ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลิ้งเพื่อหาประสบการณ์
dot
bulletค้นหากับ google
bulletเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
bulletเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
bulletโรงเรียนวัดนิโครธาราม
bulletกระดานถามตอบ
bulletระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
bulletค้นหาระเบียบของทางราชการ
bulletรวมคำสั่งของ สพฐ.
bulletเส้นทางสู่ ครูชำนาญการพิเศษ
bulletดูแผนที่ทางอากาศ (ชัดมาก)
bulletไม่เชื่ออย่าลบหลู่
bulletภาพตรงข้ามของเด็กนิโคร
bulletร่วมสร้างสานตำนานรัก
bulletประกาศสอบราคา
bulletค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
bulletมุมอาเซียนของเด็กนิโคร
bulletสุขภาพช่องปาก เด็กทับปุดรักฟัน
bulletบทเรียนวิชาภาษาไทย
bulletตลาดนัดนักเรียน
bulletเสียงครวญจากตัวเลขไทย
bulletพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ
bulletโรงเรียนทับปุดวิทยา
bulletรวมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ
bulletโรงเรียนวิถึพุทธ
bulletพี่พลอยสอนศิลป์ Show it off
bulletSAR รายงานคุณภาพการศึกษา
bulletจามจุรีสาร
bulletเทศบาลตำบลทับปุด
bulletค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
bulletบทอาขยาน ของเด็กนิโครฯ
bulletโครงการอาหารกลางวัน
bulletครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๖ โปรดพระนางพิมพาและราหุล

 

พระพุทธศาสนา  ตอนที่  ๒๖  โปรดพระนางพิมพาและสามเณรราหุล

ผู้คนในตลาดกำลังใส่บาตร

           ทำไมพระพุทธองค์  จึงทำให้หม่อมฉัน  ได้รับความอับอาย  อัปยศ  ด้วยการเที่ยวบิณฑบาตขอข้าวขออาหารอย่างนี้  พระพุทธองค์เป็นถึงเชื้อสายกษัตริย์หรือเข้าพระทัยว่า  หม่อมฉันไม่สามารถจัดภัตตาหารถวายพระพุทธองค์กับพระสงฆ์ได้ทั่วถึง
            พระบิดา  เมื่อเราบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ  เวลานั้น  การเป็นศากยขัติยวงศ์ได้สิ้นสุดลงและประดิษฐ์อยู่ในพุทธวงศ์ตั้งแต่นั้นมา  การออกบิณฑบาต  จึงเป็นไปตามจารีตประเพณีของพระพุทธเจ้า  แม้พระภิกษุสงฆ์ก็ปฏิบัติตามสายพระพุทธวงศ์นี้  ขอพระบิดา  ตั้งใจสดับธรรมเทศนาเถิด
บุคคลเมื่อยึดมั่นอยู่  เพลิดเพลินอยู่  ในรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็ต้องถูกมารมัดไว้  ต้องจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งมวล  เมื่อไม่ยึดมั่น  ไม่เพลิดเพลิน  จึงพ้นจากบ่วงมาร  จึงพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง
            วันพรุ่งนี้  หม่อมฉันขออาราธนาพระพุทธองค์และพระสาวกไปรับบิณฑบาต  ในพระราชวังด้วยเถิด
...............
วันที่  ๔  ในการเสด็จกรุงกบิลพัสดิ์
            นับแต่พระพุทธองค์  เสด็จมายังพระราชวัง  หม่อมฉันและมหาปชาบดี  ได้ฟังธรรมก็บรรลุขั้นสูงขึ้นไปตามลำดับทุกวัน  จนวันนี้  วันที่  ๓  แล้ว  พิมพาก็ยังไม่ยอมเข้ามาพบพระพุทธองค์  เฝ้าแต่เศร้าโศกอยู่แต่ในห้อง  หม่อมฉันขออาราธนาให้เสด็จไปโปรดพิมพา  ผู้เคยเป็นชายาของพระองค์ด้วยเถิด
            พระบิดา  เราจะไปโปรดพิมพาและเราจะนำพระโมคคัลลานะ  พระสารีบุตร  อัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาไปด้วย
.......................
นางพิมพา  เข้ามากราบแทบเท้าพระพุทธองค์
            ฮึ
!ๆๆๆ เหตุใดพระองค์ถึงไม่มีความปราณีพิมพา  ผู้เป็นชายาของพระองค์  แม้แต่ตอนออกบรรพชา  ก็เสด็จไปโดยไม่บอกกล่าว  หม่อมฉันมีความผิดอะไร  หากว่าหม่อมฉันมีความผิด  แต่ราหุล ลูกของเรา  เพิ่งประสูติในวันนั้น  มีความผิดอะไร  พระองค์จึงทอดทิ้งไว้ให้ไร้พระบิดา
          พิมพา  เจ้าเกิดมาเป็นคู่บารมีกับเรา  เป็นผู้มีคุณในการสั่งสมบารมีของเรามาหลายภพ  หลายชาติ  บัดนี้  เจ้าจงพิจารณาให้เห็นชาติภาพทั้งหลายเหล่านั้น  ตามความเป็นจริงเถิดว่า  “เรามีความแก่เป็นธรรมดา  ไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้  เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา  ไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บไปได้  เรามีความตายเป็นธรรมดา  ไม่อาจล่วงพ้นความตายไปได้  เรามีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจด้วยกันทั้งสิ้น  เรามีกรรมเป็นของๆ ตน  มีกรรมเป็นผู้ให้ผล  มีกรรมเป็นแดนเกิด  เราจักทำกรรมอันใดไว้  ดีหรือชั่ว  เป็นบุญหรือเป็นบาป  เราต้องได้รับผลกรรมนั้น
............
นางพิมพาเกิดดวงตาเห็นธรรม  
วันที่  ๗  แห่งการเสด็จจากกรุงกบิลพัสดิ์

            พระมารดาบอกว่า  พระบิดามีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาล  นับแต่พระบิดาออกบวช  ก็ไม่ยินดีในราชสมบัติ  ข้าพระองค์  มาทูลขอทรัพย์สมบัติเหล่านั้น  ในฐานะที่ข้าพระองค์  เป็นรัชทายาทสืบสันติวงศ์ต่อไป
           ทรัพย์สมบัติภายนอก  เป็นสิ่งชักนำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร  เราจะมอบอริยทรัพย์  อันเป็นทรัพย์ภายในที่ประเสริฐสุดให้แทน
ราหุล  เจ้าจงรับอริยทรัพย์อันประเสริฐเอาไว้เถิด
            สารีบุตร  เธอช่วยปลดเปลื้องทุกข์และมอบอริยทรัพย์ด้วยการบรรพชา  ราหุลให้เป็นสามเณรเถิด

สามเณรราหุล
ราหุล  นับแต่นี้ไป  เธอก็คือ  สามเณรราหุล

เด็กนิโคร
w-nikro.com
ทางสามแพร่ง

ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๓
ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๗
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๘
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๐
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๑
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๒
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๓
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๔
มหาสติปัฏบานสูตร ตอนที่ ๑๕
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๖
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑๗
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนท่ี ๓๐
พุทธศาสนาThe Have I Heard ความนำ เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑ พระสูติกาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒ ลักษณะมหาบุรุษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓ เทวฑูตทั้ง ๔
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔ เสด็จออกผนวช
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕ พิจารณาอาหารในบาตร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๖ ปัญจวัคคีย์ทั้งห้า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๗ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๘ ทางสายกลาง หนทางแห่งการตรัสรู้
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๙ นางสุชาดา กับข้าวมธุปายาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๐ ทรงชนะพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๑ ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๒ ธิดาพญามาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๓ เสวยวิมุตติสุข
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๔ ดอกบัวสี่เหล่า
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๕ ปฐมเทศนา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๖ อุบาสิกาคู่แรก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๗ รากเหง้าแห่งอกุศลและกุศล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๘ กามคุณ ๕
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๑๙ โปรดชฎิลสามพี่น้อง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๐ เวฬุวัน วัดแรกในพุทธศานา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๑ ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๒ วิธีแก้ง่วงของพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๓ วันจาตุรงคสันนิบาต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๔ เสด็จโปรดพระราชบิดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๕ ฝนโบกขรพรรษ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๗ ไม่มีสิ่งใดรัดตรึงใจบุรุษเท่าสตรี
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๘ พึงชนะความโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๒๙ ความไม่เที่ยงของสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๐ พระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐาก
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๑ ประกาศนียกรรมพระเทวฑัต
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๒ พระเทวฑัต ผู้ทำสังฆเภท
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๓ พระเทวฑัต ถูกแผ่นดินสูบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๔ พระเจ้าอชาติศัตรู ผู้สำนึกบาป
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๕ พระเจ้าสุทโธทนะ บรรลุพระอรหันต์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๖ ครุธรรม ๘ ประการ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๗ เสด็จโปรดพุทธมารดา
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๘ มาคันทิยะพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๓๙ โปรดเวรัญชพราหมณ์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๐ พญาช้าง "ปาลิไลยกะ"
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๑ ธรรมวินัยจะเศร้าหมองหรือรุ่งเรือง
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๒ อหิงสกะหรือองคุลีมาล
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๓ ท้าวผกาพรหม ผู้เห็นผิดเป็นชอบ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๔ ทรงแสดงนิมิตโอภาส
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๕ พญาวัสวดีมาร ทูลขอให้ปลงอายุสังขาร
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๖ "สุกรมัทวะ" อาหารมื้อสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๗ "ปุกกุสะ" ถวายผ้าสิงคิวรรณ
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๘ สถานที่ระลึกถึงพระพุทธองค์
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๔๙ "สุภัททะ" พระสาวกรูปสุดท้าย
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๐ โอวาทสุดท้ายก่อนดับขันธ์ปรินิพาน
พุทธศาสนาThe Have I Heard ๕๑ พิธีถวายพระเพลิงและจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก ตอนที่ ๔๙
มุมอาเซียน
ครอบครัวอบอุ่น ๓
ครอบครัวอบอุ่น ๒
ครอบครัวอบอุ่น ๑Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนวัดนิโครธาราม,นิโครธาราม,นิโคร,เด็กนิโคร,ครูนิโคร,หนุ่มนิโคร,สาวนิโคร,ชาวนิโคร,พี่เสือ,เจ้าตัวน้อย,สมนึก,โก้เจ้า,จามจุรี wnikro@gmail.com