ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕

 
       
พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๑๘  กามคุณทั้ง  ๕
พวกท่านทั้ง  ๕๐  คน  ล้วนแต่เป็นสหายชาวชนบท  ถ้าพวกท่านทุกข์ร้อนอะไร 
เราจะช่วยเหลือ
ตามสมควรแก่เพศบรรพชิตของเรา
           พวกเราทั้ง  ๕๐  คน  ทราบข่าวว่า  ท่านออกบวช  จึงเกิดความเลื่อมใส  อยากจะขอบวชตามบ้าง
           ดีแล้ว  อาตมาจะพาไปพบพระบรมศาสดา  พวกท่านจงทูลขอบรรพชาเองเถิด
           ท่านทั้งหลาย  ภิกษุในทางพระวินัยนี้  ได้สดับว่า  ธรรมทั้งปวง  ไม่ควรยึดมั่น 
เมื่อสดับแล้ว  ย่อมทราบชัดด้วยปัญญา  เมื่อทราบชัดด้วยปัญญาแล้ว  ย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวง 
ว่าเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง
          สุขก็ดี  ทุกข์ก็ดี  ไม่สุข  ไม่ทุกข์ก็ดี  เมื่อรู้เวทนาที่เกิด  เธอย่อมเห็นความพิจารณาไม่เที่ยง  คือ 
การเกิดขึ้น  ตั้งอยู่และดับไป  ของเวทนาเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เป็นนิจ
            เมื่อเห็นความไม่เที่ยง  ย่อมเบื่อหน่าย  เมื่อเบื่อหน่าย  ย่อมปล่อยวาง  ย่อมพิจารณาเห็นความสละคืน  คือ
ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนา
(
ความรู้สึกว่า ชอบหรือไม่ชอบ
ย่อมพิจารณาเห็นความดับ
........................................
วันแรม  ๑  ค่ำ  เดือน  ๑๑
            ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้  พวกเธอได้บรรลุธรรมอันประเสริฐแล้ว 
จงเที่ยวจาริกไปตามสถานที่ต่างๆ  เผยแผ่พระธรรม  ประกาศพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์แก่มหาชน  แต่
อย่าไปทางเดียวกัน  ๒  รูป  แม้เราเอง  ก็จะเดินทางไปตำบลอุรุเวลาเสนานิคม  เพื่อเผยแผ่พระธรรมเช่นกัน
................................
           ดูซี   เพราะนางคณิกาตัวดี  ทำเอาพวกเรา  ภัควัคคีย์ทั้ง  ๓๐  คน  ต้องมาลำบากเดินบุกบั่นมาถึงไร่ฝ้ายนี่ฮะ
          ก็นั่นนะซี  มาลักขโมยเสื้อผ้ากับเครื่องประดับของสหายกลุ่มเราไปเสียได้
          ถ้าตามเจอละก็
         โอ้
!  นั่นๆๆๆ  นั่นมีนักบวชนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ตรงโน้น  แน่  เราไปถามดูกันเถอะ  เผื่อจะเห็นนางคณิกาผ่านไปบ้าง
         ท่านนักบวช  ท่านนั่งอยู่ตรงนี้  เห็นนางคณิกา  ใส่ชุดเขียวๆ  ผ่านมาบ้างหรือเปล่า
         นางลักขโมยเสื้อผ้ากับเครื่องประดับของสหายพวกข้าพเจ้าไป  ก็เลยพากันออกตามหา  ยังไม่เจอสักที
          ภัควัคคีย์  พวกท่านจะพึงแสวงหาหญิงนั่น  หรือจะแสวงหาตนเองดีกว่า
          เออ!  เออ  ข้าพเจ้าสมควรจะแสวงหาตนเองจะดีกว่า
          ถ้าเช่นนั้น  เราจะแสดงธรรมให้ฟัง  ผู้มีปัญญา  สละตนออกจากความลุ่มหลง  ความหมกมุ่นในกามคุณ ๕  
(สิ่งที่น่าปราถนาในกาม  คือ  รูป  รส  กลิ่น  เสียงและรสสัมผัส)
ด้วยเห็นว่า  การแสวงหาความสุขในช่วงเวลาอันน้อยนั้น  เปรียบดั่งปลาติดเบ็ด  ย่อมมีความทุกข์  ดิ้นรณอยู่
....................................
            ภัควัคคีย์  พวกเธอได้บวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว  จงแยกย้ายกันจาริกไป  ประกาศพระศาสนา 
นำพระธรรมอันประเสริฐไปเผยแผ่  เพื่อประโยชน์สุขอันแท้จริงแก่มหาชนต่อไปเถอะ
เด็กนิโคร
w-nikro.com

ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com