ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต

 

พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๒๓  วันจาตุรงคสันนิบาต

วันมาฆบูชา  ขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๓     
๑๕ วันต่อมา
            พระพุทธองค์  ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า  สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าไม่พอใจหมด 

ถ้าเช่นนั้น  ท่านควรไม่พอใจในความเห็นของท่าน

“ทีฆนข”  บางคนมีทิฏฐิเห็นว่า  สิ่งทั้งปวงไม่สมควรแก่ตน  บางคนเห็นว่าสิ่งทั้งปวงสมควรแก่ตน  บางคนเห็นว่าบางสิ่งสมควรแก่ตน  บางสิ่งไม่สมควรแก่ตน  ด้วยยังมีความยึดมั่น  ถือมั่นในตัวตนบุคคลเหล่านั้น  จึงยังเสวยเวทนาอยู่เป็นนิจ  ต่อเมื่อได้พิจารณา  ได้เห็นความไม่เที่ยง  เห็นปัจจัยปรุงแต่ง  เป็นไปตามธรรมดาอย่างนี้  จึงเกิดเบื่อหน่าย  เมื่อเบื่อหน่าย  ย่อมคลายกำหนัด  เมื่อคลายกำหนัด  จิตย่อมหลุดพ้นจากความยึดมั่น  เมื่อพ้นแล้ว  ก็รู้ว่าพ้นแล้ว
           พระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์  เสมือน  หายของที่คว่ำ  เปิดของที่ปิด  บอกทางแก่คนหลงทาง  ส่องประทีปในที่มืด

            ข้าพระองค์  ขอถึงพระองค์  พระธรรมและพระสงฆ์  เป็นสรณะ  ที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตพระเจ้าคะ
          บัดนี้  พระสารีบุตร  ก็คืออัครสาวกเบื้องขวา  ขึ้นชื่อว่าเป็นเลิศในทางปัญญา  ส่วนพระโมคคัลลานะ  คืออัครสาวกเบื้องซ้าย  ขึ้นชื่อว่ามีฤทธิ์ล้ำเลิศ 
(อุปติสสะ ผู้เป็นบุตรของนางสารีพราหมณีว่า สารีบุตร รับสั่งเรียก โกลิตะ ผู้เป็นบุตรของนางโมคคัลลีพราหมณีว่า โมคคัลลานะ)  
          
นับแต่นี้  พระพุทธองค์ก็มีกำลังสำคัญที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาล  เพิ่มขึ้นอีกแล้ว
           โอ้!  ท่านอัสสชิ  วันนี้ช่างเกิดความอัศจรรย์เหลือเกิน
           ใช่แล้ว  บรรดาพระสาวกพอทราบข่าวว่า  พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน  ต่างก็เดินทางมาเฝ้าพระพุทธองค์กัน 
ถือว่าเกิดความอัศจรรย์  ถึง  ๔  อย่างทีเดียวนะ
           “จาตุรงคสันนิบาต”  เป็นวันที่ถึงพร้อมด้วยองค์  ๔  ประการ  คือ 
            ๑.  พระสาวกจำนวน  ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย (ต่างองค์ต่างมา
            ๒. พระสาวกเหล่านี้  ล้วนแต่ได้รับการบวชจากพระพุทธองค์  (พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ ด้วยกล่าววาจาว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด...เอหิ ภิกขุ)
             ๓.  พระสาวกเหล่านี้ บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น  (พระอรหันต์ขีณาสพ ผู้มีกิเลสอาสวะสิ้นแล้ว)
๔.  วันนี้  เป็นวันเพ็ญ เดือน ๓  พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
……………………………..
โอวาทปาฏิโมกข์
วันนี้  เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต  เราจะแสดงโอวาทปาฏิโมกข์  แก่ภิกษุทั้งหลาย  “การไม่ทำความชั่วทั้งปวง  การทำความดีให้ถึงพร้อม  การทำจิตใจให้บริสุทธิ์  ผ่องใส  เป็นหลักการของพระพุทธศาสนา”

ภาพ  โอม  รัชเวทย์
เด็กนิโคร

w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com