ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษพระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๒  ลักษณะ  มหาบุรุษ

.................................

    ข้าพเจ้า  ทราบข่าวพระราชโอรสประสูติ  จึงเข้ามาเยี่ยม
     ขอบใจมาก  ท่านอสิตดาบส  เออแนะ
!  ท่านอสิตดาบส  ท่านเป็นที่เคารพนับถือของราชสกูลศากยะเรา  มาช้านาน 
ท่านช่วยตรวจดูลักษณะของลูกเราทีเถิด  ว่าเป็นประการใด  บรรดาประยูรญาติของเราจะได้ร่วมฟังด้วย
     มหาบพิตร  วางพระราชโอรสไว้ในพระอู่ก่อนเถิด  ข้าพเจ้าจะได้ดูถนัด
     พระกุมารนี้  มีลักษณะถูกต้องตามตำรามหาบุรุษทุกประการ  เท่าที่เราเคยเห็นมาก็ไม่มีลักษณะเพียบพร้อมอย่างนี้

     เหอะ  ท่านอสิตดาบส
     ข้าพเจ้าตรวจดู  ลักษณะของพระราชโอรสแล้ว  ขอทำนายว่า  “พระราชโอรสเมื่อเจริญวัย  ถ้าอยู่ครองเพศฆราวาส 
ก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่  แต่  ถ้าออกบวช  จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นศาสดาเอกในโลก 
เอ้ย!  แต่น่าเสียดาย

    น่าเสียดายอะไรเหรอ  ท่านอสิตดาบส
   น่าเสียดายที่ข้าพเจ้าไม่สามารถมีอายุยืนยาวอยู่  จนได้ทันเห็นมหาบุรุษพระองค์นี้
    ลูกของเรา  ภายภาคหน้าจะต้องเป็นมหาบุรุษ  มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าผู้ใดทั้งหมด
.....................
พระราชโอรสมีพระชันษาได้  ๕  วัน
      พราหมณ์  ๑๐๘  คน  ได้คัดเลือกพวกท่านให้เป็นผู้ทำนายลักษณะลูกของเรา
      พวกท่านทั้ง  ๘  คน  ล้วนเชี่ยวชาญในไตรเพท  ช่วยทำนายให้เราฟังทีซิ
(รามพราหมณ์,ลักษณะพราหมณ์,ยัญญพราหมณ์,ธุชพราหมณ์,โภชพราหมณ์,สุทัตตพราหมณ์,สุยามพราหมณ์และโกณฑัญญพราหมณ์)
     ข้าพเจ้าพิจาณาลักษณะของพระราชโอรสแล้ว  ขอทำนายว่า  “ในภายภาคหน้า  ถ้าอยู่ครองราชสมบัติ 
จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ  ปราบปรามได้ชัยชนะไปทุกทิศ 
แต่ถ้าออกบวช  จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  จะเป็นศาสดาเอกผู้แนะนำสั่งสอนสัตว์โลก  โดยไม่มีศาสดาอื่นใด  ยิ่งใหญ่ไปกว่าแล้ว”
      ข้าพเจ้าเห็นว่า  พระราชโอรส..........
      ท่านโกณฑัญญพราหมณ์  เหลือท่านเป็นคนสุดท้ายแล้ว  ท่านมีความเห็นเหมือนกับพราหมณ์ทั้ง  ๗  ท่านที่ล้วนทำนายต้องตรงกันเป็นสองนัยว่า 
“ลูกของเราอาจจะเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่ก็เป็นศาสดาเอกของโลกหรือไม่หรือเปล่าละ"
      ข้าพเจ้าพิจารณาลักษณะของพระราชโอรสโดยละเอียดแล้ว  เห็นเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น 
พระราชโอรสจะไม่อยู่ครองเพศฆราวาสอย่างแน่นอน  ต้องเสด็จออกบรรพชาและ
ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  อย่างไม่ต้องสงสัย  พระเจ้าคะ
      ที่ท่านทำนายว่า  ลูกของเราจะออกบวช  มีอะไรที่ทำให้ลูกของเราตัดสินใจอย่างนั้นหรือ
      พระราชโอรส  ได้เห็นนิมิต  ๔  ประการ  คือ  คนแก่  คนเจ็บ  คนตายและบรรพชิต 
ถึงจะสละราชสมบัติออกบวช  จากนั้นจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  พระเจ้าคะ
      แฮ้
!  ใจเรานั้น  อยากให้ลูกของเราเป็นมหาจักรพรรดิ 
ครองราชย์สมบัติเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไปทั้งมหาทวีปทั้ง  ๔ 
ถือเป็นเกียรติยศสูงส่งของบรรดา  กษัตริย์ทั้งหลาย
      นับแต่นี้เป็นต้นไป  เราจะไม่ให้ลูกของเราได้เห็นคนแก่  คนเจ็บ  คนตายและบรรพชิตสะเลย
      หลังจากพราหมณ์ทั้ง  ๘  ทำนายพระลักษณะพระโอรสแล้ว 
ได้ขนานพระนามเป็นมงคลว่า  “สิทธัตถะราชกุมาร”   ซึ่งมีความหมายว่า  “พระกุมารผู้ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการ”
      ฝ่ายพราหมณ์ผู้ทำนายลักษณะ  เมื่อกลับถึงบ้านเรือน   ก็เรียกบุตรมาสั่งว่า  “ภายภาคหน้า  จงออกบวชตามพระราชกุมาร”
 

เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com