ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร

 

พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๑๐  ทรงชนะพญามาร


ณ  แม่น้ำเนรัญชรา
พระพุทธองค์ทรงลงไปสรงน้ำ
           เราขออธิษฐานว่า  “ถ้าจะได้ตรัสรู้  พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ขอให้ถาดทองนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป 
แต่ถ้าไม่สำเร็จสมประสงค์  ขอให้ถาดทองนี้ลอยล่องไปตามกระแสน้ำนี้เถิด

ถาดทอง  ลอยทวนกระแสน้ำ  แล้วจมลง  (ตรงนาคพิมาน  แห่งพญากาฬนาคราช)
            เพิ่งจะมีพระพุทธเจ้า  3  พระองค์ตรัสรู้ธรรมไปเมื่อไม่นาน  
นี่กำลังจะมีพระพุทธเจ้า  บรรลุธรรมเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่งแล้วซีนะ
.....................................................
            เราเป็นพราหมณ์  ชื่อว่า   “ โสถิยะ” 
เห็นท่านแล้วรู้สึกเลื่อมใส  ศรัทธา  เราขอมอบหญ้าคา  ๘  กำนี้ให้ท่าน  ขอท่านจงรับไว้ด้วยเถิด

            ตราบใดที่เรายังไม่ได้ตรัสรู้  พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ถึงเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไป  เหลือแต่หนัง  เอ็ด  กระดูกก็ตามที  เราจะไม่ลุกไปจากบัลลังก์นี้อีก

เทพมาไหว้
            เฮ้อ!   เราเฝ้าติดตามเจ้าชายสิทธัตถะมาทุกย่างก้าว  เพื่อไม่ให้พบหนทางบรรลุธรรม 
คราวนี้  ถ้าขืนปล่อยให้ทำอย่างนี้  เห็นทีเข้าชายสิทธัตถะจะพ้นจากอำนาจของเราอย่างแน่นอน 
เราจะต้องขัดขวาง  ทุกวิถีทางให้จงได้  เฮ้อ!....ฮะๆๆๆๆๆ
            ด้วยพระบารมีต่างๆ  ที่พระมาหาบุรุษบำเพ็ญเพียรมาเป็นเวลาช้านาน  หลายชาติภพ 
ได้มาประชุมห้อมล้อมดุจดังเกราะแก้ว  ส่วนพระองค์นั้น  ก็มิได้หวาดหวั่น  มีพระพักตร์ตั้งมั่น  สงบนิ่ง
            เฮ้อ!....ฮะๆๆๆๆๆ  เจ้าชายสิทธัตถะ  คิดหรือว่าท่านจะรอดจากอำนาจของเรา  พญาวัสวดีมารไปได้
....................................................
พญาวัสวดีมาร  สั่งยิงห่ากระสุน  กลายเป็นดอกไม้
            ฮะ!  หมดแล้วอาวุธของเรา  ไม่สามารถลำลายเจ้าชายสิทธัตถะ  เราจะใช้เล่ห์อุบาย    
         เจ้าชายสิทธัตถะ  รัตนบันลังก์ที่ท่านนั่งอยู่นี้  เกิดขึ้นมาคู่บารมีของเรา 
ให้คนของเราเป็นพยานให้แก่เราได้  ท่านจงลุกขึ้นแล้วคืนให้เราเสียดีๆ
            หยุดก่อน  พญามาร  รัตนบันลังก์นี้  เกิดขึ้นเพราะบารมีของเรา  ที่บำเพ็ญเพียรสะสมมาแต่ปางก่อน
            เฮ้อ!....ฮะๆๆๆๆๆ  คนใดเป็นพยานรัตนบันลังก์ของท่าน
           เรานี่แหละ  พยาน
           โอะ!  โอ.......พระแม่ธรณี
           การบำเพ็ญมหากุศลของพระองค์  แม้แต่น้ำกรวดอุทิศกุศล  ที่หม่อมฉันใช้มวยผม 
รองรับไว้บนเศียรเกล้าก็มากพอที่จะนำมาเป็นหลักฐานพยานได้
  
.....................................
พระแม่ธรณี  บีบมวยผม  จะน้ำท่วมเหล่ามาร
          โอย
! ๆๆๆๆๆ
          การมีชัยแก่หมู่มารในครั้งนี้  ทำให้พระมหาบุรุษมีพระหฤทัยตั้งมั่น  เป็นสมาธิแน่วแน่

เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com