ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า

 

พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๖  ปัญจวัคคีย์ทั้ง  ๕

ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสาร  กษัตริย์ผู้ครองกรุงราชคฤห์ 
เมื่อได้ทรงทราบคำกราบทูลจากราชบุรุษที่ให้ติดตามสะกดรอยบรรพชิตที่ชาวเมืองต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่า 
มีรูปลักษณะงามประหนึ่งเทพยดาแล้ว 
จึงเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง  ก็ได้เห็นอิริยาบถอันสงบ  งดงาม  จนเกิดความเลื่อมใส 
พอได้สนทนาก็ยิ่งทรงปราบปลื้มหฤทัยเป็นอย่างมาก  แต่  ด้วยทรงมีข้อกังขาว่า  เจ้าชายสิทธัตถะ 
คงจะทรงพิพาทกับพระประยูรญาติ  ด้วยเรื่องราชสมบัติเป็นเหตุให้เสด็จออกบวช 
จึงเชื้อเชิญให้เสวยราชสมบัติ

        แต่พระมหาบุรุษทรงปฏิเสธ  ด้วยทรงสละราชสมบัติออกบวชครั้งนี้  เพื่อค้นหาทางแห่งการหลุดพ้น
        ท่านมีความมุ่งมั่นเช่นนี้  เราเชื่อว่าท่านจะต้องได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแน่นอนและ
เมื่อใดที่ได้ตรัสรู้แล้วขอให้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดเราและชาวกรุงราชคฤห์ด้วยเถิด

        พระมหาบุรุษ  ได้เสด็จไปยังสำนัก  "อาฬารดาบส  กาลามโคตร”  เพื่อศึกษาวิชาและข้อปฏิบัติเพียงไม่นาน 
ก็สิ้นความรู้ของอาฬารดาบส
(สมาบัติ  ๗ คือรูปญาณ 4 อรูปญาณ 3) 
จึงได้อำลาไปศึกษายังสำนักของ  “อุทกดาบส  รามบุตร”  จนสิ้นความรู้ของอุทกดาบส รามบุตรอีก 
(อรูปญาณ ๔ และสมาบัติ  ๘
เมื่อถามถึงธรรมวิเศษที่ยิ่งไปกว่านั้น  อุทกดาบสก็ไม่สามารถบอกได้ 
และตั้งให้พระมหาบุรุษอยู่ในฐานะอาจารย์เทียบเท่ากับตนเอง
        เมื่อพระมหาบุรุษ  ทรงเห็นว่าวิชาที่ศึกษานั้น  ไม่ใช่หนทางหลุดพ้น 
จากความทุกข์ที่พระองค์แสวงหา  จึงขอลาเพื่อค้นคว้าธรรมวิเศษต่อไป
        พระมหาบุรุษ  เสด็จบรรลุถึงตำบลอุรุเวลา  เสนานิคม  ทรงพิจารณาเห็นแนวป่าร่มรื่น 
มีแม่น้ำไหลผ่านและอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก  เหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียร 
จึงประทับอยู่  ณ ที่นั่นเอง
          ส่วนโกณฑัญญพราหมณ์  ได้ทราบข่าวมหาบุรุษออกบวชแล้วก็ดีใจ 
รีบไปหาและชักชวนบุตรของเพื่อนพราหมณ์ทั้ง  ๗  
ที่เคยร่วมทำนายพระลักษณะด้วยกัน  แต่มีเพียง  ๔  คนเท่านั้น  ที่พร้อมใจกันออกบวช 
จึงชวนเชิญกันออกสืบเสาะตามพระมหาบุรุษ
            พราหมณ์ทั้ง  ๕  ที่ออกบวช โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ 
ได้รับขนานนามว่า  "ปัญจวัคคี"
           ต่อมาปัญจวัคคีทั้ง  ๕  ได้ติดตามพระมหาบุรุษ  ตามสถานที่ต่างๆ จนพบพระองค์  บำเพ็ญพียร 
จึงอยู่คอยปรนนิบัติรับใช้  โดยหวังว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว  จะได้แสดงธรรมโปรด


เด็กนิโคร
w-nikro.com

 
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com