ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข

 

พระพุทธศาสนา  ตอนที่   ๑๓  เสวยวิมุตติสุข

และอุบาสกคู่แรกในพุทธศาสนา

สัปดาห์ที่  ๖  หลังจากตรัสรู้

          ในสัปดาห์ที่  ๖  พระพุทธองค์  เสด็จไปประทับเสวยวิมุตติสุข  ที่ใต้  “ต้นมุจลินท์”  (ไม้จิก)
.............................
          ตลอดสัปดาห์นั้น  มีฝนตกพรำตลอดเวลา  พญานาคชื่อ  มุจลินท์นาคราช  เกิดศรัทธา 
จึงเข้าไปใกล้แล้วเลื้อยรอบพระพุทธองค์เป็นขนดแล้วแผ่พังพานอยู่เหนือพระเศียรไว้ 
ครั้งลมและฝนสงบแล้วก็ได้คลายขนดออกแปลงเป็นมานพน้อยเฝ้าถวายบังคมพระพุทธองค์
            ข้าพระพุทธเจ้า  มุจลินท์นาคราช  ขอถวายอภิวาทต่อพระพุทธองค์
          ความสงัด  เป็นความสุขของบุคคล  ผู้มีกรรม  ความยินดีในที่สงัด  ความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย 
ความปราศจากความกำหนัด  การพ้นจากกามทั้งปวงเสียได้  เป็นความสุขที่ประเสริฐในโลก 
การกำจัดความถือตัวตน  เป็นความสุขอย่างยิ่ง
..........................
สิ้นสุดสัปดาห์ที่  ๗  หลังการตรัสรู้
            พระพุทธองค์  เสวยวิมุติสุขมาตลอด  ๗  สัปดาห์  ยังไม่ได้เสวยพระกระยาหาร 
ข้าพระองค์จึงได้นำผลสมอที่เป็นทิพยโอสถจากเทวโลกมาน้อมถวาย  ขอพระพุทธองค์รับไว้ด้วยเถิด
          พาณิชย์ทั้ง  ๒  นี้  (ตปุสสะ และภัลลิกะ)  เคยทำบุญร่วมกับเรามา  ควรที่เราจะสงเคราะห์ให้ได้พบพระพุทธเจ้า
          ดูซิพี่  ตปุสสะ  อยู่ดีๆ  เกวียนของเราทุกเล่มก็หยุดนิ่ง  เหมือนวัวถูกตรึงติดกับพื้น 
คนของเราช่วยกันเฆี่ยนตีวัวให้ออกแรงลากเท่าไหร่  เกวียนก็ไม่ยอมขยับเลย

          เออ!  แปลกจัง  ทำไมถึง
        พาณิชย์ทั้งสอง  พวกเจ้ารู้หรือไม่ว่า  ขณะนี้มีมหาบุรุษ  เพิ่งจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ประทับอยู่ที่ร่มไม้เกตด้านโน้น  พวกเจ้าจงไปกราบเคารพและถวายข้าวสะตุก้อน สะตุผง  ที่พวกเจ้านำติดตัวมา 
พวกเจ้าก็จะพบกับประโยชน์สุขตลอดไป
.................................
          ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสอง  ขอถวายข้าวสะตุก้อน  สะตุผง  ขอพระพุทธองค์ทรงรับด้วยเถิด
          บาตรของเรา  หายไปก่อน  ก่อนวันตรัสรู้  เมื่อครั้งที่รับข้าวมธุปายาส  จากนางสุชาดา 
ถาดทองที่ใส่มา  ได้อธิฐานบารมีลอยน้ำไป  ครานี้  นายพาณิชย์ทั้งสองมาถวายอาหาร
..................................
เทวดา  ๔  องค์  นำบาตรมาถวาย  ๔  ใบ
           บรรพชิต  ไม่ควรจะมีบาตรเกินกว่า  ๑  ใบ
.................
บาตร  ทั้ง  ๔ ใบ  รวมเป็นใบเดียว
            ข้าพระพุทธเจ้า  ตะปุสสะ  และน้อง  ภัลลิกะ 
ขอแสดงตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและขอถึงพระพุทธกับพระธรรมเป็นสรณะ  ที่พึ่งตลอดชีวิต
            ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสอง  ปรารถนาจะได้สิ่งของสักอย่างหนึ่ง  เพื่อไว้สักการะบูชา  ขอทรงประทานด้วยเถิด
...................
พระพุทธองค์ลูบพระเกศา (ผม)  มอบให้  ๘  เส้น

เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com