรื่องราว
   ค. อ่านเพื่อสนองความต้องการของอารมณ์
   ง. อ่านเพื่อรับรสความงามไพเราะของคำประพันธ์

ข้อที่ ๒  คุณค่าของวรรณคดีไทยอยู่ที่ใด
   ก. ความงดงามและอรรถรสทางภาษา
   ข. เรื่องราวน่าตื่นเต้นชวนติดตาม
   ค. ความวิจิตรพิสดารเหนือธรรมดา
   ง. ความกลมกลืนสอดคล้องของตัวละครและเรื่อง 
ข้อที่  ๓  วรรณคดีสะท้อนภาพลักษณ์ของสังคมไทยในสมัยใดมากที่สุด
   ก. สมัยที่ผู้แต่งได้แต่งเรื่องนั้นขึ้น
   ข. สมัยที่ผู้แต่งสมมุติเรื่องราวนั้นขึ้น
   ค. สมัยใดก็ได้แล้วแต่ผู้แต่งกำหนดขึ้น
   ง. สมัยที่ผู้อ่านอ่านวรรณคดีเรื่องนั้น

ข้อที่ ๔  บทร้อยกรองแตกต่างจากร้อยแก้วในเรื่องใด
   ก. กฎระเบียบการเรียบเรียงคำ
   ข. ความสละสลวยของภาษา
   ค. ความสนุกสนานในการอ่าน
   ง. การเกิดภาพพจน์และจินตนาการ

ข้อที่ ๕  ข้อใดถือว่าเป็นคุณค่าด้านคุณธรรมของวรรณคดีไทย
   ก. การใช้คำสัมผัสสระและอักษร
   ข. ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน
   ค. สอดแทรกคติเตือนใจ
   ง. การเกิดภาพพจน์และจินตนาการ

ข้อที่  ๖  ตัวละครใดในวรรณคดีไทยเกิดจากจินตนาการของผู้แต่ง
   ก. บุเรงนอง
   ข. พระสุริโยทัย
   ค. สุดสาคร
   ง. ขุนช้าง

ข้อที่ ๗  วรรณคดีที่วรรณคดีสโมสรยกย่องให้เป็นยอดแห่งกลอนนิราศคือเรื่องใด
   ก.  นิราศลอนดอน
   ข.  นิราศภูเขาทอง
   ค.  นิราศพระบาท
   ง.  นิราศเดือน

ข้อที่ ๘  ลักษณะใดของบทร้อยกรอง  ที่จำเป็นต้องมีคือข้อใด
   ก. สัมผัสนอก
   ข. สัมผัสใน
   ค. เสียงวรรณยุกต์
   ง. สัมผัสอักษร

ข้อที่ ๙  ข้อใดถือว่าเป็นคุณค่าด้านสังคมของวรรณคดีไทย
   ก. การใช้คำสัมผัสสระและอักษร
   ข. ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน
   ค. สอดแทรกคติเตือนใจ
   ง. สะท้อนภาพสังคมในยุคนั้น


นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖
(จากซ้ายไปขวา,จากหลังมาหน้า)  เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีพัฒน์,เด็กชายจิระเดช  ชุมทอง,เด็กชายภานุกร  เจริญจิต,เด็กชายนอธิชาติ  กล่ำประเสริฐ,
เด็กชายขจรจิต  กองแก้ว,เด็กชายเจษฎา  ปั้นทอง,เด็กชายภานุเดช  งานว่อง,เด็กชายวัชรชัย  บุญมาก,เด็กชายอนุรักษ์  สอนแก้ว,
เด็กชายอรรถพล  คำเอียด,เด็กชายศุภเชฎฐ์  สวัสดีเมือง,เด็กชายคณิน  ปัณฑิตานนท์,เด็กชายพชร  แซ่จิ้ว,คุณครูสมนึก  ธนการ,
เด็กชายยุธพิชัย  คำเพราะ,เด็กชายอธิศักดิ์  กล่ำประเสริฐ,เด็กชายประวิทย์  สังข์ศิริ,เด็กชายอภิเชย  โกยกิ้ม,เด็กชายสิริธัช  ทิพย์บุญ
,เด็กชายดนตรี  โกยกิ้ม,เด็กหญงอาทิตยา  จีระพงษ์,เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองกอบ,เด็กหญิงกนกวรรณ  คงแก้ว,เด็กหญิงปฎิษฏี  เอี่ยมศักดิ์,
เด็กหญิงนรมน  รามอินทร์,เด็กหญิงกฤติยา  รอบการ,เด็กหญิงทิพาวรรณ์  ขุนไพชิต,เด็กหญิงกัลยรัตน์  บัวทอง,เด็กญิงธนพร  คงรักษา
,เด็กหญิงรักษิณา  เทพเสถียร,เด็กหญิงสลิฎา  ทองเจิม,เด็กหญิงมณฑิรา  นามสม,เด็กหญิงนิดา  พรมพะยอม,เด็กหญิงธันวาพร  นุ่นแป้น,
เด็กหญิงเสาวรัตน์  คงจันทร์,เด็กญิงธัญวรัตม์  ภู่อมร,เด็กชายวงศัพท์  แสงเหมือนเพชร,เด็กชายชัชวาล  ดวงสีทอง,คุณครูจุรีย์  หนูสุวรรณ,
คุณครูกัลา  กะสิรักษ์,คุณครูวิไลวรรณ  ถิ่นทับปุด,คุณครูสุนทร  พลายสิน,คุณครูมังกร  ถิ่นทับปุด,คุณครูลัดดา  ตันติขรูญรักษ์,
คุณครูวัลลดา  คงสามารถวัฒนา,คุณครูอารัย์  สุขสวัสดิ์,คุณครูอารมณ์  พลายสิน,คุณครูปราณี  ฉันทวิชานนท์,เด็กชายจักรพันธ์  อาจการ,
เด็กชายวีระชาติ  พูลเพิ่ม,เด็กชายพฤติกร  ประกอบศิลป์,เด็กชายภานุวัฒ  แก้วประชุม,เด็กหญิงอาริยา  พลายชนะ,เด็กหญิงปุณยนุช  ทองกอบ,
เด็กหญิงนรีรัตน์  เทพเสถียร,เด็กหญิงปนัสยา  ชูเวชะ,เด็กหญิงพิยดา  ทองผึ้ง,เด็กหญิงสุชานันท์  ระฆังทอง,เด้กหญิงปิยพัชร  สาลีพรรณ,
เด็กหญิงภัญญาภัคร  แสงขวัญ,เด้กหญิงอัฉจิมา  ล้ำถาวรวงศ์,เด้กหยิงพุทธษา  คำเพราะ,เด็กญิงธัญพร  ร่มพฤกษ์,เด็กชายเจษฎา  ทองเจิม,
เด็กชายศุภวิชญ์  สังกะสิน,เด็กชายธราดล  วิรันจตี

คุณครูออกข้อสอบยากไหมครับ  ทำถูกกันบ้างไหม

เด็กนิโคร

wnikro@gmail.comส่วนล่างของฟอร์ม

 

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

บุคคลสำคัญที่นักเรียนควรรู้จัก
บทเรียนภาษาไทย ของคุณครูสมนึก ธนการ
ค่ายเยาวชนน้ำตกดาดฟ้า จังหวัดสุราษฎรธานี article
ลำนำทางความคิด ของคนที่ไม่มีหัวคิด article
ห้องสมุด ตอนที่ ๑ article
ห้องสมุด ตอนที่ ๒ article
ห้องสมุด ตอนที่ ๓ article
ห้องสมุด ตอนที่ ๔ article
ห้องสมุด ตอนที่ ๕ article
รายงานยอดสมาชิก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ประวัติความเป็นมาของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเพื่อพัฒนาชีวิต
ความรู้รอบตัว
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รางวัลแห่งความภูมิใจที่ได้รับ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com