ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔

 

พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๓  เทวฑูตทั้ง  ๔   แก่  เจ็บ  ตายและสมณะ

      เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ  ประสูติได้  ๗  วัน 
พระนางสิริมหามายา  ผู้เป็นพระราชมารดาได้ทิวงคต  และไปบังเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิต
      พระเจ้าสุทโธทนะ  จึงได้มอบหมายให้นางปชาบดี  ผู้เป็นพระน้านางของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นผู้เลี้ยงดู 
ต่อมา  ทรงยกขึ้นเป็นพระมเหสีของพระองค์
      พระนางได้ประสูติพระโอรสและพระธิดา  ๒  พระองค์  แต่พระนางก็รักเจ้าชายสิทธัตถะเหมือนกับเป็นพระโอรสของพระนาง

      เจ้า  ๒  คนคงอยากจะไปดูพิธีแรกนาขวัญกันซินะ
      วันนี้  เสด็จพ่อรับสั่งให้ตกแต่งนคร  จัดพระราชพิธียิ่งใหญ่  ปีหนึ่งจะได้เห็นกันสักครั้ง 
พวกเจ้าไปดูเถอะ  เราจะนั่งเล่นอยู่แถวนี้  ไม่ต้องเป็นห่วง
      ถ้าอย่างนั้น  พวกหม่อมฉันขออนุญาตไปชมสักประเดี๋ยวเดียว  เสร็จพระราชพิธีแล้วจะรีบกลับมานะเพคะ
      เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ตามลำพัง  ท่ามกลางความสงบ 
จึงนั่งสมาธิจนบรรลุปฐมญาณ
      ขณะนั้นเป็นเวลาบ่าย  เงาต้นไม้ทั้งหลายเบี่ยงเบนตามแสงแดด 
แต่เงาของต้นหว้านั้น  กลับมิได้เอนเอียงอย่างต้นไม้อื่นๆ
      เมื่อพระพี่เลี้ยงกลับมาเห็น  ต่างพากันประหลาดใจ 
จึงนำความไปกราบทูลพระเจ้าสุทโทธนะ  ให้ทรงทราบ
      พระองค์ได้รีบเสด็จมาทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์
      เมื่อวันที่ลูกของเราประสูติใหม่ๆ  อสิตะดาบส  มาเยี่ยม  พิจารณาลูกของเราแล้วกราบแทบเท้าอย่างไม่คาดคิด 
เราก็ได้กราบไปครั้งหนึ่งด้วย  มาครั้งนี้ลูกของเราแสดงปาฏิหาริย์  ให้เห็นอีก  เราจะขอกราบเป็นครั้งที่  ๒
      เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ  เจริญวัย  พระชนมายุได้  ๗  พรรษา 
พระเจ้าสุทโธทนะ  รับสั่งให้เสนาอำมาตย์  ขุดสระขึ้น  ๓  สระภายในพระราชวัง 
เพื่อให้พระโอรสเล่นสำราญพระทัย  ร่วมกับพระสหายวัยเดียวกัน

      ครั้งเจ้าชายสิทธัตถะ  เจริญวัยขึ้นพอสมควร  จะได้รับการศึกษาศิลปวิชาการ  พระราชบิดา 
จึงทรงส่งให้ไปศึกษาที่สำนักครูชื่อ  “วิศวามิตร”  พระองค์ได้ศึกษา  ศิลปะศาสตร์ ๑๘  ประการ
  (
ศิลปศาสตร์ ๑๘  ประการ อันเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้จะเป็นกษัตริย์ จะต้องศึกษาศิลปศาสตร์ ๑๘ ประการ คือ 

๑. ยุทธศาสตร์  วิชานักรบ  ๒. รัฐศาสตร์  วิชาการปกครอง   ๓. นิติศาสตร์   วิชากฎหมายและจารีตประเพณีต่างๆ 
๔. พาณิชยศาสตร์  วิชาการค้า  ๕. อักษรศาสตร์  วิชาวรรณคดี  ๖. นิรุกติศาสตร์   วิชาภาษาทั้งของตน และของชนชาติ ที่เกี่ยวข้องกัน  
๗. คณิตศาสตร์  วิชาคำนวณ ๘. โชติยศาสตร์  วิชาดูดวงดาว   ๙. ภูมิศาสตร์  วิชาดูพื้นที่ และรู้จักแผนที่ของประเทศต่างๆ 
๑๐.โหราศาสตร์   วิชาโหรรู้จักพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ    ๑๑. เวชศาสตร์   วิชาแพทย์  ๑๒. เหตุศาสตร์   วิชาว่าด้วยเหตุผล หรือตรรกวิทยา 
๑๓.  สัตวศาสตร์   วิชาดูลักษณะสัตว์ และรู้เสียงสัตว์ว่าดี หรือร้าย  ๑๔. โยคศาสตร์   วิชาช่างกล 

๑๕. ศาสนศาสตร์   วิชาศาสนารู้ความเป็นมา และหลักศาสนาทุกศาสนา  ๑๖. มายาศาสตร์   วิชาอุบาย หรือตำหรับพิชัยสงคราม  
๑๗. คันธัพพศาสตร์   วิชาร้องรำ หรือนาฎยศาสตร์ และวิชาดนตรี หรือดุริยางค์ศาสตร์  ๑๘.  ฉันทศาสตร์   วิชาการประพันธ์
 ) 
            จนเชี่ยวชาญในเวลาไม่นานนัก  เป็นที่ประจักษ์แก่พระอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชา 
จนสิ้นความรู้ของพระอาจารย์  ที่จะสอนต่อไปอีก
      เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ  มีพระชนมายุได้  ๑๖  พรรษา  พระเจ้าสุทโธทนะ  มีรับสั่งให้เสนาอำมาตย์  

ให้สร้างปราสาท  3  หลัง  เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชโอรสในแต่ละฤดู
      พระเจ้าสุทโธทนะ  ทรงคิดหาวิธีมิให้เจ้าชายออกบวช 

จึงหารือเสนาอำมาตย์  เพื่อสู่ขอ  “พระนางพิมพายโสธรา” 
มาอภิเษกสมรส  เป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ

      เวลาผ่านไป  จวบจนกระทั้งเจ้าชายสิทธัตถะ  มีพระชนมายุได้  ๒๙  พรรษา
      ภายนอกพระราชวังนั้น  ไม่มีอะไรน่าชมหรอก  สิทธัตถะ
      ตั้งแต่ลูกยังเด็ก  จนกระทั้งเดี๋ยวนี้  ลูกยังไม่เคยออกไปนอกกำแพงสูงใหญ่ของพระราชวังเลย 
ลูกอยากจะเห็นบ้างว่า  มันเป็นอย่างไร
      ไม่มีที่แห่งไหน  จะงดงามน่าชมและมีความสุขเท่าในพระราชวังนี้อีกแล้วละลูก
      แต่ถึงอย่างนั้น  ลูกก็อยากออกไปให้เห็นกับตาสักครั้งหนึ่ง
      เสด็จพ่อ  อนุญาตให้ลูกออกไปเถอะ
      เอ้อ!  ถ้าเป็นความต้องการของเจ้าก็ไม่อยากขัดใจ  พ่อจะสั่งเตรียมราชรถ  พรุ่งนี้เช้า  เจ้าค่อยออกไปก็แล้วกันนะ
     อ่า!   ขอบพระทัยเสด็จพ่อ

      โอ้!  ภายนอกพระราชวัง  เป็นแบบนี่นี่เอง  ทำไมพระบิดาถึงบอกว่าไม่มีอะไรน่าดู  และไม่อยากให้เราเห็นละ
...................................................
      ฉันนะ  หยุดรถก่อนซิ
      มีอะไรหรือ พะยะคะ,
     ดูผู้ชายคนนั้นซิ  ทำไมถึงได้มีเนื้อหนังเหี่ยวย่น  เดินก็แทบจะไม่ไหว  เหมือนกับคนอื่นละ
      อ้อ !  นั่นคือคนชรา  พะยะคะ

      คนชรา  เหรอ
      คนเรา  พอมีชีวิตอยู่ไปนานๆ  เข้า  ก็เป็นแบบนี้ทุกคนละพะยะคะ
      ทุกคน  จะต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอ

      ฉันนะ  หยุดรถม้าก่อนซิ
      มีอะไรหรือพะยะคะ
      ทำไมชายคนนั้น  นั่งตัวสั่นอย่างนั้นละ
      เค้าไม่สบายพะยะคะ
      ไม่สบายเหรอ
      ความเจ็บป่วย  เป็นของธรรมดา  คนเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย  ไม่สบายกันทั้งนั้นแหละพะยะคะ

      เจ้าชาย  เจ้าชาย  พระองค์จะไปไหนพะยะคะ
      เจ้าชาย  เสด็จกลับมาก่อนพะยะคะ
      เห!   เชิญพระองค์เสด็จขึ้นรถม้าเถิดพะยะคะ
.........................................
      ในห่อผ้านั้น  เป็นคนใช่ไหม
      นั่นคือคนตายพะยะคะ
      ทุกคนต้องตายด้วยเหรอ
      ถูกต้องแล้วพะยะคะ  ไม่มีใครสามารถหนีความตายได้พ้น
      แม้แต่เราอย่างนั้นเหรอ
      เออ!  พะยะคะ  แม้นแต่พระองค์ก็เหมือนกัน
.......................................................
      ฉันนะ   หยุดรถก่อน
      นั่นคือ  บรรพชิต  พะยะคะ
      อ้อ!  ช่างดูสงบ  เยือกเย็น  กิริยาสำรวมน่าเลื่อมใสเสียจริงๆ


เด็กนิโคร
w-nikro.com

ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com