ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา

 

พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๒๔  เสด็จโปรดพระราชบิดา

....................

กรุงกบิลพัสดิ์
เห้อ
!  ท่านกาฬุทายีอำมาตย์  นับแต่เราทราบข่าวโอรสของเราบรรลุอมตะธรรม  สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า  เราปรารถนาจะได้พบสักครั้งหนึ่ง  ถึงขนาด  ส่งอำมาตย์กับบริวาร ไปคราวละ  ๑,๐๐๐  คน  เพื่ออาราธนามายังกรุงกบิลพัสดิ์ของเราบ้าง  แต่ยังไม่ได้รับข่าวคราวเลย
            นี่  เราส่งไปถึง  ๙  ครั้ง  ราม  ๙,๐๐๐  คนเข้าไปแล้ว  แต่ก็เงียบหายไปหมด  เอาอย่างนี้  ในฐานะที่ท่านเป็นอำมาตย์ผู้ใหญ่  และยังเป็นสหายสนิทของโอรสเรา  ตั้งแต่เยาว์วัย  ท่านจงนำบริวาร  ไปยังวัดพระเวฬุวัน  ทูลอาราธนาอีกสักครั้ง  คงจะสำเร็จเป็นแน่
            ข้าพระพุทธเจ้า  จะพยายามกราบทูลให้เสด็จมากรุงกบิลพัสดิ์ให้จงได้และจะขอพระราชานุญาติ  บวชในพระพุทธศาสนา  ในโอกาสนี้ด้วยพะยะคะ
            เราอนุญาต  ท่านกาฬุทายีอำมาตย์  ท่านจงรีบเดินทางให้เร็วที่สุดเลยนะเราจะคอยรับฟังข่าวดีจากท่าน
............................
            ท่านทั้งหลาย  ขอท่านจงหมั่นอบรมตนไว้ว่า  เราจะไม่ยึดถืออายตนะภายใน  อันได้แก่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กายและใจ
เราจะไม่ยึดถืออายตนะภายนอก  อันได้แก่  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สิ่งที่กายสัมผัสและสิ่งที่ใจนึกคิด  เราจะไม่ยึดถือสัมผัส  เราจะไม่ยึดถือเวทนา  เราจะไม่ยึดถือ  ขันธ์  5  เราจะไม่ยึดถือ  โลกนี้และโลกหน้า  สิ่งใดที่เราได้เห็นแล้ว  ได้ยินแล้ว  ได้ทราบแล้ว  ได้รู้สึกแล้ว  ได้แสวงหาแล้ว  ได้เที่ยวไปด้วยใจแล้ว  เมื่อเราไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้น  จึงจะไม่มีแก่เรา
          ท่านทั้งหลาย  บุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยความหมั่นเพียรปฏิบัติด้วยปัญญา  ด้วยธรรมและด้วยศีล  ไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยตระกูลหรือทรัพย์สมบัติอันใด
           พรุ่งนี้  ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน  บรรดาชาวไร่  ชาวนา  ก็เก็บเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้ว  หนทางที่จะเสด็จสู่กรุงกบิลพัสดิ์  จะสะดวก  สบาย
            ฝ่ายพระบิดาของพระพุทธจ้า  ก็มีพระทัย  หมายที่จะได้พบพระพุทธองค์และเหล่าภิกษุสาวก  ของพระพุทธองค์  ทรงพระกรุณาเสด็จไปโปรดพระบิดาและพระประยูรญาติที่กรุงกบิลพัสดิ์ด้วยเถิด
            เรารับอาราธนา  ตามคำขอของเธอ กาฬุทายีเธอจงไปแจ้งข่าวแก่พระสงฆ์ทั้งหลาย  ให้เตรียมการเดินทางเถิด
            หนทางจากกรุงราชคฤห์  ไปยังกรุงกบิลพัสดิ์  มีระยะทาง  ๖๐  โยชน์ 
(๑  โยชน์  =  ๔๐๐  เส้น/๑ เส้น  =  ๔๐  เมตร ๑  โยชน์  =  ๑๖  กิโลเมตร  ดังนั้น  ๖๐  โยชน์  =  ๙๖๐  กิโลเมตร)
พระพุทธองค์พร้อมเหล่าพระสงฆ์  ๒,๐๐๐  รูป  เดินทางวันละ  ๑  โยชน์  เป็นเวลา  ๖๐  วันก็จะถึงกรุงกบิลพัสดิ์
...................................เริ่มการเดินทาง  ทั้งเดินด้วยเท้า  ลงเรือพาย   สู่วัดนิโครธาราม
            พวกประยูรญาติของเรา  เลือกบริเวณป่าไผ่แห่งนี้  สร้างวัดนิโครธารามถวายพระพุทธเจ้า  นับแต่วันที่ กาฬุทายี  แจ้งข่าวการออกเดินทาง  จากกรุงราชคฤห์  นี่ก็ล่วงเข้ามา  ๖๐  วันแล้ว  เหล่าประยูรญาติก็พากันมารับเสด็จ 
            พระพุทธเจ้าและพระสาวก  ๒,๐๐๐  รูป  เสด็จมาถึงแล้วพะยะคะ
เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com